Zarządzenie  Nr 175/2013
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 12 sierpnia 2013 r.


               
 w sprawie: umorzenia  należności z tytułu opłat   za lokal   mieszkalny.


               Na podstawie § 3 ust.1 i 3 oraz § 4 pkt.5 uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zmienionej uchwałą nr LX/412/10 Rady  Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na umorzenie należności z tytułu opłat, za lokal mieszkalny  przy ul. Zdrojowej w Kudowie – Zdroju,  w wysokości  1 298,63 zł (słownie złotych: tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt osiem i 63/100).

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

                                                                   
§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 175/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.08.2013 09:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.08.2013 09:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 63