Rewolucja Śmieciowa 2013


Szanowni Mieszkańcy

Kudowy-Zdroju!

Od 1 lipca 2013 roku zgodnie

z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości    i porządku w gminach, Gmina została zobowiązana do przejęcia odpowiedzialności za nasze odpady.

Dotychczasowe umowy na odbiór odpadów zostaną zastąpione przez DEKLARACJE. Pierwszą DEKLARACJĘ należy złożyć  w Urzędzie Miasta do 31 marca 2013 roku w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 5)  a kolejne w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.  

 

Od lipca odbiorem odpadów komunalnych zajmie się firma wyłoniona przez Gminę w drodze przetargu.

 

KTO SKŁADA DEKLARACJE?

Deklaracje składają WSZYSCY właściciele nieruchomości na terenie Gminy, zarówno właściciele nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych, czyli:

1. wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

2. wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej

3. obiekty użyteczności publicznej

4. szkoły

5. szpitale

6. hotele, pensjonaty i kwatery prywatne

7. ogródki działkowe

8. cmentarze, targowiska itd.

 

DEKLARACJĘ składa właściciel nieruchomości. W rozumieniu nowej ustawy jest nim:

1. właściciel  lub współwłaściciel

2. użytkownik wieczysty

3. jednostka organizacyjna

4. osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

5. a także inne podmioty władające nieruchomością.

 

W przypadku budynków wielolokalowych oraz budynków należących do Spółdzielni Mieszkaniowej, DEKLARACJĘ złoży:

- Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

- Zarząd Wspólnoty

- Zarządca po otrzymaniu stosownego pełnomocnictwa od Wspólnoty.

 

OPŁATY

Dla nieruchomości zamieszkałych opłata będzie naliczana na podstawie liczby mieszkańców pomnożonych przez stawkę (15,00 zł za śmieci segregowane, 20,00 zł za śmieci niesegregowane)

Dla nieruchomości niezamieszkałych opłata będzie naliczana na podstawie liczby pojemników pomnożonej przez stawkę (stawki znajdują się w tabelce na drugiej stronie).

 

OBECNE UMOWY

na wywóz odpadów zostaną wypowiedziane przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w maju 2013 roku, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

 

ROZBIEŻNOŚCI W DEKLARACJI

W przypadku uwzględnienia w deklaracji mniejszej liczby osób niż liczba osób zameldowanych, właściciel musi przedstawić dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez odpowiednie instytucje:

1. domy spokojnej starości

2. domy dziecka

3. zakłady karne

4. placówki opieki zdrowotnej

5. jednostki wojskowe

6. uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym lub wieczorowym, zamieszkujących poza gminą

7. zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc

8. dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie

lub oświadczenie właściciela nieruchomości potwierdzające przebywanie osoby poza granicami kraju lub w innym miejscu na terenie gminy Kudowa-Zdrój niż miejsce zameldowania.

  

UISZCZANIE OPŁAT

Opłaty będziemy uiszczać w kasie Urzędu Miasta lub na konto bankowe Gminy, do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc począwszy od  lipca 2013 roku.

Pierwszej wpłaty należy dokonać do 10 lipca 2013 r.

Podstawą dokonywania wpłat jest DEKLARACJA, Gmina nie będzie wystawiała faktur ani rachunków.

 

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXV/170/12 z dnia 30 listopada 2012 roku ustalono następujące stawki za odbiór odpadów komunalnych:

USTALA SIĘ MINIMALNĄ POJEMNOŚĆ URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH:

a) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 - 6 osób:

- co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l – 120 l,

b) dla nieruchomości zamieszkałej przez 7 - 8 osób:

- co najmniej dwa pojemniki o pojemności 120 l lub jeden pojemnik o pojemności 240 l,

c) dla nieruchomości zamieszkałej powyżej 8 osób oraz dla budynków wielorodzinnych

- pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l  w zależności od ilości osób,

d) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli i żłobków:

- co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdych dwudziestu uczniów, dzieci i pracowników,

e) dla lokali i punktów handlowych, usługowych oraz punktów szybkiej konsumpcji :

- co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal

f) dla lokali gastronomicznych:

- co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdych pięć miejsc konsumpcyjnych

g) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych:

- co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdych sześciu pracowników

h) dla hoteli, pensjonatów, sanatoriów, placówek leczniczych:

- co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdych pięć miejsc noclegowych

i) dla ogrodów działkowych:

- co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 działek

j) dla targowisk:

- co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdych osiem stanowisk handlowych

k) obiektów użyteczności publicznej:

- co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdych pięciu pracowników

l) dla cmentarzy:

- co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdych trzydzieści grobów

Dopuszcza się ustawienie pojemników o pojemności 240 l i 1100 l stanowiących wielokrotność objętości pojemnika 120l.

 

DEKLARACJE można pobrać  na stronach internetowych:

www.eko.kudowa.pl

www.kudowa.pl

oraz w Biurze Obsługi Klienta

w Urzędzie Miasta

Pomoc przy wypełnianiu deklaracji oraz wszystkie informacje związane  z nowym systemem można uzyskać w Urzędzie Miasta

w Kudowie-Zdroju.

pokój numer 26  (II piętro)

 tel. 74 862 17 33

e-mail: odpady@kudowa.pl

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rewolucja Śmieciowa 2013
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.03.2013 14:04