Zarządzenie nr 167/13
Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój
z dnia 02 sierpnia 2013 roku


 
w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w roku szkolnym 2013/2014.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm./ oraz  § 5 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U. poz. 818) zarządzam, co następuje:


§ 1


Ustalam termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w roku szkolnym 2013/2014 do dnia 30 września 2013 roku.


§ 2


 Ustalam wzór wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w roku szkolnym 2013/2014 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 3


 Wnioski, o których mowa w § 2 należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.


§ 4


Dyrektorzy szkół, w tym także szkół prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, przekazują w terminie do 15 października 2013 roku listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy finansowej na zakup podręczników.  


§ 5


Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom placówek oświatowych na terenie gminy Kudowa-Zdrój.


§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 167/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.08.2013 10:32
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.08.2013 10:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 65