Zarządzenie Nr 35/2013
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 04 marca 2013 roku


w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2013 rok


 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz.U.nr 142 z 2001 roku poz.1591- z późniejszymi zmianami/,art.74 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2010,Nr 102,poz.651 z późniejszymi zmianami/ oraz wniosku strony z dnia 25.02.2013 roku – zarządzam

 

§ 1

 

Udziela się 50 % bonifikaty od opłaty rocznej za 2013 rok ustalonej w kwocie 108,02 zł z  tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe oznaczonej jako działka nr 5/1 o pow. 2013  m2 położonej w obrębie Stary Zdrój Gmina Kudowa - Zdrój  w udziale  995/10000   części.

 

§ 2

 

Opłata za użytkowanie wieczyste za 2013 rok wynosić będzie  54,01  złotych słownie /pięćdziesiąt cztery złote  01/100/.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem  podjęcia.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 35/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.03.2013 10:19
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.03.2013 10:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 62