Zarządzenie Nr 43/2013
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 12 marca 2013 roku

 

w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2013 rok

 

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz.U.nr 142 z 2001 roku poz.1591- z późniejszymi zmianami/,art.74 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j.Dz.U. z 2010 ,nr 102,poz.651 z późniejszymi zmianami/ oraz wniosku strony z dnia 04.03.2013 roku zarządzam

 

§ 1

 

Udziela się 50 % bonifikaty od opłaty rocznej za 2013 rok ustalonej w kwocie 82,63 zł z  tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe oznaczonej jako działka nr 16/2 o pow. 1550  m2 położonej w obrębie Nowy Zdrój Gmina Kudowa - Zdrój  w udziale 939/10000   części.

 

§ 2

 

Opłata za użytkowanie wieczyste za 2013  rok wynosić będzie  41,32  złotych słownie /czterdzieści  jeden złotych 32/100 /.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem  podjęcia.

 

Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 43/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:13.03.2013 12:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:13.03.2013 12:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 60