Zarządzenie Nr 72/13
Burmistrza Miasta Kudowa - Zdrój
z dnia 28 marca 2013 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok. 


Na podstawie art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn.zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 8 ust.1 uchwały nr XXVI/189/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2013 rok Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

                                                    
§ 1

 

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmienia się treść tabeli nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2013 roku” do uchwały nr XXVI/189/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2  do niniejszego zarządzenia.


§ 2

 

Budżet gminy po wprowadzonych zmianach  wynosi:

  1.  dochody                       35.303.227,00 zł
      w tym dochody majątkowe                              6.453.829,00 zł
                  dochody bieżące                                 28.849.398,00 zł
   2. wydatki                           36.261.538,00 zł
       w tym wydatki majątkowe                             7.918.932,00 zł
                  wydatki bieżące                                 28.342.606,00 zł
   3. deficyt budżetu                     958.311,00 zł                                     


§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

 

Uzasadnienie do zarządzenia nr 72/13
Burmistrza Miasta z dnia 28 marca 2013 roku

WYDATKI

Dział 801 – na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej wprowadzając jednocześnie do planu wydatków inwestycyjnych zakup kserokopiarki na potrzeby szkoły w kwocie 8.300,00 zł w związku  z nieopłacalnością naprawy dotychczasowej kserokopiarki.  
Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie pozostaje bez zmian.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 72/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:24.04.2013 11:42
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:24.04.2013 11:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 60