Zarządzenie  Nr 124/2013
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 18 czerwca 2013 r.


               
 w sprawie:   umorzenia nieściągniętych należności z  tytułu czynszu i opłat   za lokal   mieszkalny.


               Na podstawie § 4 pkt.5 oraz § 8 uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zmienionej uchwałą nr LX/412/10 Rady  Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na umorzenie nieściągniętych należności z tytułu opłat za świadczenia i czynsz za lokal mieszkalny przy ul. Tkackiej w Kudowie – Zdroju, w wysokości  2.908 zł  (słownie: dwa tysiące dziewięćset osiem złotych 00/100).

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

                                                                 
§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 124/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.07.2013 10:26
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.07.2013 10:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 79