protokół nr XXIII/12 z dnia 30 października 2012 roku

 

PROTOKÓŁ NR XXIII/12
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 30 października 2012 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI      -  1300

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI      -  1720

 

Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała przybyłych na sesję gości zaproszonych, kierowników jednostek organizacyjnych i radnych.

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 11 radnych.

 

Radni nieobecni:
1. Wojciech Biernacik                   - nieobecność usprawiedliwiona
2. Anna Grzegorzewska               - nieobecność usprawiedliwiona
3. Mirosław Olejarz                       - nieobecność usprawiedliwiona
4. Tadeusz Szełega                     - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady  odczytała porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XXI/12 z dnia 05.09.2012 r.
2. Informacja o przygotowaniu Gminy Kudowa-Zdrój do zimy 2012/2013.
3. Ocena funkcjonowania gminnych instytucji kultury.
4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
• określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień  w tym podatku,
• ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w gminie Kudowa-Zdrój, terminu płatności i sposobu jej poboru,
• zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok,
• przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”,
• przystąpienia  do sporządzenia  miejscowego planu  zagospodarowania  terenu miasta Kudowa-Zdrój w  rejonie przejścia  granicznego,
• utworzenia na terenie gminy  stałych obwodów głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
• ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów  pogrzebu,
• zmiany uchwały nr XVII/106/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju.
5. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju oraz realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych 2009 – 2013 w Kudowie-Zdroju w 2011 roku.
7. Wolne wnioski – zapytania.

Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwał Rady Miejskiej w sprawie  określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień  w tym podatku i utworzenia na terenie gminy  stałych obwodów głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuchola na pomoc na odbudowę zniszczonego budynku mieszkalnego oraz na pomoc dla poszkodowanych.
W związku z tym, że radni nie wnieśli uwag przedstawionego do  porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad i poddała pod głosowanie w/w wniosek.

Przy obecności 11 radnych wniosek Burmistrza Miasta został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem wniosku Burmistrza Miasta głosowali radni: W.Gucz,  G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, M.Turoń, Z.Wolińska,           B. Ziemianek, T.Żulińska.     

Przewodnicząca Rady odczytała i poddała pod głosowanie zmieniony porządek obrad:
    
1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XXI/12 z dnia 05.09.2012 r.
2. Informacja o przygotowaniu Gminy Kudowa-Zdrój do zimy 2012/2013.
3. Ocena funkcjonowania gminnych instytucji kultury.
4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
• przystąpienia  do sporządzenia  miejscowego planu  zagospodarowania  terenu miasta Kudowa-Zdrój w  rejonie przejścia  granicznego,
• ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w gminie Kudowa-zdrój, terminu płatności i sposobu jej poboru,
• zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok,
• przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”,
• ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów  pogrzebu,
• zmiany uchwały nr XVII/106/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju,
• udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuchola na pomoc na odbudowę zniszczonego budynku mieszkalnego oraz na pomoc dla poszkodowanych.
5. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju oraz realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych 2009 – 2013 w Kudowie-Zdroju w 2011 roku.
7. Wolne wnioski – zapytania.

Przy obecności 11 radnych w/w porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Gucz,  G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     


Ad.1)

Przy obecności 11 radnych na sali protokół nr XXI/12 z sesji Rady Miejskiej z dnia 05.09.2012 r. został przyjęty  następującą ilością głosów:
za było                - 10 radnych
przeciw było       -   0 radnych
wstrzymał się     -    1 radny
Za przyjęciem protokołu odjęciem głosowali radni: G.Janiszewska, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymał się radny W.Gucz.
W związku z powyższym protokół nr XXI/12 z sesji Rady Miejskiej z dnia 05.09.2012 r. został przyjęty większością głosów.


Ad.2)

Głos zabrała pani A.Potoczna, która poinformowała, że na terenie gminy  Kudowa-Zdrój działa 4 wykonawców w akcji zima. W drodze przetargu wyłoniono firmę pana Henryka Fugowskiego, który odpowiada za odśnieżanie odcinka Czermnej od Pomnika Trzech Kultur, poprzez ul. Pstrążną do ul. Bukowina. Następnie firma pana Przemysława Zająca, która odpowiada za odśnieżanie drogi na Jakubowice oraz firma pana Jakuba Kowalskiego, która odpowiada za odśnieżanie odcinka ul. Brzozowie od wjazdu do skrzyżowania z drogą krajową nr 8 oraz całego osiedla Moniuszki. Pozostałe części miasta zlecono Kudowskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Akcja zima trwa od listopada 2012 od momentu jej powołania przez Prezesa KZWiK sp. z o.o. i będzie trwała do 30.04.2013 r.  łącznie z posprzątaniem materiałów szorstkich, które zostaną użyte do  likwidacji śliskości nawierzchni jezdni i chodników. Na terenie miasta pogotowie zimowe polega na utrzymaniu środków transportu, sprzętu oraz osób w stanie pełnej gotowości od godz. 500 do godz. 2100. O terminie uruchomienia pogotowia decyduje Prezes KZWiK sp. z o.o. Pozostali wykonawcy maja podpisane z gmina umowy i mają przyporządkowane maksymalne ilości godzin, w czasie których  mogą usuwać skutki zimy. W zależności od specyfiki terenu jest to od 4 do 6 godzin. W wyjątkowych przypadkach, kiedy skutki zimy są wyjątkowo gwałtowne i te godziny nie wystarczają, można przesunąć limity godzin z jednego dnia na drugi. Wszystkie firmy, które zostały wyłonione w drodze przetargu mają zapisane w umowie, że opady po nocy mają zlikwidować do godz. 800. Prawidłowe wykonanie prac potwierdzają albo mieszkańcy, albo osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, np. w Brzozowiu wykonanie prac  potwierdza ośrodek Miranda, na Bukowienie sanatorium dziecięce Orlik. W zeszycie robione są wpisy, czy droga została prawidłowo odśnieżona, czy mieszkańcy bez problemu dojeżdżają. Po weryfikacji tych zapisów uznawane są faktury złożone przez wykonawców. Każdorazowo  o wyjeździe tych wykonawców decyduje pełnomocnik ds. akcji zima z ramienia Urzędu Miasta i jest to pani Dorota Dąbrowska.
Radny W.Gucz stwierdził, że problemem jest odśnieżanie ul. Głównej, gdzie działa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Śnieg spychany jest na chodnik i ludzie nie mają możliwości przejścia. Radny wnioskuje, aby ten śnieg był wywożony. Są to krótkie odcinki od budynku nr 11 do sygnalizacji świetlnej.
Głos zabrał pan K.Kierończyk – Prezes KZWiK sp. z o.o., który poinformował, że Zakład Wodociągów odśnieża praktycznie wszystkie chodniki wzdłuż ul. Głównej. Problem polega na tym, że kiedy drogę odśnieża GDDKiA to śnieg spychany jest na chodniki, kiedy natomiast odśnieżane są chodniki śnieg spychany jest na drogę.  Jeśli chodzi o wywóz śniegu to są wymagane w umowie pewne warunki. Będziemy rozmawiać jak ten problem rozwiązać.
Burmistrz Miasta  stwierdził, że wszystkich interesuje, aby śniegu na chodnikach nie było, bez względu na to czy trzeba go wywieść, czy trzeba go dalej odgarnąć. Chodzi o to, aby odśnieżać chodniki po przejechaniu przez GDDKiA. Jeżeli to zostanie tak skoordynowane to na pewno na chodnikach przy ul. Głównej nie będzie śniegu.
Następnie głos zabrała pani M.Miliszewska – p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, która poinformowała, że jak co roku OPS wspiera klientów ośrodka w okresie zimowym w zakupie opału i zakupie odzieży zimowej. W okresie od października do marca przyznawane są zasiłki celowe i specjalne celowe na zakup opału w łącznej kwocie ok. 7.000 zł miesięcznie. Ponadto w zależności od metod ogrzewania mieszkań zasiłki przyznawane są na zakup drewna opalowego oraz opłatę rachunków za energię elektryczną i gaz. Z reguły osoby samotne otrzymują ok. pół tony węgla, rodziny  z dziećmi 1 tonę. Wszyscy klienci OPS mogą się starać o pomoc  finansową na zakup odpowiedniej odzieży. Jeżeli chodzi  o noclegownię w/w stwierdziła, że chciałaby,  aby w nadchodzącym okresie zimowym nie była  uruchamiana, aby była tylko w pogotowiu w przypadku gdyby coś nagłego się wydarzyło. Poinformowała również, że obecnie jedna osoba bezdomna przebywa w ośrodku dla osób bezdomnych w Świdnicy. Jeden bezdomny, który w ubiegłym roku przebywał w noclegowni zmarł, dwie osoby bezdomne we własnym zakresie znalazły sobie miejsce pobytu. Jest problem z dwoma osobami – jedna z nich została osadzona w areszcie na okres 1 m-ca, została jedna osoba, która nie chce być umieszczona w schronisku.
Radny M.Mrowiec zwrócił się z pytaniem, czy jeżeli policja lub straż miejska znajdą zima osobę, która nie jest mieszkańcem naszej gminy, czy będzie możliwość umieszczenia jej w noclegowni, czy policja będzie musiała wieźć taka osobę np. do Kłodzka.
Pani M.Miliszewska poinformowała, że noclegownia jest przygotowana i będzie możliwość uruchomienia jej jeżeli będzie taka potrzeba. Jeżeli taka osoba będzie trzeźwa to będzie mogła przenocować w noclegowni,  a następnie będzie odesłana do miejsca skąd pochodzi.
Następnie głos zabrała pani A.Jakubowska-Kort, która stwierdziła, że przygotowania budynków do sezonu zimowego zaczynają się już wiosną – wraz z początkiem wiosny każdego roku. W tym zakresie właściciele i zarządcy obiektów powinni stosować się do ogólnych zasad wynikających z przepisów prawa budowlanego i przepisów wykonawczych – w szczególności przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Przestrzeganie tych przepisów pozwala bowiem na utrzymanie budynków w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich użytkowania.
W tym celu przeprowadzane są okresowe kontrole instalacji i urządzeń, w które wyposażone są budynki. Czyszczenie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), co najmniej dwa razy w roku oraz kontrola stanu technicznego przewodów raz w roku – w budynkach gminnych kontrolę taką przeprowadza okresowo Spółdzielnia Usług Kominiarskich „Św. Florian” w Ząbkowicach, zatrudniająca osoby posiadające uprawnienia w rzemiośle kominiarskim, wspólnoty mieszkaniowe – za pośrednictwem zarządców nieruchomości – posiadają umowy zawarte ze SPUK „Św. Florian” w Kłodzku. Oprócz okresowych kontroli kominiarze dokonują sprawdzania drożności przewodów w ciągu roku – na zgłoszenia od lokatorów czy właścicieli lokali. Kontrole kominiarskie są szczególnie ważne w budynkach, w których lokale są ogrzewane indywidualnie - piecami na paliwo stałe. W 2012 roku wykonano naprawy kominów ponad dachem (Fabryczna 10-2szt.,Kościuszki 39, Główna 25, Zdrojowa 48 –wymiana ław kominowych i drabin kominiarskich, Warszawska 1, Łąkowa 15 i 20, W.Polskiego 1, Słoneczna 3. Spośród 31 budynków gminnych 27 budynków posiada właśnie takie ogrzewanie, 1 budynek posiada indywidualne gazowe  ogrzewanie lokali, 5 budynków wyposażonych jest w instalację centralnego ogrzewania. Z kolei wśród 118 budynków wspólnot mieszkaniowych w których Gmina Kudowa-Zdrój jest współwłaścicielem, w instalację centralnego ogrzewania wyposażonych jest 35 budynków – pozostałe posiadają ogrzewanie indywidualne. W budynkach wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania przed sezonem zimowym sprawdza się również system grzewczy, tj.: uprawnieni serwisanci, obsługujący kotłownie lokalne usytuowane w budynkach przeprowadzają sezonowe przeglądy stanu technicznego kotłowni, natomiast Urząd Dozoru Technicznego przeprowadza coroczną kontrolę wyposażenia kotłowni w urządzenia podlegające dozorowi (kotły wodne i zbiorniki ciśnieniowe)  - kontrolę taką UDT przeprowadził w miesiącu marcu br. w budynkach przy ul. Zdrojowej 39, Głównej 17 i Mickiewicza 3. Ponadto w momencie rozpoczęcia sezonu grzewczego, który w tym roku rozpoczął się 21.09.2012 r. w budynkach z centralnym ogrzewaniem dokonuje się napełnienia, sprawdzenia i odpowietrzenia instalacji c.o. wewnątrz lokali. Kolejnym punktem w okresowych kontrolach są Instalacje gazowe w budynkach – niezwykle ważne jest sprawdzenie  stanu technicznego i sprawności instalacji gazowych i urządzeń gazowych w lokalach mieszkalnych, ze względu na bezpieczeństwo użytkowników instalacji i urządzeń. W budynkach pozostających w całości własnością Gminy Kudowa-Zdrój kontrola taka zlecona została osobie posiadającej uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń gazowych. Kontrola została przeprowadzona w okresie: sierpień-wrzesień 2012 r. w 15 budynkach gminnych, w których znajduje się wspólna instalacja gazowa, zakończona urządzeniami w mieszkaniach. Ponadto wykonana została ekspertyza kotłowni budynku przy kotła ul. Głównej 17 pod kątem analizy spalania kotła i jego sprawności (92,3%). W budynkach wspólnot mieszkaniowych kontrolę taką przeprowadza firma z Kłodzka. Z kontroli instalacji i urządzeń gazowych sporządzane są protokoły  i zalecenia pokontrolne, do których należy się ustosunkować, tzn.: niezwłocznie usunąć wykazane nieszczelności, zaplanować prace nie wymagające natychmiastowej interwencji oraz prace, które powinny być wykonane po zakończeniu sezonu grzewczego. Następnym ważnym aspektem w przygotowaniach do zimy są dachy i rynny oraz ściany zewnętrze, jako elementy izolacji termicznej  budynków. Pokrycia dachowe, więźba, kominy ponad dachem są o tyle ważnym elementem budynku, że ich  dobry stan techniczny pozwala nie tylko na bezpieczne przetrzymanie zimy, ale zapobiega stratom ciepła z budynku i ma ogromny wpływ na koszty ogrzewania lokali i części wspólnych. Poprzez ściany zewnętrzne budynków również jest wytracane ciepło, a dodatkowo pomieszczenia nie ogrzewane i nie wentylowane narażone są na powstawanie w nich grzybów pleśniowych, szkodliwych dla zdrowia ludzi. Remonty i naprawy dachów i elewacji  zlecane są obecnie firmom zewnętrznym. Jeżeli chodzi o mieszkaniowy zasób Gminy Kudowa-Zdrój, to W 2012 roku zlecona została wymiana pokrycia dachowego na gont papowy budynku przy ul. Pstrążnej 27, wykonana została częściowa wymiana pokrycia dachowego (dachówka) na budynku przy ul. Głównej 17 (w części najbardziej zniszczonej), dokonana została konserwacja dachu pokrytego blachą na budynku przy Al. Jana Pawła II 8, wykonana została również miejscowa naprawa pokrycia papowego na budynkach przy ul. Kościuszki 34 oraz Zdrojowej 39. W miesiącu listopadzie br. należy jeszcze uzupełnić ubytki w pokryciu dachu przy ul. 1 Maja 51 i Słone 122.  W przypadku wspólnot mieszkaniowych w bieżącym roku aż 7 wspólnot, w których Gmina posiada swoje udziały, zdecydowało się na całkowitą wymianę pokrycia dachowego, wraz z obróbkami blacharskimi i remontem kominów ponad dachem, tj.: W. Polskiego 1, Warszawska 1, Buczka 1, Łąkowa 15, Łąkowa 20, Główna 25 oraz Słoneczna 3. Ponadto wspólnoty przy ul. Łąkowej 15 i 20 oraz Tkackiej 2 i 6 dokonały remontu elewacji wraz z dociepleniem ścian – działania te będą to miały bezpośredni wpływ zarówno na zmniejszenie kosztów ogrzewania, jak zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania obiektu w okresie zimowym. Kolejnym ważnym aspektem w przygotowaniach budynku do okresu zimowego jest dokonanie przeglądów roboczych, mających na celu określenie stanu instalacji wodno-kanalizacyjnej, sprawdzenie szczelności drzwi wyjściowych z budynku, okien w piwnicach i na klatkach schodowych. Jest to istotne z tego względu, że przez uszkodzone  okna i drzwi traci się najwięcej ciepła, a to z kolei jest przyczyną zamarzania i uszkodzenia instalacji wodno-kanalizacyjnych i braku wody w całym budynku. Naprawa takich usterek w czasie zimy jest nie tylko trudna i kosztowna, ale powoduje frustracje mieszkańców, którzy wówczas nie mogą korzystać z wody czy innych mediów. Dlatego tak niezwykle ważne jest sprawdzenie ich szczelności i zabezpieczenie miejsc podatnych na zamarznięcia. Przegląd roboczy przeprowadzany jest już od miesiąca sierpnia br. – ze szczególnym zwróceniem uwagi na budynki, w których nie ma instalacji centralnego ogrzewania i lokale ogrzewane są w sposób indywidualny. Ponadto pracownicy Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój, wspólnie z ZAMG-iem, jako zarządcą wspólnot mieszkaniowych, dotarli z apelem do mieszkańców o sprawdzenie i zabezpieczenie wszystkich otworów okiennych w użytkowanych przez nich piwnicach oraz toaletach. Z kolei do mieszkańców w budynkach z centralnym ogrzewaniem zwrócono się z apelem o zamykanie drzwi i okien na klatkach schodowych. Wywieszone również zostały na klatkach schodowych ogłoszenia o numerach telefonów, pod które można dzwonić w razie zaistniałej awarii. Zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, że apele do mieszkańców nie są wystarczającą formą wpłynięcia na świadomość mieszkańców w tym zakresie, dlatego w miesiącu listopadzie przeprowadzimy wspólnie z zarządcą, czynności zabezpieczające okna, drzwi i instalacje wod.-kan w budynkach, które tego wymagają.
Radny w.Gucz zwrócił się z pytaniem, czy gmina ma możliwość, aby zmusić właścicieli nieruchomości oraz wspólnoty mieszkaniowe do usuwania sopli i zalęgającego na dachach śniegu.
Burmistrz Miasta stwierdził, że , że jeżeli chodzi o budynki zarządzane przez gminę oraz budynki zarządzane przez ZAMG to jest to pilnowane i zgłaszane na bieżąco. Jest to zadanie dla straży miejskiej i policji.
Radna G.Janiszewska stwierdziła, że bardzo niepokoją ją różnego rodzaju meble i urządzenia ustawione na korytarzach w budynkach mieszkalnych.  Stwarza to zagrożenie. Należałoby na to zareagować i zmusić ludzi do uprzątnięcia takich rzeczy z korytarzy.
Pani A.Jakubowska-Kort poinformowała, że będzie przygotowany apel do mieszkańców. W dniach 15 – 16 listopada będzie zorganizowana wystawka mieszkańcy będą mogli pozbyć się niepotrzebnych mebli czy niepotrzebnych urządzeń.
Burmistrz Miasta stwierdził, że jeżeli znany jest termin wystawki to przegląd korytarzy trzeba przeprowadzić przed tym terminem. Stwierdził również, że jak najszybciej należy dokonać przeglądu przewodów kominowych, przewodów wentylacyjnych, piwnic i korytarzy (czy są oszklone okna, czy są szczelne, czy są zabezpieczone itd.).

Salę obrad opuścił rady B.Ziemianek - na sali obrad pozostało 10 radnych.

Następnie głos zabrał pan K.Baran - Komendant Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju, który poinformował, że  policja jest przygotowana jeżeli chodzi o działania związane z akcja zima 2012/2013. Funkcjonariusze podczas każdej służby otrzymują do realizacji  zadanie monitorowania miejsc najbardziej zagrożonych, gdzie mogą gromadzić się osoby bezdomne, bezradne, często też pod wpływem alkoholu. Policjanci wiedzą gdzie są takie miejsca. Jeżeli są to osoby trzeźwe i spokoje istnieje możliwość umieszczenia ich w noclegowni. Natomiast jeżeli jest to osoba nietrzeźwa  patrol musi zawieść  taką osobę do Kłodzka  do policyjnej izby zatrzymań. Dla niektórych osób nie jest to niedogodność, można  powiedzieć, że jest to czynność, która w wielu przypadkach ratuje  takiej osobie życie.  W ubiegłym roku patrole jeździły do Kłodzka praktycznie codziennie z tymi samymi osobami.  Poinformował również, że dzielnicowi podczas prowadzenia wywiadów środowiskowych czy wykonywania czynności  mają zwracać uwagę np. na to czy piwnice są zamykane, czy na budynkach są sople, czy odśnieżone są chodniki przed budynkami itd. Największym problemem na tym  terenie jest przejezdność drogi na Zielone Ludowe w czasie dużych opadów śniegu. Podczas dużych opadów śniegu może nastąpić paraliż komunikacyjny. Odbyło się spotkanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo po stronie czeskiej i po stronie polskiej. Wypracowano pewien algorytm działania polegający na tym , że podczas zdarzenia kryzysowego typu obfity opad śniegu, czy jakiś wypadek,  dyżurny z komisariatu  w Kudowie-Zdroju natychmiast wysyła trzy telegramy tj. jeden do Kłodzka oraz dwa na punkt kontaktowy funkcjonujący na  byłym przejściu granicznym. O zdarzeniu zawiadamiana jest strona czeska. Działania takie powodują to, że od  strony Kłodzka oraz od strony granicy nie jadą żadne samochody, które mogłyby bardziej zablokować drogę.  

 

Ad.3)

Pan M.Biernacki – Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w formie prezentacji multimedialnej przedstawił informację dotyczącą funkcjonowania Muzeum, DPT Cyganeria, imprez organizowanych w 2012 r. oraz realizowanych przez Muzeum projektów  współfinansowanych w funduszy europejskich przez Muzeum w roku
Salę obrad opuściła radna A.Mróz - na sali 2012 r.
Pani U.Faroń-Bielecka  - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej informację dot. funkcjonowania Biblioteki imprez organizowanych  w 2012 r.  oraz realizowanych przez Bibliotekę projektów  współfinansowanych w funduszy europejskich.

Salę obrad opuściła radna A. Mróz - na sali obrad pozostało 9 radnych.

Przewodnicząca Rady podziękowała Pani U.Faroń-Bieleckej i Panu M.Biernackiemu za wspaniałe funkcjonowanie obu instytucji kultury, za organizowanie masowych imprez dla dzieci, młodzieży  oraz dorosłych, za dbanie o ład, czystość i porządek w tych instytucjach, za budowanie dobrego wizerunku instytucji, którymi kierują, za kultywowanie kultury ludowej zwłaszcza w Muzeum, za promocję naszego miasta, za współpracę  z naszymi sąsiadami tak w dziedzinie muzealnictwa, kultury, a także współpracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w Bibliotece oraz za działania promocyjno – edukacyjne w obu instytucjach.

 

Ad.4)

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia  do sporządzenia  miejscowego planu  zagospodarowania  terenu miasta Kudowa-Zdrój w  rejonie przejścia  granicznego
Głos zabrała pani U.Karpowicz, która poinformowała, że  w/w uchwał otwiera procedurę sporządzenia planu miejscowego dla terenu w rejonie przejścia granicznego. Uchwała ta została przygotowana ze względu na to, że dla tego terenu nie obowiązuje żaden plan miejscowy.  Były wcześniej ustalenia mówiące o tym, że po zakończeniu przebudowy drogi krajowej w tym rejonie gmina przystąpi do zmiany planu. Opracowanie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwi : dostosowanie ustaleń planu do aktualnych uwarunkowań, uporządkowanie funkcjonalne terenu objętego zmianą  z przeznaczeniem pod komunikację, zabudowę usługową , produkcyjną i mieszkalną wraz z infrastrukturą techniczną, ustalenie zasad zagospodarowania umożliwiających realizację zaplanowanych funkcji.  Jeżeli chodzi o przeznaczenie tego terenu to zgodnie  z ustaleniami studium uwarunkowań, tereny przeznaczone będą jako tereny bazowo – składowe, handlowe, usługowe związane z ruchem granicznym, obsługą  turystyki, a także  sankcjonuje się mieszkalnictwo, które istnieje.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 9 radnych uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia  do sporządzenia  miejscowego planu  zagospodarowania  terenu miasta Kudowa-Zdrój w  rejonie przejścia  granicznego została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Gucz,  G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, M.Oleśko, Ł.Rachuba, M.Turoń, Z.Wolińska, T.Żulińska.     


• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w gminie Kudowa-zdrój, terminu płatności i sposobu jej poboru
Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że zgodnie z treścią art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy jest uprawniona do określania wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej a także zasad jej ustalania i poboru. Proponuje się ustalić wysokość opłaty uzdrowiskowej na poziomie 3,50 zł za wyjątkiem osób niepełnosprawnych, inwalidów i kombatantów wojennych – proponowana stawka w wysokości   2,00 zł oraz dzieci do lat 6 – proponowana stawka w wysokości  1,00 zł. Podwyższenie stawki opłaty uzdrowiskowej ma na celu wyrównanie dotychczasowej opłaty w wysokości 3,00 zł, obowiązującej przez okres 3 lat do poziomu ustalonego w gminach ościennych. Obniżenie stawek dla osób niepełnosprawnych, inwalidów i kombatantów wojennych proponuje się z uwagi na liczne prośby tej grupy osób odnośnie zwolnienia z zapłaty opłaty uzdrowiskowej. Z uwagi na brak uprawnień Rady Miasta do zastosowania zwolnień podmiotowych, jako wyjście alternatywne, proponuje się stawkę preferencyjną dla osób niepełnosprawnych, inwalidów i kombatantów wojennych, często bardzo schorowanych a przy tym obciążonych znacznymi wydatkami na leki i leczenie, po to aby ulżyć finansowo tej grupie osób. Wprowadzenie stawek preferencyjnych ma na celu również zmniejszenie ilości wniosków składanych przez rencistów i inwalidów, zawierających prośby o umorzenie opłaty uzdrowiskowej. Proponuje się również stawkę preferencyjną dla dzieci do 6 roku życia w celu stworzenia korzystnej oferty pobytowej dla rodzin z małymi dziećmi.
W tym miejscu należy przypomnieć, że do roku 2009 w uchwale były zapisane zwolnienia dla dzieci do lat 7 oraz dla osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności (I i II grupa inwalidzka).
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.


Przy obecności 9 radnych na sali uchwała w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w gminie Kudowa-zdrój, terminu płatności i sposobu jej poboru została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło,  M.Mrowiec,  M.Oleśko, Ł.Rachuba, M.Turoń, Z.Wolińska, T.Żulińska.

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok 
I.Biernacik – Skarbnik Gminy  poinformowała, że projekt uchwały zakłada następujące zmiany  po stronie wydatków:
dział 600 –  wprowadza się do planu wydatków  kwotę 15.000,00 zł  na remont mostu przy piekarni na ul. Głównej, który zgodnie z wykonaną ekspertyzą jest w najgorszym stanie technicznym. Zmniejsza się o 26.000,00 zł wydatki na zadanie pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kościelnej”,
dział 700 –  zmniejsza się o 15.000,00 zł planowane wydatki na spłatę przejętych zobowiązań z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej,
dział 900 – wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 26.000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie przyłącza energetycznego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej na działce 574 obręb Słone”.
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem, czy w związku z planowanym wykonaniem przyłącza energetycznego, o którym mówiła Pani Skarbnik podwyższone zostaną stawki czynszu dzierżawnego. 
Burmistrz  Miasta stwierdził, że zgodnie z sugestią radnych zgłoszoną na posiedzeniu Komisji,  gmina zwróciła się do Zakładu Energetycznego z wnioskiem o wykonanie przyłącza energetycznego. Zakład Energetyczny  jest w stanie zrobić to w ciągu tygodnia. Burmistrz Miasta poinformował, że w chwili obecnej gmina nie ma potwierdzenia od zainteresowanych, czy chcą skorzystać z tego przyłącza. W związku z tym przygotowano ofertę, która zostanie wysłana do trzech partnerów i określony zostanie czas w jakim gmina oczekuje na potwierdzenie, czy są zainteresowani i czy będą korzystać w tego przyłącza. Po otrzymaniu odpowiedzi zostanie podjęta ostateczna decyzja.  Jeżeli osoby te będą zainteresowane to tak jak proponowano, zostanie wykonane  przyłącze tymczasowe.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 9 radnych na sali uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba,  M.Turoń, Z.Wolińska, T.Żulińska.

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”
I.Biernacik Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji.  Program współpracy gminy Kudowa Zdrój z organizacjami pozarządowymi został opracowany zgodnie z wymogami art. 5a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Program ma na celu sprecyzowanie zakresu współdziałania oraz określa czytelne reguły współpracy i zakres zadań merytorycznych. Na finansowanie tego programu przeznaczono kwotę 150.000,00 zł.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 9 radnych na sali uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok” została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, M.Oleśko, Ł.Rachuba, M.Turoń, Z.Wolińska, T.Żulińska.

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów  pogrzebu  
Pani M.Miliszewska p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  poinformowała, że   Rada Miejska ustala sposób sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasady zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. Dotychczas zasady te były określone w uchwale nr XXXVIII/228/05 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 czerwca 2005r. Ponieważ nie wszystkie czynności związane ze sprawieniem pogrzebu były w niej określone zaistniała konieczność dokonania zmian w tym zakresie. Najwłaściwszym sposobem ich dokonania jest podjęcie nowej uchwały , która w swej treści obejmuje konieczne zmiany z jednoczesną utratą mocy poprzedniej uchwały.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 9 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów  pogrzebu o została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, M.Oleśko, Ł.Rachuba, M.Turoń, Z.Wolińska, T.Żulińska.

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XVII/106/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju 
Pani M.Miliszewska p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  poinformowała, że   Uchwałą  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju Nr XIX/129/12 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin wyznaczono Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju do realizacji w/w zadań. Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym nr  NK -N6.4131.393.2012.JK8 z dnia 29 czerwca 2012 r. stwierdził nieważność tej uchwały. W celu realizacji zadań powierzonych gminie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju Rada powinna podjąć uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu tej jednostki . Stąd też w projekcie uchwały znajduje się zmieniona treść § 5 dotychczasowego Statutu, w którym w punkcie 8 wpisano powyższe zadanie.
Radni nie  wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 9 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany uchwały nr XVII/106/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, M.Oleśko, Ł.Rachuba, M.Turoń, Z.Wolińska, T.Żulińska.

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuchola na pomoc na odbudowę zniszczonego budynku mieszkalnego oraz na pomoc dla poszkodowanych Radni nie  wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
I.Biernacik Skarbnik Gminy poinformowała, że jest możliwe udzielenie pomocy finansowe  między jednostkami samorządu terytorialnego. Może się to odbyć na mocy uchwały podjętej przez Radę Miejską. Gmina Tuchola zwróciła  się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej w związku ze zdarzeniem jakie miało miejsce w dniu 5.10.2012 r., kiedy w wyniku wybuchu butli z gazem  całkowitemu zniszczeniu uległ budynek mieszkalny w miejscowości Wysoka Wieś, a rodzina która tam mieszkała  straciła  dorobek całego życia. Gmina Kudowa-Zdrój przeznacza na odbudowę budynku oraz pomoc poszkodowanym kwotę 2.000,00 zł.
Przewodnicząca Rady Miejskiej zwróciła się do radnych o pomoc w w/w sprawie i przeznaczenie określonej kwoty.
Radni nie  wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 9 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuchola na pomoc na odbudowę zniszczonego budynku mieszkalnego oraz na pomoc dla poszkodowanych  została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, M.Oleśko, Ł.Rachuba, M.Turoń, Z.Wolińska, T.Żulińska.

 

Ad.5)

Radny M.Turoń  w związku  z pismem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad skierowanym do Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju oraz Straży Miejskiej w Kudowie-Zdroju w sprawie nagminnego naruszania przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami związanych z nie stosowaniem się do zakazu zawracania na skrzyżowaniu w km 0+580 z drogą gminną do Słonego, zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie o co chodzi.
Burmistrz Miasta poinformował, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która realizowała inwestycje na byłym przejściu granicznym zwraca uwagę  na niebezpieczeństwo, które wynika z nieprzestrzegania znaków drogowych. Jadąc od strony granicy jest znak, mówiący, że nie można zawracać. Zakaz ten jest nagminnie łamany przez kierowców. GDDKiA zawraca się do policji, żeby  pilnowała porządku. Burmistrz Miasta stwierdził, że GDDKiA realizując inwestycję nie słuchała wszystkich, którzy podpowiadali, zwracali uwagę na niedogodności wynikające z takiego stylu realizacji inwestycji.  Zastawiali się przepisami i normami, które obowiązują. W wyniku przetargu wygrała firma z Krakowa, komunikacja z nimi była nieciekawa, chociaż kilka uwag gminy zostało uwzględnionych.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem dot. realizacji wniosku Komisji Spraw Społecznych dotyczącym zamontowania jakiegokolwiek zadaszenia na przystanku dla wsiadających przy ul. Głównej. Ponadto stwierdził, że Komisja Gospodarczo-Ekonomiczna długo wstrzymywała się z opinią dotyczącą budowy pawilonu przy schodach prowadzących z ul. Zdrojowej do Hotelu Kudowa. Komisja dużo dyskutowała na ten temat. W sprawozdaniu znajduje się zapis mówiący o zleceniu wykonania projektu zagospodarowania tego terenu. Radny zwrócił się z pytaniem czego dokładnie to dotyczy.
Burmistrz Miasta stwierdził, że tak jak jest zapisane ze spotkania na Komisji taj jest realizowane. Gmina nie podpisze umowy dzierżawy dopóki nie będzie wykonana koncepcja na cały ciąg komunikacyjny od ul. Zdrojowej do ul. Buczka.
Jeśli chodzi o wiatę na ul. Głównej, Burmistrz Miasta stwierdził, że nie będą one stawiane wszędzie tam, gdzie może się ktoś pojedynczo pojawić Burmistrz Miasta stwierdził, że nie może obiecać, że zostanie to zrobione. Gminy na to nie stać. Należy zastanowić się, czy ta wiata jest tam naprawdę potrzebna, czy np. środki finansowe przeznaczyć na coś co jest bardziej potrzebne.  Stwierdził, że jeszcze nie widział, aby ktoś stał na tym przystanku.
Radna G.Janiszewska stwierdziła, że nie chodzi o ustawienie wiaty przystankowej, ale o ustawienie zadaszenia, ponieważ jest ono   bardzo potrzebne.
Burmistrz A.Kanecki poinformował, że spotkał się tam z osobami, które byłyby w stanie tę wiatę zamontować. Należałoby w tym miejscu wykonać mocne mury oporowe, żeby zadaszenie nie osunęło się do rzeki.
Radny W.Gucz stwierdził, że nie ma potrzeby wzmacniania muru oporowego. Zaproponował, aby spotkać się  na przystanku w celu dokonania wizji.
W związku z tym, że Burmistrza Miasta nie wyraził zgody na wydzierżawienie części działki przy ul. Chopina na ogród przydomowy dla jednej z mieszkanek z uwagi na nieporządek jaki tam panuje, radna Z.Wolińska zwróciła się z pytaniem, czy jest szansa aby po uporządkowaniu nieruchomości decyzja w tej sprawie była zmieniona.
Burmistrz Miasta poinformował, że jeżeli nieruchomość zostanie uporządkowana to jest szansa na podpisanie umowy dzierżawy.
Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się z pytaniem, czy istnieje zagrożenie, że zadanie budowa Centrum Integracji  Społecznej przy  ul. Marchlewskiego nie zostanie zakończone w terminie. Czy pani U.Karpowicz przygotowała jakieś informacje na ten temat.
Burmistrz Miasta stwierdził, że na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć, czy istnieje jakieś zagrożenie. Na razie realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planem i określonymi terminami. Jest to zapisane z ostrożności. Funduszy europejskich należy pilnować, ponieważ spóźnienie o jeden dzień dyskwalifikuje. Taki zapis znalazł się w sprawozdaniu na wszelki wypadek.
 Radna G.Janiszewska poruszyła sprawę przedłużenia umów dzierżawy  działek nr 356 i 438/100 obręb Zakrze na cele rolne. Na posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej poruszono sprawę bałaganu panującego na tych działkach. Czy dzierżawcy uporządkowali teren.
Burmistrz A.Kanecki poinformował, że działki są sprzątane.  31 października jest umówiony z dzierżawcami w celu sprawdzenia, czy wszystko zostało uporządkowane.
Radny W.Gucz nawiązując   do wypowiedzi radnej G.Janiszewskiej stwierdził, że działki te od dłuższego czasu nie są działkami rolnymi.  Radny stwierdził, że watro by zastanowić się, czy   nie należałoby skontrolować dużych działek, sprawdzić co się na nich dzieje, czy jest tam porządek.

Salę obrad opuściła radna Z.Wolińska-  na sali obrad pozostało 8 radnych.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 8 radnych na sali uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój   została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, M.Oleśko, Ł.Rachuba, M.Turoń, T.Żulińska.

  Na salę  obrad wróciła  radna Z.Wolińska - na sali obrad obecnych jest 9 radnych.
                  

Ad. 6)

Głos zabrała pani M.Miliszewska – p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie- Zdroju, która przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju oraz realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2009 – 2013 w Kudowie-Zdroju w 2011 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Głos zabrała pani J.Sulikowska-Śleziak, która stwierdziła, że zadania Ośrodka Pomocy Społecznej są niezwykle trudne. Byłyby one trudne do zrealizowania gdyby nie wsparcie ze strony Burmistrza Miasta, Wiceburmistrza Miasta oraz radnych. Podziękowała zebranym za ogromną pomoc i wsparcie.
Burmistrz Miasta zwrócił się z pytaniem do pani M.Miliszewskiej i pani J.Sulikowskiej-Śleziak, czy na dzisiaj są wystarczające środki finansowe  na drugie śniadania i czy wszystkie dzieci, które to śniadanie  powinny dostać, otrzymują je.
 Głos zabrała pani J.Sulikowska-Śleziak, która poinformowała, że środki na ten cel zabezpieczone są do końca lutego przyszłego roku. Teraz problemem najważniejszym jest sprawa zabezpieczenia tych środków na dalsze miesiące przyszłego roku. Do tej pory wykorzystywana środki z akcji charytatywnych, przede wszystkim z balu. Stwierdził, ż nie wyobraża sobie sytuacji, aby zrezygnować z dożywiania dzieci w szkołach. Poinformowała również, że jeżeli chodzi o obiady to środki finansowe są zabezpieczone z budżetu centralnego i z budżetu gminy – tutaj nie ma problemu. W świetlicach środowiskowych wprowadzono podwieczorki finansowane z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Burmistrz Miasta zwrócił się do pani M.Miliszewskiej i pani J.Sulikowskiej-Śleziak z prośbą o przygotowanie wykazu mieszkańców, którzy są naszymi potencjalnymi klientami noclegowni. Wykaz ten, jak co roku, należy skonsultować z policją, strażą miejską oraz panią A.Jakubowską-Kort.


Ad.7)

Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem jaki gmina ma wpływ na kontrolę mieszkań komunalnych pod kątem ich właściwego użytkowania. Członkowie Komisji Spraw Społecznych chodząc po mieszkaniach w celu weryfikacji wniosków widzą ogromne zaniedbania
Burmistrz Miasta  zwrócił się z prośbą o przygotowanie i złożenie przez Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych  informacji dot. zaniedbanych mieszkań komunalnych.
Radny W.Gucz stwierdził, że wokół Kudowy-Zdroju  w zastraszającym tempie giną lasy. Wycina się ogromne ilości drzew.
Burmistrz Miasta stwierdził, że w związku z tym, że jest kilku zarządców lasów proponuje, aby w planie pracy Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej na 2013 r. zapisać zorganizowanie spotkania z zarządcami lasów i wtedy porozmawiać na ten temat.
Radny W.Gucz stwierdził, że na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych widać cięcia, ale widać również nowe nasadzenia.
Radna E.Marecka-Szydło poruszyła sprawę dowożenia do szkoły dzieci z Górnej Kudowy. Kiedy rozmawiała na ten temat z panią E.Ubik ustaliły, że wstrzyma się z przekazywaniem jakichkolwiek informacji rodzicom do czasu kiedy decyzję podejmie Pan Burmistrz. Radna stwierdziła, że zna wszystkie za i przeciw, czyli niepełne odległości za duży wiek tych dzieci, ale chciałaby być w porządku w stosunku do rodziców. Rodzice pytali  o sprawę dowozu dzieci i  chciałaby muc udzielić im odpowiedzi. Pan Skoczylas jedzie po godz. 7 i wraca ok. 730 , czy jest szansa na to, że oprócz  tego będzie drugi kurs. Z tego co wie, podczas  rozmowy z jednym z rodziców pan Burmistrz powiedział, że będzie jeździł drugi transport.
Burmistrz Miasta poinformował, że rodzic, o którym mówi radna, nie pytał o ilość kursów, ale o to czy dzieci będą dowożone tak jak w ubiegłym roku. Odpowiedział, że nic nie zmieniło się w stosunku do ubiegłego roku. Skoro się zmieniło, to szkoda, że rodzic o tym nie powiedział. W związku z tym proponuje, aby się spotkać z tym rodzicem i porozmawiać na temat dowożenia dzieci z ul. 1 Maja.
Radna E.Marecka-Szydło zobowiązała się do przekazania tej informacji.
Burmistrz Miasta poinformował zebranych, że  pani E.Ubik przygotowała raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012, który został przekazany Przewodniczącej Rady. Radni a szczególnie członkowie Komisja Oświaty Kultury i Sportu  powinni się z tym raportem zapoznać. W raporcie tym widać jak olbrzymie środki finansowe przeznaczone są na oświatę.
Radna E.Marecka-Szydło poinformowała, że na jednej z nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej stoi kapliczka. Jedne z mieszkańców zadał pytanie, co będzie z kapliczką w momencie, kiedy właściciel zechce sprzedać swoją nieruchomość.
Burmistrz Miasta stwierdził, że jest to sprawa obyczajowa i sprawa sumienia każdego z właścicieli. W związku z tym  przeprowadzi rozmowę z właścicielami.
Radna E.Marecka-Szydło poinformowała, że często bywa na cmentarzu. Zadano jej pytanie, czy tworzenie nowych kwater do pochówku na alejkach jest rzeczą normalną, czy pozostałe alejki  będą w ten sam sposób wykorzystywane, czy w ogóle istniej jakiś plan zagospodarowania cmentarza. Zostały wykonane trzy grobowce, ci którzy mają groby obok miejsca, które odwiedza pytają jak będzie się dostawało do następnych do grobów, ponieważ nie ma przejść. Ponadto radna zwróciła uwagę na fakt, że po opadach na cmentarzu powstaje błoto.
Burmistrz Miasta stwierdził, że nie jest w stanie odpowiedzieć na te pytanie. Musi porozmawiać z Prezesem Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  Zaproponował, aby spotkać się w pierwszych dniach listopada i porozmawiać na temat jak planowane są dalsze groby.  Błoto przed Wszystkimi Świętymi zostanie zlikwidowane.  
Radny W.Gucz stwierdził, że pomiędzy cmentarzem parafialnym w Słonem a nowy cmentarzem komunalnych był płot, który zniknął. Ponadto stwierdził, że brak jest obecnie możliwości zawrócenia samochodem przy bramie. Należałoby utwardzić kawałek terenu, aby samochód dojechał do góry na wysokość bramy i mógł zawrócić.
Burmistrz Miasta stwierdził, że jeżeli chodzi o ogrodzenie między cmentarzem parafialnym a cmentarzem komunalnym to po prostu cmentarze zostały połączone, aby tworzyły całość. Parking  na samochody jest na dole. Trzeba korzystać z komunikacji, która jest.  Brama na cmentarz jest zamknięta. Otwierana jest tylko po uzyskaniu zgody KZWiK sp. z o.o.
Radny M.Mrowiec zwrócił się z pytaniem, czy na działkę, na której powstaje siedziba Banku Spółdzielczego (ul. Zdrojowa) był ogłoszony  przetarg, jak została sprzedana ta nieruchomość.
Burmistrz Miasta poinformował, że działka została sprzedana w drodze przetargu,  do którego przystąpiło kilku oferentów. Działka została sprzedana za kwotę ponad 150.000,00 zł.
Radny M.Mrowiec zwrócił się z pytaniem, czy drzewa rosnące na tej nieruchomości nie będą przeszkadzały i czy  w przyszłości nie zostaną wycięte.
Burmistrz Miasta stwierdził, że trudno mu odpowiedzieć, które drzewa w przyszłości  zostaną wycięte, a które nie. Wie natomiast, że  projekt był tak przygotowany i pozwolenie na budowę było tak udzielone, żeby drzewostan był chroniony.
Przewodnicząca Rady przedstawiła sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ponadto Przewodnicząca Rady poinformowała, że  5.11.2012 r. o godz. 14 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej dot. projektu budżetu gminy na 2013 r. Zwróciła się również do Przewodniczących Komisji o przygotowanie planów pracy na rok 2013 .

 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  XXIII sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łucja Rachuba

 

 


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
Bernadeta Stasiak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:protokół nr XXIII/12 z dnia 30 października 2012 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2013 10:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż