ZARZĄDZENIE NR 140/13
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
z dnia 28 czerwca 2013 roku

 

w sprawie powołania komisji przetargowej


Na podstawie art. 19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 96/11 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17.05.2011 roku
w sprawie regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Kudowy-Zdroju - zarządzam, co następuje;


§1


Powołuję komisję przetargową do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH PRZY SKŁADOWISKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W MIEJSCOWOŚCI KUDOWA-ZDRÓJ” w zakresie oceny spełniania warunków udziału, badania i oceny ofert, złożenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:
1. Roman Smolnicki - przewodniczący komisji
2. Dorota Dąbrowska - członek komisji
3. Małgorzata Jakubiec - członek komisji
4. Marek Kot - sekretarz


§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 140/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.07.2013 12:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.07.2013 12:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 65