Zarządzenie Nr 132/13
Burmistrza Miasta  Kudowy-Zdroju
z dnia 24 czerwca 2013 r.


w sprawie: wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój


Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.), w związku z Uchwałą nr  XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 29 listopada 2007 roku  w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego Nr 302, poz.4103), Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Kudowie-Zdroju w obrębie Czermna (AM-13), oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 160/5 o łącznej powierzchni 1031,0 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z usługami parkingowymi.

 

§ 2

 

Ustala się stawkę wywoławczą miesięcznego czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu określonego w § 1 w wysokości 800,00 zł + 23% VAT (słownie: osiemset złotych 00/100) w okresie od 01 maja do 31 października każdego roku dzierżawnego.
Przedmiotem licytacji będzie stawka czynszu za okres od 01 maja do 31 października.
Stawka za okres od 01 listopada do 30 kwietnia każdego roku dzierżawnego wynosić będzie 50 % stawki wylicytowanej w trakcie przetargu.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 132/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.07.2013 12:42
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.07.2013 12:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 60