Zarządzenie  Nr 173/13
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 07 sierpnia 2013 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z  tytułu opłat za lokal mieszkalny.

 

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 1) ppkt. b) w związku z § 6 ust. 1 uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zmienionej uchwałą nr LX/412/10 Rady  Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,     w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na rozłożenie na raty należności, z tytułu rozliczenia zimnej wody za 2012 r. w lokalu mieszkalnym przy ul. Słone  w Kudowie-Zdroju, w wysokości 235,73 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści pięć złotych 73/100),  na 8 miesięcznych rat.


§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza

 

 

 

 

 

 

 


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 173/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.08.2013 11:13
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.08.2013 11:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 55