Zarządzenie Nr 111/2013
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 04 czerwca 2013 roku

 

w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2013 rok.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 594, art.74 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2010 , nr 102, poz.651 z późniejszymi zmianami/ oraz wniosku strony z dnia 31.05.2013 roku, zarządzam

 

§ 1

 

Udziela się 50 % bonifikaty od opłaty rocznej za 2013 rok ustalonej w kwocie 628 zł z  tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe oznaczonej jako działka nr 344 o pow. 1006  m2 położonej w obrębie Zakrze  Gmina Kudowa – Zdrój.

 

§ 2

 

Opłata za użytkowanie wieczyste za 2013 rok wynosić będzie 314 złotych  /słownie trzysta czternaście złotych /.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem  jego wydania.

 
Burmistrz
Czesław Kręcichwost

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 111/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:12.06.2013 12:44
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.06.2013 12:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 69