Protokół nr XXIX/13 z dnia 11 marca 2013 roku

 

PROTOKÓŁ NR XXIX/13
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 11 marca  2013 roku


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI      -    1400

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI      -    1535

 

Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała przybyłych na sesję gości zaproszonych i radnych.

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 13 radnych.

 

Radni nieobecni:
1. Anna Grzegorzewska                   - nieobecność usprawiedliwiona
2. Zofia Wolińska                              - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Przewodnicząca Rady  odczytała porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie :
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok.
2. Wolne wnioski – zapytania.

 

Radni nie wnieśli uwag do w/w porządku obrad

 

Ad.1)


• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok

Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  konieczność  zwołania sesji wynika z faktu, że 04.04.2013 r. upływa  termin składania wniosków w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego – Turystyka.
Następnie głos zabrała pani A.Potoczna, która poinformowała, że po tym jak pojawiły się dodatkowe środki w ramach RPO w dziele turystyka zdecydowano, że gmina złoży wniosek na rewaloryzację zabytkowego Parku Zdrojowego – etap IV i takie zadanie znajduje się w budżecie gminy. W lutym br. odbyły się konsultacje w Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie Marszałkowskim i tam pojawił się pomysł żeby  projekt na rewaloryzację Parku został podzielony na dwa różne projekty ze względu na ograniczoną pulę pieniędzy. Jeśli chodzi o dział turystyka, jest umowny podział środków tj. po 1.200.000 zł na każda  gminę.
Jeżeli chodzi na gminę Kudowa-Zdrój jedno zadanie – rewaloryzacja Parku razem z modernizacją szklarni (koszty ogrzewania szklarni są bardzo duże)  jest to koszt ok. 1.200.00 zł. Gmina chce również złożyć wniosek na dofinansowanie inwestycji na basenie  tj. na kogenerację, koszt wynosić będzie ok. 600.000 zł. W związku z tym jak widać brakuje 600.000 zł. Priorytetem dla gminy jest basen oraz szklarnia, ze względu na olbrzymie koszty zużycia gazu. Po podsumowaniu 2012 r. wyszło, że ponad 75.000 zł kosztowało zużycie gazu na ogrzanie szklarni. Podjęto decyzję o przygotowaniu trzech projektów tj. basen – koszt 600.000 zł, modernizacja palmiarni i udostępnienie jej dla kuracjuszy i turystów w okresie zimowym – koszt ok. 600.000 zł i IV etap rewaloryzacji Parku Zdrojowego – koszt ok. 500.000 zł – 600.000 zł. W związku  z ty, że szklarnię wyłączono z IV etapu Parku należy wprowadzić to zadanie do budżetu gminy. Gmina musi podpisać umowę z wykonawcą na projekt „Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju – wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska”, który będzie niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Należy również wykonać studium wykonalności.
I.Biernacik poinformowała, że na razie w budżecie jest to kwota 121.630,00 zł.  Na te   dodatkowe zadania, które będą wprowadzone do budżetu, rozdysponowano kwotę otrzymaną  z tytułu  zwiększonej subwencji oświatowej tj. 151.630 zł. Pozostałe zmiany w budżecie gminy to wprowadzenie wydatków w kwocie 10.000,00 zł na wydatki niekwalifikowane w ramach projektu pn. „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis”. Ponadto wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie sieci gazowej do budynku przy ul. Zdrojowej 27” w związku z koniecznością rozdzielenia mediów  i doprowadzenia gazu do garaży Straży Miejskiej.
A.Potoczna poinformowała, że w budynku przy ul. Zdrojowej pojawili się dwaj nowi właściciele i każdy z nich chciałby wykonać indywidualne źródło ciepła. Na dzień dzisiejszy pomieszczenia te ogrzewane są z pieca, który znajduje się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z tym istnieje konieczność wykonana indywidualnych źródeł zasilania. Wykonane będzie wspólne przyłącze.
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem, czy kwota 121.630,00 zł będzie wchodzić w skład kwoty refundowanej.
Pani A.Potoczna poinformowała, że będzie to wchodzić w refundację.
Radny M.Olejarz, czy należy rozumieć, że środki, które gmina otrzymała z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej zostały przekazane na modernizację palmiarni. Czy środki z oświaty mogą  być wykorzystane na inne cele.
Pani Skarbnik poinformowała, że tak, ponieważ nie są to znaczone pieniądze. Środki te gmina otrzymała z Ministerstwa Finansów. 
Radny M.Mrowiec zwrócił się z pytaniem, czy skoro będzie wykonywane nowe przyłącze do garaży przy ul. Zdrojowej 27 to nie należałoby zastanowić się nad wymianą rur i grzejników.
A.Potoczna poinformowała, że osoba, projektant dokonał wizji lokalnej i stwierdził, że grzejniki w garażach są dobre nie ma potrzeby, aby je  wymieniać.
Radna G.Janiszewska zwróciła się z pytaniem jakie będą oszczędność w kosztach utrzymania jeżeli zostanie  zmodernizowana szklarnia.
A.,Potoczna poinformowała, że zlecono  wykonanie audytu energetycznego.  Dokładnie będzie można to wyliczyć kiedy będzie wiadomo w jakiej technologii zostanie wykonana szklarnia.  Należy założyć, że będzie to zmniejszenie kosztów o co najmniej 50%.
Radny T.Szełega zwrócił się z pytaniem czy palmiarnia będzie dostępna dla wszystkich.
A.Potoczna poinformowała, że palmiarnia będzie dostępna dla zwiedzających. Trzeba będzie ustalić dni kiedy będzie się to odbywać. Trwają rozpoznania gatunków palm oraz kaktusów, ponieważ trzeba je opisać.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

 

Ad.2)


Radny W.Gucz stwierdził, że jeżeli chodzi o nową ustawę śmieciową i uchwały podjęte w tej sprawie przez Radę Miejską to nie wszystko zostało dopracowane. Radny stwierdził, ze będą drastyczne podwyżki opłat za śmieci. Poinformował, że do tej pory płacił kwartalnie 50,12 zł za 5 osób, a teraz ma płacić 75,00 zł czyli o 50% więcej. Ponadto zauważył, ze w uchwale Rady Miejskiej nie ma zapisu, który był w uchwale nr XXXIV/241/09 z dnia 30.03.2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych, gdzie mówiło się o ulgach i gdzie jest napisane w następujący sposób: „W przypadku stwierdzenia, że odpady komunalne są faktycznie gromadzone w sposób selektywny, stawka stosowanych opłat z tytułu wywozu nieczystości ulega obniżeniu o:
- 10% dla właścicieli nieruchomości, którzy w ciągu pół roku zbiorą powyżej 1 do 2 worków włącznie surowców wtórnych o pojemności 110 litrów w przeliczeniu na jedną osobę,
- 20% dla właścicieli nieruchomości, którzy w ciągu pół roku zbiorą powyżej 2 do 3 worków włącznie surowców wtórnych o pojemności 110 litrów w przeliczeniu na jedną osobę,
- 25% dla właścicieli nieruchomości, którzy w ciągu pół roku zbiorą powyżej 3 worków  surowców wtórnych o pojemności 110 litrów w przeliczeniu na jedną osobę.” Radny uważa, że w uchwale z 30.11.2012 r. w § 2 powinien znaleźć się ten  zapis. Uchwała obowiązuje  do 30 czerwca od lipca będzie obowiązywać nowa uchwała i należy ją zmienić. Ponadto w tej uchwale mówi się  o stawkach, ci którzy segregują będą płacić 15,00 zł, pozostali 20,00 zł , ale nie jest jasno stwierdzone czy jest to 20,00 zł z podatkiem VAT, czy 20,00 zł bez podatku.
I.Biernacik poinformowała, że jeżeli chodzi o VAT to jest to opłata wprowadzona ustawą, czyli nie podlega podatkowi VAT i dlatego jest tak zapisane. Jest to świadczenie cywilno-prawne. Na wcześniejszych posiedzeniach Komisji, informowała radnych, że w momencie wejścia w życie nowej ustawy czyli od 1 lipca trącą moc dotychczasowe rozwiązania, które funkcjonowały na terenie nie tylko naszej gminy, ale na terenie całego kraju. Ustawa wprowadza inny mechanizm rozliczania się za odbiór śmieci. Informowała, również, ze nie ma możliwości wprowadzenia ulg  z tytułu ilości wysegregowanych odpadów, ponieważ ustawa  tego nie przewiduje. Światełko w tunelu pojawiło się w momencie nowelizacji ustawy ze stycznia br. która weszła w życie 14 lutego, gdzie pojawiła się możliwość stosowania dopłat. Będziemy starać się dostosować te przepisy na naszego systemu dopłat, o których mówił radny W.Gucz. Z tego co dowiedziała się na szkoleniach to mówi się tak naprawdę o dopłatach dla rodzin najuboższych, gdzie np. będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe.
Gmina będzie konsultować z Ministerstwem Środowiska możliwość wprowadzenia dopłat nie uzależnionych od sytuacji finansowej, ale uzależnionych od ilości zebranych surowców wtórnych. Jest to  nowy system i nie wszystko można było  przełożyć do wymogów nowej ustawy. Musimy próbować  na przepisach nowej ustawy stworzyć coś co będzie  funkcjonowało i przynosiło efekty. Chcemy  zrobić to przez system dopłat. Rodzi się tylko pytanie, czy to Ministerstwo Środowiska miało na myśli i czy przejdzie to przez nadzór prawny.
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem, kiedy ewentualnie będzie wiadomo, czy takie rozwiązanie jest możliwe.
A.Potoczna poinformowała, że na szkoleniach powiedziano, że absolutnie nie to ustawodawca miał na myśli. Oprócz tego, że  jest  ustawa to jeszcze są do tego interpretacje  mówiące o tym co ustawodawca miał na myśli   i gminy  muszą brać to pod uwagę. Ustawodawca przez nowelizację z 25 stycznia dopuścił możliwość dopłat przez gminę, ale nigdy nie będą to zniżki. Roznoszone są obecnie  deklaracje dla mieszkańców i panie, które to roba spotykają się z różnymi reakcjami ze strony mieszkańców. Część z nich twierdzi, że gmina chce ich oszukać i zatrzaskują drzwi.  Jest  900  aneksów  na segregację, licząc  po trzy osoby na gospodarstwie to jest  2.700 mieszkańców, którzy korzystali ze zniżek.  Co z pozostałymi 7.000 mieszkańców, którzy tych zniżek nie mieli. Na dzień dzisiejszy każdy mieszkaniec Kudowy płaci za wywóz nieczystości 13,47 zł a ma płacić 15,00 zł. Zobaczymy ilu mieszkańców zadeklaruje, że będzie płaciło 20,00 zł. Pani A.Potoczna kolejny raz poinformowała radnych, że oprócz tego co mamy dzisiaj, czyli oprócz wywozu śmieci mamy segregacje i będziemy utrzymywać tzw. punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, gdzie każdy mieszkaniec będzie mógł przywieźć wszelkiego rodzaju odpady. Są to dodatkowe koszty. Zwróciła się do radnych z prośbą, aby przekazywać mieszkańcom prawidłowe informacje. Na opłatę w wysokości 15,00 zł składa się: wywóz odpadów i utylizacja. Opłata za tonę odpadów wynosi 195,00 zł, ale już wiemy, że cena będzie od 250,00 zł.  do 350,00 zł za tonę. Więc trzeba mieć  nadzieję, że  cena pozostanie na poziomie 15,00 zł. Wszystko okaże się po przetargu.
Radna A.Mróz stwierdziła, że tak naprawdę te zmianę odczują ci, którzy maja domy jednorodzinne. Pozostali mieszkańcy  nie odczują tego tak bardzo, ponieważ ta opłata w stosunku do obwiązującej wzrośnie tylko o 1,50 zł.
Radny M.Olejarz zadał pytanie skąd wzięła się taka reakcja mieszkańców jeśli chodzi o deklaracje i opłaty. Ludzie nie bardzo wiedzieli o co chodzi. Nie sposób dotrzeć  do wszystkich i wytłumaczyć skąd się to wzięło i dlaczego tak jest. Szkoda, że wcześniej w Kurierze Kudowskim nie został opisany klucz naliczania opłat za śmieci.  Mieszkańcy  sami sobie przeliczają opłaty  i wychodzi im, że podwyżka w domach jednorodzinnych wynosi 100%. Dlatego nie dziwi reakcja mieszkańców, ponieważ informacje na ten temat pojawiły się za późno. Mieszkańcy są niedoinformowani, nie wiedzą za co mają płacić. Owszem uchwały zostały podjęte jednogłośnie, ale nie jest to jeszcze uchwalone definitywnie, ponieważ tak naprawdę jeszcze nie wiadomo do końca jakie to będą koszty i nadal trzeba nad tym pracować. Mieszkańcy mają do radnych pretensje, że podjęli takie uchwały.
A.Potoczna stwierdziła, że należy wziąć pod uwagę, że uchwały nie nabrały jeszcze mocy urzędowej, ponadto deklaracje są roznoszone ze szczegółową informacją (jak należy wypełniać deklaracje, skąd się biorą opłaty, do kiedy należy złożyć deklaracje itp.). Nigdy wcześniej nie rozmawialiśmy o tym, żeby mieszkańcom  napisać skąd się bierze opłata jeżeli ona może ulec zmianie. Jeśli jest taka potrzeba to do kolejnego Kuriera Kudowskiego zostanie przygotowana dokładna informacja skąd się bierze opłata. Na stronie internetowej w zakładce EkoKudowa wszystko  jest szczegółowo opisane. Ulotki zostaną dopiero przygotowane -  gminie przyznano dofinansowanie. Akcja edukacyjna jak wcześniej radnych informowała miała ruszyć dopiero od marca br. i  powoli rusza.
Radna E.Marecka-Szydło stwierdziła, że zgadza się  z opinią, że podwyżka cen za śmieci nie  odbije się tak bardzo na mieszkańcach bloków spółdzielczych, czy budynków komunalnych, ponieważ przyjęta jest norma w przeliczniku na osobę. Każdy z nas spotyka się z mieszkańcami, którzy liczą pieniądze. Są takie sytuacje, że np. mieszkają w budynku 4 osoby a produkują śmieci  jakby mieszkały dwie osoby. Przelicznik jest prosty 4 razy 15,00 zł – wychodzi z miesiąc 60,00 zł, a wcześniej  mając zniżki opłata wynosiła niewiele ponad 100,00 zł na kwartał. Mieszkańcom trzeba w jakiś sposób być może właśnie w/w akcją edukacyjną wszystko  wyjaśnić. Świadomość  nie urośnie  z dnia na dzień. Przyjdzie taki czas, ze trzeba będzie przedstawić informację co się z czego bierze i z czego wynikają koszty.
A.Potoczna stwierdziła, że przygotowując projekty uchwał,  ilość śmieci jaka  wyjechała z Kudowy  została podzielona przez ilość mieszkańców.  Zawsze będzie tak, że jeden będzie produkował mniej odpadów a drugi będzie produkował ich więcej. Trzeba było to uśrednić, trzeba wziąć pod uwagę również wszystkie wystawki. Gmina będzie musiała zapłacić za wszystko  – wywóz rzeczy z wystawek, zużyte opony, baterie, które są zbierane, przeterminowane leki z aptek itd. nawiązując do zniżek, o których mówił radny W.Gucz pani A.Potoczna poinformowała, że ustawa mówi wyraźnie, że gmina uchwala stawkę  za wywóz nieczystości oraz niższą stawkę za śmieci segregowane. Stawkę można ustalić niższą, ale rodzi się pytanie, czy gmina będzie w stanie wszystko sfinansować. Należy poczekać pierwsze dwa trzy miesiące, żeby zobaczyć jak to wszystko będzie wyglądało. Bardzo ważną rzeczą  jest edukacja mieszkańców.  Zaproponowała, aby w kolejnym numerze Kuriera Kudowskiego przedstawić szczegółowe wyliczenie skąd się wzięła stawka 15,00 zł.
Radna T. Żulińska zwróciła się z pytaniem kiedy najwcześniej będzie można zrobić spotkania z mieszkańcami.
A.Potoczna poinformowała, że gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Cykl spotkań z mieszkańcami będzie można  rozpocząć w kwietniu, ustalone zostaną  terminy. Będą to spotkania – warsztaty. Nie będą prowadzone przez pracowników Urzędu Miasta, ale zostanie wybrana odpowiednia firma edukacyjna.
Radny W.Gucz poinformował, że rozmawia z mieszkańcami i mieszkańcy mają do radnych ogromny żal o te stawki za wywóz nieczystości.  Mieszkańcy mówią, że przecież do tej pory do firmy nikt nie dokładał, firma przecież na segregowanych odpadach zarabiała, więc dlaczego teraz mieszkańcy mają płacić tak dużo. Taka sytuacja nie dopinguje do dalszej  segregacji. Mieszkańcy uważają, że nawet jak będą segregować to nic z tego nie będą mieli, ponieważ będą musieli zapłacić o 50% więcej. Trudno jest rozmawiać z mieszkańcami przy takich argumentach. Jeżeli dojdzie do spotkań to usłyszymy bardzo wiele krytycznych uwag na ten temat.
Przewodnicząca Rady  stwierdziła, że radni też są nośnikami tej edukacji. Trudno jest przekonać  kogoś kto jest zdenerwowany. Jeżeli  wszyscy będziemy spokojnie to mieszkańcom tłumaczyć,  to będzie to jeden ze sposobów  rozwiązania tego problemu. Jest nowa ustawa, podjęto stosowne uchwały. Radni kilkakrotnie dyskutowali o ustawie śmieciowej przed listopadową sesją, zastanawiali się jaką stawkę przyjąć Argumenty przedstawiane przez pracowników Urzędu Miasta zostały przez radnych przyjęte. Gmina Kudowa-Zdrój była  i jest wzorem dla innych gmin, jeżeli chodzi o gospodarkę śmieciową. Być może za mało było informacji przekazywanych  do mieszkańców. Uważa, że to co do tej pory radni usłyszeli od pracowników Urzędu Miasta należy przekazywać mieszkańcom.  Konieczna jest akcja informacyjno -  edukacyjna. Informacje za co płacić będą mieszkańcy należy umieścić w kolejnym numerze Kuriera Kudowskiego. Wniosek dot. zorganizowania spotkań z mieszkańcami jest zasadny. Temat jest poważny. Opłata za odbiór odpadów  to spory wydatek z budżetu rodzinnego i mieszkańcy muszą wiedzieć za co płacą.
Radny M.Olejarz stwierdził, że informacje nt.  ustawy śmieciowej ukazują się w Kurierze Kudowskim. Nie  wie dlaczego nie ukazują się w  Gazecie Gmin, którą mieszkańcy kupują. Nie ma co się obrażać na tę gazetę, trzeba pójść dwutorowo. Gazeta Gmin jest kupowana w Kudowie, widać, że ludzie się nią interesują. Taka informacja powinna ukazać się nie tylko w Kurierze ale i w Gazecie Gmin.
Radna A.Mróz stiwrdziła, ze należy zastanowić się, czy taka informacja nie mogłaby pójść  również przez Telewizję Kłodzką. 
A.Potoczna poinformowała, że kampania edukacyjna rozpocznie  się w kwietniu, gmina ma na ten cel ok. 40.000 zł. Stwierdziła ponadto, że nie do niej należy decyzja w jakiej gazecie mają ukazywać się informacje nt. ustawy śmieciowej.
Nawiązując do wypowiedzi radnego W.Gucza stwierdziła, że gmina nie zarabia na surowcach wtórnych. Koszty jeżeli będzie taka potrzeba zostaną radnym przedstawione. Zwiezienie wszystkich surowców wtórnych na bazę przy ul. Fredy i ich rozsegregowanie to jest koszt prawie 500.000 zł, a ze sprzedaży surowców wtórnych otrzymano 116.000 zł.
A.Kanecki – Z-ca Burmistrza stwierdził, że jeżeli chodzi o współpracę z Gazetą Gmin nie będzie się wypowiadał. Ponadto poinformował, że są oddelegowane dwie osoby z  Referatu Inwestycji i Funduszy Europejskich do pomocy wszystkim mieszkańcom. Mają wytłumaczyć, wyjaśniać skąd się biorą konkretne kwoty.
W odniesieniu do artykułu, który ukazał się w Gazecie Gmin dot. m.in. opłat za śmieci stwierdził, że jego zdaniem  jest to wielkie nieporozumienie i robienie dodatkowego zamieszania. Jeżeli autorzy tego artykułu nie byli czegoś pewni, powinni byli przyjść do Urzędu Miasta i wyjaśnić wszystkie kwestie. Informacje dla mieszkańców muszą być rzetelne, spotykajmy się w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i mówmy jednym głosem.
Radny W.Gucz stwierdził, że radni spotykają  się z wielką krytyką i z tą krytyką spotkają się również na planowanych spotkaniach. Jest wielu ludzi ubogich, na emeryturach mieszkających w domach jednorodzinnych, którzy mówią, że nie będzie ich stać na zapłacenie o 50zł więcej, ponieważ nie starcza im na chleb i na lekarstwa. Argumenty ludzi są różne, nie chcą płacić za kogoś kto remontuje i wyrzuca gruz, za kogoś kto pozbywa się ogumienia, ponieważ nie mają samochodów itd.
M.Turoń nawiązał do wypowiedzi dot. dopłat oraz do tego co powiedział radny W.Gucz na temat emerytów czy ludzi ubogich  stwierdzając, że być może z tych dopłat, które przewiduje nowelizacja ustawy będzie można pomóc tym najbiedniejszym mieszkańcom. 
Radny M.Mrowiec stwierdził, że pomoc dla ubogich była, jest i będzie. Należy jednak zwrócić uwagę na dzikie wysypiska śmieci np. na byłym przejściu granicznym, obok kubła na śmieci pełno opon. Jadąc na byłe wysypisko śmieci w Brzozowiu widzimy kolejną stertę zużytych opon.  Takich przypadków można wylizać w nieskończoność. Ktoś musi to zebrać, ktoś musi to wywieźć i zutylizować. Są to  duże koszty.  Nie upilnuje się tego  nawet przy dużej ilości strażników Straży Miejskiej czy Policji, jeżeli ludzie nie będą pilnować się nawzajem.
Radna G.Janiszewska stwierdziła, że wynika to z niskiej świadomości, z niskiej kultury mieszkańców i to trzeba wykształcać. Liczy tutaj na szkolenia, które się odbędą. Będą je prowadzić ludzie spoza Kudowy, ktoś z zewnątrz, będą mówić ogólnie, globalnie. Tych spotkań powinno być jak najwięcej. Może właśnie one uświadomią naszym mieszkańcom, że to my brudzimy, zaśmiecamy, a jednocześnie chcemy wymagać i najlepiej byłoby za darmo. Trzeba uświadamiać mieszkańców, że koszty punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszty wystawek, likwidacja dzikich wysypisk kosztuje, że za to też trzeba  będzie zapłacić.
I.Biernacik  poinformowała, że  nowa ustawa zakłada m.in. to, żeby  likwidacja dzikich wysypisk, wywóz rzeczy z wystawek znalazły się z cenie wywozu odpadów. Być może jeśli mieszkańcy będą mieli świadomość, że  wywóz takich rzeczy jest wliczony w opłatę to nie będą powstawały dzikie wysypiska.
A.Potoczna poinformowała, że na sesji w marcu zostaną radnym przedstawione do przegłosowania dwa projekty zmiany uchwał w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój.
Jeżeli chodzi o projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój stwierdzono, iż należy dokonać zmiany w § 1 odnośnie dnia wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za każdy miesiąc i przesunąć go z 10 na 25 dzień każdego miesiąca – za dany miesiąc.
Ponadto nowelizacja ustawy, która mówi o dopłatach przewiduje możliwość żeby gmina z ustalonej opłaty  pokrywała koszty zakupu  pojemników, worków i dezynfekcji pojemników. Do tej pory było tak, że właściciel ma wyposażyć nieruchomość w pojemniki. Okazało się, że nie wszystkie wspólnoty mieszkaniowe mają swoje pojemniki do segregacji. Trudno powiedzieć, czy wspólnoty będzie stać na zakup pojemników. Ustawodawca  mówi, że rada gminy może podjąć  uchwałę, że z tych opłat będzie także finansowany zakup pojemników.
Radna E.Marecka-Szydło stwierdziła, że Gazetę Gmin czyta  wielu mieszkańców Kudowy, to że powstało Stowarzyszenie Obywatelskie Kudowianie jest faktem bezsprzecznym. Ponadto poinformowała, że przeczytała artykuł, o którym  wspomniał pan A.Kanecki. Radna uważa, że trzeba publikować w tym co jest czytane. Powstało Stowarzyszenie Kudowienie,  są ludzie, których interesuje to, co dotyczy  mieszkańców i jeżeli nie mają  siły przebicia, odwagi, premedytacji, determinacji przyjścia do Urzędu, to należy sądzić, że jeżeli ktoś się porywa na napisanie  czegoś takiego,  to znaczy, że niewiedza jest tak wielka i tak powszechna, że trafia na dobry grunt.  Do tych ludzi trzeba trafiać i z nimi trzeba rozmawiać, nie można się przede wszystkim na nich obrażać, bo oni nie przyjdą do Urzędu i nie zapytają.
Radny M.Mrowiec poinformował, że mieszkańcy nadal mówią o tym, że w Kudowie nadal nie ma pogotowia ratunkowego. Mieszkańcy uważają, że pogotowie bez lekarza jest niepotrzebne.  Jest to słuszna uwaga. Władze miasta robią dużo żeby lekarz w Kudowie był.
A.Kanecki – Z-ca Burmistrza poinformował zebranych, że wraz z panią E.Ubik 06 marca br. byli w Senacie i uczestniczyli w obradach na Komisji Parlamentarnej ds. Dzieci i  przedstawili informację dot. nowego gabinetu stomatologicznego, który został uruchomiony w Zespole Szkół Publicznych. Ponadto udało się  złożyć na ręce Pana Marszałka Senatu petycję dotyczącą funkcjonowania  pogotowia w Kudowie-Zdroju. Jest to kolejny protest i wniosek o to, żeby jednak lekarz był  w karetce pogotowia.
Radny M.Olejarz stwierdził, że trzeba sobie uzmysłowić następującą rzecz. Mylimy dwa pojęcia.   Pogotowie to jest pogotowie wyjazdowe bez lekarza, które ma zaopatrzyć pacjenta i dowieźć go do szpitala. Lekarz jest potrzebny do świadczenia nocnej, świątecznej i weekendowej opieki medycznej. Musimy mówić o takim lekarzu. W  pogotowiu  wyjazdowym nie musi być lekarz, wystarczy że będzie ratownik medyczny, który dowiezie pacjenta bezpiecznie do szpitala.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  XXIX sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łucja Rachuba

 

 


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXIX/13 z dnia 11 marca 2013 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2013 10:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż