Protokół nr XXII/12 z dnia 27 września 2012 roku

 

PROTOKÓŁ NR XXII/12
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 27 września 2012 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI      -  1200

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI     -  1545

 

Wiceprzewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała przybyłych na sesję gości zaproszonych, kierowników jednostek organizacyjnych i radnych.

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 14 radnych.

Radni nieobecni:
1. Łucja Rachuba                               - nieobecność usprawiedliwiona

 

Wiceprzewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Wiceprzewodnicząca Rady  odczytała porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XX/12 z dnia 28.06.2012 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kudowa-Zdrój”,
- przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku,
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok,
- zmiany uchwały Nr XVIII/120/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie opłaty targowej na terenie  miasta Kudowa-Zdrój,
- wysokości diet za udział w pracach organów gminy oraz zasad ich wypłacania,
- uchwalenia korekty na 2013 r. planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2012-2015,
- rozpatrzenia  skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój,
- podziału Gminy Kudowa-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów  oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
- utworzenia na terenie gminy  stałych obwodów głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
3. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
4. Wolne wnioski – zapytania.

 

Radni nie wnieśli uwag do w/w porządku obrad.

 

Ad.1)

Przy obecności 14 radnych protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 28.06.2012 r. został przyjęty następującą ilością głosów:
- za było              -  13 radnych
- wstrzymał się    -    1 radny

Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko,  T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymał się radny: M.Olejarz
Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 28.06.2012 r. został przyjęty większością głosów.

 

Ad.2)

• Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod obrady  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kudowa-Zdrój”,
Głos zabrał pan A.Kanecki, który poinformował, że niestety na dzisiejszą sesję nie mógł przybyć pan K.Brzozowski Prezes Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy. Stwierdził, że zostanie zorganizowane spotkanie, na którym Pan Prezes będzie mógł omówić projekt, który został zrealizowany wspólnie z gmina Kudową-Zdrój.  Dokument „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kudowa-Zdrój” odpowiada pod względem redakcji wymogom ustawy (art.19 ustawy Prawo energetyczne) i zawiera ocenę stanu aktualnego i przewidywane zmiany zapotrzebowania na ciepło, energie elektryczna i paliwa gazowe, cele i priorytety działań  w zakresie poprawy sytuacji energetycznej gminy, przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii  z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu  z wytwarzaniem ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z  instalacji przemysłowych, wskazanie ogólnych  kierunków rozwoju systemów energetycznych i wytyczne w zakresie programów wykonawczych. Na temat w/w dokumentu odbyła się dyskusja na posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej. Radni zgłaszali interesujące pytania i ciekawe spostrzeżenia.
Radny W.Gucz stwierdził, że jego zdaniem powinno odbyć się spotkanie radnych z panem K.Brzozowski Prezesem Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy, na którym omówiono by ten obszerny dokument. Temat jest bardzo ważny i warto, aby Komisja Gospodarczo-Ekonomiczna zapoznała się szczegółowo z tym dokumentem.
Radny M.Olejarz  stwierdził, że jeżeli  niektóre zapisy budzą wątpliwości to proponuje,  jak powiedział Pan Wiceburmistrz  zaprosić pana K.Brzozowskiego na posiedzenie Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej, aby rozwiał wszelkie wątpliwości. Można również zastanowić się nad wspólnym wyjazdem do Świdnicy.
Pan A.Kanecki zobowiązał się do zaproszenia pana K.Brzozowskiego na posiedzenie Komisji.
Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kudowa-Zdrój” została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska,W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.

• Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod obrady  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku
I.Biernacik – Skarbnik Gminy  poinformowała, że zrealizowana kwota dochodów budżetu gminy za I półrocze 2012 roku wyniosła 16.425.379,36 zł, w tym dochody bieżące wyniosły  14.324.069,73 zł, a dochody majątkowe 2.101.309,63 zł , co stanowi odpowiednio 87,21 % i 12,79 % w dochodach ogółem. Natomiast  zrealizowana kwota wydatków budżetowych za I półrocze 2012 roku wyniosła 15.917.929,65 zł, co stanowi 43,22 % wykonania planu. Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:
1.   wydatki bieżące w kwocie 14.400.016,76 zł stanowią 90,46 % wydatków ogółem   
      w tym na zadania remontowe przeznaczono kwotę – 370.354,66 zł
2.   wydatki majątkowe w kwocie 1.517.912,89zł  stanowią  9,54 % wydatków ogółem.
W wyniku realizacji  dochodów i wydatków za I półrocze  budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 507.444,00 zł przy planowanym deficycie 686.018,00 zł. Jeżeli chodzi o wynik operacyjny –  równowaga pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  - jest   wielkością ujemną i wynosi 75.947,00 zł. Na zadania zrealizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymano środki finansowe w kwocie 2.000.422,75 zł, przy planowanych wielkościach 5.566.000,00 zł. Wydatkowano 779.543,00. Plan na 30.06.2012 r. wynosił 4.371.00,00 zł.
Jeżeli chodzi o zobowiązania to na dzień 30.06.2012 r. wynosiły one 17.124.694,00 co stanowi 47,38% planowanych dochodów, z tego kredyty i pożyczki długoterminowe to kwota – 13.257.500,00 zł, kredyt krótkoterminowy – 793.010,00 zł, zobowiązania z tytułu budowy basenu i leasingu przejętego z MZUP – 2.691.721,00zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2012 r.  to kwota 382.463,00 zł i są to w przeważającej części zobowiązania dotyczące wspólnot mieszkaniowych z 2011 r. Zobowiązania te zostały w całości spłacone.
Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych wykazany w sprawozdaniu Rb-N na dzień 30.06.2012 roku wyniósł 8.641.886,61 zł w tym:
- gotówka i depozyty – 71.534,84 zł,
- należności wymagalne – 5.338.830,32 zł,
- pozostałe należności – 3.231.521,45 zł.
W I półroczu zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w wysokości 793.000,00 zł na finansowanie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego, spłacono raty pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 941.500,00 zł.
Radny W.Gucz stwierdził, że po zapoznaniu się z informacją dotycząca wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. obawy budzą pozycje przychody budżetu wykonane w 18,71 %, następnie opłata  targowa wykonanie 13,79%, wpływy z czynszu za najem lokali 28%, wpływy ze sprzedaży budynków i budowli 0,05%. Kiedy uchwalano budżet gminy na 2012 r. wyrażał swoje obawy, że przy kryzysie, który dotknął kraj, zakładanie proponowanych wpływów ze sprzedaży  nieruchomości wydaje się nierealne. I to w tej chwili się potwierdza. Urząd Miasta przejął Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej i miała nastąpić poprawa jeśli chodzi o ściągalność czynszów, a jest ona w dalszym ciągu zła co wynika z przedłożonego sprawozdania.  Radny zwrócił się z pytaniem w jaki sposób Urząd Miasta chce poprawić sytuację, co planuje się zrobić, żeby sytuacja finansowa miasta była lepsza.
I.Biernacik stwierdziła, że jeżeli chodzi o opłatę targową to faktycznie została ona przeszacowana. Natomiast najprawdopodobniej niedoszacowana została opłata uzdrowiskowa w związku czym wyraziła nadzieję, że zwiększone dochody z opłaty uzdrowiskowej zrekompensują brak dochodów z opłaty targowej. Jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości to być może faktycznie kwota dochodów jest zawyżona, ale należy wziąć pod uwagę fakt, że część nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z różnych względów w roku bieżącym nie mogą być sprzedane. Chodzi np. o teren położony przy ul. Mickiewicza   - uchylona przez nadzór prawny uchwała w sprawie zmiany planu zagospodarowania i konieczność podjęcia nowej uchwały. Jeżeli chodzi o sprzedaż działek na  tzw. 17 ha, to została ona wstrzymania, ponieważ  uzyskanie pozwolenia na budowę jest uwarunkowane połączeniem tego terenu komunikacyjnie z ul. Buczka. Ponadto pani Skarbnik poinformowała, że na sesji 05 września br. podjęto uchwałę, która weryfikowała budżet gminy pod pewnymi względami – zostały zmniejszone dochody ze sprzedaży majątku oraz zostały zweryfikowane wydatki majątkowe. Brak dochodów majątkowych skutkuje tylko i wyłącznie zmniejszeniem nakładów na inwestycje, nie może wpłynąć na   działalność bieżącą.. Brak dochodów majątkowych powoduje konieczność wstrzymania, zaniechania  czy zmniejszenia zakresu inwestycji, które były zaplanowane.
Radny M.Oleśko -  zwrócił się z  pytaniem, czy  zaplanowane remonty, inwestycje, które były zaplanowane na rok bieżący, a już wiemy, że nie będą realizowane, zostaną  ujęte w budżecie na rok przyszły np. remont ul. Słonecznej.
Pani Skarbnik poinformowała, że potraktuje to jako wniosek do budżetu gminy na 2013 rok. 
Głos zabrał Burmistrz Miasta, który stwierdził, że  w lipcu br. zadał sobie takie samo pytanie, jakie zadał radny W.Gucz, wiedząc jakie wykonanie budżetu za I półrocze. Zagrożeń jest wiele. Zaproponował, aby budżet na 2013 rok budowany był zupełnie inaczej. Budżet na przyszły rok będzie planowany nie od tego co trzeba zrobić, tylko od tego jakie będą dochody. Budżet będzie tworzony na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji. Co roku Ministerstwo Finansów narzuca nowe wskaźniki, które dyscyplinują wydatki samorządów. Pierwszy, który wprowadzono to wieloletnia prognoza finansowa.  Każdy samorząd pracuje na tym rygorze od 2011 r. Minister Finansów dodał kolejny wskaźnik – wszystko to co może być uważane za zadłużenie gminy zostało powiększone o zadłużenia, które spowodowane są zaciągniętymi leasingami.  Leasingi zostały potraktowane jako zadłużenie gminy. Kolejny  wprowadzony wskaźnik jest to relacja między wydatkami i dochodami bieżącymi. Trzeba zobaczyć jak będą kształtować się dochody bieżące, bo od nich zależeć będzie realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych. W 2012 r. nie zmieniono ceny za dostawę wody i odbiór ścieków, ceny za wywóz nieczystości stałych, nie podniesiono wskaźnika jeśli chodzi o czynsz, nie zmieniono podatków od środków transportu, nie podwyższona opłat za ogródki przydomowe. To wszystko będzie musiało podlegać bardzo dogłębnej analizie.
Jeśli chodzi o gospodarkę mieszkaniową to dyscyplina związana a płatnościami z roku na rok spadała lawinowo. W celu zatrzymania strat jakie generowały Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej  i jednocześnie sprostać nowej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach postanowiono MZUP zlikwidować. Gmina przejęła część działalności MZUP tj. gospodarkę mieszkaniową, zieleń, ogród i park.   Gospodarkę odpadami, letnie i zimowe utrzymanie, obsługę cmentarzy komunalnych przekazano KZWiK sp. z o.o.
Gmina przez pół roku spłaciła prawie połowę zadłużenia, które przejęła od MZUP – jest to kwota ponad 700.000,00 zł. Jeżeli chodzi ściągalność opłat czynszowych Burmistrz Miasta proponuje, aby sprawa ta została przeanalizowana na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. 
Burmistrz Miasta stwierdził, że chciałby, aby przy tworzeniu budżetu gminy na 2013 r. najpierw rozmawiać o dochodach, a dopiero później planować wydatki.
Radny W.Gucz stwierdził, że chciałby od Burmistrza Miasta uzyskać informacje, ponieważ pytają go o to mieszkańcy, co z Rondem Tkaczy, co z chodnikiem przy ul. Tkackiej przed sklepem, co z dojściami do budynków przy ul. Tkackiej, co z oświetleniem wzdłuż budynku Tkacka 22 do tzw. stodoły. Co z tych rzeczy w roku bieżącym jest możliwe do zrealizowania. Radny zwrócił się również z pytaniem, czy świetlica środowiskowa w Caritasie będzie wykonana  w roku bieżącym. 
I.Biernacik jak informowała na posiedzeniu Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej, jeżeli chodzi o świetlicę środowiskową w Caritasie wykonawca we wrześniu  rozpoczął prace., Umowa zawarta jest do końca roku także świetlica działalność rozpocznie na początku przyszłego roku. Jeżeli chodzi o kolejne pytanie radnego to są dwa projekty: renowacja części wspólnych budynków 5,7,9,11,13 oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej etap II w ramach którego wykonane zostanie Rondo Tkacza i oświetlenie. Planowana realizacja to lata 2013 – 2014. Gmina ma przyznane dofinansowanie na te dwa projekty i może podpisywać niezbędne umowy.
 Burmistrz Miasta poinformował, że jeżeli chodzi o rewitalizację osiedla poprzemysłowego to wskaźnik dofinansowania wynosił 69.94%. Obecnie wskaźniki dofinansowania są następujące:
• Centrum Integracji Społecznej – utrzymano wskaźniki, umowa jest podpisana, prace rozpoczęto, termin zakończenia do końca 2012 r.
• remont budynków przy ul. Fabryczne 5,7,9,11,13  tzw. mieszkalnictwo – dofinansowanie ustalono na  poziomie 65%,
• jeżeli chodzi o trzeci projekt, o którym mówiła pani Skarbnik to dofinansowanie spadło do 54%.
Jeżeli chodzi np. o projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywacja kulturalna” - dofinansowania nie ma, ponieważ nie ma środków finansowych.
Gminy musiały określić, które projekty są dla nich najważniejsze, a które przechodzą do tzw. rezerwy. W związku z tym pewne zadania na razie nie będą realizowane i zostaną przesunięte do realizacji z późniejszym terminie.
Wiceprzewodnicząca Rady oczytała uchwałę nr III/146/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 06 września 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Kudowy-Zdroju informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska,W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.

• Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod obrady  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój
I.Biernacik Skarbnik Gminy poinformowała, że zmieniono limity zobowiązań w latach dla projektu pn. „Znajdujemy wspólny język” w związku z koniecznością ubezpieczenia zakupionego sprzętu i wykonania tablicy promocyjnej w 2012 roku. Limit zobowiązań w 2012 roku zwiększono o 2.200,00 zł, limit zobowiązań w 2013 roku zmniejszono o 2.200,00 zł oraz wprowadzono zmiany dotyczące 2012 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów oraz kwoty wydatków.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla terenu położonego w obrębie  Czermna w Kudowie-Zdroju została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.

• Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok
Pani I.Biernacik – skarbnik  gminy poinformowała, że projekt uchwały zakłada zmiany tylko po stronie wydatkowej:
• dział 010 – zwiększa się o 2.000,00 zł wydatki związane z zakupem paliwa na potrzeby realizacji zadania pn. „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w 2012 roku”.
• dział 600 –  zwiększa się o 5.106,00 zł  wydatki związane z zakupem znaków drogowych na potrzeby oznakowania dróg gminnych. Zwiększa się o 50.000,00 zł wydatki związane z utrzymaniem ulic i placów w okresie zimowym ( zabezpieczenie środków finansowych w związku z oszacowaniem wartości zadania na sezon zimowy 2012/2013). Zwiększa się o 11.000,00 zł wartość zadania pn. „Modernizacja drogi koło Wemeco” ( do wysokości faktycznych wydatków). Zwiększa się o 4.000,00 zł wydatki związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Chopina i Poznańskiej”  w związku z koniecznością odtworzenia w innej technologii chodnika w ul. Poznańskiej. Zmniejsza się o 35.000,00 zł wydatki na zadanie pn. „Modernizacja ul. Pstrążnej i Brzozowie poprzez utwardzenie poboczy”
• dział 630 –  wprowadza się wydatki w kwocie 3.000,00 zł związane z planowaną na 2014 rok realizacją projektu pn. „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis” obejmujące wydatki niekwalifikowane związane z dokumentacją projektową.
• dział 700 –  wprowadza się wydatki w kwocie 45.000,00 zł na zakup samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.
• dział 710 –  wprowadza się wydatki w kwocie 15.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych przy cmentarzu komunalnym w Kudowie-Zdroju.
• dział 758 –  rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 137.306,00 zł przeznaczoną na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Publicznych w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w 2012 roku.
• dział 801 –  zwiększa się o 2.200,00 zł wydatki  związane realizacją projektu pn. . „Znajdujemy wspólny język” w związku z koniecznością ubezpieczenia zakupionego majątku i zakupem tablicy promocyjnej w 2012 roku .  Wprowadza się wydatki w kwocie 15.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy boiska sportowego przy Zespole Szkól Społecznych w Słonym
• dział 900 – zwiększa się o 20.000,00 zł wydatki związane z wywozem nieczystości stałych z koszy ulicznych w związku ze zwiększeniem ilości koszy ulicznych i częstotliwości opróżniania koszy ulicznych szczególnie w okresie sezonu letniego.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska,W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.

• Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/120/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie opłaty targowej na terenie  miasta Kudowa-Zdrój
Pani I.Biernacik – skarbnik  gminy poinformowała, że zmiana uchwały Nr XVIII/120/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Kudowa-Zdrój dotyczy ujednolicenia prowizji dla całego roku oraz zwiększenia ilości inkasentów. Mając na względzie dotychczasowe wpływy z opłaty targowej można stwierdzić, że kwota opłaty targowej pobranej w okresie od  1 stycznia do 31 marca nie odbiegała znacznie od kwot opłaty targowej pobranej w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca w związku z tym proponuje się ustalić wysokość prowizji na jednakowym poziomie 20% dla całego roku.  Jednocześnie mając na względzie charakter pracy inkasenta przyznać należy, prowizja w wysokości 10 % obowiązująca dotychczas w okresach: od 1 kwietnia do 30 czerwca i od 1 września do 31 grudnia była nieadekwatna do wysiłku włożonego przy poborze tej opłaty. Z kolei wyznaczenie na inkasentów dwóch dodatkowych osób ma na celu zapewnienie ciągłości poboru opłaty targowej w sytuacjach losowych, niezależnych od woli inkasentów.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie  zmiany uchwały Nr XVIII/120/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie opłaty targowej na terenie  miasta Kudowa-Zdrój  została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska,W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.

• Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości diet za udział w pracach organów gminy oraz zasad ich wypłacania
Pani I.Biernacik – skarbnik  gminy poinformowała, że proponowane zmiany do obowiązującej uchwały  Nr II/7/06 Rady Miejskiej  Kudowy Zdroju z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie: wysokości diet za udział w pracach organów gminy oraz zasad ich wypłacania dotyczą:
- określenia zasad naliczania diet dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady w przypadku rozpoczęcia lub zakończenia kadencji,
- określenia zasad naliczania diety w przypadku prowadzenia posiedzenia komisji przez wiceprzewodniczącego komisji,
- w przypadku  zorganizowania wspólnego posiedzenia wszystkich komisji dieta w wysokości 140 zł przysługuje przewodniczącemu komisji zwołującemu to posiedzenie
- zmiany sposobu wypłaty diet .
 Wysokość wypłacanych diet radnym Rady Miejskiej Kudowy Zdroju nie uległa zmianie.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie  wysokości diet za udział w pracach organów gminy oraz zasad ich wypłacania została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska,W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.

• Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia korekty na 2013 r. planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2012-2015
Pan K.Kierończyk – Prezes KZWiK sp. z o.o. poinformował, że podstawowymi zadaniami realizowanymi w 2013 r. będą:
• modernizacja sieci wodociągowej w ul. Słone – w roku 2012 wymieniono kolejny odcinek sieci wodociągowej dn 63 stalowej z roku 1962 w Słonym na odcinku od nr 80 do nr 108 o długości 300 mb. Na rok 2013 przewidziano odtworzenie krawężników i uszkodzonej nawierzchni na tym odcinku,
• budowa kolektora burzowego w ul. Buczka w celu odciążenia sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w ul. Buczka w czasie ulewnych deszczy  powoduje przepełnienie kolektora w ul. Nad Potokiem. W celu uniknięcia notorycznie powtarzających się w czasie deszczu podtopień należy zebrać wody deszczowe z terenu na którym zlokalizowane są budynki mieszkaniowe nr 20, 22, 24 i 26 z parkingów przy tych blokach, terenu powyżej tych budynków, jezdni i chodników ul. Buczka od wjazdu do siedziby Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz terenów przy tzw. starych budynkach,
• w 2012 roku Spółka uzyskała nową decyzję zasobową, w której na podstawie przeprowadzonych badań hydrogeologicznych zostały zwiększone zasoby studni nr 10 z 66 m³/h (1584 m³/dobę) na 95m³/h (2280 m³/dobę). W związku z tym zaistniała konieczność dostosowania pracy urządzeń na SUW Dańczów do zwiększonej wydajności studni nr 10.
Ponadto spółka rezerwuje środki na uzbrojenie nowych terenów w sieci wodno – kanalizacyjne. Całość zadań na 2013 r. szacowana jest na kwotę 700.000,00 zł.
Radna G.Janiszewska zwróciła się z pytaniem dot. pozycji - modernizacja istniejących sieci wodociągowej w ul. Tkackiej, Marchlewskiego, Bocznej, o który odcinek ul. Bocznej chodzi.
K.Kierończyk poinformował, że zadanie to było wpisane przed korektą planu. Nie będzie to realizowane w 2013 r. – ul. Boczna będzie wykonana w 2014 r.
Radny W.Gucz zwrócil się z pytaniem dot. projektu włączenia do kanalizacji terenu tzw. 17 ha – czy jest już wiadomo, gdzie będzie to połączenie.
K.Kierończyk poinformował, że jest gotowy projekt, z tym, że nie jest on własnością KZWiK sp. z o.o. – jest to inwestycja miejska. Sieci z tzw. 17 ha są planowane do wpięcia w ul. Świerkową, Dębową, Jodłową i  Buczka. Są tam trzy sieci tj. wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i burzowej.
Rady W.Gucz zwrócił się z pytaniem kto będzie finansował to zadanie.
K.Kierończyk poinformował, że jest to inwestycja miejska.
Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie  uchwalenia korekty na 2013 r. planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2012-2015 została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska,W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Salę obrad opuścili radni W.Biernacik, M.Olesko. Na sali obrad pozostało 12 radnych

• Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia  skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój 
Radny M.Turoń – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że do Komisji wpłynęła skarga dotyczącą zamówienia przez Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju figur szachowych do Parku Zdrojowego.
Skarga została skierowana przez  pana Roberta Ducha do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu skierował sprawę do Przewodniczącej Rady Miejskiej w celu jej zbadania. Skarga dotyczyła tego, że zakupione figury nie są rozpoznawalne i  ciężko się nimi gra. Członkowie Komisji Rewizyjnej   po analizie załączonych do skargi zdjęć i po przepytaniu kilkudziesięciu osób stwierdzili, że skarga jest bezzasadna, ponieważ ani jedna osoba nie miała problemu z rozpoznaniem poszczególnych figur szachowych.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie  rozpatrzenia  skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A,Grzegorzewska,W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.

• Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału Gminy Kudowa-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów  oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Pani B.Kopeć – sekretarz gminy  poinformowała, że art.13  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. przepisy wprowadzające ustawę- Kodeks wyborczy  nałożył na gminy obowiązek dokonania nowego podziału gminy na okręgi wyborcze kierując się zasadą podziału na okręgi jednomandatowe. Kodeks wyborczy połączył wszystkie ordynacje wyborcze w jeden gatunek. Jest to bardzo obszerna ustawa, która reguluje wszystkie procedury i ordynacje wyborcze stosowane  w naszym państwie. Część tych przepisów dotyczy wyborów do rad gmin. Art. 13 nakłada na Rady obowiązek dokonania tego podziału przed dniem 1 listopada 2012 r. Był z tym duży problem. Pierwszy projekt uchwały został przygotowany w czerwcu, został on przesłany do Komisarza Wyborczego i okazało się, że nie został zaakceptowany. Komisarz Wyborczy miał szereg uwag dotyczących  przebiegu granicy  jednomandatowych okręgów wyborczych. Udało się uzgodnić nowy podział, który został zaopiniowany pozytywnie przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu.
Pani Sekretarz nawiązując do kolejnego projektu uchwały w sprawie utworzenia na terenie gminy  stałych obwodów głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji poinformowała, że w tym przypadku kierowano się przede wszystkim tym, aby nadal było siedem obwodów głosowania i żeby były w tych samych miejscach. Jest tylko jedna zmiana. Na ul Fabrycznej nie funkcjonuje szkoła i w związku tym nie może tam być lokalu wyborczego.  Pierwszym pomysłem było umieszczenie lokalu w przygotowywanym centrum Integracji Społecznej. Jednak z uwagi na to, że jest to I piętro nie zdecydowano się, aby zaproponować tam lokalizację lokalu wyborczego.  Obawiano się uwag, zwłaszcza starszych mieszkańców tego osiedla, że trzeba wchodzić po schodach, ponadto byłby problem z osobami niepełnosprawnymi. Wobec tego zaproponowano po uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, że lokal wyborczy  będzie się znajdował w budynku przy ul. Głównej 43.
Burmistrz Miasta stwierdził, że jest to bardzo złe miejsce,. ponieważ całe osiedle musi iść na ul. Główną. Nie jest to dobre rozwiązanie. Siedziba lokalu w Centrum Integracji Społecznej jest zdecydowanie lepsza.
Sekretarz Gminy poinformowała, że nacisk Państwowej Komisji Wyborczej jest taki, żeby gminy możliwie jak najwięcej lokali miało dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Lokal przy ul. Marchlewskiego nigdy nie zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, ponieważ nie ma podjazdu i windy też nie będzie.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem, czy siedziba lokalu wyborczego mogłaby być w pomieszczeniach Caritasu na parterze.
Pani Sekretarz poinformowała, że przeprowadzała rozmowy z ks. Gargasewiczem i nie ma takiej możliwości. Jest to punkt, w którym są świadczenia medyczne.
Burmistrz Miasta stwierdził, że jest za tym, aby lokal wyborczy miał siedzibę w budynku przy ul. Marchlewskiego 4.
Sekretarz Gminy stwierdziła, że w związku z tym wycofuje projekt uchwały, ponieważ nie będzie dokonywać zmiany w treści uchwały bez zgody właściciela nieruchomości.
Burmistrz Miasta stwierdził, że skoro do 1 listopada  jest czas na podjęcie uchwały  to należy ją wycofać z porządku obrad.

Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskie sprawie podziału Gminy Kudowa-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów  oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym j.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie  podziału Gminy Kudowa-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów  oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A,Grzegorzewska,W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wycofanie z porządku obrad  projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia na terenie gminy  stałych obwodów głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju wniosek o wycofanie z porządku obrad  projektu uchwały w sprawie  podziału Gminy Kudowa-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów  oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym został przyjęty  jednogłośnie.
Za przyjęciem  w/w wniosku głosowali radni: A,Grzegorzewska,W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.


Ad.3)

Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój. 
Radny M.Turoń zwrócił się z prośba o podanie bardziej szczegółowej informacji nt.  planowanego na wiosnę 2013 r.  remontu  ul. Zdrojowej na odcinku od skrzyżowania ul. Głównej do skrzyżowania z Al. Jana Pawła II.
Burmistrz Miasta poinformował, że negocjowane są warunki techniczne wykonania wymiany nawierzchni ul. Zdrojowej na przedmiotowym odcinku. Są różne wersje wykonania tego zadania. Jedna z nich  mówi o tym, aby wykonać tę pracę przez wymianę całej podbudowy. Przewiduje ona również  wymianę wszystkich   krawężników i budowę jeszcze jednego przejścia dla pieszych. Koszt to prawie 1,5 mln zł, udział  gminy 50% . Druga wersja bez wymiany podbudowy, czyli wymiana dywanika asfaltowego po sfrezowaniu i wykonaniu odpowiednich wzmocnień,  kosztowałaby 400.000,00 zł.  Ostateczna decyzja nie została podjęta, zlecono dodatkowe badania laboratoryjne.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem, czy zostały przeprowadzone przeglądy stanu technicznego mostów w mieście, o co wnioskował jakiś czas temu. Wiąże się to w planowanym remontem ul. Zdrojowej, ponieważ most na ul. Zdrojowej drży.
Burmistrz Miasta poinformował, że wykonano ocenę  stanu technicznego wszystkich mostów na terenie gminy. Ustalono, że wg tej oceny będą zlecane dokumentacje techniczne na remonty mostów. Okazało się, że most na ul. Zdrojowej jest jednym z lepszych w Kudowie jeżeli chodzi o jego stan techniczny. Połowa mostów jest w gorszym stanie technicznym. W najgorszym stanie (do zamknięcia) jest ostatni most na Słonem.  Referat  IFE przygotowuje informację, które mosty należy wyremontować w pierwszej kolejności i ile będzie to kosztowało.
Radna A.Grzegorzewska poruszyła sprawę przeznaczenia do wydzierżawienia działki nr 433 obręb Zakrze  z przeznaczeniem na działalność handlową położonej przy ul. Fabrycznej. Radna  zwróciła się z pytaniem, czy nie należałoby sprawdzić, czy działka  ta obejmuje teren, na którym znajdują się komórki przeznaczone do rozbiórki w ramach rewitalizacji osiedla Fabrycznego. Jeżeli jest to, na którym znajdują się komórki przeznaczone do rozbiórki to nie wie czy mieszkańcy nie będą mieli o to pretensji.
Burmistrz Miasta zobowiązał się to sprawdzenia czy działka  ta obejmuje teren, na którym znajdują się komórki przeznaczone do rozbiórki w ramach rewitalizacji osiedla Fabrycznego.
Radna E.Marecka-Szydło zwróciła uwagę, że Burmistrz Miasta pozytywnie zaopiniował podanie o wydzierżawienie działki nr 433 obręb Zakrze  z przeznaczeniem na działalność handlową oraz, że osoba ubiegająca się o tę dzierżawę powinna przedstawić koncepcję lokalizacji obiektu handlowego uwzględniającą projekt rewitalizacji. Ponadto radna zwróciła się z pytaniem czego dotyczy projekt złożony przez Gminę Kudowa-Zdrój pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywacja kulturalna”.
Burmistrz Miasta poinformował, że jest to jeden z czterech projektów rewitalizacji terenów pofabrycznych. Jest to projekt, który znalazł się na liście rezerwowej i dotyczy zagospodarowania  terenu położonego przy sanatorium Polonia – stara fontanna. Burmistrz Miasta zaproponował, aby w/w projekt został przedstawiony i omówiony na posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej.
Radny W.Gucz zwrócił się z prośbą o podanie informacji na temat pisma   Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu informującego, że w terminie od 01 czerwca do 31 lipca 2012 r. jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski o ujęcie do realizacji zadania w planie zadań drogowych DSDiK na rok 2013 za zasadach określonych w  „Dolnośląskim programie przebudowy i remontów dróg wojewódzkich. Czy gmina zgłaszała jakieś wnioski. Ponadto Radny zwrócił się z pytaniem w jakim celu  PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu zwróciło się z prośbą dot. – przeliczenie danych natężenia ruchu drogowego na drodze  będącej w zarządzie gminy i krzyżującej się z linią kolejową (linia nr 309 Kłodzko-Nowe – Kudowa-Zdrój km przejazdu 39,628 kategoria „A” w ciągu drogi gminnej w Kudowie-Zdroju ul. Fabryczna).
Burmistrz Miasta poinformował, że gmina zgłosiła do w/w programu remont ul. Zdrojowej. Ponadto w nawiązaniu do pytania dot. przeliczenie danych natężenia ruchu drogowego na drodze  będącej w zarządzie gminy i krzyżującej się z linią kolejową Burmistrz Miasta stwierdził, ze gmina cały czas dąży do wyremontowania tego przejazdu kolejowego. PKP chce gminie udowodnić, że nie ma potrzeby wydawać pieniędzy na remont, ponieważ nikt tam nie jeździ. Badania były przeprowadzone drugi raz i ma nadzieję, że zostaną w końcu uwzględnione.
Radny T.Szełęga w nawiązaniu do pisma Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego  we Wrocławiu  w sprawie nieprawidłowości w zakresie kierowania osób do domów pomocy społecznej, zwrócił się z pytaniem o jakie nieprawidłowości chodzi.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że Urząd  Wojewódzki zawiadamia samorządy o wynikach niektórych kontroli. Wszelkiego rodzaju nieprawidłowości są przekazywane do wszystkich szczebli samorządowych, aby zapobiegać nieprawidłowościom.
Radny M.Turoń stwierdził, że Komisja Spraw Społecznych zwróciła się wnioskiem,  aby na tablicy Urzędu Miasta wywiesić informację o zgłaszanie przez mieszkańców, w których miejscach zlikwidować bariery architektoniczno -  budowlane dla osób niepełnosprawnych. Radny zwrócił się  z pytaniem, czy są jakieś wnioski w sprawie likwidacji barier architektonicznych. Ponadto nawiązując do  zapisu dot. analizy wykazu osób będących płatnikami podatku od nieruchomości zabudowanych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, które nie posiadają podpisanych umów na wywóz nieczystości stałych radny zwrócił się z pytaniem, czy jeżeli podatnik ma podpisaną umowę na wywóz nieczystości,  to czy określony jest rejon, w którym może wyrzucać śmieci, czy tak naprawdę nie ma znaczenia, do którego kosza te śmieci wyrzuci. Zdarzają się z takie sytuacje, że wspólnoty mieszkaniowe mówią, że kosze przy ich nieruchomościach są ich i nikt inny śmieci tam wyrzucać nie może.
Burmistrz Miasta poinformował, że jeżeli chodzi o wniosek Komisji Spraw Społecznych dot. wywieszenia ogłoszenia o miejscach gdzie należy likwidować bariery architektoniczne nie zostało ono jeszcze wywieszone. Należy je dobrze opracować. Jeśli chodzi o kolejną sprawę Burmistrz Miasta stwierdził, że obojętnie do którego pojemnika będą wyrzucane śmieci., najważniejsze, aby mieszkańcy mieli podpisane umowy za wywóz nieczystości,  płacili za wywóz nieczystości i dobrze nieczystości stałe segregowali.
Radny W.Gucz poinformował, że Komisja Gospodarczo-Ekonomiczna dokonała wizji terenu - działki nr 43, której część ma być przeznaczona pod  budowę budynku usługowego (schody prowadzące od ul. Zdrojowej do Hotelu Kudowa).  Członkowie Komisji mają wiele wątpliwości dot. lokalizacji  budynku usługowego. Schody w tej chwili są zaniedbane, ale stanowią one pewien element, który można w przyszłości upiększyć. Stawienie na tak małym terenie budynku  usługowego nie jest dobrym pomysłem. Radny uważa, że jest to zła lokalizacja i należałoby zaproponować inną. Zgadza się z propozycja przystąpienia do opracowania koncepcji zagospodarowania tych schodów.  W miarę posiadanych środków należy  zrobić wszystko, aby ten teren wyglądał pięknie i był atrakcja dla przyjeżdżających.
Radny M.Turoń  zgłosił wniosek, o przedstawienie na posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej informacji na temat koncepcji zagospodarowania schodów prowadzących od ul. Zdrojowej do Hotelu Kudowa oraz budowy budynku usługowego.
Burmistrz Miasta stwierdził, że na dzisiaj takie szerokie schody są niepotrzebne, ponieważ koszty  ich wyremontowania są olbrzymie. Uznano, że trzeba w pierwszej kolejności opracować koncepcję zagospodarowania tych schodów. Na najbliższym posiedzeniu Komisji pani U.Karpowicz przedstawi radnym  niezbędną informacje.
Radna G.Janiszewska w nawiązaniu do pisma Dyrektora Domu Dziecka prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Kłodzku dot. udzielenia wsparcia i zaopiniowania potrzeb funkcjonowania placówki, zwróciła się z pytaniem o jakie wsparcie chodzi.
B.Kopeć – sekretarz Gminy wyjaśniła, że nie chodziło o wsparcie finansowe. Chodziło o stwierdzenie, że tego rodzaju placówka z punktu widzenia interesu dzieci, także z Kudowy-Zdroju, jest potrzebna i powinna nadal funkcjonować.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem dlaczego działka nr 308/3  obręb Czermna została wydzierżawiona jednemu dzierżawcy skoro chętnych do jej wydzierżawienia było dwóch. Czy nie można było tej działki podzielić.
B.Kopeć – sekretarz Gminy wyjaśniła, że jedna z tych osób od wielu lat dzierżawi  tę działkę i dlatego kolejny raz proponuje się przedłużenie umowy dzierżawy tej osobie.
Radna G.Janiszewska, czy podwyższona z kwoty 7,50 zł do kwoty 8,50 zł cena obiadu w stołówce przy Zespole Szkół Publicznych jest to cena dla uczniów.
Burmistrz Miasta stwierdził, że jest to cena obiadu dla uczniów. Biorąc pod uwagę fakt, że ceny mediów i wszelkiego rodzaju artykułów rosną, przychylono się do prośby o zwiększenie ceny obiadów. Rozważano, co się stanie kiedy na tę podwyżkę gmina się nie zgodzi. Mogłoby dojść do sytuacji, że ajent się wycofa i obowiązek ten przejdzie na gminę.
Radna A.Mróz w sprawozdaniu przedstawiona  jest informacja dot. stawki zaliczki za dostawę energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania w lokalach gminnych. Zaliczki te są bardzo z różnicowane od kwoty 3,60 zł/1m2 do 7,20 zł/1m2. Radna zwróciła się z pytaniem czym spowodowane  takie różnice.
A.Kanecki stwierdził, że każdy budynek to jest inny koszt ogrzewania, zużycia wszelkiego rodzaju mediów. Dostawcą ciepła jest DZT Fortum i przewidywany na kolejny rok koszt wychodzi taki jak został przedstawiony w zarządzeniu Burmistrza Miasta.
Radny W.Gucz stwierdził, że czas najwyższy, aby osiedle przy ul. Łąkowej zostało zgazyfikowane, ponieważ faktycznie mieszkańcy płacą  za ubytki ciepła. Zima widać te ubytki na sieci.  Radny zwrócił się  z pytaniem, czy jest prawdą, że w Kudowie pomiędzy Biedronką a stacją paliw Shell będzie budowany skald materiałów budowlanych.
Burmistrz Miasta stwierdził, że ułożenie sieci gazowej  na osiedlu przy ul. Łąkowej to nie jest duży problem. Problem zacznie się w momencie, kiedy trzeba będzie gaz kupować. Po pierwsze trzeba mieć dokumentację i to jest po stronie wspólnot. We wspólnotach mieszkaniowych przy ul. Łąkowej od 60% do 70% jest to udział gminy, czyli taki procent udziału  w kosztach inwestycji – dokumentacja, przyłącze, zakup piecyków dwufunkcyjnych, rozprowadzenie wewnątrz budynku będzie po stronie spółki. Ponadto trzeba mieć przychylność właścicieli mieszkań, ponieważ albo robią to wszyscy, albo nikt.  Wspólnoty mieszkaniowe zaciągnęły duże kredyty na wykonanie termomodernizacji. Termomodernizacja jednego z budynków kosztuje 200.000 zł – tyle kredytu wzięła wspólnota, z czego 120.000 zł gmina.   Przy kolejnym etapie modernizacji proporcja udziałów gminy w kosztach jest również wysoka. Zakład Gazowniczy przygotował wcześniej koncepcje, ale teraz oczekuje, żeby wspólnoty złożyły zapotrzebowanie na dostawę gazu., bo tylko wtedy Zakład Gazowniczy uruchomi inwestycję. W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie z mieszkańcami osiedla przy ul. Łąkowej, aby na ten temat rozmawiać. 
A.Kanecki poinformował, że na budynkach, które zostały zmodernizowane obniżona zostanie moc zamówiona na energię cieplną i z tych oszczędności będzie spłacany kredyt.
Jeżeli chodzi o skład  budowlany Burmistrz Miasta poinformował, że nieruchomość została sprzedana za kwotę 200.000 zł, a plan miejscowy dopuszcza tam działalność handlowo – usługową (składy i place). Właściciel gruntu prowadzi rozmowy z gminą na temat dojazdu do tej działki. 

Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A,Grzegorzewska,W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Ad.4)

A.Kanecki poinformował zebranych, że w miesiącu lipcu br. wprowadzono Zarządzeniem Burmistrza nr 162/12 z dnia 05 lipca 2012 r. w sprawie: umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom, będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie należności dla Gminy Kudowa-Zdrój program pn.: „Praca za czynsz”.
„Praca za czynsz” jest świadczeniem rzeczowym i polega na wykonywaniu przez dłużników prac porządkowych i prac pielęgnacyjnych zieleni na terenie miasta. Wartość świadczenia określana jest w kalkulacji planowanej do wykonania pracy – według następującej stawki roboczogodziny:
- prace pielęgnacyjne zieleni    -          10,00 zł/godz. brutto
- prace porządkowe, sprzątanie terenów miasta  -   8,50 zł/godz. brutto
- melioracja rowów     - 12,50 zł/godz. brutto.
W początkowym okresie informacje o programie zostały podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia w prasie lokalnej. W miesiącu lipcu do programu przystąpiły 3 osoby, w związku z tym podjęto kolejne działania, mające na celu dotarcie do jak największej ilości osób z zadłużeniem czynszowym.
W okresie od 27.07.2012 – 24.08.2012 wysłano 118 wezwań na rozmowę w sprawie odpracowania należności czynszowych Wezwania wysłano osobom długotrwale zalegającym z opłatami, z zadłużeniem przekraczającym kwotę 1.000,00 zł (wraz z odsetkami). Łączne zadłużenie osób do których wysłano wezwania na rozmowę – wraz z odsetkami – wynosiło na dzień 10.08.2012 r. 627.954,12 zł
Na  rozmowę zgłosiło się 46 osób. Spośród tych osób: 23 osoby odmówiły podjęcia pracy, 17 osób pobrało wniosek o odpracowanie, 6 osób odmówiło podjęcia pracy i złożyło wnioski o rozłożenie zaległości na raty.
Wartym podkreślenia jest fakt, iż wiele osób, którym zaproponowano odpracowanie zadłużenia nie wyraziło zgody na przystąpienie do programu, jednak zmobilizowało ich to do uregulowania zadłużenia – przynajmniej w części. Łączna kwota faktycznych  wpłat uzyskanych w ten sposób w okresie: 03.08.2012 – 10.09.2012 r. to 41.519,83 zł.
Decyzją Burmistrza Miasta ilość osób odpracowujących zaległości ograniczono do 15. Na dzień dzisiejszy  obecnej świadczenie wykonuje 14 osób (1 osoba odpracowała dług w miesiącu lipcu br.).  Osoby te odpracowały łącznie 9.680,00 zł.
Pani Skarbnik poinformowała, że była za wprowadzeniem niższych stawek roboczogodziny, jednak należy pamiętać o tym, że gmina nie gwarantuje tym osobom np.  ubrań roboczych, gmina zapewnia tylko podstawowe narzędzia pracy.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem, czy osoby te mają szkolenia BHP.
Burmistrz Miasta poinformował, że każda z tych osób przed przystąpienie do pracy przechodzi szkolenie BHP.
Radny M.Mrowiec zwrócił się z wnioskiem  o przygotowanie wykazu osób zatrudnionych w ramach skierowania z biura pracy (na jaki okres było zatrudnienie, ile brakuje poszczególnym osobom do uzyskania świadczeń) i podjęcie działań mających na celu przedłużenie zatrudnienia w przypadkach kiedy brakuje 2 – 3 m-cy do uzyskania świadczeń.
Burmistrz Miasta poinformował, że zostanie przygotowany imienny wykaz i wtedy będzie można zobaczyć co da się zrobić.
Ponadto Burmistrz Miasta poinformował, że jak co roku przed sezonem zimowym zostaną dokonane przeglądy:
- przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych i dymowych),
- gazowych,
- piwnic – pod kątem zabezpieczenia przed zimą  (stanu technicznego otworów okiennych i drzwiowych i instalacji w częściach wspólnych)  ze szczególnym zwróceniem uwagi na budynki, w których odnotowano przypadki zamarzania instalacji podczas mrozów.
Należy także zaktualizować informacje na budynkach gminnych dotyczące kontaktów ze służbami odpowiedzialnymi za usuwanie awarii  i usterek.
Głos zabrał pan M.Biernacki, który przedstawił zebranym informację dotyczącą realizacji mikroprojektu pn. „ Historia życia codziennego na pograniczu kudowsko-nachodzkim”. Następnie pan K.Chilarski zaprezentował zakupione w ramach w/w projektu stroje ludowe – są to zrekonstruowane stroje czeskie typowe dla naszego regionu.
Radny M.Olejarz zgłosił  wniosek o ustawienie lustra dla wyjeżdżających z ul. Chrobrego na ul. Kościuszki. Wyjazd  z ul. Chrobrego jest bardzo niebezpieczny.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady zamknęła  XXII sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.


Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Teresa Żulińska

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
Bernadeta Stasiak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXII/12 z dnia 27 września 2012 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2013 10:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż