Protokół nr XXIV/12 z dnia 15 listopada 2012 roku

 

PROTOKÓŁ NR XXIV/12
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 15 listopada 2012 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI      -  1200

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI     -  1330

 

Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała przybyłych na sesję gości zaproszonych, kierowników jednostek organizacyjnych i radnych.

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 15 radnych.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Przewodnicząca Rady  odczytała porządek obrad:
1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
• określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień  w tym podatku,
• zmiany uchwały Nr XIII/81/11  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
• ustalenia stawek podatku od środków transportowych,
• opłaty targowej na terenie  miasta Kudowa-Zdrój.
2. Wolne wnioski – zapytania.

 

Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o wprowadzenie do punktu 1. porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIV/163/08 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie: przystąpienia Gminy Kudowa – Zdrój do spółki „INVEST – PARK DEVELOPMENT” spółka z o.o. w organizacji. Projekt uchwały został przedstawiony  i omówiony radnym na wspólnym posiedzeniu Komisji.
W związku z tym, że radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad i poddała pod głosowanie w/w wniosek. Przy obecności 15 radnych wniosek Burmistrza Miasta został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem wniosku Burmistrza Miasta głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, W.Gucz,  G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

Przewodnicząca Rady odczytała i poddała pod głosowanie zmieniony porządek obrad:     
1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
• określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień  w tym podatku,
• zmiany uchwały Nr XIII/81/11  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
• ustalenia stawek podatku od środków transportowych,
• opłaty targowej na terenie  miasta Kudowa-Zdrój,
• uchylenia Uchwały nr XXIV/163/08 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie: przystąpienia Gminy Kudowa – Zdrój do spółki „INVEST – PARK DEVELOPMENT” spółka z o.o. w organizacji.
2. Wolne wnioski – zapytania.

Przy obecności 15 radnych porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem zmienionego porządku obrad głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, W.Gucz,  G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani I.Biernacik – Skarbnikowi Gminy, która poinformowała, że system podatkowy, który funkcjonuje w gminie Kudowa-Zdrój  od kilku lat, jest to system oparty na stawkach maksymalnych. Dotyczy to zarówno podatku od nieruchomości jak i podatku rolnego oraz  podatku leśnego. Proponowane stawki ustalone są w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20.08.2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r.
W uchwale zastosowano podobnie jak w ubiegłym roku preferencyjną stawkę podatku dla:
- gruntów dzierżawionych na ogródki przydomowe,
- budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania usług weterynaryjnych.
Przewidziane są również zwolnienia dla:
- nieruchomości zajętych na potrzeby straży pożarnych,
- nieruchomości zajęte na potrzeby pomocy społecznej,
- mieszkania komunalne,
- lokali socjalnych,
- nieruchomości zajętych na boiska i hale sportowe oraz gruntów i budowli zajętych pod wyciągi narciarskie,
- nieruchomości zajętych na działalność kulturalną.
Nie planuje się wprowadzenia dodatkowych obciążeń w postaci zwiększonych stawek czynszowych. Aby pomóc mieszkańcom w trudnej sytuacji, jaka ma miejsce w całym kraju, od 2013 roku wprowadza się również preferencyjną stawkę dla budowli służących do dostarczania i produkcji wody oraz do odprowadzania i oczyszczania ścieków - działające na rzecz mieszkańców Gminy Kudowa-Zdrój, co pozwoli na utrzymanie ceny wody na poziomie 2012 roku. Proponuje się, aby budowle te były opodatkowane w wysokości 1%.
Pani Skarbnik poinformowała, że radni dyskutowali na posiedzeniach Komisji o zróżnicowaniu stawek podatku od nieruchomości. Stwierdziła, że taka możliwość jeżeli chodzi o system podatkowy istnieje.  Istnieje możliwość zmniejszenia stawek przedmiotowych, czyli na konkretny przedmiot działalności (np. przemysł włókienniczy). Kolejna możliwość to „rejonizacja”, w tym przypadku należałoby dokładnie określić rejony, żeby nie było żadnych wątpliwości, która nieruchomość do którego rejonu należy. Jeżeli chodzi o system, który obowiązuje w naszej gminie i sprawdza się, jest to system oparty na stawkach maksymalnych, ale jest  możliwość umarzania podatków w przypadku trudnej sytuacji podatnika.
Jeżeli chodzi o podatek leśny i podatek rolny, są to również stawki maksymalne ustalane na podstawie cen skupu żyta oraz cen skupu drewna tartacznego z okresu trzech kwartałów roku poprzedzającego rok wprowadzenia stawek.  Stawki te w stosunku do ubiegłego roku zwiększyły się minimalnie i nie wpłynie to na zwiększenie obciążeń podatników.
Gmina  stoi na  takim samym miejscu, jak każdy przedsiębiorca. Z jednej  strony ma narzucone zadania, które musi realizować. Przedsiębiorca może podjąć decyzję np. o ograniczeniu  działalności, natomiast gmina takiej decyzji podjąć nie może. Są zadania, które gmina musi wykonywać. Jeżeli nie będzie w stanie ich wykonywać to będzie zarząd komisaryczny, który pewne rzeczy będzie za gminę realizował. 
Przy konstruowaniu tych uchwał oraz samego budżetu chodziło o to, aby część środków  finansowych przeznaczyć na rozwój gminy.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, który stwierdził, że uchwały, które będą podejmowane mają bezpośredni wpływ na to jak będzie kształtował się budżet gminy na rok 2013. Na wspólnym posiedzeniu Komisji dyskutowano na temat wysokości podatków. Są różne opinie np. dotyczące tego, że niektóre zmiany w wysokości podatków dotkną pewne grupy  podatników. Są zmiany  cen od gminy niezależne i nad tymi dyskutować jest trudno, ponieważ efekty tej dyskusji nie spowodują, że dostawcy energii, gazu czy paliwa, zmienili ceny, które kształtuje wolny rynek.  Propozycja dotycząca zbudowania budżetu na rok 2013 zmierza głównie do tego, aby pomagać maksymalnie jak największej liczbie mieszkańców Kudowy. Burmistrz Miasta stwierdził, że ma świadomość tego, że koszty utrzymania gospodarstwa rosną, że koszty utrzymania działalności gospodarczej rosną. Jednak pomimo tego gmina pewnych cen nie podnosi. Dotyczy to na dzisiaj cen wody  i ścieków, podatku od ogródków  przydomowych. Jeżeli chodzi o stawki czynszu za lokale mieszkalne, to trudno o tym dyskutować, ponieważ nie ma jeszcze ostatecznie opracowanego wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy. Należy zastanowić się w jaki sposób traktować lokatorów, a w jaki traktować właścicieli mieszkań. Zmiany cen mediów, o których mówił wcześniej powoduje, że koszty utrzymania mieszkań  niezależnie od tego jakie decyzje podejmie gmina rosną. Co roku zmienia się cena na gaz i za energię elektryczną, koszty centralnego ogrzewania stale rosną. Burmistrz Miasta poinformował, że Spółdzielnia Mieszkaniowa podjęła decyzję w ubiegłym roku, że będzie rezygnować z dostawy ciepła z kotłowni centralnej. Wg posiadanych dokumentów Spółdzielnia Mieszkaniowa kończy współpracę, że spółką która dostarcza ciepło do ich zasobów z dniem 31.12.2014 r. Na mieszkańców zadziała   to w taki sposób, że jeżeli się  nie odłączymy od tej kotłowni to wzrosną ceny dostawy ciepła i ciepłej wody, ponieważ ubędzie znaczna ilość odbiorców. Musimy  się przygotować na to, że kotłownia ta ze względów ekonomicznych może przestać funkcjonować.  Jest to kolejny krok powodujący, że należy zwiększyć wydatki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych oraz na kredyty, które wspólnoty już biorą oraz na kredyty, które wspólnoty brać będą. Działania gminy będą skierowane na to, aby zmieniać system ogrzewania na ogrzewania indywidualne. 
Gmina nie chce obniżyć świadczeń jeżeli chodzi o oświatę, ponieważ jest to jeden z ważniejszych elementów działalności gminy.  Należy zrobić wszystko, aby poziom oświaty był coraz wyższy. Gmina chce również zapewnić dzieciom odpowiednią opiekę medyczną, stąd też starania o otwarcie gabinetu stomatologicznego, z którego będą mogły korzystać wszystkie dzieci z Kudowy. Kolejną rzeczą jest zwiększenie opieki w zakresie gimnastyki korekcyjnej. Dzieci, które mają stwierdzoną wadę postawy zostaną dzielone na dwie grupy tj. dzieci, które będą miały gimnastykę korekcyjną w salach sportowych oraz dzieci, które będą miały zajęcia w sali rehabilitacyjnej.
Burmistrz Miasta stwierdził, że należy pamiętać również o tym, że gmina jest właścicielem sp. z o.o. Basen Wodny Świat. W celu  podniesienia standardu  usług uzdrowiskowych i turystycznych niektórzy właściciele hoteli, pensjonatów, ośrodków budują baseny. Obecnie w Kudowie buduje się ósmy basen. Burmistrz poinformował, że baseny wybudowane przez Zespół Uzdrowisk Kłodzkich w sanatorium Jagusi oraz w Zameczku spowodowały zmniejszenie dochodów naszego basenu rocznie o kwotę 250.000 zł. W związku z tym należy rozszerzać ofertę basenu Wodny Świat.
Są to główne elementy, które miały wpływ na przygotowanie projektów uchwał przygotowanych pod głosowanie na dzisiejszą sesję. 
 
Ad.1)

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień  w tym podatku
Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że w/w projekt uchwały zakłada wzrost większości stawek podatkowych o 4%. Jest to zgodne z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  - jest to wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy.  Na niezmienionym poziomie proponuje się utrzymanie stawek gruntów dzierżawionych na ogródki przydomowe oraz budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania usług weterynaryjnych. Wprowadza się 1% podatek od  budowli służących do dostarczania i produkcji wody oraz do odprowadzania i oczyszczania ścieków - działające na rzecz mieszkańców Gminy Kudowa-Zdrój.  Wzorem lat ubiegłych proponuje się wprowadzenie zwolnień dla: nieruchomości zajętych na potrzeby straży pożarnych, nieruchomości zajęte na potrzeby pomocy społecznej, mieszkań komunalnych, lokali socjalnych, nieruchomości zajętych na boiska i hale sportowe oraz gruntów i budowli zajętych pod wyciągi narciarskie, nieruchomości zajętych na działalność kulturalną. Zostały również sprecyzowane i wprowadzone zapisy dotyczące pomocy de minimis, gdyby taka wystąpiła.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień  w tym podatku została podjęta następującą ilością głosów:
za było                - 14 radnych
przeciw była       -   1 radna
wstrzymało się   -    0 radnych
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska,W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przeciw głosowała radna E.Marecka-Szydło.
W związku z powyższym uchwała została podjęta większością głosów.

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/81/11  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 
I.Biernacik – Skarbnik Gminy  poinformowała, że projekt w/w uchwały jest konsekwencją wprowadzenia 1% podatku od  budowli służących do dostarczania i produkcji wody oraz do odprowadzania i oczyszczania ścieków. Jest to jedyna zmiana we wzorze deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/81/11  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba,  T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
I.Biernacik Skarbnik Gminy poinformowała, że stawki podatku od środków transportowych nie były zmieniane od 2008 r. proponuje się zwiększenie stawek podatku od 5% do 30% w zależności od tego, którego pojazdu to dotyczy. Projekt uchwały został przesłany do Urzędu Konkurencji i Konsumentów (opinia została przekazana radnym). Intencją gminy nie było preferowanie jakiegokolwiek rodzaju samochodu, czy rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorców działalności w związku z tym nie zachodzi konieczność stosowania pomocy de minimis. Stawki zaproponowane w projekcie uchwały nie są stawkami maksymalnymi. Przewidywany dochód gminy z tytułu podatku od środków transportowych  wg. stawek zaproponowanych  wynosić będzie  ok. 110.000 zł natomiast przy zastosowaniu stawek maksymalnych byłaby to kwota ok. 130.000 zł.
Radna A.Mróz zwróciła się z pytaniem, czym  było podyktowane zróżnicowanie zwiększenia stawek podatku od 5% do 30%.
I.Biernacik poinformowała, że nie ma jednej zasady. Zachowana została proporcjonalność np. mniejszy tonaż – mniejszy podatek, wyższy tonaż – wyższy podatek. Wzięto również pod uwagę ilość osi. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych została podjęta następującą ilością głosów:
za było                - 14 radnych
przeciw było       -     0 radnych
wstrzymał się      -    1 radny
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A,Grzegorzewska,W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymał się od  głosowania  radny W.Biernacik.
W związku z powyższym uchwała została podjęta większością głosów.
 
• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłaty targowej na terenie  miasta Kudowa-Zdrój
Pani I.Biernacik – skarbnik  gminy poinformowała, że   dotychczasowe doświadczenia związane z funkcjonowaniem opłaty targowej na terenie Miasta Kudowa-Zdrój a przede wszystkim asortyment oferowanych przez sprzedających towarów i sposób w jaki dokonywana jest sprzedaż zasygnalizowały potrzebę wprowadzenia zmian w wysokości dotychczasowych stawek opłaty targowej. W związku z tym proponuje się:
- podwyższenie stawki opłaty targowej z tytułu sprzedaży w kioskach, pawilonach sprzedaży ulicznej, kontenerach na targowisku prywatnym „ZBAJ” położonym w Kudowie-Zdroju przy ul. Łąkowej w wysokości 4,00 zł ,
- zmniejszenie dotychczasowej stawki od sprzedaży obnośnej z ręki, wiadra, kosza, skrzynki itp. płodów rolnych, runa leśnego oraz wytworów własnej produkcji do 2,00 zł
- zróżnicowanie stawki opłaty targowej z tytułu sprzedaży ze stołów, straganów, przekryć namiotowych itp. w zależności od powierzchni jaką ww. urządzenia handlowe zajmują, w wysokości 10,00 zł dziennie przy pow. do 5 m2 i 20,00 zł dziennie przy pow. powyżej 5 m2,
- uszczegółowienie rodzajów samochodów w których prowadzona jest sprzedaż i wprowadzenie jednolitej stawki w wysokości 10,00 zł dziennie dla sprzedaży z samochodu osobowego, barakowozu, samochodu specjalistycznego, autosklepu oraz samochodu gastronomicznego. Z uwagi na proponowane wyżej wymienione zwiększenia stawek opłaty targowej proponuje się obniżenie prowizji dla inkasenta do wysokości 10% pobranej opłaty targowej.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie opłaty targowej na terenie  miasta Kudowa-Zdrój została podjęta następującą ilością głosów:

za było                - 13 radnych
przeciw było       -   2 radnych
wstrzymało się   -    0 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska,W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przeciw głosowali radni:  E.Marecka-Szydło, M.Oleśko.
W związku z powyższym uchwała została podjęta większością głosów.

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIV/163/08 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie: przystąpienia Gminy Kudowa – Zdrój do spółki „INVEST – PARK DEVELOPMENT” spółka z o.o. w organizacji
Pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy poinformowała, że w 2008 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Kudowa – Zdrój do spółki „INVEST - PARK DEVELOPMENT” spółka z o.o. w organizacji. W ślad za podjętą uchwałą nie nastąpiły czynności mające na celu jej wykonanie. Przyczyną tego stanu rzeczy były przeszkody w organizacji w/w spółki, które spowodowały, że na nieruchomościach gminnych opisanych w uchwale nie można było uzyskać zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w WSSE. W tym stanie rzeczy wykonanie uchwały stało się niemożliwe. Obecnie pojawili się inwestorzy zainteresowani nabyciem przedmiotowych nieruchomości i prowadzeniem działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej. Gmina przystąpiła  do niezbędnych czynności przygotowawczych mających na celu zbycie tych nieruchomości . W imieniu Gminy przetarg organizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami WSSE „INVEST - PARK sp. z o.o. .
Radni nie  wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIV/163/08 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie: przystąpienia Gminy Kudowa – Zdrój do spółki „INVEST – PARK DEVELOPMENT” spółka z o.o. w organizacji  została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska,W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, T.Szełęga, Ł.Rachuba, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Ad.2)

Radny W.Gucz stwierdził, że niektóre gminy założyły związki prowadzące przetargi w sprawie cen energii elektrycznej. Takie związki powstały również na terenie Dolnego Śląska. Dzisiaj liczymy do budżetu każdy grosz. Radny zwróciła się z pytaniem, czy nasza gmina przystąpiła do takiego związku, a jeżeli nie to czy zamierza do takiego związku przystąpić.
Burmistrz Miasta poinformował, że  Gmina Kudowa-Zdrój uczestniczy  w związku kilkudziesięciu gmin na terenie Dolnego Śląska. Nazywane to jest „porozumienie lubińskie”, ponieważ miasto Lubin było inicjatorem rozwiązania polegającego na tym, aby spróbować organizować się w dużą siłę i starać się wygrać z monopolem dostawców energii elektrycznej. Został ogłoszony przetarg, do którego przystąpiło 8 firm, które zajmują się dostawą energii.  Przetarg jest już rozstrzygnięty, uzyskano wynik zdecydowanie lepszy. Gmina Kudowa – Zdrój będzie płacić o 10% mniej. Przetarg wygrała firma PGE z Bełchatowa.
Burmistrz Miasta poinformował,  że w Lewinie Kłodzkim odbyło się spotkanie dot. remontu linii kolejowej. Został rozstrzygnięty przetarg na remont linii kolejowej na odcinku od Dusznik-Zdroju do Kudowy-Zdroju. Wygrała firma Strabag.
Radny W.Gucz poinformował, że prowadzone są prace na dworcu PKP. Prace prowadzi firma Strabag. Z uzyskanych przez niego informacji, wynika, że będą pracować na dworcu do połowy grudnia, a nowa linia ma być uruchomiona do listopada przyszłego roku.
Burmistrz Miasta poinformował, że inwestycja kosztować będzie 56 mln zł, ponieważ wymieniane będzie wszystko. Nie tylko tory, nie tylko podkłady, ale także cały nasyp.
Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi na wnioski zgłoszone  przez radnych na sesji 27.09.2012 r.
Radny M.Olejarz zwrócił się z prośbą, aby ponownie rozważyć jego wniosek o ustawienie lustra przy wyjeździe z ul. Chrobrego na ul. Kościuszki.  Ponadto radny zwrócił się z pytaniem, czy uchwały Rady Miejskiej dot.  tzw. ustawy śmieciowej muszą być podjęte do końca listopada.
Burmistrz Miasta poinformował, że uchwały nie muszą być podjęte do końca listopada, ale gmina chce mieć komfort. Jeżeli nie będziemy gotowi i będą wątpliwości to uchwały zostaną podjęte w innym terminie. 
Radny W.Gucz w imieniu mieszkańców zwrócił się z pytaniem co z budową nowego zespołu przedszkolno – żłobkowego. Czy będzie to realizowane, czy sprawa budowy nowego zespołu przedszkolno – żłobkowego upadła? Radny stwierdził, że jeżeli doszłoby do zamknięcia  przedszkola społecznego byłyby problem z miejscami dla dzieci.
Burmistrz Miasta stwierdził, że  trudno powiedzieć, czy sprawa budowy zespołu przedszkolno – żłobkowego upadła. Wszyscy w ubiegłym roku przed wyborami mówili jakie będą preferencje, jakie będą programy dla przedszkoli i żłobków. Rok od wyborów minął i obiecanych programów nie ma. Są oczywiście programy na przedszkole i żłobki, które spowodowały większe wydatki ze strony gminy, ponieważ zmieniono wiek dzieci, które przyjmowane są do żłobka, zmieniono ilości grup, zmieniono i podwyższono wymagania w stosunku do nauczycieli i opiekunów w tych grupach. Burmistrz Miasta poinformował, że na ręce Przewodniczącej Rady została złożona informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012. W informacji zawarte są dane dot. kosztów  utrzymania placówek oświatowych w tym też zespołu przedszkolno- żłobkowego. Jeżeli chodzi o to, czy będą miejsca dla dzieci, gdyby doszło do zamknięcia prywatnego przedszkola, Burmistrz Miasta stwierdził, że funkcjonuje pełny Zespół Przedszkolno – Żłobkowy, który wystarczał kiedy dzieci było więcej. Obecnie jest ich mniej i nie wystarcza Zespół Przedszkolno – Żłobkowy, ponieważ zmieniły się podziały na grupy, powstał oddział przedszkolny w Harcówce, powstały 4 oddziały przedszkolne w szkole przy ul. Buczka – 2 oddziały prowadzone przez  Zespół Przedszkolno – Żłobkowy oraz 2 oddziały prowadzone przez Zespół Szkół Publicznych. W Szkole Podstawowej nr 3 (Czermna) oraz w Zespole Szkół Społecznych przy ul. Słone funkcjonują oddziały przedszkolne. Do przedszkola prywatnego w roku ubiegłym uczęszczało ok. 40 dzieci, w roku bieżącym 84. Burmistrz Miasta stwierdził, że nie ma zagrożenia, że nie zabraknie miejsc dla dzieci. Należy zastanowić się co jest priorytetem, czy rozpoczęcie  budowy budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi, czy budowa nowego zespołu przedszkolno – żłobkowego.
Burmistrz Miasta poinformował, że otrzymał pismo z  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dot. przygotowania do sezonu zimowego 2012/2013 oraz  z pismo  Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2012/2013. Ustalono, że kserokopie pism będą dostępne dla radnych w biurze Rady Miejskiej.
 Przewodnicząca Rady złożyła podziękowania radnym, pani Skarbnik oraz Burmistrzowi Miasta i z-cy Burmistrza Miasta za przekazanie, na prośbę burmistrza Tucholi pana Tadeusza Kowalskiego, środków finansowych w kwocie 740,00 zł na pomoc dla rodziny z  miejscowości Wysoka Wieś, która w wyniku wybuchu butli z gazem straciła dorobek całego życia.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do przewodniczących komisji o przygotowanie na sesję Rady Miejskiej , która odbędzie się 30.11.2012 r. sprawozdań z pracy komisji za rok 2012.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  XXIV sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łucja Rachuba

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
Bernadeta Stasiak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXIV/12 z dnia 15 listopada 2012 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2013 10:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż