Zarządzenie Nr 67/2013
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 27 marca 2013 roku

 

w sprawie; udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2013 rok.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz.U.nr 142 z 2001 roku poz.1591- z późniejszymi zmianami/,art.74 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2010 , nr 102, poz.651 z późniejszymi zmianami/ oraz wniosku strony z dnia 05.03.2012 roku, zarządzam

 

§ 1

 

Udziela się 50 % bonifikaty od opłaty rocznej za 2013 rok ustalonej w kwocie 310,50 zł z  tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe oznaczonej jako działka nr 120 o pow. 935  m2 położonej w obrębie Stary Zdrój  Gmina Kudowa - Zdrój  w udziale  18/36   części.

 

§ 2

 

Opłata za użytkowanie wieczyste za 2013 rok wynosić będzie  155,25 złotych słownie /sto pięćdziesiąt pięć złotych 25/100 /.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem  jego wydania.

 
Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 67/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:24.04.2013 09:51
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:24.04.2013 09:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 64