Protokół nr XXVIII/13 z dnia 06 lutego 2013 roku

 

PROTOKÓŁ NR XXVIII/13
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 06 lutego  2013 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI      -    1200

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI      -    1400


Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała przybyłych na sesję gości zaproszonych i radnych.

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 14 radnych.

Radni nieobecni:
1. Maciej Turoń                   - nieobecność usprawiedliwiona

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady  odczytała porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok,
- trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie,
- nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój”.
2. Wolne wnioski – zapytania.

Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o wycofanie z pkt. 1 porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w wniosek Burmistrza Miasta.
Przy obecności 14 radnych wniosek Burmistrza Miasta o wycofanie z pkt. 1 porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie   został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem wniosku Burmistrza Miasta głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz,  M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     


W związku z tym, że radni nie zgłosili wniosków  do przedstawionego porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad.
Następnie odczytała zmieniony porządek obrad i  poddała go pod głosowanie:
1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok,
- nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój”.
2. Wolne wnioski – zapytania.

Przy obecności 14 radnych zmieniony porządek obrad   został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem zmienionego porządku obrad głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska. 

    

Ad.1)

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Głos zabrała pani A.Potoczna, która poinformowała, że  w wyniku ponownej analizy uchwały nr XXV/171/12 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju  z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stwierdzono, iż zapis dotyczący częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymaga doprecyzowania, poprzez ustalenie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych    w taki sposób, aby każdy właściciel nieruchomości nie miał wątpliwości co do terminu wywozu odpadów komunalnych.  Modyfikacji poddano również zapisy § 1 pkt 3 i pkt 4, który w jego obecnej postaci wprost odnosi się do obowiązków gminy, jakie wynikają z treści powołanej na wstępie ustawy.
Uwzględniając powyższe zmiany, oraz mając na uwadze przejrzystość przepisów prawa w zakresie wprowadzenia na terenie gminy Kudowa – Zdrój nowego systemu odbierania odpadów komunalnych podjęcie nowej uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stało się konieczne.

Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój
Głos zabrała pani A.Potoczna, która poinformowała, że  stosownie do art. 6 n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.391) Rada Miejska Kudowy Zdroju podjęła w dniu 30.11.2012r. uchwałę nr XXV/173/12 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa – Zdrój.
W wyniku ponownej analizy wzoru deklaracji stanowiącej załącznik do przedmiotowej uchwały stwierdzono, że niektóre zapisy deklaracji, a dotyczące:
- definiowania w treści deklaracji „nieruchomość zamieszkałych” i „niezamieszkałych” oraz wymieniania przykładowych nieruchomości będących nieruchomościami niezamieszkałymi,
- zobowiązania właścicieli nieruchomości do podania imion i nazwisk osób zamieszkujących nieruchomość oraz
- żądania od właścicieli nieruchomości podania numeru rachunku bankowego – część F deklaracji pozbawione są podstawy prawnej.
W tej sytuacji zaszła potrzeba dokonania stosownych zmian w treści deklaracji.
Podjęcie nowej uchwały, której załącznikiem jest prawidłowo sporządzona deklaracja w świetle wchodzących w życie zmian w zakresie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zapewnienia przejrzystości obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa stało się konieczne.   

Radny W. Gucz zwrócił się z pytaniem co będzie w sytuacji kiedy mieszkańcy nie będą mieli umowy na odbiór odpadów komunalnych, bo np. wyrzucili ją do kosza.
Pani A.Potoczna poinformowała, że jeżeli będzie taka sytuacja to Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. będzie wydawał mieszkańcom kopie umowy.
Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się z pytaniem, czy jeżeli ktoś złoży deklarację i oświadczy ile osób zamieszkuje daną nieruchomość, to  bez względu na to ile osób jest zameldowanych, płaci  zgodnie ze złożonym oświadczenie. Czy jest konieczność dostarczania dodatkowych dokumentów tj. np. zaświadczeń w uczelni czy zakładu pracy.
Pani A.Potoczna poinformowała, że jeżeli złoży się deklarację i liczba osób zameldowanych jest inna niż liczba osób wykazanych w deklaracji, wtedy do deklaracji należy dołączyć dokumenty, o których jest mowa w treści w/w uchwały.

Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.

Burmistrz Miasta stwierdził, że należy porozmawiać o tym jak  będziemy docierać do mieszkańców, jak będziemy informować mieszkańców o nowej ustawie śmieciowej.
Pani A.Potoczna poinformowała, że pod koniec lutego planowane jest wydanie kolejnego numeru Kuriera Kudowskiego, który poświecony będzie głównie tematom związanym z ustawą śmieciową. Opisane będzie to prostym, czytelnym językiem. Zamieszczona będzie informacja  jak wypełniać deklarację. 
Poinformowała ponadto, że w przypadku budynków wielorodzinnych deklaracje będzie składał zarządca danej nieruchomości np. Spółdzielnia Mieszkaniowa czy ZAMG. Chcemy dotrzeć z deklaracjami do każdego mieszkańca i każdego  gospodarstwa w zabudowie jednorodzinnej.
W Kurierze Kudowskim zostanie również zamieszczona informacja, że pomoc w wypełnieniu deklaracji można uzyskać codziennie w  Urzędzie Miasta w godz. od 730 do 153-  w pok. nr 26, że udzielane są także informacje telefoniczne. W marcu zostaną ustalone dni, kiedy będą dyżury na terenie poszczególnych okręgów wyborczych i mieszkańcy będą mogli uzyskać pomoc  w wypełnieniu deklaracji. 
Gmina złożyła wniosek do Wojewódzkie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowane akcji  informacyjnej wśród mieszkańców. Chcielibyśmy, aby WFOŚiGW sfinansował pomoc przy wypełnianiu deklaracji, aby artykuły w gazetach,  kalendarze dla mieszkańców i ulotki  były kosztem kwalifikowanym. W ulotce zamieszczone będą krótkie, treściwe informacje. Ulotka będzie roznoszona z deklaracjami.
Radna A.Mróz zwróciła się z pytaniem, czy deklaracje będą wypełniać również osoby, które mają mieszkania własnościowe. 
Pani A.Potoczna poinformowała, że nie, deklaracje wypełniać będzie Spółdzielnia Mieszkaniowa lub inny zarządca nieruchomości.
Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się z pytaniem jak wyglądać będzie  sprawa z lokalami mieszkalnymi, które są wynajmowane. Czy deklarację składa właściciel mieszkania czy osoba zamieszkująca.
Pani I.Biernacik poinformowała, że jeżeli jest to zabudowa jednorodzinna to nie ma wątpliwości – deklarację składa właściciel. Natomiast jeżeli chodzi o zabudowę wielorodzinną to deklarację składa zarządca  nieruchomości. W przypadku gminy jest to np. Spółdzielnia Mieszkaniowa czy ZAMG. To Spółdzielnia Mieszkaniowa czy inny zarządca powinien weryfikować dane do deklaracji. Dobrze byłoby uzyskać informację, które mieszkania są wynajmowane.
Radna A.Mróz zwróciła się z wnioskiem, aby pod deklaracją zamieścić informacje jakie  dokumenty należy dołączyć, jeżeli ilość osób zgłaszanych nie jest taka sama jak ilość osób zameldowanych.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem co będzie z Kudowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. jeżeli przetarg wygra firma z zewnątrz. Urząd Miasta będzie pobierał opłaty za wywóz nieczystości, te opłaty będą przekazywane nowemu wykonawcy. Jak będzie wyglądała sprawa segregacji , czy segregacja przejdzie do nowej firmy, czy zostanie u nas. 
Pani A.Potoczna poinformowała, że surowce wtóre są również  odpadem komunalnym. Planuje się, aby segregację również włączyć do przetargu.
Burmistrza Miasta poinformował, że nie odbyło się jeszcze spotkanie ze Spółdzielnia Mieszkaniową i ZAMG-iem. Jeżeli chodzi o zasoby mieszkaniowej to jest to ok. 80% mieszkańców. Sprawa jest niezwykle trudna i czeka nas dużo pracy. Jest bardzo ważny problem dla gminy. Jeżeli gmina nie zbierze opłat od mieszkańców to będzie dopłacać przedsiębiorcy, który będzie odbierał  odpady od właściciela nieruchomości, z budżetu gminy różnicę, między zebraną opłatą  a rzeczywistymi dochodami wynikającym ze złożonych deklaracji. Trzeba będzie zastanowić się na zatrudnieniem osoby, która będzie odwiedzać mieszkańców niepłacących za śmieci.  Bardzo ważne będzie przygotowanie do przetargu specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Radny M.Mrowiec zwrócił się z pytaniem, czy określona będzie granica ile trzeba wysegregować odpadów, aby mieć zniżkę i płacić 15,00 zł.
Pani A.Potoczna poinformował, że  nie ma określonych norm, które mówią ile odpadów mają wysegregować mieszkańcy żeby płacić 15,00 zł. Zobaczymy czy sytuacja się zmieni, kiedy Prezydent RP podpisze nowelizację ustawy i będzie można stosować dopłaty.

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok
Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
- dział 900 – wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 43.000,00 zł na zadanie pn. „Spłata rat kapitałowych z tytułu leasingu ciągnika ZETOR”. Zmniejsza się wydatki bieżące o 43.000,00 zł z tytułu opłat leasingowych. Przeniesienie wydatków  wynika ze zmiany standardów rachunkowości w zakresie  leasingu, najmu i dzierżawy, zgodnie z którymi leasing ciągnika ZETOR spełnia przesłanki leasingu finansowego i należy ująć go w księgach rachunkowych z podziałem na ratę.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 

Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój
Głos zabrała pani B.Kopeć, która poinformowała, że  20.12.2012 r. Wojewoda Dolnośląski wydal rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdził nieważność uchwały w sprawie nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój, którą Rada Miejskiej podjęła na sesji 30.11.2012 r. Jedynym błędem było to, że w  treści uchwały wpisano, że wchodzi ona w życie z dniem podjęcia. Nadzór prawny stoi na stanowisku, że jest to akt prawa miejscowego o powinien wejść w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Zgodnie z rozstrzygnięciem, zmieniono zapis dot. terminu wejścia w życie powyższej uchwały.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

Ad.2)

Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem jakie kroki podejmuje Urząd Miasta w sprawie telewizji cyfrowej. Mieszkańcy  są zaniepokojeni, że wokół tej sprawy nic się nie dzieje, nie wiedzą co będzie  dalej z przekaźnikiem. Boją się, szczególnie ci najubożsi i starsi, że zostaną bez telewizji.
A.Kanecki poinformował zebranych, że w tej sprawie kontaktował się z firmą Emitel, która jest zarządcą przekaźnika znajdującego się w Kudowie-Zdroju. Nikt nie potrafi nic powiedzieć o terminie wyłączenia nadawania analogowego. Na pewno odbędzie się to do 30 kwietnia, kiedy wyłączenie nadawania analogowego obejmie cała Polskę. W związku z tym, że przeprowadzone rozmowy telefoniczne nie przyniosły żadnego rezultatu, uważa że należy wystosować pismo do odpowiednich instytucji.
Radna E.Marecka-Szydło stwierdziła, że  nie jesteśmy w stanie zmienić tego o czym, mówił  pan W.Gucz. Przekaźnik zostanie wyłączony i ci którzy nie kupią dekodera (przystawki) strącą  możliwość oglądania telewizji.
Pan A.Kanecki stwierdził, że na pewno 30 kwietnia nie będzie nadawania analogowego/ Każdy kto ma telewizor starego typu tzw. analogowy kineskopowy,  nie jest wyposażony w przystawkę nie będzie mieli możliwości oglądania telewizji. Należałoby przeprowadzić kampanię informacyjną dla mieszkańców.
Radny M.Olejarz zwrócił uwagę, że sprawa  nie dotyczy tylko dekoderów czy przystawek. Chodzi przede wszystkim o anteny kierunkowe i z tym się wiążą dodatkowe koszty.
Radna A.Mróz poinformowała, że wyłączenie nadawania analogowego na terenie naszego województwa ma nastąpić 22 kwietnia.
W trakcie dyskusji ustalono, że należy przygotować  i podać mieszkańcom szczegółowe informacje na  temat tego co ich czeka. Informacja powinna być zamieszczona w Kurierze Kudowskim oraz w telewizji TeleŻet. Ponadto należy wystosować pismo do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Pan A.Kanecki zapoznał zebranych  z odpowiedzią  Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  na pismo Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w sprawie nieuwzględnienia realizacji przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie gminy Kudowa-Zdrój.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przeprowadzono akcję zbierania podpisów pod protestem. Jednocześnie zwróciła się z pytaniem do Burmistrza Miasta jakie będą dalsze kroki, działania w tej sprawie.
Pan A.Kanecki poinformował, że tak jak ustalono podczas spotkania z panią dyrektor J.Rzadziejewską radni włączyli się w akcję  zbierania podpisów pod protestem. Dostarczono mu listy, na których było łącznie 460 podpisów. Listy zostały złożono u pani dyrektor J.Radziejewskiej. Pani dyrektor pisze protest do Narodowego Funduszu Zdrowia. Listy  podpisane przez mieszkańców będą załącznikiem do tego protestu.
Radny W.Gucz poinformował zebranych, że Stowarzyszenie Obywatelskie Kudowianie złożyło u pani dyrektor J.Radziejewskiej 2425 podpisów. Ponadto Stowarzyszenie przygotowało pismo odpowiedniej treści. Pismo skierowane było m.in. do Ministerstwa Zdrowia, Wojewody Dolnośląskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, do posłów i senatorów, także do wiadomości   Burmistrza Miasta oraz Rady Miejskiej.
Radny M.Olejarz nawiązując  do odczytanego przez pana A.Kaneckiego pisma  Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia stwierdził, że  powinna pójść kolejna korespondencja. Trzeba przedstawić szczegółowe warunki w jakich my żyjemy i mieszkamy. Szczytna ma dużo łatwiejszy  dostęp do nocnej i świątecznej opieki. W Kudowie kiedy przychodzi okres zimowy jest dużo trudniej, wystarczy, że tir zablokuje Ludową i wtedy nie ma możliwości dojazdu do szpitala.
Przewodnicząca Rady  stwierdziła, że zostanie przygotowana odpowiedź na w/w pismo.  Ponadto złożyła podziękowania radnym, którzy zbierali podpisy pod protestem oraz mieszkańcom, którzy się na te listy wpisali.
Następnie  glos zabrał Burmistrz Miasta, który poinformował, że  otrzymano  dofinansowanie na projekt pn. „Ochrona wód dorzecza rzeki Mętuji w Kudowie-Zdroju i Nachodzie”. Wspólnie z miastem Nachod otrzymano dofinansowanie w kwocie 800.000 euro z czego po stronie polskiej jest 1. 665.000 zł – dofinansowanie  w wysokości 85% w kwocie 1.415.000 zł z przeznaczeniem na kolejny etap rekultywacji byłego wysypiska odpadów w Brzozowiu.
Dofinansowanie otrzymali  również Miejska Biblioteka Publiczna na projekt pn. ”Potyczki nie tylko z literatura” oraz Muzeum Kultury Ludowe Pogórza Sudeckiego  na projekt pn. „Muzeum źródło folkloru i tradycji równości”. Biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 5.134 euro (dofinansowanie 95%), a Muzeum 11.825 euro.
Ponadto Burmistrz Miasta poinformował, że 18 lutego o godz. 1700 odbędzie się otwarcie Centrum Integracji Społecznej przy ul. Marchlewskiego, natomiast 15 marca w Teatrze Zdrojowym odbędzie się coroczne wręczenie nagród w konkursach ogłoszonych przez  Urząd Miasta.
Pani B.Kopeć poinformowała zebranych, że zajęcia dla dzieci w świetlicy środowiskowej w Centrum Integracji Społecznej prowadzone są w godz. 1400 – 1800 poza poniedziałkiem kiedy zajęcia odbywają się w godz. 1400 – 1600, ponieważ wtedy sala, w której prowadzone są zajęcia jest wykorzystywana do zajęć muzycznych dla dzieci. Następnie przedstawiła szczegółowy harmonogram zajęć szkoleniowo – doradczych, które będą prowadzone w CIS w ramach projektu dofinansowane ze środków unijnych. Zajęcia w ramach projektu odbywać się  będą w okresie od lutego do listopada z przerwą w sierpniu.  Zajęcia  w ramach świetlicy środowiskowej prowadzone będą od lutego do 30 czerwca z przerwą wakacyjną lipiec – sierpień, następnie od września do  końca roku kalendarzowego. Gospodarzem tego obiektu jest pani Aleksandra  Szczepańska, która prowadzi zajęcia w ramach świetlicy środowiskowej.
Radny M.Mrowiec zwrócił się z pytaniem, czy jest prawdą, że firma pana Zimona przegrała przetarg na konserwację oświetlenia w Kudowie-Zdroju i czy jest już wybrananowa firma.
Burmistrz Miasta poinformował, że przetarg na konserwację oświetlenia w Kudowie  wygrała firma z Wrocławia. Nowa firma usuwała już dość dużą awarię na Czermnej na ul. Kościuszki. W przypadku  jakichkolwiek awarii należy zgłaszać to do referatu IFE.
Radny M.Olejarz zwrócił się z  prośbą o podanie informacji na temat przekazania gminie przez Starostwo Powiatowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.
Burmistrz Miasta poinformował, że  jesienią ubiegłego roku na posiedzeniu kierownictwa odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli  byli pani Ł.Rachuba – Przewodnicząca Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, pan M.Awiżeń – Starosta Powiatu Kłodzkiego, pan K.Baldy – etatowy członek Zarządu Powiatu oraz pan D.Kłonowski – Przewodniczący Rady Powiatu. Rozmowy dotyczyły przejęcia przez  gminę Kudowa-Zdrój Zespołu Szkół Ogólnokształcących  i Zawodowych w Kudowie-Zdroju. Starosta Powiatu Kłodzkiego stwierdził, że celowym wydaje się przejęcie przez gminę Zespołu Szkół od 01.09.2013 r. a najpóźniej od 01.09.2014 r. Żadne inne spotkanie się nie odbyło. Po feriach zimowych planujemy zorganizowanie kolejnego spotkania. Jak wyglądają nieruchomości, w których znajdują się szkoły to widać i  nie trzeba mówić jak odbiegają od placówek gminnych.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że na sesję w kwietniu lub w maju zaproszony zostanie Pan Starosta i Przewodniczący Rady Powiatu i będziemy na ten temat rozmawiać.
Radni stwierdzili, że takie rozmowy powinny odbyć się na wspólnym posiedzeniu Komisji, a nie na sesji Rady Miejskiej.
Radna A.Mróz stwierdziła, że na początku tego roku została oddana do użytku nowa sala edukacyjna - gastronomiczna  w szkole przy ul. Głównej. Beneficjentem było Starostwo. Co w związku z tym z tzw. trwałością projektu, czy Starostwo nie powinno utrzymać szkoły przez okres 5 lat.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wszelkie pytania dot. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych będzie można zadawać na spotkaniu, które zorganizujemy w kwietniu lub w maju.
Radna Z.Wolińska zwróciła się z pytaniem, czy na konkurs „Mój dom na medal” można  złożyć wniosek dot. budynku, w którym jest sklep, który przeszedł generalny remont.
Burmistrz Miasta poinformował, że regulamin nie wyklucza takiego przypadku.
Burmistrz Miasta odczytał przesłane przez panią Janinę   Kolską  podziękowania za okazaną jej pomoc przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej panią J.Sulikowskiej-Śleziak, panią M.Miliszewskiej, panią A.Kukli i panią B.Kopeć.
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  XXVII( sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łucja Rachuba

 

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXVIII/13 z dnia 06 lutego 2013 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2013 11:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż