Protokół nr XXV/12 z dnia 30 listopada 2012 roku

 

PROTOKÓŁ NR XXV/12
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 30 listopada 2012 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI      -   1100

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI     -    1500

 

Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała przybyłych na sesję gości zaproszonych, kierowników jednostek organizacyjnych i radnych.

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obe

cności – 12 radnych.

Radni nieobecni:
1. Wojciech Biernacik                   - nieobecność usprawiedliwiona
2. Wiktor Gucz                              - nieobecność usprawiedliwiona
3. Mirosław Olejarz                       - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Na sali obrad obecnych było 10 radnych.

Przewodnicząca Rady  odczytała porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XXII/12 z dnia 27.09.2012 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
• odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, na których  nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
• Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa Zdrój,
• wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój,
• określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój,
• określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój,
• zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
• zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
• zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok,
• utworzenia na terenie gminy stałych obwodów  głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
• nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój”.
3. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
4. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miejskiej.
5. Wolne wnioski – zapytania.

Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o wycofanie  z punktu 2. porządku obrad projektu  uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój oraz wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie:
• szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
• zmiany uchwały nr XXIV/163/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku,
• zmiany uchwały Nr XXIV/166/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej na terenie  miasta Kudowa-Zdrój,
• przekazania środków finansowych dla Policji,

W związku z tym, że radni nie wnieśli uwag przedstawionego porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad i poddała pod głosowanie w/w wniosek. Przy obecności 10 radnych wniosek Burmistrza Miasta został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem wniosku Burmistrza Miasta głosowali radni: G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

Przewodnicząca Rady odczytała i poddała pod głosowanie zmieniony porządek obrad:     
1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XXII/12 z dnia 27.09.2012 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
• odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, na których  nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
• Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa Zdrój,
• wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój,
• szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
• określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój,
• określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój,
• zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
• przekazania środków finansowych dla Policji,
• zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok,
• zmiany uchwały nr XXIV/163/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku,
• zmiany uchwały Nr XXIV/166/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej na terenie  miasta Kudowa-Zdrój,
• utworzenia na terenie gminy stałych obwodów  głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,
• nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój”.
3. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
4. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miejskiej.
5. Wolne wnioski – zapytania.

Przy obecności 10 radnych w/w porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem zmienionego porządku obrad głosowali radni: G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     


Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad pan J.Kowalczyk przedstawił zebranym prezentację dot. projektów współfinansowanych ze środków  unijnych zrealizowanych w 2012 r. oraz planowanych do realizacji w roku 2013.  Prezentacja w załączeniu do niniejszego protokołu.
Następnie głos zabrał Burmistrz  Miasta, który stwierdził, że gmina z determinacją i żelazną konsekwencją realizuje projekty, które były zaplanowane, i które zapisane były w budżecie. Inwestycje realizowane przez gminę mogą być dla niektórych niewystarczające, ale trzeba zwrócić uwagę na fakt, że inwestycje realizowane w famach funduszy europejskich przygotowuje się z kilkuletnim wyprzedzeniem. Jest to praca cykliczna i ogromna dyscyplina jeśli chodzi o  przygotowanie się do realizacji tych inwestycji. Burmistrz Miasta wyraził nadzieję, że inwestycje w Kudowie-Zdroju nadal będą realizowane.
Przewodnicząca Rady podziękowała i pogratulowała  Burmistrzowi Miasta, pracownikom Referatu Funduszy Europejskich i inwestycji, pracownikom Urzędu Miasta, którzy wspomagają Referat IFE w działaniach  na rzecz pozyskiwania środków finansowych. Przedsięwzięcia, które były realizowane w ramach projektów, przedstawione w prezentacji na pewno wzbogacają i rozwijają  naszą gminę.
 Burmistrz Miasta zaproponował, aby w planie pracy Rady Miejskiej oraz Komisji uwzględnić posiedzenie poświęcone realizacji Strategii Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój i Produktów Turystycznych.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że zagadnieniem tym zajmowała się Komisja Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska. W planie pracy na rok 2013 zapisane jest spotkanie na temat realizacji Strategii Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój i Produktów Turystycznych.
Następnie głos zabrał pan W.Dziuda – Prezes  Stowarzyszenia Turystyki i Biznesu Kudowa-Zdrój, który poinformował, że Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla miasta Wrocław –Fabryczna. Wpisane zostało do rejestru centralnego z nadzorem bezpośrednim Ministra Sportu i Turystyki. Stowarzyszenie ma siedzibę w Kudowie-Zdroju i będzie działało na rzecz wszelkich form, które przyczynią się do rozwoju wizerunku Kudowy-Zdrój. Kwestie organizacyjne są dopracowywane,  Z-cą Prezesa został pan W.Bober i pan T.Adamiec. Pan W.Dziuda stwierdził, że liczy na przychylność władz miasta oraz radnych.

Przewodnicząca Rady odczytała list gratulacyjny skierowany do Burmistrza Cz.Kręcichwosta przez Dolnośląski Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu Związku  Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Na salę obrad przybyła radna A.Mróz – na sali obecnych jest 11 radnych.

Przewodnicząca Rady oraz Burmistrz Miasta wręczyli panu J.Łukasikowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II  i panu P.Bubińskiemu – nauczycielowi ZSP im. Jana Pawła II  podziękowania  za zorganizowanie VI Biegu Sponsorowanego.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że z tegorocznego biegu sponsorowanego szkoła uzyskała kwotę 22.245,00 zł. Z tej kwoty 18.000,00 zł zostało przekazane na Fundację Dziecięcego Hospicjum we Wrocławiu, natomiast pozostała kwota została przekazana na rzecz dziecka niepełnosprawnego, które jest uczniem zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II.
Pan J.Łukasik stwierdził, że środki uzyskane podczas biegu na pewno zostaną dobrze spożytkowane i podziękował wszystkim, którzy je przekazali. Środki dla Dziecięcego Hospicjum we Wrocławiu zostały już przekazane.  Uczniowi, o którym mówiła Pani Przewodnicząca zakupiono nowy tapczan, regał na książki, szafę na rzeczy osobiste i biurko przy, którym może usiąść. Znalazł się również sponsor, który zakupił uczniowi odzież zimową.  Stwierdził, że chciałby, aby bieg sponsorowany był świętem nie tylko Zespołu Szkół Publicznych ale całego miasta.

Na salę obrad przybyła radna A.Grzegorzewska – na sali obecnych jest 12 radnych.

Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych, że radny M.Oleśko został odznaczony brązowym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz Honorowych Dawców Krwi. W imieniu radnych pogratulowała panu M.Oleśko odznaczenia.

Przewodnicząca Rady oraz  Z-ca Burmistrza Miasta wręczyli podziękowania państwu W.Z. Zakrzewskim za inicjatywę i pomoc w zorganizowaniu wyjątkowego w historii naszego miasta cyklu zawodów w siatkówce plażowej.

Ad.1)

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XXII/12 z sesji Rady Miejskiej z dnia 27.09.2012 r.
Przy obecności 12  radnych na sali protokół z sesji Rady Miejskiej nr XXII/12 z sesji Rady Miejskiej z dnia 27.09.2012 r. został przyjęty jednogłośnie.
Za głosowali radni: A.Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.                                                                  

Ad.2)

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, na których  nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Głos zabrała pani A.Potoczna, która poinformowała, że ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach nakłada obowiązek odbioru przez gminę odpadów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, natomiast odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Radę Gminy. Objęcie obowiązku odbioru odpadów przez Gminę z nieruchomości niezamieszkałych pozwoli na ujednolicenie  systemu  gospodarowania  odpadami  poprzez  objęcie  nim  wszystkich  właścicieli nieruchomości zarówno tych, na których zamieszkują mieszkańcy jak  również i  tych, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, na których  nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa - Zdrój 
Głos zabrała pani A.Potoczna, która poinformowała, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  do wyłącznych kompetencji Rady gminy należy uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Regulamin ma na celu dostosowanie jego zapisów i wymogów do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dodatkowo wprowadza nowe zasady zbierania i odbierania odpadów komunalnych, co stanowi kolejny krok we wdrażaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Znowelizowana ustawa wymaga także, aby rada gminy wskazała w regulaminie inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Regulamin został pozytywnie zaopiniowany  przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w dniu 16.11.2012r. z dwoma zastrzeżeniami, które zostały uwzględnione. W uchwale znalazł się  zapis mówiący o obowiązku dezynfekcji pojemników. Regulamin określa obowiązki właścicieli nieruchomości, obowiązki gmin oraz obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi. Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gmina ma być również dostosowany do wojewódzkie planu gospodarki odpadami – w regulaminie jest odniesienie do tych wymagań. Ponadto pani A.Potoczna poinformowała, że na Komisji dyskutowano na temat chemikaliów, po zasięgnięciu opinii ustalono, że chemikalia należy wywozić do punktu selektywnego zbierania odpadów, czyli ktoś kto będzie prowadził punkt selektywnego zbierania odpadów będzie musiał zdobyć odpowiednią decyzję. 
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała w sprawie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa - Zdrój  została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.


• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój
Głos zabrała pani A.Potoczna, która poinformowała, że zmiana ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  zobligowała Gminy do podjęcia uchwał w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z treścią art. 6j ust.1 ww. ustawy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może stanowić iloczyn:
1. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo
2. ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo
3. powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty.
Ustawa dopuszcza również przyjęcie jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.
Najbardziej zasadną propozycją  dla Gminy Kudowa-Zdrój uznano metodę stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, gdyż ilość powstających odpadów zależna jest od liczby osób je  wytwarzających.
Przyjęta w projekcie uchwały metoda  naliczenia opłaty w zależności od zamieszkałych osób wydaje się metodą najbardziej sprawiedliwą społecznie. Wydaje się ona oczywista, ponieważ każdy produkuje odpady komunalne.
Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy obowiązana jest do ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwalając stawkę opłaty, rada gminy ma obowiązek uwzględnienia liczby mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej tego systemu, a także przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady powstają sezonowo.

Jednocześnie ustawodawca nakazał określić niższe stawki opłaty, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój  została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Głos zabrała pani A.Potoczna, która poinformowała, że w związku z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z brzmieniem przepisu art. 6r ust. 3 ww. ustawy Rada Miasta obowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
W nowym systemie gospodarowania odpadami właściciel nieruchomości obowiązany jest do zbierania i oddawania wszystkich odpadów komunalnych powstających na jego nieruchomości, w związku z czym przedsiębiorca zobowiązany jest odebrać każdą ich ilość.
W projekcie uchwały określono częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości powołując się na postanowienia przyjęte w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa-Zdrój.
Projekt uchwały zawiera również sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 Sposób szczegółowy wszystko będzie wyjaśniane w kampanii informacyjno – edukacyjnej, który gmina ma obowiązek prowadzić. Podsumowując te uchwałę  należy powiedzieć tak, ze mieszkaniec który zapłaci miesięcznie ustaloną stawkę, to gmina jest zobowiązana odebrać od niego wszystkie rodzaje odpadów jakie  wystawi w dniu odbioru przed swoją nieruchomość. Będą  to zarówno odpady na terenach zamieszkałych, które są w pojemnikach, w czarnych workach – jeżeli np. wysprząta garaż czy piwnicę. Gmina musi je odebrać bez żadnych dodatkowych opłat. Co dwa tygodnie będą odbierane surowce wtórne, więc obojętnie kto i ile z nieruchomości zamieszkałych, wystawi kolorowych worków, te worki zostaną odebrane.  Dodatkowo jeśli mieszkaniec będzie miał więcej tych ilości, albo nie będzie mógł  w dniu wywozu wystawić, będzie mógł je przywieść do punktu selektywnego odbioru odpadów w każdej ilości.
Radna A.Mróz stwierdziła, ze właściciel posesji ma obowiązek wystawić  odpady w określonym miejscu lub udostępnić odbiorcom wejście na posesję Radna wróciła się z pytaniem, czy odbiorca ma obowiązek odebrania odpadów, jeżeli będą one złożone na terenie, nie wystawione w określonym miejscu.
Pani A.Potoczna poinformowała, że w momencie ogłoszenia przetargu dokładnie będzie określone z jakiej nieruchomości oraz gdzie będą znajdować  się pojemniki i skąd należy je odebrać. Czyli  jeżeli odpady będą wystawione przed nieruchomość, to oczywiście zostaną odebrane, jeżeli właściciel zaznaczy, że  odpady będą składowane u niego na nieruchomości to na pewno musi być to nich dostęp. Jeżeli będzie zapewniony dostęp to odpady muszą być odebrane. Jeżeli  właściciel zadeklaruje, że  będzie wystawiał pojemnik np. przez bramę i go nie wystawi to firma nie będzie wchodziła na terenie nieruchomości.
Radna G.Janiszewska zwróciła się z pytaniem, co z wysypywaniem popiołu.
Pani A.Potoczna stwierdziła, że popiół jest odpadem komunalnym należy dopilnować, żeby był zimny i  wyrzucać go do pojemnika.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.


• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój
Głos zabrała pani A.Potoczna, która poinformowała, że stosownie do art. 6 l znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach Rada Miejska zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe.
Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane miesięcznie. Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty z uwzględnieniem możliwości finansowych mieszkańców gminy oraz w celu zapewnienia płynności budżetu gminy. Comiesięczne wnoszenie opłat jest najbardziej optymalną częstotliwością uwzględniającą interes wszystkich stron.
Radni nie  wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój,
Głos zabrała pani A.Potoczna, która poinformowała, że stosownie do art. 6 n ust.1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.391), który stanowi, że rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji. Zgodnie z ust.2 w uchwale tej rada gminy może również określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty. Określenie takich dokumentów pozwoli na weryfikację danych zawartych w deklaracji.
Podjęcie niniejszej uchwały ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami, ponieważ złożona przez właściciela nieruchomości deklaracja w przypadku nie wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
Radni nie  wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Głos zabrał pan K.Kierończyk – Prezes KZWiK sp. z o.o., który poinformował, że w/w projekt uchwały nie przewiduje zmiany cen za dostawę wody i odbiór ścieków w 2013 r. Jedyna zmiana w taryfie jest to zmiana tabeli 5.4 dot. opłaty dodatkowej za przekroczenie warunków wyprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych KZWiK. Tabela zawiera wskaźniki, które w przypadku przekroczenia pozwalają na naliczania dodatkowej opłaty. Taryfa została  złożona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na utrzymanie ceny wody na poziomie 2012 roku miało wpływ m.in. wprowadzenie preferencyjnej stawki podatku  dla budowli służących do dostarczania i produkcji wody oraz do odprowadzania i oczyszczania ścieków - działające na rzecz mieszkańców Gminy Kudowa-Zdrój
Radni nie  wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że przepis art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji dopuszcza możliwość pokrywania części kosztów funkcjonowania policji przez podmioty zewnętrzne. Oprócz stowarzyszeń, fundacji, banków i instytucji ubezpieczeniowych, a także innych (niż policja) państwowych jednostek organizacyjnych – koszty funkcjonowania policji mogą również pokrywać samorządy terytorialnie. Wsparcie policji przez podmioty z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji obejmuje możliwości ponoszenia ogólnie rozumianych wydatków (kosztów) utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych policji, w tym zakupu dla ich potrzeb towarów i usług oraz finansowania wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych. Środki finansowe w wysokości  7.000,00 zł   przeznaczone będą na zakup  kserokopiarki dla Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju. 
Radni nie  wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok,
Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  projekt uchwały zakłada zwiększenie planu dochodów  i  planu wydatków o kwotę 95.360,00 zł  Zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco:
Dochody:
dział 853 –  wprowadza się do planu dochodów  kwotę 95.360,00 zł  z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań gminy w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.
Wydatki:
dział 754 –  wprowadza się do planu wydatków  kwotę 7.000,00 zł  jako wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju. Zwiększa się o 4.960,00 zł wydatki na zakup materiałów dla Ochotniczych Straży Pożarnych w związku z koniecznością zakupu nowych hełmów bojowych,
 dział 801 –  zwiększa się o 42.400,00 zł wydatki w rozdziale szkoły podstawowe w związku z większymi niż planowano wydatkami na dotacje dla niepublicznych szkół  - 28.700,00 zł        (większa niż planowano liczba dzieci uczęszczających do szkoły niepublicznej) oraz większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne – 13.700,00 zł   (zwiększona składka ubezpieczenia rentowego). Zmniejsza się o 26.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zwiększa się o 36.000,00 zł wydatki w rozdziale przedszkola w związku z większymi niż planowano wydatkami na dotacje dla niepublicznych przedszkoli. Zwiększa się o 39.000,00 zł wydatki w rozdziale gimnazja w związku z większymi niż planowano wydatkami na usługi korzystania z basenu (wzrost ceny) – 12.000,00 zł, większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia – 11.000,00 zł oraz  większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne – 16.000,00 zł (zwiększona składka ubezpieczenia rentowego). Zwiększa się o 4.630,00 zł wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego – 3.000,00 zł (naprawy i remonty) i większymi niż planowano kosztami dowozu świadczonymi przez innych przewoźników – 1.630,00 zł. Zmniejsza się o 8.000,00 zł wydatki w rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Dokonuje się przeniesienia miedzy §§ klasyfikacji budżetowej,
dział 851 – zmniejsza się o 4.630,00 zł wydatki na realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepienia dziewczynek przeciwko rakowi szyjki macicy w związku z mniejszym niż planowano wykonaniem,
dział 853 – zmniejsza się o 6.784,00 zł wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka w ramach Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w związku z większymi niż planowano wydatkami na funkcjonowania przedszkola ( wniosek dyrektora jednostki).
Radni nie  wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.
 
• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/163/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że w toku czynności nadzorczych Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieprawidłowe zapisy dotyczące zwolnień z podatku:
- lokali socjalnych -   z treści przepisów podatkowych wynika, że jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku. Lokale socjalne w całości stanowią mieszkaniowy zasób gminy,
- nieruchomości zajętych na potrzeby instytucji kultury. Błąd wynika z pomyłki pracownika, który z treści uchwały nie wykreślił tego zapisu, mimo dopisania punktu dotyczącego nieruchomości zajętych na działalność kulturalną.
Radni nie  wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/163/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/166/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej na terenie  miasta Kudowa-Zdrój 
Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że w toku czynności nadzorczych Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że należy dopisać górną (maksymalną) stawkę opłaty targowej w przypadku pobierania opłaty targowej za 1m2 powierzchni.
Radni nie  wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/166/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej na terenie  miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia na terenie gminy stałych obwodów  głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych 
Głos zabrała pani B.Kopeć -  Sekretarz Gminy, która poinformowała, że w  związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) dotyczącymi również wyborów samorządowych, koniecznym jest  utworzenia na terenie gminy stałych obwodów  głosowania uwzględniających nowych podział gminy na okręgi wyborcze. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu w/w projekt uchwały. W/w projekt uchwały tylko w jednym elemencie różni się od projektu, który został przedstawiony radnym we wrześniu. We wrześniu zakwestionowano zapis dot. siedziby obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania nr 1 przy ul. Głównej 43. Burmistrz Miasta przeprowadził rozmowę z właścicielami obiektu położonego przy ul. Marchlewskiego i jest zgoda Caritasu, aby siedziba obwodowej komisji wyborczej znajdowała się w tym budynku na parterze.
Radni nie  wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie utworzenia na terenie gminy stałych obwodów  głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych została podjęta następującą ilością głosów:
za było                - 11 radnych
przeciw była       -   0 radnych
wstrzymała się   -    1 radna
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymała się od głosu  radna E.Marecka-Szydło.
W związku z powyższym uchwała została podjęta większością głosów.

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój”
Głos zabrała pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy, która poinformowała, że zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej kompetencji rady gminy należy nadawanie honorowego obywatelstwa gminy. Obowiązująca dotychczas uchwała nr XXXV/239/98 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 19 lutego 1998 roku w sprawie  ustanowienia „Honorowego Obywatelstwa Miasta Kudowa-Zdrój” wymaga dokonania zmian. Uchwała określa tryb nadawania oraz pozbawiania tytułu  „Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój”. Treść dotychczas obowiązującej uchwały nie przewidywała przypadku, kiedy ktoś składa rezygnację z tego tytułu.  W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/166/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej na terenie  miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Ad.3)

Radny M.Mrowiec zwrócił się z prośbą o podanie informacji nt. zapisu dotyczącego rozmów związanych z przejęciem przez gminę Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju.
Burmistrz Miasta poinformował, że jeszcze dwa lata temu były piękne plany związane z budową przez Starostwo Powiatowe hali sportowej, łącznika. Modernizacji budynku szkoły. Wiemy jak wyglądają gminne placówki oświatowe i jak wygląda budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Na posiedzeniu Kierownictwa w obecności  pani Ł.Rachuby – Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, pana M.Awiżenia – Starosty Powiatu Kłodzkiego, pana K.Baldego – etatowego członek Zarządu Powiatu oraz pana D.Kłonowskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu odbyła się rozmowa dotycząca przejęcia przez  gminę Kudowa-Zdrój Zespołu Szkół Ogólnokształcących  i Zawodowych w Kudowie-Zdroju. Burmistrz Miasta stwierdził, że źle wygląda sprawa demografii, która jest powodem największych kłopotów Starostwa. W związku z tym, Starosta Powiatu Kłodzkiego stwierdził, że celowym wydaje się przejęcie przez gminę Zespołu Szkół od 01.09.2013 r. a najpóźniej od 01.09.2014 r. Sprawa jest złożona dlatego też proponuje, aby zaprosić na jedną z kolejnych sesji Pana Starostę oraz osoby odpowiedzialne za oświatę i porozmawiać na ten temat.  Burmistrz Miasta stwierdził, że postawiono warunek mówiący on tym, że w budżecie Starostwa na 2013 rok powinna znaleźć się pozycja pt. remont budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Zdrojowej 22a. Z tego co wie to w projekcie budżetu Starostwa praktycznie nie ma pozycji dot. inwestycji, ale znalazła się pozycja dot. remontu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z kwotą 100.000 zł. 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że cieszy ją fakt, że radni żywo zainteresowani są tym tematem. Nie można dopuścić, aby szkoła średnia zniknęła z mapy naszego miasta. Stwierdziła, że pomysł zaproszenia Starosty Kłodzkiego oraz  osób odpowiedzialnych w celu przedstawienia planów dalszego funkcjonowania  Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych,  jest zasadny.
Burmistrz Miasta stwierdził, że ilość dzieci w klasach jest przerażająco niska, np. w technikum jest trzecia i czwarta klasa, a nie ma pierwszej i drugiej. W szkole  zawodowej były dwie klasy, a tej chwili jest tylko jedna licząca 16 uczniów. W liceum ogólnokształcącym są trzy klasy trzecie, dwie klasy drugie i jedna pierwsza. W ciągu dwóch lat ubędzie uczniów w ZSOiZ z 204 do 144, czyli ubędzie 60 uczniów.
Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się z prośbą o podanie bardziej szczegółowych  informacji na temat zapisu dotyczącego utworzenia parku fotowoltaicznego.
Burmistrz Miasta stwierdził, że na naszym kraju nie przyjęła się  moda na wiatraki. Kolejnym materiałem w energii odnawialnej jest biomasa, ale też nie jest to sprawa łatwa. Obecnie w całym kraju zaczęto szukać gruntów na  tzw. farmy solarne. Właściciel gruntów w Pstrążnej chciałby swoją nieruchomość wykorzystać do utworzenia parku fotowoltaicznego. Pojawiła się kolejna spółka, która poszukuje odpowiedniego miejsca, zgodnego z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego. Słone jest miejscem, gdzie baterie solarne nikomu nie będą przeszkadzać.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.


Ad.4)

Radny M.Turoń zgłosił wniosek, aby sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej za 2012 r. zostały złożone na ręce Przewodniczącej Rady i stanowić będą załączniki do protokołu z sesji Rady Miejskiej.
Przewodnicząca Rady poddała w/w wniosek pod głosowanie.
Za przyjęciem w/w wniosku  głosowali radni: A,Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.
W związku z powyższym wniosek radnego M.Turonia został przyjęty jednogłośnie.
Sprawozdania z prac Komisji stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5)

Radny M.Mrowiec poinformował, że jadąc w kierunku starej placówki w Słonem wykopano rów. W związku z tym zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie tego rowu poprzez  ustawienie tam kilku słupków.
Gos zabrał pan W.Dziuda, który w imieniu właścicieli pensjonatów przy ul. Kombatantów i  swoim złożył podziękowania  w pomoc w realizacji (wspólne finansowanie) wymiany chodnika na odcinku od ul. Słonecznej do ul. 1 Maja.
Głos zabrał pan A.Kanecki – Z-ca  Burmistrza przedstawił informację dot. skargi turystów na działalność jednego z pensjonatów (m.in. w pokojach i na korytarzach był lód na oknach, pomieszczenia były niedogrzane). Po otrzymaniu skargi wysłano pismo do stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kłodzku z prośbą o sprawdzenie co się faktycznie dzieje w tym obiekcie. P Stosowne pismo zostało skierowane również do Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju  oraz do Państwowej  Inspekcji Handlowej w Wałbrzychu. Aktualnie sprawa jest w Sądzie.
Pan. A.Kanecki poinformował, że Urząd Miasta  wydał 94 certyfikaty dla osób prowadzących działalność gospodarczą, z tego 74 certyfikaty znajdują się na obiektach, które prowadzą działalność gospodarczą i świadczą usługi turystyczne w naszym mieście, 12 certyfikatów było przekazanych, ale obecnie są to działalności zawieszone, 8 certyfikatów należy jeszcze sprawdzić.
Ponadto pan A.Kanecki zwrócił się z prośbą do radnych, a szczególnie do członków Komisji Spraw Społecznych o wyrażenie zgody na wyłączenie w roku 2013 z eksploatacji budynku położonego przy ul. Łąkowej 16 w Kudowie- Zdroju (tzw.deleżak). Jest to budynek, który zamieszkują trzy rodziny, natomiast 5 lokali mieszkalnych jest wolnych. Planowane jest wyłączenie tego budynku z eksploatacji. Gmina ponosi ogromne koszty związane z eksploatacją – koszty mediów za 5 lokali, w których nikt nie mieszka za okres 10 miesięcy wynoszą ok. 17tys. zł.  Poinformował również, że w niedługim czasie zwolni się mieszkanie w budynku przy ul. Łąkowej 22 i w związku z tym byłaby możliwość przeniesienia jednego z mieszkańców.
Gmina dysponuje również innym wolnym lokalem mieszkalnym, który  będzie można zaproponować kolejnejrodzinie, która zamieszkuje przedmiotowy budynek i w ten sposób pozostanie jeszcze znalezienie lokalu dla ostatniej rodziny.
Radny T.Szełega stwierdził, że zastanawiał się nad ta sprawę bardzo długo. Sytuacja z mieszkaniami jest bardzo trudna, ale należy też schodzić z kosztów i akceptuje propozycje przedstawione przez gminę.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że na kolejnej sesji uchwałą Rady Miejskiej zostaną przyjęte plany pracy na 2013 r. W związku z tym zaprosiła Przewodniczących Komisji na spotkanie, które odbędzie się  6.12.2012 r. na godz. 1400 w celu omówienia planów pracy Komisji. Ponadto poinformowała, że:
• 11.12.2012 r. o godz. 1700  w Cyganerii odbędzie się spotkanie z mieszkańcami okręgu wyborczego nr 3,
• Senator RP pan Stanisław Jurewicz będzie przyjmował mieszkańców gminy Kudowa-Zdrój w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 9 – 1030.
Następnie głos zabrała I.Biernacik Gminy, która poinformowała, że zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy sesja budżetowa powinna odbyć się 28 lub 31 grudnia. Po dyskusji ustalono:
• sesja budżetowa odbędzie się 28.12.2012 r.,
• 04.12.2012 r. godz. 1400 wspólne posiedzenie Komisji (sformułowanie wniosków do budżetu),
• 06.012.2012 r.  godz. 1430 posiedzenie Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej,
• 10.12.2012 r. godz. 1400  wspólne posiedzenie Komisji (opinie do budżetu),
• 13.12.2012 r. – materiały na sesję.
Pan A.Kanecki – Z-ca Burmistrza Miasta poinformował, że 27.11.2012 r. w Hotelu St.George na Pstrążna odbyły się konsultacje społeczne  w ramach powstającej strategii Rozwoju Dolnego Śląska. Spotkali się tam samorządowcy, przedstawiciele władz czeskich miejscowości przygranicznych. Rozmawiano o planach, założeniach i wnioskach do Strategii. Na kanwie tego spotkania powstał pewien pomysł. 19 grudnia władze naszego miasta spotkają się z władzami miasta partnerskiego Nachod na granicy na moście. Nastąpi wymiana kluczy do miasta i na kilka  godzin pan Birke będzie Burmistrzem Kudowy-Zdroju, a pan Cz.Krecichwost będzie Starostą Nachodu.
Z-ca Burmistrza zaprosił radnych do udziału w spotkaniach mieszkańców Kudowy i Nachodu  na moście granicznym.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  XXV sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łucja Rachuba


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
Bernadeta Stasiak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXV/12 z dnia 30 listopada 2012 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2013 10:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż