Protokół nr XXVII/13 z dnia 18 stycznia 2013 roku

PROTOKÓŁ NR XXVII/13
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 18 stycznia 2013 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI      -   1400

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI     -    1545


Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała przybyłych na sesję gości zaproszonych i radnych.

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 11 radnych.

Radni nieobecni:
1. Wojciech Biernacik                   - nieobecność usprawiedliwiona
2. Anna Grzegorzewska               - nieobecność usprawiedliwiona
3. Mariusz Oleśko                         - nieobecność usprawiedliwiona
4. Bolesław Ziemianek                  - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Przewodnicząca Rady  odczytała porządek obrad:
1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok,
2. Wolne wnioski – zapytania.

Nie zgłoszono żadnych wniosków do przedstawionego porządku obrad.

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej oddała głos przybyłej na sesję pani Jadwidze Radziejewskiej – Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, która przedstawiła informację dot. zaprzestania przez ZOZ w Kłodzku realizacji świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Kudowie-Zdroju.
Pani J.Radziejewska stwierdziła, że sprawa nocnej i świątecznej pomocy lekarsko – pielęgniarsko -  wyjazdowej  jest niewątpliwie bardzo trudną. Nie chodzi tutaj o tzw. pomoc doraźną. Od 2006 r. odkąd weszła w życie ustawa o państwowym ratownictwie medycznym zniesiono ambulatoria w pogotowiach ratunkowym, nazywając system ratownictwa medycznego tylko systemem wyjazdowym.  Od 2006 r. obowiązuje nomenklatura zespołów wyjazdowych specjalistycznych, czyli dawne erki, w których jeżdżą lekarz, ratownik lub pielęgniarka i kierowca. Takich zespołów w powiecie kłodzkim jest 3, stacjonujących w Kłodzku, Nowej Rudzie i Bystrzycy Kłodzkiej. Natomiast pozostałych 5  karetek są to karetki podstawowe, w których jeżdżą paramedycy, czyli kierowca – ratownik i ratownik. Dzięki bardzo dobrej współpracy z panem Burmistrzem do 2011 r. w Kudowie-Zdroju zawsze był w karetce lekarz. Oprócz tego była również opieka ambulatoryjna. Od zeszłego roku Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił konkurs na nocną i świąteczną opiekę na obszary: kłodzki noworudzki i kudowsko-polanicki. ZOZ Kłodzki złożył oferty i wygrał. Nadal utrzymywano w 2012 r. pielęgniarkę i lekarza, który był na miejscu i przyjmował pacjentów w nowej siedzibie tj. w 24 Szpitalu Uzdrowiskowym. Tam również było ambulatorium nocne i świąteczne. Natomiast w ramach systemu państwowe ratownictwo medyczne do stanów zagrożenia życia jeździła karetka w dwoma ratownikami medycznymi. Odkąd w  listopadzie ubiegłego roku Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił konkurs na nocną i świąteczną opiekę zmienił obszary na obszary: kłodzki, kudowsko-polanicki  i bystrzycko-stroński. ZOZ w Kłodzki złożył ofertę na te 3 obszary i niestety wygrał tylko w zakresie  nocnej i świątecznej opieki dla terenu kłodzko-noworudzkiego. Na teren kudowsko-polanicki konkurs wygrało SCM S.A. w Polanicy Zdroju, natomiast na obszar strońsko- lądecko-bystrzycki wygrał również  SCM S.A. w Polanicy Zdroju, ale z podwykonawcą tj. szpitalem w Bystrzycy Kłodzkiej. Po tych zmianach zdecydowanie wydłużył się czas udzielania pomocy. Jest wiele sygnałów, ludzie telefonują ponieważ są zdezorientowani. Nie wiedzą co to jest nocna i świąteczna pomoc, a co to jest ratownictwo medyczne. Wykonując telefon na pogotowie oczekiwaliby pomocy natychmiast, nagle to się zmieniło. Jest na tym polu mnóstwo niedomówień  i nieprawidłowości oczywiście kosztem pacjentów. Uważa, że źle się stało, że to zostało rozdzielone, ponieważ kiedy było w jednych rękach to przynosiło efekty. Dzięki uprzejmości samorządów, ZOZ Kłodzki otrzymał wsparcie i 5 burmistrzów wystosowało protest do Narodowego Funduszu Zdrowia. Pani Dyrektor poinformowała radnych, że złożyła protest - odwołanie. W ciągu  14  dniach ZOZ powinien otrzymać odpowiedź na to odwołanie. Jest to pierwsza instancja, jeżeli Dyrektor  Oddziału Wojewódzkiego odrzuci odwołanie to ZOZ Kłodzki odwoła się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi. Do tego czasu każdy podmiot  w swoim zakresie świadczy usługi  bezumownie, ponieważ nie ma  innej możliwości. Odwołanie przerywa proces kontraktowania i nie można podpisać kontraktów. W związku tym Polanica wykonuje usługi  na teren polanicko-kudowski, Bystrzyca na teren bystrzycko-stroński, Kłodzko na teren kłodzko-noworudzki.
Burmistrz Miasta stwierdził, że mieszkańcy sytuację tę komentują następująco – było pogotowie, nie ma pogotowia. Należy w sposób obszerny i zrozumiały przygotować informację dla mieszkańców. Pogotowie w Kudowie jest tak jak było. Mieszkańcy przyzwyczaili się do tego, że oprócz pogotowia funkcjonowało coś co nazywa się nocna i świąteczna opieka zdrowotna.
Pani J.Radziejewska poinformowała, że w dni powszednie od godz. 1800 do 800 oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo  pacjenci po pomoc lekarską muszą zgłaszać się do szpitala w Polanicy-Zdroju. Wierzy, że po odwołaniu sytuacja się zmieni i wszystko będzie funkcjonowało tak jak było przed 1 stycznia 2013r. Ma nadzieję, że do obsługi terenu kudowskiego wróci lekarz, pielęgniarka i samochód.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem w czym kudowski samorząd może pomóc, aby powrócić do tej formy, która była do końca 2012 r. Mieszkańcy Kudowy byli bardzo zadowoleni z usług, z których mogli korzystać. Szkoda, że nastąpił taki podział. Szkoda, że Kudowa znalazła się pod Polanicą, bo przecież tam jest szpital. Wszystkie osoby z Dusznik, Polanicy i Szczytnej bez względu na to mogą zgłosić się do szpitala. Kudowa nie ma szpitala i nie ma tej nocno- świątecznej lekarsko-pielęgniarskiej  pomocy. Wszystkie kudowskie poradnie zamykane są o godz. 18 w piątek. W soboty i niedziele nie funkcjonuje żadna przychodnia i nie ma możliwości skorzystania nawet z prostych usług medycznych jak np. zrobienie zastrzyku. Ludzie  starsi pytają gdzie mają zrobić zastrzyk, nie wszyscy mają samochód i możliwość dojechania do Polanicy.  Dotyczy to również naszych gości.
Radny M.Olejarz zwrócił się z pytaniem kto decyduje o wyjeździe karetki, dyspozytor w Kłodzku, czy Polanica.
Pani J.Radziejewska poinformowała, że o wyjeździe karetki decyduje dyspozytor w Kłodzku. Pogotowie, które stacjonuje w Kudowie jest wysyłane przez  dyspozytora w Kłodzku. Centralna dyspozytornia jest w Kłodzku, każde zgłoszenie jest odbierane i nagrywane, dyspozytor wysyła zespół wyjazdowy do pacjentów.
Radna E.Marecka - Szydło zwróciła się z pytaniem, czy mieszkańcy mają postępować tak jak do tej pory wybierając numer 999, czy mają  korzystać z własnego środka transportu, czy mają dzwonić do Polanicy.
Radny M.Olejarz  stwierdził, że radni włożą wszelkie siły, aby pomóc Pani Dyrektor. Rada Miejska możne wystąpić z pismem do Rzecznika Praw Pacjenta, żeby zajął się tym problemem. Należy zrobić wszystko, aby  pomóc Pani Dyrektor. 
Pani J.Radziejewska odpowiadając na pytanie radnej E.Mareckiej  - Szydło stwierdziła, że nie ma jednej odpowiedzi  prawidłowej. Wszystkie trzy elementy, które zostały wymienione są indywidualne w zależności od tego jakiego przypadku dotyczy.
Należałoby zrobić wszystko, żeby przywrócić wszystko do stanu jaki były do końca ubiegłego roku. Podziękowała za chęć wsparcia jej działań. Poinformowała, że grupa mieszkańców Kudowy zgłosiła się do niej  w ubiegłym tygodniu z propozycją  podjęcia akcji protestacyjnej i zbierania podpisów. Oczywiście uważa, że jest to dobry pomysł. Pisma z samorządów są bardzo potrzebnym wsparciem.
Radna E.Marecka-Szydło zaproponowała, aby radni włączyli się do akcji zbierania podpisów pod protestem, o którym mówiła Pani Dyrektor.
Burmistrz Miasta stwierdził, że również jest za tym, aby radni i Urząd Miasta  włączyli się do akcji zbierania podpisów.
Radny W.Gucz stwierdził, że Rada zawsze była otwarta na sprawy dot. funkcjonowania pogotowie ratunkowego. Był czas kiedy samorząd finansował wyposażenie pogotowia. Radni wezmą udział w akcji protestacyjnej i będą zbierać podpisy wśród mieszkańców.
Radna G.Janiszewska zwróciła się z pytaniem, jakie oddziały ma szpital w Kłodzku.
Pani J.Radziejewska poinformowała, że szpital w Kłodzku ma cztery oddziały podstawowe tj. internistyczny, pediatryczny, chirurgiczny i ginekologiczno- położniczy. Oprócz tego ma odział urologiczny, neurologiczny z pododdziałem udarowym, paliatywny, kardiologiczny z pracownią hemodynamiki i elektrofizjologią serca, namiastkę oddziału dermatologicznego (10 łóżek) i zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy.
Przewodnicząca Rady podziękowała pani J.Radziejewskiej za udział w sesji Rady Miejskiej. Stwierdziła, że spotkanie to było bardzo potrzebne. Radni dowiedzieli się jak naprawdę funkcjonuje służba zdrowia na terenie powiatu kłodzkiego. Ustalono, że listy z podpisami mieszkańców pod protestem radni pozostawią w Biurze Rady Miejskiej, a następnie zostaną przekazane Pani Dyrektor.

 

Ad.1)

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok
Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  projekt uchwały zakłada zwiększenie  planu dochodów i  planu wydatków o kwotę 856.693,00 zł  Zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco:
dochody:
- dział 600 –  zmniejsza się o 6.980,00 zł dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2012 roku na realizację zadania pn. „Wspólną drogą do atrakcji” w tym o 1.700,00 zł w zakresie dochodów bieżących i 5.280,00 zł w zakresie dochodów majątkowych. Zmniejsza się o 22.236,00 zł dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2012 roku na realizację zadania pn."Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim - etap II".
- dział 630 –  wprowadza się dochody w kwocie 97.227,00 zł  z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2012 roku na realizację zadania pn. „"Relaks i zdrowie na Pograniczu"” w tym o 38.241,00 zł w zakresie dochodów bieżących i 58.986,00 zł w zakresie dochodów majątkowych. Wprowadza się dochody w kwocie 230.967,00 zł z tytułu refundacji wydatków planowanych do poniesienia w 2013 roku na realizację zadania pn."Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - etap IV".
- dział 750 –  wprowadza się dochody bieżące w kwocie 102.000,00 zł z tytułu refundacji wydatków planowanych do poniesienia w 2013 roku na realizację zadania pn."Strategia Rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod na lata 2014-2024".
- dział 900 –  zwiększa się o 457.031,00 zł dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2012 roku na realizację zadania pn. "Segregacja odpadów komunalnych oraz bioodpadów w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod. Etap II"  w tym o 108.967,00 zł w zakresie dochodów bieżących i 348.064,00 zł w zakresie dochodów majątkowych. Zmniejsza się o 70.000,00 zł dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w związku z włączeniem zakresu prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół pomnika przyrody do IV etapu rewaloryzacji Parku Zdrojowego.
- dział 926 –  wprowadza się dochody bieżące w kwocie 69.684,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2012 roku na realizację zadania pn." Żywiołowa Kudowa. Pogranicze dla aktywnych". Zmniejsza się o 9.350,00 zł dochody bieżące a zwiększa o 8.350,00 zł dochody majątkowe z tytułu refundacji wydatków planowanych do poniesienia w 2013 roku na realizację zadania pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch – współpraca transgraniczna młodzieży szkolnej na Pograniczu Kłodzkim”.
Wydatki
- dział 630 –  wprowadza się do planu wydatków  kwotę 330.000,00 zł  na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - etap IV".
- dział 700 –  wprowadza się do planu wydatków  kwotę 2.070,00 z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych ( naliczenie odsetek z 2012 roku) oraz kwotę 500,00 zł z tytułu przygotowania nieruchomości przy ul. Zdrojowe 27 do sprzedaży ( zobowiązanie z 2012 roku).
- dział 710 –  wprowadza się do planu wydatków  kwotę 30.000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa cmentarza w Kudowie-Zdroju”( cmentarz na Słonym)  oraz kwotę 37.000,00 zł na zakup chłodni do domu przedpogrzebowego na cmentarzu na Zakrzu (zobowiązanie z 2012 roku). 
- dział 750 –  wprowadza się do planu wydatków  kwotę 120.000,00 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pn. ."Strategia Rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod na lata 2014-2024".
- dział 754 –  zwiększa się o 7.193,00 zł wydatki na zakup hełmów ochronnych i o 1.000,00 zł wydatki na szkolenia strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.
- dział 758 –  zmniejsza się o 37.033,00 zł rezerwę celową utworzoną na realizację mikroprojektów przez instytucje kultury.
- dział 801 –  wprowadza się wydatki w kwocie 15.000,00 zł w tym 5.000,00 zł na zakup wyposażenia sali do gimnastyki korekcyjnej w Słonym (zobowiązanie z 2012 roku ) oraz 10.000,00 zł na doposażenie gabinetu stomatologicznego w instrumenty niezbędne do jego uruchomienia w związku z uzyskaniem kontraktu. Wprowadza się wydatki w kwocie 4.500,00 zł na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji budowy boiska sportowego przy szkole w Słonym (zobowiązanie z 2012 roku).
- dział 852 – zwiększa się o 2.500,00 zł wydatki na zakup paczek świątecznych dla 90-ciolatków (zobowiązanie z 2012 roku).
- dział 853 – zwiększa się o 341.118,00 zł wydatki związane z realizacją projektu pn. "Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia " w tym 321.118,00 zł jako wydatki kwalifikowane i 20.000,00 zł jako wydatki niekwalifikowane (zobowiązanie z 2012 roku).
- dział 900 – wprowadza się wydatki w kwocie 141.000,00 zł związane z realizacją projektu pn. dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2012 roku na realizację zadania pn. "Segregacja odpadów komunalnych oraz bioodpadów w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod. Etap II"  (zobowiązanie z 2012 roku). Wykreśla się wydatki w kwocie 140.000,00 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika przyrody- jesionu wyniosłego – w Kudowie Zdroju” w związku z włączeniem zakresu zadania do zakresu projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - etap IV". Wprowadza się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na zakup oświetlenia świątecznego (zobowiązanie z 2012 roku). 
- dział 926 – dokonuje się przeniesienia kwoty 10.000,00 zł w związku z zatrudnieniem gospodarza sali sportowej przy ul. Głównej 43 na umowę o pracę. Wprowadza się  wydatki w kwocie 1.845,00 zł na pochodne od w/w wynagrodzenia. Zmniejsza się o 11.000,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch – współpraca transgraniczna młodzieży szkolnej na Pograniczu Kłodzkim”. Zwiększa się o 13.000,00 zł kwotę wydatków majątkowych kwalifikowanych , zmniejsza się o 13.000,00 zł kwotę wydatków majątkowych niekwalifikowanych związanych z realizacją projektu pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch – współpraca transgraniczna młodzieży szkolnej  na Pograniczu Kłodzkim”.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska,  T.Żulińska.   
 
Ad.2)

Radna T.Żulińska poinformowała, że na posiedzeniu Komisji, Oświaty Kultury i Sportu poruszano problem związany ze spożywanie alkoholu przez nieletnich.  Stwierdziła, że należałoby zastanowić się w jaki sposób można wpłynąć na to, żeby dzieciom i młodzieży nieletniej nie sprzedawano alkoholu.  Są sygnały, że coraz więcej nieletnich spożywa alkohol. Może należałoby zwiększyć ilość kontroli w punktach sprzedaży. Trzeba  rozmawiać o tym problemie na spotkaniach z rodzicami, nie można biernie się temu przyglądać.
Radny M.Olejarz stwierdził, że jest to temat do dyskusji w obecności Komendanta Komisariatu Policji i Komendanta Straży Miejskiej. Oni mają narzędzia do tego żeby kontrolę nad tym sprawować.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że mamy Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która powinna się tym zająć, ponieważ do tego celu została powołana. Komisja powinna przeprowadzić kontrole w lokalach gastronomicznych i punktach sprzedaży alkoholu.
Radny M.Turoń zwrócił się z prośbą, aby w momencie kiedy będzie znany wynik odwołania pani J.Radzejewskiej do Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia poinformować o tym wszystkich radnych.
Radny M.Mrowiec złożył podziękowania Burmistrzowi Miasta za interwencję  w Zakładzie Energetycznym w sprawie naprawy linii energetycznej na Słonym. Awaria nastąpiła w nocy.
Burmistrz Miasta poinformował, że Nachod wygrał w ubiegłym roku konkurs i został europejskim miastem sportu. W związku z tym ma możliwość wybrać sobie trzech partnerów  z innych krajów do realizacji pewnych przedsięwzięć sportowych. Mogą to być również przedsięwzięcia na pograniczu kultury i sportu. Środki finansowe przeznaczone na ten cel będą mogły być  wykorzystywane przez okres 5 lat tj. w latach 2014 – 2019 z tym, że zasada starania się o te środki na została jeszcze miastu Nachod przedstawiona. Nachod wybrał Polskę ze wskazaniem na Kudowę-Zdrój. Zobaczymy jak to wszystko się rozwinie. Mają marzenie, aby zmodernizować  otwarty basen oraz zastanawiają  się nad budową modernizacją stadionu lekkoatletycznego. Kudowa-Zdrój będzie starała się o środki na budowę bieżni czterotorowej i o skoczni wzwyż i w dal na kompleksie Orlik. Taki wniosek został już złożony. Będzie również złożonym wniosek na budowę boiska przy szkole w Słonym. 
Ponadto Burmistrz poinformował, że 14-15 stycznia odbył się komitet sterujący Polska – Czechy. Dofinansowanie otrzymały dwie nasze instytucje kultury. Gmina planuje złożenie trzech projektów  - boisko w Słonym,  Strategia Miasta Europejskiego Nachod – Kudowa Kudowa - Nachod  (Czesi po swojej stronie składają taki sam wniosek) oraz  promocja i wydarzenie kulturalne Kudowy-Zdroju.
Jeżeli chodzi o duże projekty to składany będzie wniosek na kolejny etap rekultywacji byłego składowiska odpadów komunalnych – ochrona czystości wód dorzecza  Metui.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem, czy w ramach projektu sportowego Nachod – Kudowa nie można by było uwzględnić boiska KS Włókniarz, chociażby wykonanie ogrodzenia.
Burmistrz Miasta stwierdził, że od 01 stycznia gmina przejęła w zarząd stadion sportowy i salę sportowa przy ul. Głównej. Z sali sportowej obecnie prawie nikt nie korzysta. Odbywają się tam zajęcia siatkarzy  cztery razy w tygodniu po 2 godziny i 2 godziny zajęć zapaśników. Wszystkie szkoły przestały korzystać z tej sali. Jeżeli chodzi o ogrodzenie stadionu to zostanie ono wyremontowane we własnym zakresie. Krok po kroku stadion zostanie doprowadzony do porządku. Burmistrz stwierdził, że nie chce składać żadnych deklaracji i obietnic. Należy zaczekać do końca pierwszego półrocza i zobaczyć jakie będą dochody gminy.
Radny M.Mrowiec zwrócił się z pytaniem dotyczącym wprowadzenia w życie przepisów nowej ustawy śmieciowej. Jaki jest los uchwał Rady Miejskiej, czy nadzór prawny wojewody już wypowiedział się.
Burmistrz Miasta przypomniał, że zgodnie z wolą pana marszałka uchwały przez radę Miejska  zostały podjęte do końca listopada ubiegłego roku. Trzy z podjętych uchwał zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma nadzieję, że kolejne też się ukażą.  Są niewielkie uchybienia, które Rada będzie musiała poprawić w drodze uchwały. Po ukazaniu się wszystkich uchwał zostaną wprowadzone w życie. 
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem jak wygląda sytuacja związana  z uchwałą w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzenne w rejonie ul. Mickiewicza.
Burmistrz Miasta poinformował, że uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Radny M.Mrowiec zwrócił się z wnioskiem o wymianę połamanych słupków odblaskowych, które ustawione są przy drodze po prawej stronie rzeki (dolna droga).


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  XXVII sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łucja Rachuba

 

 

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
Bernadeta Stasiak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXVII/13 z dnia 18 stycznia 2013 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2013 11:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż