Zarządzenie nr 137/13

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia  28 czerwca  2013 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 , art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 30 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013 r, poz. 594) – Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju  zarządza co następuje:

§ 1.

Zmienia się załącznik nr 1  „Wieloletnia prognoza finansowa gminy Kudowa-Zdrój – przepływy pieniężne i kwota długu” do uchwały nr XXVI/188/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • 1. (pdf 22.96 KB)
  • 2. (pdf 64.81 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 137/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:12.07.2013 08:02
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:12.07.2013 08:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 63