Protokół nr XXX/13 z dnia 27 marca 2013 roku

 

PROTOKÓŁ NR XXX/13
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 27 marca  2013 roku


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI      -    1200

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI      -    1600

 

Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała przybyłych na sesję gości zaproszonych i radnych.

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 14 radnych.

Radni nieobecni:

1. Anna Grzegorzewska                   - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Przewodnicząca Rady  odczytała porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XXV/12 z dnia 30.11.2012 r., nr XXVI/12 z dnia 28.12.2012 r., nr XXVII/13 z dnia 18.01.2013 r., nr XXVIII/13 z dnia 06.02.2013 r.
2. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
• przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 – 2015,
• szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym,
• określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój,
• przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.”,
• przyjęcia raportu  z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2012,
• przekazania środków finansowych dla Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku,
• opłaty targowej  na terenie miasta Kudowa-Zdrój,
• zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
• zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok,
• przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa – Zdrój w 2013 roku,
• szczegółowych zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe,
• wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe.
• zaopiniowania projektu Planu Ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych.
5. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
6. Wolne wnioski – zapytania.
Radna A.Mróz zgłosiła wniosek o wycofanie z porządku obrad  projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym. Jest to podyktowane tym, że projekt tej uchwały nie jest do końca dla radnych jasny i chcieliby jeszcze na ten temat podyskutować na komisjach.
Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o wprowadzenie do proponowanego porządku obrad projektu uchwały w sprawie  zaopiniowania projektu Planu Ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych. Ponadto wnioskuje, aby w pkt 3 porządku obrad projekt uchwały w sprawie  zaopiniowania projektu Planu Ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych był głosowany jako pierwszy, a jako drugi  projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku.
Przewodnicząca Rady poddał pod głosowanie wniosek radnej A.Mróz o wycofanie z porządku obrad  projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym.
Przy obecności 14 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     
Przewodnicząca Rady poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza Miasta w sprawie prowadzenia do proponowanego porządku obrad projektu uchwały w sprawie  zaopiniowania projektu Planu Ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych oraz  aby w pkt 3 porządku obrad projekt uchwały w sprawie  zaopiniowania projektu Planu Ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych był głosowany jako pierwszy, a jako drugi  projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku.
Przy obecności 14 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

Przewodnicząca Rady odczytała i poddała pod głosowanie zmieniony porządek obrad: 
1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XXV/12 z dnia 30.11.2012 r., nr XXVI/12 z dnia 28.12.2012 r., nr XXVII/13 z dnia 18.01.2013 r., nr XXVIII/13 z dnia 06.02.2013 r.
2. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
• zaopiniowania projektu Planu Ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych,
• przekazania środków finansowych dla Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku,
• przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 – 2015,
• określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój,
• przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.”,
• przyjęcia raportu  z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2012,
• opłaty targowej  na terenie miasta Kudowa-Zdrój,
• zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
• zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok,
• przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa – Zdrój w 2013 roku,
• szczegółowych zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe,
• wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
5. Wolne wnioski – zapytania.

Przy obecności 14 radnych w/w porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.    

 

Ad.1)

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XXV/12 z dnia 30.11.2012 r., nr XXVI/12 z dnia 28.12.2012 r., nr XXVII/13 z dnia 18.01.2013 r., nr XXVIII/13 z dnia 06.02.2013 r. z
Przy obecności 14 radnych na sali protokoły z sesji Rady Miejskiej nr XXV/12 z dnia 30.11.2012 r., nr XXVI/12 z dnia 28.12.2012 r., nr XXVII/13 z dnia 18.01.2013 r., nr XXVIII/13 z dnia 06.02.2013 r. zostały  przyjęte  następującą ilością głosów:
za było                - 13 radnych
przeciw było       -   0 radnych
wstrzymał się     -    1 radny
Za przyjęciem protokołu  głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     
Wstrzymał się radny M.Oleśko.
W związku z powyższym protokoły z sesji Rady Miejskiej nr XXV/12 z dnia 30.11.2012 r., nr XXVI/12 z dnia 28.12.2012 r., nr XXVII/13 z dnia 18.01.2013 r., nr XXVIII/13 z dnia 06.02.2013 r. zostały przyjęte większością głosów.

 

Ad.2)

Pani M.Miliszewska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przestawiła zebranym sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2009-2013 w Kudowie-Zdroju w roku 2012, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie głos zabrała pani J.Sulikowska-Sleziak, która  stwierdziła, że w jej przekonaniu wszystkie działania pomocowe podejmowane w naszym mieście  są ukierunkowane na bardzo skuteczną, konsekwentną, ale przede wszystkim życzliwą pomoc osobom i rodzinom potrzebującym wsparcia, w tym w szczególności dzieciom. Chodzi o działania podejmowane przez władze miasta, Radę Miejską,  pracowników Urzędu Miasta, przez organizacje  pozarządowe, różnego rodzaju instytucje oraz mieszkańców Kudowy. Działania profilaktyczne w ramach programu profilaktycznego miasta Kudowa-Zdrój są ogromnie ważne, mieszczą się w tym m.in.  dostępność do klubów sportowych, placów zabaw, sal gimnastycznych, sali do gimnastyki korekcyjnej, basenu, badań profilaktycznych. Nie sposób wszystkiego wymienić. To co u nas się dzieje, to ogromnie ważna sprawa dla rozwoju dziecka.  W tym zakresie mieszczą się także działania prowadzone na rzecz odpowiedniego dożywania dzieci. Obiady mają zabezpieczone wszystkie potrzebujące dzieci. Należy stwierdzić, że gmina Kudowa-Zdrój jest jedną z nielicznych gmin w kraju, która poza obiadami zapewnia dzieciom także śniadania.  Na przestrzeni ostatnich kilku lat w różnego rodzaju akcjach charytatywnych zebrano ponadto 150.000 zł na dożywanie dzieci. Kudowa-Zdrój jest wyjątkową gminą, która w czasie wakacji zapewnia dzieciom wypoczynek. Około 200 dzieci korzysta z półkolonii, poza tym dzieci wyjeżdżają na kolonie  do Tucholi, przez Ośrodek Pomocy Społecznej organizowane są bezpłatne wyjazdy. Jest to wielka sprawa.
Jeżeli chodzi o działania Ośrodka Pomocy Społecznej należy stwierdzić, że Burmistrz Miasta stawia bardzo wysoko przysłowiową poprzeczkę pracy i nie ma taryfy ulgowej, ale to w jakiś sposób mobilizuje i daje duże efekty.
Pani J.Sulikowska-Sleziak złożyła podziękowania za współpracę i życzliwość  Burmistrzowi Miasta, Z-cy Burmistrza, pani Skarbnik i pani Sekretarz, wszystkim radnym, dyrektorom szkół, wszystkim instytucjom. Pomoc z ich strony uskrzydla i pomaga nieść pomoc naszym mieszkańcom.
Radna A.Mróz zwróciła się z pytaniem, czy osoby, które brały udział w programie „Warto próbować”  znalazły  zatrudnienie.
Pani M.Miliszewska poinformowała, że z ośmiu osób, które wzięły udział w w/w programie  zatrudnienie znalazła 1 osoba, która nawet bez ukończenia kursu mogła podjąć pracę. Można  stwierdzić, że w/w projekt nie przyniósł oczekiwanych efektów, ale należy również stwierdzić, ze zajęcia prowadzone w ramach projektu były bardzo interesujące. Wszyscy uczestnicy chodzili regularnie na szkolenia, które trwały kilka miesięcy.
Następnie głos zabrała pani A.Jakubowska-Kort, która przedstawiła informację  dotyczącą realizacji Programu pn.: „Praca za czynsz” Program  funkcjonuje w Gminie Kudowa-Zdrój od 01 lipca 2012 r. Jest skierowany do osób posiadających zadłużenie czynszowe,  znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, uniemożliwiającej spłatę zadłużenia w innej formie. W przygotowaniach do realizacji programu uczestniczyli również pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, służąc swoją wiedzą o osobach przystępujących do programu. Łącznie wezwań na rozmowę w sprawie odpracowania należności czynszowych wysłano do 118 osób. Spośród nich była grupa osób, które odmówiły przystąpienia do programu i uregulowali swoje zobowiązania wobec Gminy. Łączna kwota spłaconych wówczas zobowiązań wyniosła 41.519,83 zł. Łącznie do programu przystąpiły 24 osoby, które według stanu na dzień 28.02.2013 r.  odpracowały kwotę 69.958,50 zł., co ogółem daje kwotę 111.478,33 zł spłaconych zobowiązań.
Podsumowując 8 miesięcy realizacji programu „Praca za czynsz” można stwierdzić, iż taka forma pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, przyniosła pozytywne efekty i sprawdziła się w praktyce. Do dnia 28.02.2013 r. już 7 osób uczestniczących w programie spłaciło w ten sposób w całości swoje zobowiązania wobec Gminy.
W ramach pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej Referat Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ściśle współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie przyznawania przez OPS mieszkańcom miasta dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków celowych i okresowych, przeznaczanych na pokrycie kosztów utrzymania mieszkań.
Kwota dodatków mieszkaniowych przekazana najemcom lokali komunalnych  w mieszkaniowym zasobie Gminy Kudowa-Zdrój w roku 2012 wyniosła 311.588,49 zł.
Kwota zasiłków celowych i okresowych przyznana w 2012 roku najemcom wyniosła   26.291,45 zł.
W ramach pomocy najemcom,  korzystającym z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej , w 2012 roku pracownicy Referatu Gospodarki Mieszkaniowej odnowili poprzez malowanie 5 lokali komunalnych, wytypowanych do remontu przez Ośrodek Pomocy Społecznej.  Zakup materiałów potrzebnych do malowania tych lokali sfinansowany został przez OPS. W chwili obecnej trwa remont 2 lokali socjalnych również w ten sposób finansowanych przez OPS, w dwóch lokalach wymieniono drzwi wejściowe do mieszkań, a  przygotowywanych jest następnych 5 lokali  do odnowienia. Ponadto forma odnawiania lokali mieszkalnych w niezbędnym zakresie, a przyznawanych osobom z listy przydziałów lokali komunalnych będzie stosowana w sposób ciągły.
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem, czy program „Praca za czynsz” będzie kontynuowany również w roku bieżącym oraz czy remont lokalu mieszkalnego komunalnego w ramach projektu systemowego „Warto próbować”  wykonany został z środków unijnych czy gminnych.
Pani M.Miliszeska poinformowała, że cały  projekt był współfinansowany po części z Unii Europejskiej - 107.400 zł  i po części przez gminę – 12.600 zł wkład własny. 
Pani A.Jakubowska-Kort poinformowała, że program „Praca za czynsz” będzie kontynuowany. Do 95 wytypowanych osób zostały wysłane wezwania. Program realizowany będzie od kwietnia.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, który stwierdził, że program „Warto próbować”   należy kontynuować bez względu na to kto i ile za niego płaci. Nie był to czas stracony i nie  były to stracone pieniądze. Środków Z Europejskiego Funduszu Społecznego jest dużo i trzeba je wykorzystywać. Jeśli chodzi o informację przedstawioną przez Ośrodek Pomocy Społecznej należy zastanowić się nad trzema problemami. Na 1741 osób korzystających z pomocy -  524  bezrobotni, 497 – ubóstwo i na podobnym poziomie długotrwała lub ciężka choroba – 273 oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 219. Burmistrz Miasta uważa, że bezrobocie i ubóstwo są to elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Jeśli chodzi o bezrobocie Burmistrz poinformował, że w ramach programów organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy zatrudnione zostaną w gminie 42 osoby, w tym 17 stażystów - Szkoła Podstawowa nr 3 – 2 osoby , Zespół Przedszkolno- Żłobkowy – 2 osoby, Urząd Miasta – 3 osoby , Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego – 2 osoby, KZWiK sp. z o.o. – 3 osoby, Miejska Bibliotek Publiczna – 1 osoba i Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II – 2 osoby. W ramach programu „Infrastruktura turystyczna” zatrudnionych zostanie 8 osób, natomiast pozostałe 16 osób zatrudnionych zostanie w ramach robót publicznych do usuwania skutków dużych ulew i prac melioracyjnych.
Burmistrz poinformował ponadto, że program „Praca za czynsz”  będzie kontynuowany.
Nawiązując do wypowiedzi pani J.Sulikowskiej-Slaziak oraz przedstawionego przez panią M.Miliszewską sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych stwierdził, że bardzo ważne jest to, aby w naszej gminie nie było głodnych dzieci. Poza dożywaniem dzieci finansowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej, prowadzone są również akcje dożywania dzieci w szkołach – dot. to dzieci, które nie spełniają kryteriów dochodowych. Ponadto w świetlicach środowiskowych dzieci otrzymują podwieczorek. Jest to finansowane przez gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Burmistrz Miasta poinformował, że w naszej gminie wydaje się rocznie ok. 40 ton żywności. Trzeba podziwiać ludzi, którzy chcą się tym zajmować, ponieważ ludzie którzy tę żywność otrzymują zachowują się bardzo różnie.
Pomoc budżetu gminy jeśli chodzi o opiekę społeczną  jest ogromna. Koszty utrzymania, funkcjonowania  Ośrodka Pomocy Społecznej jest to kwota ponad 4 mln zł, z czego gmina  przekazała 1,5 mln zł. 
Ważną rzeczą jest  pomoc gminy osobom  niepełnosprawnym, mieszkańcom potrzebującym pomocy innych instytucji, klubom sportowym, emerytom i rencistom itd.  w postaci dowożenia na różnego rodzaju zajęcia, imprezy, do lekarzy specjalistów itp. Samochód służbowy  ubiegłym roku kosztował gminę 80.000 zł (mikrobus), pozostałe przewozy bez dowozu dzieci do szkoły kosztowały gminę 72.000 zł. 
Burmistrz Miasta stwierdził, ze może zabraknąć pieniędzy na inwestycje, ale nie może zabraknąć pieniędzy na pomoc dla naszych mieszkańców.
Przewodnicząca Rady złożyła podziękowania pani M.Miliszewskiej, pani J.Sulikowskiej- Śleziak za dobrze przygotowane i przedstawione sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Sprawozdanie zostało bardzo dobrze przygotowane.
Stwierdziła, że w naszej gminie  jest wiele organizacji społecznych, które wspomagają pracę Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie czynią tego po to żeby im dziękować, ale po to żeby cieszyli się z tego mieszkańcy naszego miasta, którzy pomocy oczekują. Podejmowanych jest wiele działań na rzecz osób potrzebujących, przed nami kolejne wyzwania.  Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby w przyszłości zorganizować spotkanie z ludźmi, którzy wspomagają naszych mieszkańców i podziękować im za ogromne serce, które dają innym.  
Głos zabrała pani B.Paś – Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, która poinformowała, że  każde dziecko, które tego potrzebuje jest wsparte pomocą i żadne nie jest głodne. W ZSP z drugich śniadań korzysta 57 uczniów, ale są też uczniowie którzy z tych śniadań korzystają sporadycznie, są to dzieci, które np. zapomniały śniadania. Sponsorami śniadań są Polaki Komitet Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta Kudowa-Zdrój, Klub HDK, pan Kandefer, pan W.Jaworski, pan W.Fugowski.  Z obiadów opłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej korzysta 67 uczniów w tym  9 uczniów z rodzin, które przekraczają dochody, ale pomoc jest im potrzebna finansowa i taką dodatkową pomoc finansową otrzymują. Ponadto uczniowie objęci są programem „Szklanka mleka w szkole” i „Owoce w szkole” więc mają urozmaicone dożywanie w formie mleka i owoców. Potrzeby związane z dożywaniem dzieci na bieżąco zgłaszane są przez wychowawców klas i pedagogów. Często uczniowie sami zgłaszają, że chcieliby skorzystać z drugiego śniadania.
Głos zabrała pani M.Krawczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, która poinformowała, że uczniowie tej szkoły także objęci są programem dożywania. 16 uczniów w poprzednim semestrze, a obecnie 7 uczniów korzysta w obiadów, które są do szkoły przywożone cateringiem. 25 uczniów korzysta z drugich śniadań. Sponsorami są  Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Nie ma dzieci, które byłyby głodne. Dzieci z klas I – III otrzymują w ramach programów  „Szklanka mleka w szkole” i „Owoce w szkole” mleko oraz owoce.
Głos zabrała pani T.Żulińska, która poinformowała, że w Zespole Szkół Społecznych w Słonym, z obiadów finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej korzysta 20 uczniów, natomiast ze śniadań korzysta podobna liczba uczniów. Kanapki wykładane są w koszykach w ogólnodostępnym miejscu.  Dzieci objęte są również programem „Szklanka mleka w szkole”. Obiady gotowane są na miejscu i mogą korzystać z nich wszystkie dzieci. Należy  stwierdzić, że  w szkole nie ma dzieci, które są głodne.

Następnie Przewodnicząca Rady udzieliła głosy ks. Janowi Myjakowi – Honorowemu Obywatelowi Miasta, który złożył zebranym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Ad.3)

Salę obrad opuściła radna E.Marecka-Szydlo. Na sali obrad pozostało 13 radnych.

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaopiniowania projektu Planu Ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych
Głos zabrał pan J.Korybo – Dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych, który poinformował, że projekt Planu Ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych jest to dokument, który wywodzi się z ustawy o ochronie przyrody. Ustawodawca nałożył na dyrektorów parków narodowych obowiązek przygotowania takiego dokumentu. Jest on  cały czas w fazie projektu, który z czasem stanie się dokumentem ogólnie obowiązującym i kierowanym  przede wszystkim do dyrektora parku. Jest to dokument, który pozwala realizować politykę ochrony w przestrzeni zamkniętej jaką jest park narodowy. Plan ochrony skierowany  jest  również do samorządu i mieszkańców. Plan powinien uwzględniać jednocześnie zasadę zrównoważonego rozwoju między ochroną przyrody a rozwojem społeczeństw żyjących na pograniczu takiego obszaru jakim jest park narodowy.  Plan nie jest doskonały, powstaje w oparciu o doświadczenia dwudziestoletnie. Rada zapewne po zapoznaniu się  z projektem planu wie jak go zaopiniować. Jest jeszcze wiele wątpliwości. Niektóre zapisy spowodowały  niepokój wśród radnych , ale zostaną złagodzone, ponieważ jest to interes obu stron. Ostateczny kształt planu ochrony pod konsultacjach społecznych będzie gotowy i przedstawiony radnym pod koniec kwietnia br. Będzie to plan, który uwzględni zgłoszone uwagi samorządów, mieszkańców, organizacji pozarządowych itd. Pan dyrektor podkreślił, że sąsiedztwo PNGS i gminy  jest szczególne. Bardzo sobie ceni współpracę z kudowskim samorządem.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt  Planu Ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji oraz na posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej. 
Radny M.Olejarz poinformował, że na posiedzeniu Komisji Gospodarczo- Ekonomicznej zdecydowano, że  projekt Planu Ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych  zostanie przez radę zaopiniowany pozytywnie. Sprawy, które budzą zastrzeżenie i obawy zostały zawarte w protokole z posiedzenia Komisji i zostaną przekazane w formie wniosków  Parkowi Narodowemu Gór Stołowych.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zaopiniowania projektu Planu Ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania środków finansowych dla Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku
Głos zabrał pan P.Piekarski -  Komendant  Placówki Straży Granicznej w Kłodzku, który przedstawił założenia reformy straży granicznej. Zgodnie z decyzjami Ministra Spraw wewnętrznych nastąpi rozformowanie Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej. Teren, który jest w dzisiejszej jurysdykcji czyli woj. dolnośląskie zostanie wchłonięte do Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim i będzie zawiadywał terenem Dolnego Śląska, Wielkopolski i  woj. lubuskiego. Placówka  w Kłodzku pozostaje, liczy obecnie ok. 60 funkcjonariuszy. Od września po reorganizacji będzie liczyć 90 osób mundurowych oraz 35 pracowników cywilnych. Część obiektów pozostaje w jurysdykcji Straży Granicznej. Przejęciem części obiektów zainteresowana jest Policja. W związku z tym, że placówka w Kłodzku pozostaje nadal będzie kontynuowana współpraca z gminą Kudowa-Zdrój.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przekazania środków finansowych dla Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 – 2015
Głos zabrała pani B.Kopeć, która  poinformowała, że zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego są realizowane przez działania określone w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, który ponadto określa podmioty biorące udział w jego realizacji   oraz sposób realizacji zadań. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego przewiduje konieczność opracowania lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Wśród zadań własnych gminy znajdują się m.in. sprawy ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego. Równocześnie w działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne. Realizacja celów zawartych w programie pozwoli skutecznie promować zdrowie psychiczne i zapobiegać zaburzeniom psychicznym mieszkańców miasta, a także zapewni szerszy dostęp do różnych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym osób tego potrzebujących.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 – 2015 została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój 
Głos zabrała pani A.Potoczna, która  poinformowała, że po ponownym przeanalizowaniu uchwały nr XXV/172/12 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju z dnia  30 listopada  2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój  i po spotkaniach wspólnot mieszkaniowych stwierdzono, iż należy dokonać zmiany w § 1 odnośnie dnia wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za każdy miesiąc i przesunąć go z 10 na 25 dzień każdego miesiąca – za dany miesiąc.
Radny M.Mrowiec zwrócił się z pytaniem do kogo będzie należało rozwiązanie starej umowy na wywóz nieczystości.
Pani A.Potoczna poinformowała, że KZWiK sp. z o.o. przychylił się do naszej prośby i umowy będą rozwiązywane przez spółkę.  
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój  została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.    

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.”
Głos zabrała pani H.Jędrzejewska, która  poinformowała, że obowiązek przedstawienia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa - Zdrój  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok” wynika z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zlecenie zadań w 2012 r. odbyło się w trybie otwartego konkursu ofert. Ogłoszenia wywieszone były na stronie internetowej gminy, na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń. Sprawozdanie pokazuje sfery aktywności społecznej organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych na terenie naszej gminy. Gmina Kudowa-Zdrój w 2012 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi udzieliła wsparcia z budżetu w wysokości 150.000,00 zł. Wszystkie środki zostały rozdysponowane  pomiędzy organizacje i wszystkie zostały przez nie wykorzystane. W ramach przyznanych dotacji 13 podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego zrealizowało 15 zadań. Były to zadania realizowane w czterech zakresach: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomoc społeczna, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.” została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia raportu  z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2012  
Głos zabrała pani K.Oczkowska, która  poinformowała, że ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na organ wykonawczy gminy obowiązek sporządzenia raportu z wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i przedłożenia go radzie gminy do dnia 31 marca roku, następującego po roku, którego dotyczy raport.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok zakładał finansowanie działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. uzależnień przy ul.Poznańskiej 2, działalność świetlic środowiskowych , finansowanie sekcji sportowych, dofinansowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na temat uzależnień od alkoholu, narkomanii i przemocy, organizowanie konkursów  profilaktycznych w szkołach i środowisku lokalnym oraz pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia raportu  z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2012 została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłaty targowej  na terenie miasta Kudowa-Zdrój  
Głos zabrał Burmistrza Miasta, który poinformował, że uchwała, która została podjęta w ubiegłym roku zakładała podwyższenie opłaty targowej z 2,00 zł na 4,00 zł na targowisku „Zbaj”. Została  obniżona opłata za sprzedaż obnośną z ręki, wiadra, kosza, skrzynki itp. płodów rolnych, runa leśnego oraz wytworów własnej produkcji do  2,00 zł. W międzyczasie dało się zaobserwować, że obniżenie dochodów  naszych sąsiadów z Czech spowodowało, że ilość prowadzących działalność gospodarcza na targowisku drastycznie spada.  W związku z tym powstała propozycja dotycząca obniżenia stawki opłaty targowej z tytułu sprzedaży w kioskach, pawilonach sprzedaży ulicznej, kontenerach na targowisku prywatnym „ZBAJ” do wysokości 2,00 zł
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie opłaty targowej  na terenie miasta Kudowa-Zdrój  została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.   

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój  
Głos zabrała pani I.Biernacik, która  poinformowała, że konieczność podjęcia uchwały wynika z następujących przesłanek:
• zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego,
• wprowadzono zadanie planowane do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn. „Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju – wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska” i limicie zobowiązań w kwocie 842.672 zł . Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2013-2014,
• wprowadzono zadanie planowane do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju – etap IV” i limicie zobowiązań w kwocie 599.993 zł . Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2013-2014
•  zmiany w przepływów pieniężnych i kwoty długu - tabela przepływów pieniężnych została dostosowana do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 roku, wprowadzono kwoty dotyczące wykonania za 2012 rok, wprowadzono zmiany dotyczące 2013 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów,  wydatków, przychodów i rozchodów.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok
Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  projekt uchwały zakłada zmniejszenie  planu dochodów o kwotę 347.023,00 zł oraz  planu wydatków o kwotę 510.929,00 zł . Zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco:

Dochody:
- dział 600 – w związku z  podpisaniem aneksu do porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej zwiększono środki na realizację zadania o 7.683,00 zł ( wzrost inflacyjny),
- dział 630 – w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju - etap IV” i przesunięciem realizacji robót na 2014 rok zmniejsza się planowane dochody z tytułu refundacji ze środków Unii Europejskiej o 216.674,00 zł,
- dział 852 – w związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn. „Warto spróbować” zmniejsza się planowane dochody z tytułu refundacji ze środków Unii Europejskiej o 170.000,00 zł. Zwiększa się dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych o kwotę zaległości z lat poprzednich w wysokości 12.468,00 zł,
- dział 900 – zwiększa się o 9.000,00 zł kwotę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyznanej na realizację zadania pn. „Śmiecenie odpada – akcja selektywnej zbiórki dla młodych mieszkańców Gminy Kudowa-Zdrój”. Kwota uzyskanej dotacji wynosi 45.000,00 zł. Zwiększa o 2.000,00 zł kwotę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyznanej na realizację zadania pn. „Wykonanie ścieżki przyrodniczej w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju”. Kwota uzyskanej dotacji wynosi 27.000,00 zł. Zwiększa się o 8.500,00 zł kwotę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyznanej na realizację zadania pn. "Ratowanie drzewostanu w zabytkowym Parku Zdrojowym". Kwota uzyskanej dotacji w 2013 roku wynosi 58.500,00 zł
Wydatki:
- dział 600 – zwiększa się o 7.317,00 zł wydatki związane realizacją  porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej w związku z podpisaniem aneksu zwiększającego środki na ten cel,
- dział 630 – zmniejsza się o 99.630,00 zł wydatki inwestycyjne na realizację projektu pn. „Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju – wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska” w związku z przesunięciem realizacji prac modernizacyjnych na 2014 rok. Wprowadza się wydatki w kwocie 5.000,00 zł jako wydatki niekwalifikowane dotyczące w/w projektu. Zmniejsza się o 309.582,00 zł wydatki inwestycyjne na realizację projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju - etap IV” w związku z przesunięciem realizacji prac na 2014 rok. Wprowadza się wydatki w kwocie 10.000,00 zł jako wydatki niekwalifikowane dotyczące w/w projektu. Zmniejsza się o 5.000,00 zł wydatki niekwalifikowane związane z realizacją projektu pn. „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis”,
- dział 700 – wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 5.600,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Referatu Gospodarki Mieszkaniowej,
- dział 750 – zwiększa się o 366,00 zł wydatki administracyjne  związane z realizacją porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej w związku z podpisaniem aneksu zwiększającego środki na ten cel.
- dział 754 – wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 55.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja remizy strażackiej w Kudowie-Zdroju w zakresie poszycia dachowego” oraz kwotę 5.217,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na remont samochodu służbowego Straży Miejskiej,
- dział 852 – w związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn. „Warto spróbować” zmniejsza się planowane wydatki  o 200.000,00 zł,
- dział 900 – zwiększa się o 20.000,00 zł planowane wydatki na przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców gminy pn. „Śmiecenie odpada”. Całkowity koszt zadania wynosi 60.000,00 zł . Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 45.000,00 zł.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa – Zdrój w 2013 roku
Głos zabrała pani B.Kopeć, która poinformowała, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony przez pana S.Jakubca na wspólnym posiedzeniu Komisji.   obowiązek uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa – Zdrój w 2013 roku wynika z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Program został przesłany do zaopiniowania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłodzku, Koła Łowieckiego „Granica” z siedzibą w Szczytnej oraz do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Okręgu Wrocław.  Program obowiązywał będzie do 31.12.2013 r. W roku ubiegłym na realizację Programu gmina wydała 7.902,94 zł. W ramach tych środków dokonano sterylizacji 7 kotek, zakupiono karmę na kwotę 726 zł, wykonano inne usługi weterynaryjne na kwotę 2.709 zł oraz zakupiono klatkę – pułapkę dla kotów za ponad 1.000 zł i klatkę, która   znajduje się w schronisku  w Uciechowie  za kwotę 3.000 zł. W roku ubiegłym do pana S.Jakubca zgłosiło się 19 mieszkańców Kudowy, którzy chcieli pracować jako opiekunowie społeczni zwierząt. W roku bieżących osób chętnych do pracy jest zdecydowanie mniej.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa – Zdrój w 2013 roku  została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe 
Głos zabrała pani E.Ubik, która poinformowała, że  w gminie od 12 lat funkcjonuje lokalny program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. 5 września 2012 r. Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/140/12 w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na podstawie której przyznawane są stypendia naukowe i artystyczne. Zasady wspierania dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych sportowo zamieszkałych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, stosownie do zapisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie zostały określone w powyższym projekcie uchwały Rady Miejskiej.
Przewodnicząca  Rady odczytała wniosek pana R.Ducha dotyczący przyznania nagród pieniężnych  dla sportowców, którzy od wielu lat promują Kudowę-Zdrój w czeskiej drużynie szachowej TJ Hronov.
Następnie poinformowała zebranych, że w/w pismo skieruje do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Radna A.Mróz stwierdziła, że Komisja Oświaty może w jakiś sposób ustosunkować się do tego pisma. Jednakże wydaje się, że  pismo w żaden sposób nie jest związane z w/w uchwała rady Miejskiej. Natomiast jeżeli pan R.Duch chce być usatysfakcjonowany i żeby jego działania zostały docenione to na łamach np.  Kuriera Kudowskiego czy TV Kłodzko można mu podziękować za to, że promuje Kudowę.
Ponadto radna stwierdziła, że wycofujemy się z nagród pieniężnych dla sportowców, działania idą obecnie bardziej w kierunku  przyznawania wyróżnień, statuetek, nagród rzeczowych.  Kwota, która jest przeznaczona  na nagrody dla sportowców  jest niewielka, natomiast sportowców jest wielu. Jest to dziedzina do której młodzież się garnie i ma rzeczywiście spektakularne osiągnięcia.
Radny M.Olejarz zaproponował, aby szachiści założyli i zarejestrowali klub szachowy.
Radny M.Oleśko zwrócił się z pytaniem ilu szachistów przychodzi do Klubu w środy i piątki, aby grac w szachy.
Pani.N.Żółtańska poinformowała zebranych, że w wyznaczone dni tj. w środę i piątek szachiści nie przychodzą.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe  
Głos zabrała pani B.Kopeć, która poinformowała, że użytkownik wieczysty nieruchomości wymienionej w niniejszej uchwale, zabudowanej na cele mieszkaniowe, złożył do tutejszego organu wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości organ właściwy do wydania decyzji może udzielić bonifikaty od opłaty, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego – za zgodą właściwej rady lub sejmiku. Ponieważ użytkownik wieczysty nieruchomości wymienionej w niniejszej uchwale spełnia kryteria określone w art. 4 ust 7 wyżej cytowanej ustawy, zaistniała potrzeba udzielenia zgody na bonifikatę od opłaty z tytułu ww. przekształcenia.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe  została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     


Ad.4)

Radny M.Turoń zwrócił się z prośbą o podanie informacji nt. rozmów Burmistrz Miasta z panem P.Pawełczykiem i P.Wendlerem dot. spółki „Centrum” w upadłości.
Burmistrz Miasta poinformował, że zakończyła się procedura  upadłości spółki „Centrum” oraz przedstawił  informację dot. sprzedaży majątku byłej  spółki „Centrum”.

Salę obrad opuścił radny M.Oleśko. Na sali obrad pozostało 12 radnych. 

Radny W.Gucz zwrócił się z wnioskiem, aby Pani Skarbnik przedstawiła na Komisji Spraw Społecznych szczegółową informację dot. umorzeń nieściągniętych należności z tytułu opłat za  świadczenia i czynsz za lokal mieszkalny. Radny stwierdził, że ze sprawozdania wynika, że tych umorzeń jest dużo.
Burmistrz Miasta stwierdził, że powodem umorzeń nieściągniętych należności z tytułu opłat za  świadczenia i czynsz za lokal mieszkalny często jest sytuacja materialna mieszkańców, a często ubóstwo, o którym rozmawiano w pierwszej część sesji. Informacja dot. ilości umorzeń (bez nazwisk) i przyczyn umorzenia zostanie przygotowana.
Radny W.Gucz złożył wniosek o przygotowanie na posiedzenie Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej informacji na temat wszystkich umorzeniach udzielonych przez gminę w 2012 roku.
Pani I.Biernacik poinformowała, że kwota wszystkich umorzeń będzie przedstawiona w sprawozdaniu w wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Ponadto do końca maja na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP zamieszczona zostanie informacja o udzielonych umorzeniach należności cywilnoprawnych przekraczających 500,00 zł  oraz o wszystkich ulgach typu rozłożenie na raty czy przesunięcie terminu płatności z podaniem przyczyn.
Radna G.Janiszewska poinformowała, że członkowie  Komisji Spraw Społecznych na posiedzeniach z udziałem pan z Ref. Gospodarki Mieszkaniowej  starają się uczulać i zwracać uwagę na to, że jeśli ktoś ma zadłużenia trzeba reagować i nie dopuszczać do  powstawania wysokich zadłużeń.
Radny M.Mrowiec zwrócił się z prośbą o podanie informacji dot. spotkania w sprawie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 309 Kłodzko Nowe – Kudowa-Zdrój na odcinku Duszniki-Zdrój – Kudowa-Zdrój”, które odbyło się w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki.
Pan A.Kanecki poinformował, że było to spotkanie z przedstawicielami Parku Narodowego Gór Stołowych, z firmą Starbag, która przeprowadza remont linii kolejowej oraz przedstawicielami gmin Duszniki-Zdrój, Lewina Kłodzkiego i Kudowy-Zdroju. Rozmawiano m.in. na temat materiałów, które będzie można odzyskać przy remoncie linii kolejowej -tłuczeń, humus. Poinformował również, że uzyskano pozytywne wyniki badań laboratoryjnych tłucznia. Będzie on mógł być ponownie wykorzystany np. do utwardzenia dróg czy podbudowy. Pozyskiwany humus będzie składowany na wysypisku w Brzozowiu i będzie wykorzystany do jego rekultywacji.
Ponadto nawiązując  do wniosku radnej E.Marcekiej-Szydło dot. uruchomienia komunikacji zastępczej,  poinformował, że  kontaktował się z przewozami regionalnymi i uzyskał informację, że nie przewidują uruchomiona komunikacji zastępczej.
Radna A.Mróz zwróciła   się z prośbą o podanie informacji nt. wynajmu autobusu szkolnego i busa oraz zasad wykorzystywania autobusu szkolnego dla celów innych niż dowóz dzieci do szkoły. Czy należy rozumieć, że jeżeli będzie chciała z grupą dzieci na lekcje do Muzeum Kultury Pogórza Sudeckiego to będzie musiała wynająć i opłacić autobus.
Pani I.Biernacik poinformowała, że jeżeli chodzi o autobus szkolny to odpłatność została wprowadzona dla przewozu dzieci na zajęcia na basenie - chodzi o klasy gimnazjalne. Przejazdy klas  I – III i IV-VI są finansowane z budżetu gminy.
Ponadto poinformowała, że jeżeli dzieci pojadą do Muzeum Kultury Pogórza Sudeckiego i będą tam prowadzone z nimi zajęcia dydaktyczne to opłata nie będzie pobierana.
Radna Z.Wolińska nawiązując do zapisu mówiącego, że na zajęciach prowadzonych w świetlicach środowiskowych należy rozmawiać o czystości oraz akcji „Posprzątaj po swoim psie” oraz  opracowania ulotek dla dzieci, zaproponowała aby zastanowić się, czy nie rozszerzyć tego na szkoły.
Burmistrz Miasta poinformował, że odbyły się  spotkania ze wszystkimi radami pedagogicznymi, na których rozdano dziesiątki ulotek i informacji ze zdjęciami. Po spotkaniach uznano, że takie   spotkania powinny odbyć się w świetlicach środowiskowych.  Takie spotkania z dziećmi mogą się również odbyć we wszystkich szkołach.  Ponadto poinformował, że podjęto decyzję o zakupie  kolejnych 8 pojemników na psie odchody.
Pani I.Biernacik poinformowała zebranych, że dotychczas ulotki czy inne materiały  informacyjne przygotowywane były przez pracowników Urzędu Miasta. Teraz proponuje się, aby ulotki zostały przygotowane przez dzieci i dopiero ten materiał będzie przekazany do szkół i dla mieszkańców.
Radny M.Olejarz nawiązując do nocnej, weekendowej i świątecznej opieki zdrowotnej stwierdził, że gmina bardzo dobrze współpracuje z panią dyrektor J.Radzejewską. W związku z tym, że protest nie przyniósł oczekiwanego skutku, został odrzucony przez Narodowy Fundusz Zdrowia, radny zwrócił się z pytaniem, czy jest  jakiś plan zastępczy odnośnie przywrócenia nocnej, weekendowej i świątecznej opieki zdrowotnej czy też usprawnienia opieki medycznej,  przede wszystkim opieki lekarskiej w Kudowie-Zdroju.
Burmistrz Miasta poinformował, że złożono prośbę u marszałków Sejmu i Senatu w sprawie zatrudnienia lekarza w każdej karetce. Nasz apel polega na tym żeby nie  dyskutować na temat nocnej, weekendowej i świątecznej opieki zdrowotnej tylko chodzi o to, że skoro jest karetka ratunkowa to powinni w niej być ludzie, którzy potrafią uratować pacjentowi życie. Wniosek został złożony i poczekamy 30 dni na odpowiedź.
Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych, że przekazuje do Komisji pisma naszych parlamentarzystów, którzy się tym problemem zajmują. Problem dotyczy nie tylko naszego miasta,  jest to problem ogólnopolski. Poczekajmy zatem na odpowiedź na nasze pismo.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój                                                                             
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój   została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

 

Ad.5)

Radny W.Gucz poinformował, że 22 kwietnia wyłączona zostanie na naszym terenie telewizja analogowa. W związku z tym zwrócił się z pytaniem, jak wygląda sprawa na dzisiaj, czy jest postęp w rozmowach na ten temat. Ponadto zgłosił wniosek o wcześniejsze wyłączania oświetlenia ulicznego.
Burmistrz Miasta poinformował, że światła wyłączają się automatycznie. Ponadto poinformował, że czujniki zaklejane są przez dzieci plasteliną.  Są to urządzenia stare  i trzeba będzie je sukcesywnie wymieniać na takie, do których będzie utrudniony dostęp.
A.Kanecki – Z-ca Burmistrza  poinformował, że zwrócił się do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z konkretnymi pytaniami: kiedy zostanie wyłączone nadawanie analogowe, kiedy włączone będzie nadawanie cyfrowe itd. oraz zwrócił się  o pomoc w postaci bezpłatnych ulotek informacyjnych, które można by było rozdać mieszkańcom. Odpowiedź Ministerstwa była bardzo lakoniczna. 22 kwietnia zostanie wyłączony nasz rejon tj. Czarna Góra  i Kłodzko.
Radny M.Turoń poinformował, że przekaźnik znajdujący się na Górze Parkowej będzie nadawał cyfrowy sygnał, ale jeszcze nie w tej chwili. Sygnał, który dociera do Kudowy jest nadawany z Czarnej Góry. Może się zdarzyć, że w Kudowie nie będzie odbierany żaden sygnał.
A.Kanecki – Z-ca Burmistrza  poinformował, że z informacji uzyskanych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wynika, że nadawanie cyfrowe w Kudowie jest. Poinformował również, że przygotowywana jest szczegółowa informacja dla mieszkańców, która zostanie umieszczona w Kurierze Kudowskim, na stronie internetowej.
Radny M.Olejarz stwierdził, że ważniejsze jest kiedy sygnał zostanie włączony a nie kiedy zostanie wyłączony.
Radny M.Turoń nawiązując do sprawy pracy za czynsz przypomniał, że jakiś czas temu była mowa o tym, że część długu zostanie przekazana firmie windykacyjnej. Czy zostało to zrobione.
Burmistrza Miasta poinformował, że część długów została przekazana firmie windykacyjnej. Były to sprawy konsultowane z Komisją Spraw Społecznych oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Długi oddane do firmy windykacyjnej są długami osób w stosunku, do których zostało zrobione wszystko co można było zrobić aby zadłużenie odzyskać.
A.Kanecki poinformował, że w lutym firma windykacyjna wysłała wszystkim informację dot. zadłużenia. Tylko jedna z wytypowanych osób spłaciła swoje zadłużenie. Kolejnym  działaniem firmy były odwiedziny każdego z dłużników. Efektem tego było złożenie ok. 15 wniosków o rozłożenie zadłużenia na raty.
Szczegółowa informacja na ten temat  zostanie w późniejszym czasie przedstawiona radnym.
Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi na wnioski radnych zgłoszone na sesjach  28.12.2012 i 18.01.2013
• Radny W.Gucz zgłosił  wniosek, aby na  zebrania wspólnot mieszkaniowych, które odbędą w się wiosną przyszłego rok przygotować plan ratowania  substancji mieszkaniowej  w zakresie izolacji budynków.
      Sprawa zostanie omówiona na zebraniach rocznych wspólnot mieszkaniowych, podczas   których będą     omawiane plany remontowe na rok 2013.
• Radna E.Marecka – Szydło zgłosiła wniosek o podanie w Kurierze Kudowskim informacji o możliwości nieodpłatnego wstępu na Błędne Skały i  Szczeliniec przez mieszkańców Kudowy-Zdroju, za okazaniem np. dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej.
Informacja zostanie umieszczona w kolejnym numerze Kuriera Kudowskiego.
• Przekazać radnym plan roczny remontów budynków mieszkalnych
 Roczny plan remontów budynków i lokali komunalnych na rok 2013 został przedstawiony i omówiony na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Informacja  została przekazana pozostałym komisjom Rady Miasta.
• Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się z wnioskiem o uruchomienie  transportu zastępczego zamiast kolei. Transport zastępczy funkcjonował do 08 grudnia i od tego czasu nie ma żadnego transportu zastępczego za kolej.
Z informacji uzyskanych w przewozach  regionalnych wynika, że  nie przewidują uruchomienia komunikacji zastępczej.
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powinna zająć się problemem związanym ze spożywaniem alkoholu przez nieletnich oraz sprzedażą alkoholu osobom nieletnim. Komisja powinna przeprowadzić kontrole w lokalach gastronomicznych i punktach sprzedaży alkoholu.
Komisja będzie dokonywać kontroli punktów sprzedaży alkoholu zgodnie z planem przyjętym na 2013 r. Pierwsze kontrole planuje się przeprowadzić w kwietniu, a kolejne w październiku.
• Poinformować radnych o wyniku odwołania pani J.Radzejewskiej – dyrektora SOP ZOZ Kłodzko  do Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Wiceprzewodnicząca Rady odczytała pismo pani dyrektor ZOZ Kłodzko J.Radziejewskiej w sprawie funkcjonowania pogotowia ratunkowego w Kudowie-Zdroju.
• Wymienić na wiosnę połamane słupki odblaskowe, które ustawione są przy drodze na Słone po prawej stronie rzeki (dolna droga).
Proponuje się demontaż złamanych słupków.
Ponadto Burmistrz Miasta poinformował, że od 02 kwietnia (termin zapisany w umowie) rozpocznie się planowany remont ul. Zdrojowej.
W nawiązaniu do  sprawy funkcjonowania  pogotowia w Kudowie-Zdroju radny M.Olejarz stwierdził, że należy zaczekać na odpowiedź z sejmu i senatu. Jednakże może  należałoby zaprosić na spotkanie z radnymi Panią Prezes SCM w Polanicy-Zdroju, żeby porozmawiać na ten temat.
Burmistrz Miasta zaproponował, że spotka się z Panią Prezes, a następnie zostanie zorganizowanie spotkanie z radnymi.
A.Kanecki przedstawił zebranym wyniki konkursu „Mój dom na medal”:
I nagrodę w wysokości 25 000 zł otrzymuje:
Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Słonecznej 15
Dwie II drugie nagrody w wysokości po 15 000 zł otrzymują:
1) Nieruchomość przy ul. Słonecznej 8
2) Nieruchomość –przy ul. Zdrojowej 37
Dwie III nagrody w wysokości po 10 000 zł otrzymują:
1) Nieruchomość przy ul. 1- go Maja 42 –
2) Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Nad Potokiem 28.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  XXX sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łucja Rachuba

 


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXX/13 z dnia 27 marca 2013 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2013 11:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż