Zarządzenie Nr 148/13
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia  4 lipca  2013 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury, dla  których organizatorem jest gmina Kudowa Zdrój za 2012 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , art. 53 ustawy o rachunkowości (t. j. z 2009 roku Dz.U  Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), oraz art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj. z 2001 roku , Dz.U nr 13, poz. 123 z późn. zm.) po rozpatrzeniu rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego za 2012 rok, Burmistrz Miasta Kudowa Zdrój  zarządza, co następuje:


§ 1.


1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie Zdroju  składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej zamykające się sumą bilansową w kwocie 42.515,78 zł i ujemnym wynikiem finansowym  w kwocie 14.085,37 zł.
2. Strata bilansowa zmniejsza fundusz jednostki.


§ 2.


1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej zamykające się sumą bilansową w kwocie 141.719,72 zł i ujemnym wynikiem finansowym  w kwocie 14.149,21 zł.
2. Strata bilansowa zmniejsza fundusz jednostki.

 

§ 3.


Przeksięgowania wyniku finansowego za 2012 rok należy dokonać pod datą 30.06.2013 roku.


§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

 

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 29 września z 1994 r o rachunkowości  ( t.j. z 2009 roku Dz.U nr 152, poz. 1223 z późn. zm. ) roczne sprawozdania finansowe podlegają zatwierdzeniu nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zrządzenie nr 148/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.08.2013 09:52
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.08.2013 09:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 50