UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2013 ROKU

UCHWAŁA NR XXVII/192/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18  stycznia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok

 
UCHWAŁA NR XXVIII/193/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 2632
 
UCHWAŁA NR XXVIII/194/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój 
Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 1580
 
UCHWAŁA NR XXVIII/195/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok
 
UCHWAŁA NR XXVIII/196/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie: nadawania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój"
Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 2121
 

UCHWAŁA NR XXIX/197/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok

 
UCHWAŁA NR XXX/198/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zaopiniowania projektu Planu Ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych  
 
UCHWAŁA NR XXX/199/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: przekazania środków fonansowych Sudeckiemu oddziałowi Straży Granicznej w Kłodzku 
 
UCHWAŁA NR XXX/200/1Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2013 - 2015 
 
UCHWAŁA NR XXX/201/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój
Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 2323
 
UCHWAŁA NR XXX/202/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy  gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok."  
 
UCHWAŁA NR XXX/203/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2012   
 
UCHWAŁA NR XXX/204/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: opłaty targowej na terenie miasta Kudowa-Zdrój  
Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 2511

UCHWAŁA NR XXX/205/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój    
 
UCHWAŁA NR XXX/206/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok
 
UCHWAŁA NR XXX/207/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Kudowa-Zdrój w 2013 roku
 
UCHWAŁA NR XXX/208/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: szczegółowych zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe
Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 3690
Uchylono uchwałą nr XXXI/217/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 maja 2013 r.
 
UCHWAŁA NR XXX/209/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe 
 
UCHWAŁA NR XXX/210/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój 

 

UCHWAŁA NR XXXI/211/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój   

UCHWAŁA NR XXXI/212/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok
 
UCHWAŁA NR XXXI/213/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kudowa-Zdrój za rok 2012
 
UCHWAŁA NR XXXI/214/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  w Kudowie-Zdroju na lata 2013-2018
 
UCHWAŁA NR XXXI/215/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/106/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kudowie-Zdroju
Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 4387
Uchylono uchwałą nr XXXII/233/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 r.
 
UCHWAŁA NR XXXI/216/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kudowa-Zdrój 
Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 4327
 
UCHWAŁA NR XXXI/217/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe 
Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 3691 
 
UCHWAŁA NR XXXI/218/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: przekazania środków finansowych Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Nowym Sączu  
 
UCHWAŁA NR XXXI/219/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój 

 
UCHWAŁA nr XXXII/220/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  27 czerwca 2013 roku w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kudowa-Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kudowa-Zdrój udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 4389
 
UCHWAŁA nr XXXII/221/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  27 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXVIII/194/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa -Zdrój
Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 3962
 
UCHWAŁA NR XXXII/222/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 4390
 
UCHWAŁA NR XXXII/223/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok
 
UCHWAŁA NR XXXII/224/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
 
UCHWAŁA NR XXXII/225/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXI/218/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 19 maja 2013 roku w sprawie przekazania środków finansowych Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Nowym Sączu  
 
UCHWAŁA nr XXXII/226/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  27 czerwca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXII/227/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/204/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Kudowa-Zdrój
Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 3963

UCHWAŁA NR XXXII/228/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: przystąpienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju przy ul. Kościuszki 10, obręb Czermna  

UCHWAŁA NR XXXII/229/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działki nr 386, 387/3 w obrębie Słone 
Uchylono uchwałą nr XXXIV/239/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/230/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój"  

UCHWAŁA NR XXXII/231/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój" 

UCHWAŁA NR XXXII/232/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój" 

UCHWAŁA NR XXXII/233/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/106/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kudowie-Zdroju
Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 4388

DEKLARACJA NR 1/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 r.


UCHWAŁA nr XXXIII/234/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  12 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok


UCHWAŁA nr XXXIV/235/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  17 września 2013 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu  gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych  instytucji kultury za I półrocze 2013 roku 
 
UCHWAŁA NR XXXIV/236/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 września 2013 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój    
 
UCHWAŁA nr XXXIV/237/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  17 września 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok
 
UCHWAŁA nr XXXIV/238/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  17 września 2013 roku w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji
 
UCHWAŁA nr XXXIV/239/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  17 września 2013 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działki nr 386, 387/3 w obrębie Słone
Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 6149
 
UCHWAŁA nr XXXIV/240/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  17 września 2013 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 5019
 
UCHWAŁA nr XXXIV/241/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  17 września 2013 roku w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kudowa-Zdrój
Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 5020
 
UCHWAŁA nr XXXIV/242/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  17 września 2013 roku w sprawie: wystąpienia gminy Kudowa-Zdrój ze Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej   
 
UCHWAŁA nr XXXIV/243/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  17 września 2013 roku w sprawie: uchwalenia korekty na 2014 r. planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na lata 2012 - 2015    
 
UCHWAŁA NR XXXIV/244/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 września 2013 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXV/245/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października 2013 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój 

UCHWAŁA NR XXXVI/246/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 06 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój   

UCHWAŁA nr XXXVI/247/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  06 listopada 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok
 
UCHWAŁA nr XXXVI/248/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  06 listopada 2013 roku w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

UCHWAŁA nr XXXVII/249/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  28 listopada 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok
 
UCHWAŁA nr XXXVII/250/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  28 listopada 2013 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
 
UCHWAŁA nr XXXVII/251/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  28 listopada 2013 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych
 
UCHWAŁA nr XXXVII/252/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  28 listopada 2013 roku w sprawie: ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w gminie Kudowa-Zdrój, terminu płatności i sposobu jej poboru
Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 6214
 
UCHWAŁA nr XXXVII/253/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  28 listopada 2013 roku w sprawie: zamiany uchwały nr XIII/81/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego  uzdrowiskowej w gminie Kudowa-Zdrój, terminu płatności i sposobu jej poboru
 
UCHWAŁA nr XXXVII/254/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  28 listopada 2013 roku w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na 2014 rok
 
UCHWAŁA nr XXXVII/255/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  28 listopada 2013 roku w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok"
 
UCHWAŁA nr XXXVII/256/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  28 listopada 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 
UCHWAŁA nr XXXVII/257/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  28 listopada 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXII/222/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 6215
 
UCHWAŁA nr XXXVII/258/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  28 listopada 2013 roku w sprawie: uchylenia uchwały nr XXIV/163/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10.06.2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kudowa-Zdrój do spółki "INVEST-PARK DEVELOPMENT" spółka z o.o. w organizacji  
 
UCHWAŁA nr XXXVII/259/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  28 listopada 2013 roku w sprawie: wystąpienia Gminy Kudowa-Zdrój ze stowarzyszenia "Organizacja Turystyczna Kudowa-Zdrój"  
 
UCHWAŁA nr XXXVII/260/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  28 listopada 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Kudowa-Zdrój w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej "INVEST - PARK" sp. z o.o.   
 
UCHWAŁA nr XXXVII/261/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  28 listopada 2013 roku w sprawie: akceptacji projektu Deklaracji Miasta Europejskiego Kudowa-Zdrój - Nachod   
 
UCHWAŁA nr XXXVII/262/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  28 listopada 2013 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  

UCHWAŁA nr XXXVIII/263/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  30 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok
 
UCHWAŁA nr XXXVIII/264/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  30 grudnia 2013 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
 
UCHWAŁA nr XXXVIII/265/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  30 grudnia 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie przez Burmistrza Kudowy-Zdroju oświadczenia woli w imieniu Gminy Kudowa-Zdrój w zakresie objęcia podwyższonej wartości nominalnej udziałów w spółce z o.o. Basen "Wodny Świat" oraz pokrycia różnicy wynikającej ze zwiększonej wartości nominalnej udziałów wkładem pieniężnym 
 
UCHWAŁA nr XXXVIII/266/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  30 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/106/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kudowie-Zdroju
Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2014 r., poz. 140
 
UCHWAŁA nr XXXVIII/267/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  30 grudnia 2013 roku w sprawie: planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2014 rok
 
UCHWAŁA nr XXXVIII/268/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  30 grudnia 2013 roku w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok
 
UCHWAŁA nr XXXVIII/269/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  30 grudnia 2013 roku w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok
 
UCHWAŁA NR XXXVIII/270/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój 
 
UCHWAŁA NR XXXVIII/271/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na rok 2014
Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2014 r., poz. 2033
 
UCHWAŁA NR XXXVIII/272/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013  

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały Rady Miejskiej z 2013 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:28.01.2013 11:07
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:26.02.2020 13:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 397