Zarządzenie Nr 74/13
Burmistrza Miasta Kudowa - Zdrój
z dnia 29 marca 2013 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok. 


Na podstawie art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn.zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 8 ust.1 uchwały nr XXVI/189/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2013 rok Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

                                                    
§ 1

 

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów - zwiększenie o 8.000,00 zł zgodnie z  załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – większenie o 8.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmienia się treść tabeli nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2013 rok” do uchwały nr XXVI/189/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2013 rok, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Budżet gminy po wprowadzonych zmianach  wynosi:

  1.  dochody                       35.311.227,00 zł
      w tym dochody majątkowe                               6.453.829,00 zł
                  dochody bieżące                                  28.857.398,00 zł
   2. wydatki                           36.269.538,00 zł
       w tym wydatki majątkowe                             7.918.932,00 zł
                  wydatki bieżące                                 28.350.606,00 zł
   3. deficyt budżetu                     958.311,00 zł                                     


§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


 Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 74/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:24.04.2013 10:32
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:24.04.2013 10:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 69