Zarządzenie  Nr 171/13
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 07 sierpnia 2013 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z  tytułu opłat za lokal mieszkalny.

 

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1) ppkt b) w związku z § 6 ust. 1 uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zmienionej uchwałą nr LX/412/10 Rady  Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,     w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na rozłożenie na raty należności, z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania za 2012 w lokalu mieszkalnym przy ul. Buczka  w Kudowie-Zdroju, w wysokości 349,76 zł (słownie złotych: trzysta czterdzieści dziewięć złotych 76/100),  na 2 miesięczne raty.


§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 171/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.08.2013 11:01
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.08.2013 11:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 59