Protokół nr XXVI/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku

 

PROTOKÓŁ NR XXVI/12
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 28 grudnia 2012 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI      -    1000

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI     -    1410


Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała przybyłych na sesję radnych, gości zaproszonych, kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 13 radnych.

 

Radni nieobecni:
1. Wojciech Biernacik                   - nieobecność usprawiedliwiona
2. Mariusz Olesko                        - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Przewodnicząca Rady  odczytała porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu nr XXIII/12 r. z sesji Rady Miejskiej z dnia 30.10.2012r. i protokołu nr XXIV/12 r. z sesji Rady Miejskiej z dnia 15.11.2012 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój,
- budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok
a) omówienie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz przyjętych założeń do budżetu,
b) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
c) przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej, 
d) przestawienie opinii komisji właściwej ds. budżetu,
e) uzasadnienie przyjęcia lub nie przyjęcia wniosków komisji właściwej ds. budżetu,
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
g) zgłoszenie poprawek oraz autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
h) głosowanie nad poprawkami oraz autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej,
i) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami oraz autopoprawkami,
j) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniającym przyjęte poprawki oraz autopoprawki,
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok,
- gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na 2013 rok,
- uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kudowy-Zdroju na lata 2013 – 2017,
- przyjęcia do realizacji Programu profilaktyki zdrowotnej „Szczepienia przeciwko czynnikom ryzyka raka szyjki macicy dziewczynek urodzonych w latach 1999-2003” na lata 2013-2016.
- planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2013,
- planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013,
- planu pracy Rady Miejskiej na rok 2013.
3. Wolne wnioski – zapytania.


Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o zmianę pkt. 2 porządku obrad dot.  kolejności  podejmowanych uchwał. Zaproponowała następująca kolejność podejmowania uchwał : w sprawie przyjęcia do realizacji Programu profilaktyki zdrowotnej „Szczepienia przeciwko czynnikom ryzyka raka szyjki macicy dziewczynek urodzonych w latach 1999-2003” na lata 2013-2016, gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na 2013 rok, uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kudowy-Zdroju na lata 2013 – 2017, planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2013, planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013, planu pracy Rady Miejskiej na rok 2013, przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój, budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój, zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok
W związku z tym, że radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad i poddała pod głosowanie w/w wniosek. Przy obecności 13 radnych wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej o zmianę porządku obrad  został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem wniosku Przewodniczącej Rady głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

Następnie Przewodnicząca Rady odczytała i poddała pod głosowanie zmieniony porządek obrad:     

1. Przyjęcie protokołu nr XXIII/12 r. z sesji Rady Miejskiej z dnia 30.10.2012r. i protokołu nr XXIV/12 r. z sesji Rady Miejskiej z dnia 15.11.2012 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- przyjęcia do realizacji Programu profilaktyki zdrowotnej „Szczepienia przeciwko czynnikom ryzyka raka szyjki macicy dziewczynek urodzonych w latach 1999-2003” na lata 2013-2016,
- gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na 2013 rok,
- uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kudowy-Zdroju na lata 2013 – 2017,
- planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2013,
- planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013,
- planu pracy Rady Miejskiej na rok 2013,
- przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój,
- budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok
a) omówienie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz przyjętych założeń do budżetu,
b) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
c) przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej, 
d) przestawienie opinii komisji właściwej ds. budżetu,
e) uzasadnienie przyjęcia lub nie przyjęcia wniosków komisji właściwej ds. budżetu,
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
g) zgłoszenie poprawek oraz autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
h) głosowanie nad poprawkami oraz autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej,
i) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami oraz autopoprawkami,
j) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniającym przyjęte poprawki oraz autopoprawki,
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok.
3. Wolne wnioski – zapytania.

Przy obecności 13 radnych w/w porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem zmienionego porządku obrad głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     


Ad.1)

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XXIII/12 r. z sesji Rady Miejskiej z dnia 30.10.2012r.
Przy obecności 13  radnych na sali protokół z sesji Rady Miejskiej nr XXIII/12 z sesji Rady Miejskiej z dnia 30.10.2012 r. został przyjęty następującą ilością głosów:
za było                 - 12 radnych
przeciw było        -    0 radnych
wstrzymał się       -   1 radny
Za głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     
Wstrzymał się radny: M.Olejarz

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XXIV/12 r. z sesji Rady Miejskiej z dnia 15.11.2012r.
Przy obecności 13  radnych na sali protokół z sesji Rady Miejskiej nr XXIII/12 z sesji Rady Miejskiej z dnia 15.11.2012 r. został przyjęty następującą ilością głosów:
za było                 - 12 radnych
przeciw było        -    0 radnych
wstrzymał się       -   1 radny
Za głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     
Wstrzymał się radny: M.Olejarz


Ad.2)

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia do realizacji Programu profilaktyki zdrowotnej „Szczepienia przeciwko czynnikom ryzyka raka szyjki macicy dziewczynek urodzonych w latach 1999-2003” na lata 2013-2016
Głos zabrała pani E.Ubik, która poinformowała, że zadaniem własnym gminy, w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, jest opracowywanie i realizacja programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy. Niniejsze obowiązki wynikają w szczególności z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Gmina podejmuje działania zmierzające do polepszenia stanu zdrowia mieszkańców, za cel priorytetowy stawiając sobie zdrowie dzieci i młodzieży.
Opierając się na wytycznych Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 Rada Miasta Kudowy-Zdroju podejmuje uchwałę o przyjęciu do realizacji programu profilaktyki zdrowotnej „Szczepienia przeciwko czynnikom ryzyka raka szyjki macicy dziewczynek urodzonych w latach 1999-2003” na lata 2012-2016 spełniający wymogi cytowanych ustaw oraz wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy.
Powyższy Program został pozytywnie oceniony przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych opinią nr 98/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Programu profilaktyki zdrowotnej „Szczepienia przeciwko czynnikom ryzyka raka szyjki macicy dziewczynek urodzonych w latach 1999-2003” na lata 2013-2016 została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na 2013 rok
Głos zabrała pani B.Kopeć, która poinformowała, działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii są zadaniami własnymi gminy zgodnie z ustawami :
- o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- o przeciwdziałaniu narkomanii.
Obydwie ustawy wskazują jako środki finansowe, z których zadania te powinny być realizowane, dochody gminy uzyskiwane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
Zbieżność zadań wynikających z obydwu ustaw oraz to samo źródło finansowania wskazują na zasadność przyjęcia jednego gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.   
Najważniejsze zakresy działań zaplanowanych w Programie to:
• zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem,
• udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii i alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
• prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących  w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
• wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii,
• bieżąca obsługa i rozwój Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Radna G.Janiszewska podziękowała za udostępnienie Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym pomieszczenia przy Poznańskiej, w którym odbywają się zajęcia z osobami niepełnosprawnymi. Ponadto zwróciła się z pytaniem, czy narkomania jest w Kudowie-Zdroju dużym problemem.
Pani B.Kopeć stwierdziła, że narkomania problemem jest na pewno. Trudno powiedzieć jak to wygląda w szkołach, trzeba by było przeprowadzić badania. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może przeprowadzić głównie badania ankietowe. Można też uściślić współpracę z dyrektorami i pedagogami szkolnymi.  Gminna Komisja nie dysponuje instrumentem, który pozwoli na dokładne zdiagnozowanie  jaka jest skala tego problemu.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na 2013   została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kudowy-Zdroju na lata 2013 – 2017
Głos zabrała pani A.Jakubowska-Kort, która poinformowała, że uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kudowa-Zdrój na co najmniej pięć kolejnych lat, jest ustawowym obowiązkiem Rady Miejskiej, wynikającym z art. 21 ust.1 pkt. 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.
Stosownie do treści art. 8 pkt. 1 ustawy - stanowi ona podstawę do ustalenia przez Burmistrza Kudowy-Zdroju stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne z tego zasobu. Program taki stanowi również podstawę dla realizacji przez władzę polityki mieszkaniowej zmierzającej do realizacji ustawowego obowiązku gminy, zawartego w art. 4 w/w ustawy, a polegającego na tworzeniu warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej. Na miarę możliwości finansowych gminy Kudowa- Zdrój niniejszy program obejmuje sprawy, które na mocy w/w ustawy winny zostać uregulowane w przedmiotowej uchwale, a które zostały określone w art. 21 ust. 2 ustawy.
Jego celem jest racjonalne, planowe gospodarowanie przez gminę jej zasobem mieszkaniowym w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy w tym zakresie, a także utrzymanie zasobu mieszkaniowego w należytym stanie technicznym oraz planową i racjonalną prywatyzację zasobu mieszkaniowego. W okresie obowiązywania Programu planuje się również powiększenie posiadanego zasobu mieszkaniowego, poprzez przystąpienie do realizacji budownictwa komunalnego.
 Przedstawioną w uchwale problematykę stanu technicznego zasobu mieszkaniowego i wynikających potrzeb remontowych, środków i źródeł finansowania pokazano w formie załączników. Zostały one opracowane w oparciu o materiały źródłowe, będące w posiadaniu Referatu Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta.
Radny T.Szełega poinformował, że Komisja Spraw Społecznych szczegółowo analizowała w/w program. Należy stwierdzić, że został on  profesjonalnie przygotowany.
Radny W.Gucz stwierdził, że program jest szczegółowy i zadawalający. Jednak wydaje się, że w  części dotyczącej planowanych remontów powinno się jeszcze znaleźć uzupełnienie dotyczące wykonania izolacji budynków. Gminne budynki są w bardzo złym stanie. Radny zawrócił się z wnioskiem o przygotowanie planu czy programu mówiącego jak w latach następnych gmina będzie ratowała swoje budynki – wykonanie izolacji budynków mieszkalnych.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kudowy-Zdroju na lata 2013 – 2017 została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2013
Głos zabrała pani Przewodnicząca Rady, która poinformował, że nad planami pracy Komisji odbyła się już dyskusja. Przyjęto zasadę, że nie będzie się powtarzał jeden temat  w planach pracy dwóch czy trzech Komisji.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2013 została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013,
Radni nie  wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013 została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2013
Radni nie  wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2013 została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-
Głos zabrała I.Biernacik Skarbnik Gminy, która poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została  na lata 2013- 2020, w związku z przewidywanym zakończeniem spłaty zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie wkładu własnego w realizowanych w latach 2012-2014 projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2013 rok przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków o  2,7 %  a na lata 2014-2018 o 2,5 %  tj. przewidywane wskaźniki inflacji. Powyższe jest spójne z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonymi przez Ministerstwo Finansów.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2020 zakłada zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w związku z przejęciem przez gminę obowiązku stworzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi opartego na opłatach śmieciowych wnoszonych przez mieszkańców bezpośrednio do gminy, Gmina będzie miała obowiązek przeprowadzenia przetargu i wyłonienia wykonawcy świadczącego usługi  w zakresie odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Powyższy obowiązek wynika ze znowelizowanej w 2011 roku  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. z  2012 r. Dz.U  nr 69, poz. 391). 
Kwoty dochodów i wydatków projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej ujęte zostały zgodnie ze złożonymi wnioskami aplikacyjnymi i przyjętym poziomem dofinansowania, który dla programu RPO wynosi -  54% -70 %, POWT – 85 %-95% , mikroprojektów 85 % a dla POKL – 95% -100%.
W WPF znalazły się przede wszystkim programy realizowane ze środków Unii Europejskiej. Projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja kulturalna"  zaplanowana realizacja na 2014 r. Kolejny projekt „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” jest to projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski  Województwa Dolnośląskiego – wydatki w 2013 r. to kwota 98.417 zł, w roku 2014 - 86.447 zł i w roku 2015 - 54.483 zł. Kolejny projekt zaplanowany do realizacji w 2014 r. to projekt "Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis " (zagospodarowanie Góry Parkowej) - wydatki na ten cel to kwota 682.958 zł. Kolejne pozycje to wieloletnie pozostałe programy, które są realizowane bez udziału środków unijnych. Są to następujące zadania: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Łąkowej w Kudowie-Zdroju – realizacja tego zadania została zaplanowana na lata 2013 – 2015, łączna nakłady to kwota 1.400.000 zł. oraz  "Uzbrojenie działek położonych na terenie tzw. 17 ha" – wydatki w 2013 r. – 500.000 zł, w 2014 r. – 675.000 zł, w 2015 r. - 625.000 zł i w 2016 – 700.000 zł. W ramach wieloletnich umów (wydatki bieżące), dla których  można określić elementy wymagane art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych wykazano: Umowa spłaty wierzytelności z tytułu budowy krytego basenu sportowo-rehabilitacyjnego, którego spłata zakończy się z 2014 r.
I.Biernacik odczytała uchwałę nr III/252/2012 Składu Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2012 r.  w sprawie pozytywnej opinii o projekcie  uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój.  III/252/2012 Składu Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie  wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie rzyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok
a) omówienie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz przyjętych założeń do   budżetu
I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że procedura uchwalania budżetu gminy oraz zasady szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zostały określone w uchwale Rady Miejskiej  nr III/7/10 z dnia 23 grudnia 2010. Zgodnie z tą uchwałą do 15 listopada każdego roku  przed rozpoczęciem roku budżetowego Burmistrz Miasta  przedkłada radnym projekt uchwały budżetowej. Radni w Komisjach pracują nad projektem uchwały budżetowej. Komisją właściwą do zaopiniowania projektu budżetu jest Komisja Gospodarczo – Ekonomiczna. Na  zakończenie prac na projektem budżetu odbywa się posiedzenie Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej z udziałem przewodniczących poszczególnych Komisji, na którym    wypracowywane są wnioski dotyczące   projektu budżetu. Po czym Burmistrz Miasta rozpatruje przedstawione wnioski,  określa które z nich zostaną przyjęte, a które nie, przedstawia  uzasadnienie,  ewentualnie wprowadza do projektu budżetu autopoprawki. Następnie  poprawiony projekt uchwały budżetowej jest przedkładany radnym i omawiany jest na sesji budżetowej.  31 sierpnia Burmistrz Miasta wydał zarządzenie w sprawie  założeń do projektu budżetu na 2013 r. W zarządzeniu tym zostały określone następujące założenia:
a)  wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto dla pracowników niebędących nauczycielami oraz pozostałych pracowników  -  0,00 %,
b) podstawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników jednostek budżetowych z wyjątkiem nauczycieli – 1.160 zł  ( 37,5 % od kwoty 3.092 zł ) a dla rencistów i emerytów niebędących nauczycielami – 193 zł,
c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli  - 2.990 zł (110 % kwoty bazowej na 2013 rok  2.718 zł ),
d)   odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytów i rent. Dla potrzeb sporządzenia wstępnej kalkulacji należy przyjąć kwotę 900 zł na osobę,
e) narzuty na płace obliczane wg wskaźników przyjętych w ustawie o ubezpieczeniu  społecznym,
f)  przyjęcia wskaźnika planowanej inflacji na poziomie 2,7 %,
g) stypendia za wyniki w nauce w rozdziale 85415 w kwocie 20 zł na jednego ucznia w  szkołach podstawowych i 25 zł na jednego ucznia w szkołach gimnazjalnych,
h) wskaźnik wzrostu stawek podatkowych w wysokości 4,0 %.

b) odczytanie projektu uchwały budżetowej
Skarbnik Gminy  odczytała projekt uchwały budżetowej na 2013 rok, który został radnym przekazana w listopadzie bieżącego roku.

c) przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej
I.Biernacik – Skarbnik Gminy odczytała uchwałę nr III/250/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 08 grudnia 2012 roku  w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok  oraz uchwałę nr III/251/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 08 grudnia 2012 roku  w sprawie pozytywnej opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Kudowa-Zdrój przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok. W/w uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

d) przestawienie opinii komisji właściwej ds. budżetu
Radna E.Marecka-Szydło  – Wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej  odczytała opinię Komisji Gospodarczo -  Ekonomicznej  dot. przedłożonego projektu budżetu gminy na 2013 r.  – opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

e) uzasadnienie przyjęcia lub nie przyjęcia wniosków komisji właściwej ds. budżetu
Odczytano stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie opinii Komisji Gospodarczo- Ekonomicznej do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 – stanowisko Burmistrza Miasta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
Pani Skarbnik  poinformowała, że odbyły się trzy posiedzenia Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej, na których omawiany był projekt uchwały budżetowej. Na pierwszym posiedzeniu omawiano dochody gminy, na kolejnym wydatki gminy, natomiast na trzecim posiedzeniu  podsumowano prace nad projektem budżetu. 
Radny W.Gucz stwierdził, że gminę czekają dwie poważne inwestycje związane z ul. Dębową i ul. Kombatantów. Jak wszyscy wiedzą stan nawierzchni ulic w mieście jest bardzo zły.  Wyremontowana będzie ul. Zdrojowa, ale wiele ulic bocznych wymaga olbrzymich nakładów. Trzeba szukać środków na naprawę najbardziej uszkodzonych nawierzchni ulic.
Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały budżetowej.

g) zgłoszenie poprawek oraz autopoprawek do projektu uchwały budżetowej
Pani Skarbnik poinformowała, że do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok zgłoszono następujące autopoprawki:
1. w uchwale budżetowej w § 3 ust. 3  poprawiono zapis pkt 1 na „kredytów długoterminowych zaciąganych w 2013 roku….”
2. zmiana w tabeli nr 4 – dochody związane z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu z budżetu państwa i budżetu gminy w 2013 roku w  kolumnie dochody budżetu państwa  w § 0980 zmieniono kwotę 35.200  na kwotę 13.200,
3. zmiana zapisu w tabeli nr 3 z „przychody (992)”  na „przychody (952)”. 

h) głosowanie nad poprawkami oraz autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie następujące  autopoprawki do projektu uchwały budżetowej:
1. w uchwale budżetowej w § 3 ust. 3  poprawiono zapis pkt 1 na „kredytów długoterminowych zaciąganych w 2013 roku….”
2. zmiana w tabeli nr 4 – dochody związane z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu z budżetu państwa i budżetu gminy w 2013 roku w  kolumnie dochody budżetu państwa  w § 0980 zmieniono kwotę 35.200  na kwotę 13.200,
3. zmiana zapisu w tabeli nr 3 z „przychody (992)”  na „przychody (952)”. 

Przy obecności 13 radnych na sali w/w autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie.
Za głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska,               B. Ziemianek, T.Żulińska.      

i) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami oraz autopoprawkami
Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała projekt uchwały budżetowej wraz z przyjętymi autopoprawkami.

j) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniającym przyjęte poprawki oraz autopoprawki
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok .
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok  została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło M.Mrowiec, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.      

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój
Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.
Wprowadzone zmiany w WPF obejmują:
1. zmiany w zakresie przedsięwzięć
• wprowadzono zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej obowiązującej od 01.01.2013 roku tj. „ Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis” oraz „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Łąkowej”
• wykreślono z przedsięwzięć zadanie pn. ‘Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta”, zadanie pn. „Uzbrojenie 6 działek położonych w sąsiedztwie budynku przy ul. Słone 120” oraz zadanie „Umowa na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Kudowy-Zdroju”,
• zmieniono limity dla zadania pn. „Ratowanie drzewostanu w zabytkowym Parku Zdrojowym” w  związku ze zmniejszeniem wartości zadania w wyniku rozstrzygnięcia  przetargowego.
2. zmiany w przepływów pieniężnych i kwoty długu
• wprowadzono zmiany dotyczące 2012 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów ,  wydatków, przychodów i rozchodów,
• na lata 2013-2018 wprowadzono kwoty wynikające z WPF obowiązującego od 01.01.2013 roku.
Radni nie  wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok,
Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  projekt uchwały zakłada zmniejszenie  planu dochodów o kwotę 69.874,00 zł oraz  planu wydatków o kwotę 1.1517.874,00 zł  Zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco:
dochody:
• dział 758 –  wprowadza się do planu dochodów  kwotę 53.282,00 zł  z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w 2012 roku oraz kwotę 24.871,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wychowania przedszkolnego,
• dział 801 –  wprowadza się do planu dochodów  kwotę 12.218,00 zł  z tytułu uzyskanych dochodów przez Zespół Szkół Publicznych oraz kwotę 13.660,00 zł z tytułu uzyskanych dochodów przez Zespół Przedszkolno-Żłobkowy( dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników w okresie od 01.09.2010 do 31.12.2011),
• dział 900 –  zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na ratowanie wysokości drzew do kwoty 45.000,00 zł stosownie do zmniejszenia wartości zadania w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego,
• dział 926 –  w związku z brakiem refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej wydatków poniesionych na realizację zadania pn. . " Żywiołowa Kudowa. Pogranicze dla aktywnych" zmniejsza się planowane dochody o 88.905,00 zł.
wydatki
• dział 010 – zmniejsza się o 22.600,00 zł wydatki związane z realizacją programu pn. „Bezrobotni dla gospodarki wodnej w 2012 roku ) tj. do wysokości poniesionych wydatków,
• dział 020 – zmniejsza się o 3.500,00 zł wydatki związane z pozyskaniem drewna z lasów komunalnych,
• dział 600 – zmniejsza się o 80.000,00 zł wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz o 483.000,00 zł wydatki inwestycyjne na gminne drogi w tym na zadanie pn. „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta” o 380.000,00 zł, na zadanie pn. „Modernizacja ul. Pstrążna i Brzozowie poprzez utwardzenie poboczy” o 55.000,00 zł oraz poprzez wykreślenie zadania pn. „Przebudowa mostu ul. Słone ( dokumentacja) na kwotę 30.000,00 zł i zadania pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kościelnej” na kwotę 18.000,00 zł.,
• dział 700 –  zwiększa się o 294.000,00 zł wydatki związane z utrzymaniem i obsługą mieszkaniowego zasobu gminy w tym 93.000,00 zł na zakup energii cieplnej, gazu,  energii elektrycznej i wody, 121.000,00 zł  na wpłaty na fundusz remontowy, 80.000,00 zł na koszty zarządu i odprowadzania ścieków, zmniejszając jednocześnie o 10.000,00 zł wydatki na wykonanie inwentaryzacji budynków ( usługa zlecona  osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej). Zmniejsza się o 380.000,00 zł wydatki na uzbrojenie 17 ha. ( zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem roboty wykonywane będą w I kw. 2013 roku),
• dział 710 –  zmniejsza się o 150.000,00 zł wydatki na zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z przedłużeniem realizacji podpisanych umów. Zmniejsza się o 9.000,00 zł wydatki na wykonanie dokumentacji miejsc postojowych przy cmentarzu komunalnym na Zakrzu,
• dział 750 –  zmniejsza się o 30.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta,
• dział 754 –  zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „Wykonanie kotłowni gazowej w budynku OSP w Czermnej” o 3.659,00 zł oraz wydatki na zadanie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Zdrojowe 27 na potrzeby Straży Miejskiej” o 4.164,00 zł. Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi w Straży Miejskiej o 18.000,00 zł,
• dział 757 –  zmniejsza się wydatki na zadanie na prowizje z tytułu udzielonych kredytów o 3.000,00 zł oraz wydatki na odsetki od kredytów o 45.000,00 zł,
• dział 758 –  rozwiązuje się rezerwę celową utworzoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.956,00 zł,
• dział 801 –  zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 42.600,00 zł w tym na zadanie pn. „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Publicznych” o 30.000,00 zł, na zadanie „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Społecznych – dokumentacja” o 10.000,00 zł, na zadanie pn. „Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 3” o 2.600,00 zł. Zwiększa się o 9.525,00 zł wydatki bieżące związane ze szkolnictwem podstawowym na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych. Zmniejsza się o 6.219,00 zł wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów zerowych przy Zespole Szkół Publicznych (wniosek dyrektora). Zwiększa się na wniosek Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego wydatki na wynagrodzenia o 13.660,00 zł. Zwiększa się o 6.018,00 zł wydatki bieżące na szkolnictwo gimnazjalne. Dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 200,00 zł  w związku z większymi niż planowano wydatkami płacowymi opiekuna dzieci w autobusie szkolnym. Zmniejsza się o 3.700,00 zł wydatki na doskonalenie nauczycieli (do wysokości wykorzystanych środków),
• dział 852 – zmniejsza się o 10.000,00 zł wydatki na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci   z terenu gminy w domach dziecka , zmniejsza się o 8.000,00 zł wydatki na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci  w rodzinach zastępczych, zmniejsza się o 2.500,00 zł wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejsza się o 35.000,00 zł wydatki na dodatki mieszkaniowe, zmniejsza się o 35.000,00 zł na zasiłki stałe, zmniejsza się o 31.168,00 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, zmniejsza się o 18.000,00 zł wydatki na zakup usług opiekuńczych, zmniejsza się o 4.000,00 zł wydatki na realizację programu dożywiania, zmniejsza się o 2.500,00 zł wydatki na funkcjonowanie noclegowni. Zmiany zostały dokonane do wysokości poniesionych wydatków za akceptacją kierownictwa Ośrodka Pomocy Społecznej,
• dział 900 – zmniejsza się o 30.000,00 zł wydatki na rekultywację wysypiska i o 1.882,00 zł na utwardzenie miejsc pod pojemniki na odpady komunalne. Zmniejsza się o 100.000,00 zł wydatki na utrzymanie zieleni w mieście w tym 40.000,00 zł wynagrodzenia pracowników zieleni i 60.000,00 zł na zakup usług pozostałych ( zmniejszenie wydatków na ratowanie zabytkowego drzewostanu w związku ze zmniejszeniem wartości zadania w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego). Zmniejsza się o 32.000,00 zł wydatki na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego. Zmniejsza się o 26.000,00 zł wydatki na zadanie pn. „Wykonanie przyłącza energetycznego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej na działce 574 obręb Słone” ( odstąpienie od realizacji zadania w związku z brakiem zainteresowania),
• dział 921 – zmniejsza się o 21.052,00 zł wydatki związane z realizacja zadań kulturalnych przez Referat Promocji, Kultury i Sportu. Zmniejsza się o 60.000,00 zł wydatki na dotacje dla instytucji kultury ( do wysokości wykorzystanych środków). Zmniejsza się o 39.038,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej”,
• dział 926 – zmniejsza się o 4.684,00 zł  wydatki związane z organizacją imprez sportowych przez Referat Promocji, kultury i sportu. Dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 44,00 zł  w związku z większymi niż planowano wydatkami płacowymi gospodarza boiska sportowego ORLIK.
Ponadto:
• ustala się nadwyżkę w kwocie 1.448.000,00 zł,
• zmniejsza się przychody z   tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym w  § 952  o  3.159.384 zł. Wprowadza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w § 903 w kwocie 1.711.384,00 zł.
• zmniejsza się rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w § 992 o 1.300.000,00 zł. Wprowadza się rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w § 963 w kwocie 1.388.616,00 zł,
• ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciąganych w 2012 roku  - w kwocie 3.100.000,00 zł.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem, gdzie znajdują się dochody ze sprzedaży budynku położonego przy ul. Głównej 7 i ul. Okrzei.
I.Biernacik Skarbnik Gminy poinformowała, że w w/w uchwale  nie zwiększa się dochodów z tego tytułu, ponieważ  plan obejmuje te dochody i nie ma powodu do jego zwiększania.  Na konto gminy wczoraj wpłynęły środki ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Głównej 7, a umowa notarialna została podpisana.
Radna G.Janiszewska zwróciła się z pytaniem z czego wynika zmniejszenie w dziale 750 o 30.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta.
I.Biernacik Skarbnik Gminy poinformowała, że część wynagrodzeń pracowników, którzy zajmują się koordynacją zadań inwestycyjnych, jest przeksięgowywana na zadania inwestycyjne.
Radna T.Żulińska zwróciła się dlaczego, aż tak zwiększyły się wydatki na wynagrodzenia w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym, czy są to nowe etaty. 
I.Biernacik Skarbnik Gminy poinformowała, że pani dyrektor po długotrwałej chorobie jednego z pracowników musiała zatrudnić dodatkową osobę na czas określony. Ponadto jednemu z pracowników został przyznany dodatek za prowadzenie kasy.
Radny M.Mrowiec zwrócił się z pytaniem dot. przebudowy mostu na Słonym. Czy kwotę 30.000 zł w całości pokrywa gmina, czy Regionalny Zarząd  Gospodarki Wodnej, które zarządza rzeką.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że rzeką owszem zarządza RZGW natomiast mostami zarządza gmina. Wszystkie mosty na drogach gminnych należą do kompetencji burmistrza – budowa i remonty tych mostów.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, który przypomniał, że wykonanie budżetu gminy za I półrocze po stronie dochodów ze sprzedaży majątku gminy nie przekroczyło kilkunastu procent. Na pytanie radnego W.Gucza, czy sprzedaż budynku położonego przy ul. Głównej 7 i ul. Okrzei zwiększy dochody w pozycji sprzedaż mienia gminnego, należy odpowiedzieć, że absolutnie nie.  Ponadto Burmistrz poinformował, że zostały sprzedane wszystkie lokale po byłej straży i Klubie HDK, z tego dochód wynosi ok. 200.000 zł. Nieruchomość przy ul. Głównej 7 sprzedano za kwotę 149.000 zł.
Stwierdził również, że chciałby podyskutować na temat aktualnego stanu przejętych przez gminę zobowiązań zlikwidowanych Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej. Gmina przejęła dług w kwocie ok. 1.400.000 zł oraz zaległości z tytułu opłat za czynsz, które wynosiły ok. 760.000 zł. Wymaga to dyskusji  i oceny, czy decyzja o likwidacji MZUP była słuszna.
Radny M.Mrowiec zwrócił się z pytaniem, czym jest spowodowane zmniejszenie budżetu gminy po stronie wydatków w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 25.823,00 zł.
Pani Skarbnik poinformowała, że w dziale tym zapisane są dwa zadania inwestycyjne tj.  Wykonanie kotłowni gazowej w budynku OSP w Czermnej” – zadanie zostało wykonane, ale nie został wykorzystana pełna kwota przeznaczona na realizację tego zadania, w tym przypadku zmniejsza się budżet o kwotę  3.659,00 zł oraz „Przebudowa budynku przy ul. Zdrojowe 27 na potrzeby Straży Miejskiej” – w przypadku tego zadania chodzi o kwotę 4.164,00 zł. Ponadto zmniejszenie wydatków w tym dziale o kwotę 18.000 zł wynika ze zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi w Straży Miejskiej.
Burmistrz Miasta poinformował zebranych, że został wykonany przegląd 32 mostów, za utrzymanie których odpowiedzialna jest gmina. Naprawiono most przy ul. Głównej (przy piekarni), ponieważ był on  w bardzo złym stanie technicznym. Poprawiono przyczółki na moście do Brzozowia. Na dzisiaj w najgorszym stanie technicznym jest most na ul. Kościuszki przed Hotelem Uzdrowiskowym St.George. Remont mostu planowany jest na rok przyszły przed sezonem letnim. Jeżeli radni będą zainteresowani wynikami przeglądu mostów to dokumentacja zostanie im przedstawiona.
Radna G.Janiszewska zwróciła się z pytaniem, czym spowodowane jest zmniejszenie w dziale 710 wydatków o 9.000,00 zł wydatki na wykonanie dokumentacji miejsc postojowych przy cmentarzu komunalnym na Zakrzu.
Pani Skarbnik poinformowała, że w planie założono kwotę 15.000 zł a wykonawca wykona to za niecałe 5.000,00 zł. Umowa jest podpisana, wykonanie w przyszłym roku.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska. 

    

 Ad.3)

Radny W.Gucz zgłosił  wniosek, aby na  zebrania wspólnot mieszkaniowych, które odbędą w
się wiosną przyszłego roku przygotować plan ratowania  substancji mieszkaniowej  w zakresie izolacji budynków.
Ponadto radny stwierdził, że po likwidacji MZUP-u zniknęła w budżecie  część, która informowała o planie remontów na poszczególne lata. Dobrze byłoby mieć taki plan i na zebraniach wspólnot podejmować decyzje o wspólnych remontach budynków mieszkalnych. 
Radna E.Marecka – Szydło zgłosiła wniosek o podanie w Kurierze Kudowskim informacji mówiącej, że  mieszkańcy Kudowy-Zdroju  mają nieodpłatny wstęp, w obrębie Parku Narodowego Gór Stołowych – Błędne Skały, Szczeliniec, za okazaniem np. dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej.
Nawiązując do wniosku radnego W.Gucza Burmistrz Miasta stwierdził, że faktycznie  należy wykonywać prace, które likwidują zawilgocenia budynków a przede wszystkim podmakania budynków. Niektóre drenaże budynków mają już ok. 80 lat. Ponadto stwierdził, że plan roczny remontów budynków mieszkalnych jest przygotowany i należy go przekazać radnym. Burmistrz Miasta przedstawił radnym informację na temat rewitalizacji osiedla Fabrycznego w zakresie mieszkalnictwa i w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej. Ponadto poinformował, że od 15 stycznia rozpoczną się zajęcia w Centrum Integracji Społecznej przy ul. Marchlewskiego. Burmistrz zwrócił się do Pani Sekretarz z prośbą o przekazanie radnym harmonogramu zajęć.
Radna T.Żulińska stwierdziła, że są nowe naliczenia dla oddziałów przedszkolnych w przedszkolach niepublicznych. Kwota, którą dostają  te przedszkola jest znacząco mniejsza W związku  tym zwróciła się z pytaniem, czy jest szansa, że ta kwota może być większa.
Pani Skarbnik poinformowała, że sprawa ta była przedmiotem kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej i nie jest jednoznaczna. W gminach dotacja dla przedszkoli niepublicznych naliczana jest różnie. Ministerstwo Finansów ma inne zdanie niż Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rada podjęła uchwałę, która mówi o ustalaniu dotacji dla przedszkoli niepublicznych (może być nie mniej niż 75% wydatków bieżących w jednostkach, czy przedszkolach publicznych). Ministerstwo Edukacji Narodowej stoi na stanowisku, że skoro  ustawodawca dał możliwość wyodrębniania tzw. rachunku dochodów bieżących, na który mogą być wpłacane pieniądze za odpłatność za wyżywienie i za dodatkowe godziny, )wychodzące poza normę 5 godzin) to znaczy, że i w dochodach i wydatkach nie ma kwot wpłacanych przez rodziców. Natomiast ustawa o finansach publicznych daje możliwość tworzenia rachunku dochodów własnych, a nie konieczność. Gmina Kudowa-Zdrój nie utworzyła takiego rachunku dochodów i w związku z tym wszystkie wydatki są wydatkiem danej jednostki, łącznie z tymi, które idą na wyżywienie i na  dodatkowe zatrudnienie nauczycieli, którzy pracują ponad programowe 5 godzin. Tak do tej pory było. Wszystko co było po stronie wydatków traktowano jako podstawę naliczenia tych 75%. Natomiast  jest interpretacja mówiąca o tym, że od podstawy ustalania dotacji powinny być odjęte wpłaty rodziców. Kontrolerzy Regionalnej Izby Obrachunkowej, opisali sytuację jak jest to naliczane, nie określili jednoznacznie, która interpretacja jest właściwa. Pozostawili to do oceny w wyższej instancji.  Należy zaczekać  na zalecenia pokontrolne, gdzie będzie napisane co należy z tym zrobić.
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem jak wygląda sprawa uchwały w sprawie  zmiany planu zagospodarowania dla terenu położonego przy ul. Mickiewicza po złożeniu przez gminę wyjaśnień do Wydziału Nadzoru Prawnego
Pani Sekretarz poinformowała, że wyjaśnienia zostały złożone i korespondencji z Wydziału Nadzoru Prawnego w tej sprawie Urząd jeszcze nie otrzymał.
Radny M.Mrowiec zwrócił się z prośbą o podanie informacji nt. uruchomienia w Zespole Szkół Publicznych gabinetu stomatologicznego. Czy wszystko jest już załatwione i czy gabinet będzie czynny od 1 stycznia.
Burmistrz Miasta poinformował, że jeżeli chodzi o gabinet stomatologiczny to decyzja ma być podjęta w dniu dzisiejszym.  Konkurs na usługi stomatologiczne  i rehabilitacyjne ma być rozstrzygnięty do 28 grudnia. Trudno powiedzie, czy będzie i czy dla nas decyzja będzie pozytywna. Negocjacje w Narodowym Funduszu Zdrowia są bardzo trudne i to co powie NFZ jest „święte”. Oceny przygotowania gabinetu stomatologicznego wystawione przez pracowników  Narodowego Funduszu Zdrowia są bardzo wysokie. Nawet jeżeli decyzja będzie negatywna to zrobimy wszystko, aby gabinet został uruchomiony.
Ponadto Burmistrz Miasta poinformował, że:
- pojawił się inwestor, który stara się o nabycie w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej byłej tkalni 2 tzw. Czarny Rynek. Jest to firma Jultex, działająca już na terenie byłych Kudowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego.  Przygotowane są już wszystkie niezbędne dokumenty,
- odbył się konkurs na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej nr 3 w Czermnej, nikt się do konkursu nie zgłosił,
- zgodnie z sugestią Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej podjęto decyzję o wyrażeniu zgody na dzierżawę na okres trzech lat  gruntu, położonego naprzeciw starego Hartiwga.
Burmistrz Miasta złożył podziękowania za prace nad projektem budżetu gminy na 2013 r. Będzie się starał, aby ten budżet był realizowany w następujący sposób – najpierw dochody, później wydatki.
Burmistrz Miasta poinformował, że w roku bieżącym odbyła się planowana kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej z Wrocławia – kontrolowano  gospodarkę majątkiem gminy, gospodarkę finansową, obieg dokumentów, funkcjonowanie Urzędu Miasta itd. Ponadto kontrolowano dwie jednostki tj. Zespół Przedszkolno – Żłobkowy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Wyniki kontroli są bardzo pozytywne. Jeśli chodzi o OPS kontrola wykazała wręcz wzorcową działalność i wzorcowe prowadzenie dokumentów. Kontrola w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym również wypadła pozytywnie. Burmistrz złożył podziękowania pani Skarbnik za przygotowanie do  kontroli.
Radni dyskutowali nt. realizacji Programu profilaktyki zdrowotnej „Szczepienia przeciwko czynnikom ryzyka raka szyjki macicy”. Radna E.Marecka-Szydło i radny M.Olejarz stwierdzili, że program jest bardzo ważny i należy go realizować. Radna A.Mróz poinformowała, że  jeżeli chodzi o spotkania z rodzicami, należy stwierdzić, że są one przeprowadzane profesjonalnie.  To rodzice podejmują decyzję czy zaszczepić swoje dziecko, ale należy pamiętać, że samo szczepienie nie rozwiązuje problemu. Bardzo ważna jest profilaktyka i uświadamianie.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem czy posiada jakieś informacje nt. poprawy sytuacji przychodni Eskulap, która straciła wszystkich specjalistów oprócz dermatologa. W mieście tylko jedna przychodnia ma chirurga, laryngologa. W Eskulapie nie ma specjalistów i mieszkańcy bardzo narzekają na ich brak.
Burmistrz Miasta poinformował, że Eskulap stracił trzy specjalistyczne gabinety tj. okulistyczny, laryngologiczny i chirurgiczny. Trudno wypowiadać się na ten temat.  Decyzję podejmuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Te gabinety specjalistyczne w Kudowie są, ale w innym miejscu.
Radny M.Olejarz uważa, że jeżeli chodzi o gabinety specjalistyczne, to należy stwierdzić, że   problem byłby wtedy gdybyśmy  tych gabinetów w Kudowie nie mieli. Czy ten gabinet specjalistyczny będzie w tym, czy w innym miejscu to nie ma znaczenia, ponieważ skierowanie do specjalisty wystawia lekarz rodzinny. Najważniejsze, że te gabinety są. Być może sytuacja się zmieni, ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie w  mieście dziesięciotysięcznym płacił za dwa gabinety specjalistyczne.
Radna A.Mróz stwierdziła, że to, że mamy w Kudowie gabinety specjalistyczne to nie powoduje, że nie ma problemu. Problem jest z dostępnością do tych specjalistów. Żeby dostać się do specjalisty trzeba się rejestrować 2 – 3 tygodnie wcześniej.
Burmistrz Miasta poinformował, że 19 grudnia po wymianie kluczy do miasta na byłym moście granicznym    Burmistrza Kudowy-Zdroju był Starostą Nachodu a Starosta Birke był Burmistrzem Kudowy-Zdroju. W Nachodzie zaimponowały mu dwie rzeczy. Po pierwsze -  ogromne wydatki budżetu państwa na opiekę nad ludźmi dorosłymi. Środki finansowe jakie otrzymuje  gmina w budżetu centralnego na domy pomocy społecznej (domy starców) są bardzo duże. Opieka nad emerytami i nad seniorami jest zdecydowanie na wyższym poziomie niż u nas. Kolejna rzecz, którą się da zauważyć i to jest negatywne, to bardzo duży ruch samochodowy. Oceniają, że w ciągu doby przez Nachod przejeżdża 20.000 samochodów osobowych.  Władze Nachodu bardzo liczą na naszą pomoc i dobrą współpracę.
Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się z pytaniem co z transportem zastępczym zamiast kolei. Transport zastępczy funkcjonował do 08 grudnia i od tego czasu nie ma żadnego transportu zastępczego za kolej. Powoduje to spore utrudnienia zarówno dla osób przyjeżdżających do sanatoriów jak i dla mieszkańców. Może należałoby użyć wszelkich możliwych środków żeby cokolwiek zmienić.
Pan A.Kanecki poinformował, że w połowie grudnia uczestniczył w spotkaniu, w którym udział wzięli  przedstawiciele samorządów Kudowy-Zdroju, Dusznik Zdroju, Lewina Kłodzkiego. Roboty remontowe wykonane będą na trasie  kolejowej Duszniki Zdrój – Kudowa-Zdrój, jest to odcinek o długości 18 km.  Zakres prac remontowych obejmuje wymianę nasypów, podkładów i torowiska. Jednostki biorące udział w spotkaniu będą mogły nieodpłatnie otrzymać materiały pozyskane z rozbiórki linii kolejowej. Po uzyskaniu od wykonawcy odpowiednich badań laboratoryjnych stwierdzających, że materiały te nie są szkodliwe dla zdrowia będzie je można ponownie wykorzystać np. przy utwardzaniu dróg. Rozmowy trwają wykonawcę robót remontowych na trasie  kolejowej Duszniki Zdrój – Kudowa-Zdrój jest firma STRABAG.   Trudno powiedzieć kiedy szynobus przyjedzie do Kudowy. Jest szansa, że pod koniec 2013 r.
Ponadto złożył podziękowania radnym, którzy uczestniczyli w spotkaniu i wymianie starosty z Nachodu  i burmistrza z Kudowy-Zdroju. Pan Starosta Jan Birke jest bardzo zadowolony z tego spotkania.
Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych, że 12.12.2012 r. o godz. 12 Wojewoda dolnośląski Pan M.Skorupa wręczył  Burmistrzowi Miasta Panu Cz. Kręcichwostowi  przyznany przez Prezydenta RP B.Komorowskiego Kawalerski Krzyż Odrodzenia Polski. W imieniu wszystkich radnych pogratulowała Burmistrzowi Miasta tego szczytnego orderu.  Został on przyznany za wieloletnią pracę na rzecz samorządów, za wieloletnią  pracę społeczną na rzecz różnych organizacji publicznych i społecznych.
Burmistrz Miasta stwierdził, że gdyby nie współpraca z radnymi  na przestrzeni tych wielu kadencji nie spotkałby go taki zaszczyt, tak wielkie wyróżnienie. Jest to ocena nie tylko Burmistrza, jest to ocena tego jak miasto Kudowa-Zdrój jest  postrzegane wobec innych miast z terenu Dolnego Śląska. Burmistrz poinformował, że był jedynym samorządowcem na uroczystości, który otrzymał takie odznaczenie. Oprócz tego jeszcze dwie osoby otrzymały odznaczenia tej rangi. Tak jak powiedział Pan Wojewoda jest to odznaczenie za hart ducha, za wytrzymałość, twardą skórę, a przede wszystkim za upartość i efekty jakie osiąga się w samorządzie gdzie nie pracuje się łatwo. Stwierdził, że powinien również podziękować wszystkim mieszkańcom Kudowy. Jest to nagroda, którą przyjął, ale przecież jest to wyróżnienie dla całego miasta.
Przewodnicząca Rady w związku ze zbliżającym się końcem roku złożyła radnym serdeczne podziękowania za pracę w Radzie, za aktywną postawę wszystkich radnych, za zaangażowanie w pracy na sesji i w komisjach. Podziękowała również za dobrą współpracę Burmistrzowi Miasta, Z-cy Burmistrza Miasta, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, kierownikom  jednostek organizacyjnych oraz pracownikom Urzędu Miasta.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  XXVI sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łucja Rachuba

 


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
Bernadeta Stasiak

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXVI/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2013 10:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż