ZARZĄDZENIE NR 49/13

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 12 marca 2013 roku

w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój na 2013 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z §6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach  organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. nr 46, poz. 430) oraz uchwałą nr XVIII/115/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: ustalenia regulaminu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których Gmina Kudowa-Zdrój jest organem prowadzącym zarządza się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się na rok 2013 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój:

Lp

 

Forma doskonalenia zawodowego dofinansowania z budżetu organu prowadzącego

 

Przeznaczona kwota dofinansowania w zł.

 

1.

Dofinansowanie do studiów magisterskich i licencjackich jako druga specjalność, podyplomowych.

 

 

10.717,00

 

2.

Doskonalenie obejmujące kursy kwalifikacyjne nadające uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą.

 

3.

Szkolenia rad pedagogicznych, organizację szkoleń, warsztatów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

 

25.005,00

 

 

Razem

35.722,00


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 49/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:25.03.2013 08:32
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:25.03.2013 08:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 63