Protokół nr XXXI/13 z dnia 29 maja 2013 roku

PROTOKÓŁ NR XXXI/13
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 29 maja  2013 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI      -    1000


GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI      -    1420

 

Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała przybyłych na sesję gości zaproszonych i radnych.

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 13 radnych.

Radni nieobecni:
1. Wojciech Biernacik                   - nieobecność usprawiedliwiona
2. Mirosław Olejarz                       - nieobecność usprawiedliwiona

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady  odczytała porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XXIX/13 z dnia 11.03.2013 r. nr XXX/13  z dnia 27.03.2013 r.
2. Strategia Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój oraz Produktów Turystycznych  – ocena realizacji i aktualizacja Strategii. 
3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
• zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
• zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok,
• określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kudowa – Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kudowa – Zdrój udostępnionych dla  operatorów i przewoźników oraz określenie warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
• przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kudowa - Zdrój  za rok 2012,
• przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kudowie-Zdroju na lata 2013 – 2018.
• zmiany uchwały NR XVII/106/12 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie  nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju,
• regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kudowa Zdrój.
5. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
6. Wolne wnioski – zapytania.

Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o wycofanie z punktu 3 porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kudowa – Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kudowa – Zdrój udostępnionych dla  operatorów i przewoźników oraz określenie warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Ponadto zgłosił wniosek  o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz w sprawie przekazania środków finansowych Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Nowym Sączu.
Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad i poddała pod głosowanie  w/w wniosek Burmistrza Miasta.
Przy obecności 12 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

Przewodnicząca Rady odczytała i poddała pod głosowanie zmieniony porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XXIX/13 z dnia 11.03.2013 r. nr XXX/13  z dnia 27.03.2013 r.
2. Strategia Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój oraz Produktów Turystycznych  – ocena realizacji id aktualizacja Strategii. 
3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
• zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
• zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok,
• przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kudowa - Zdrój  za rok 2012,
• przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kudowie-Zdroju na lata 2013 – 2018,
• zmiany uchwały NR XVII/106/12 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie  nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju,
• regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kudowa Zdrój,
• szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe,
• przekazania środków finansowych Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Nowym Sączu.
7. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
8. Wolne wnioski – zapytania.

Przy obecności 12 radnych w/w porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.  

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Burmistrz Miasta wręczyli podziękowania pani Jadwidze Pokrzywie    za długoletnią pracę w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej. 

 

Ad.1)

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XXIX/13 z dnia 11.03.2013 r. nr XXX/13  z dnia 27.03.2013 r.

Przy obecności 12 radnych na sali protokoły z sesji Rady Miejskiej nr XXIX/13 z dnia 11.03.2013 r. nr XXX/13  z dnia 27.03.2013 r. zostały  przyjęte jednogłośnie.
Za przyjęciem protokołów  głosowali radni: W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

 

Ad.2)

Głos zabrał pan A.Kanecki – Z-ca Burmistrza Miasta, który poinformował, że strategia rozwoju  jest przewodnikiem określającym główne cele i kierunki rozwoju w szerokim horyzoncie czasowym.  Dokument ten określa również propozycje działań, które powinny zostać podjęte, aby cele Strategii zostały zrealizowane. Wspólna praca i wysiłek instytucji, podmiotów gospodarczych, społeczności zamieszkującej miasto pozwoli osiągnąć tzw. zrównoważony rozwój terenu,  ograniczenie bezrobocia i eliminowanie negatywnych zjawisk społecznych. Przyczynia się do wzrostu rozwoju przy poszanowaniu środowiska naturalnego, które jest najważniejszym bogactwem. 
Strategia Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój oraz Produktów Turystycznych jest zbiorem pomysłów oraz opisem działań w okresie 15 lat tzn. obowiązuje do 2020 roku. Ma na celu ożywienie gospodarcze wszystkich części miasta, zwiększenie możliwości skutecznego pozyskiwania środków finansowych w tym z Unii Europejskiej, wskazania obszarów integracji mieszkańców w dążeniu do rozwoju gminy, ukazuje potencjał naszego miasta  zwłaszcza w dziedzinie turystyki i podpowiada jak ten potencjał wykorzystywać i rozwijać. 
Dlaczego podjęto decyzję, aby Strategia powstała? Upadek naszego przemysłu bawełnianego zmusił Burmistrza Miasta i Radę Miejską do podjęcia kroków mających na celu zmianę struktury miasta. Zauważono, że Kudowa-Zdrój raczej nie będzie już nigdy miastem przemysłowym, że należy wykorzystać walory  turystyczne, krajobrazowe,  samą naturę, uzdrowiskowy charakter naszego miasta i wyciągnąć z tego najważniejszy potencjał. Chciano się również czymś wyróżnić pośród tych wszystkich  gmin uzdrowiskowych,  miast i ośrodków, które  specjalizują się w lecznictwie uzdrowiskowym czy turystyce. Żeby tak mogło się stać należało stworzyć dokument, który pokazywałby co należy zrobić, aby gmina była tym ośrodkiem z prawdziwego zdarzenia, żeby świadczyła swoje usługi na najwyższym poziomie, żeby była rozpoznawalna i aby marka Kudowa-Zdrój  była na najwyższym poziomie.
 W 2003 roku podjęto tę  decyzję i gmina przystąpiła do  opracowywania Strategii. 31 maja 2004 roku została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej.  Następnie Burmistrz Miasta zarządzeniem powołał  12 osobowy skład zespołu ds. monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój oraz Produktów Turystycznych. Przewodniczącym tego zespołu został pan A.Lis, który nadzorował prace  nad Strategią przez kilka lat.  Zarządzeniem Burmistrza Miasta z 2011 r. został powołany nowy skład  zespołu ds. monitorowania Strategii.
Zespół ds. monitorowania Strategii ocenia realizacje poszczególnych działań w Strategii, wprowadza nowe zadania, aktualizuje ten dokument. Po latach obowiązywania tego dokumentu pewne zadania należy zaktualizować, pewne usunąć. Ostatnia aktualizacja miała miejsce w  2010 roku. Aktualnie w Strategii zawartych jest  156 działań.
Ten dokument co należy podkreślić jest dokumentem otwartym.  Jest to dokumenty, który można uzupełniać o wnioski radnych, Stowarzyszeń, mieszkańców,  o pomysły i uwagi wszelkich instytucji związanych  działalnością naszego miasta tj. Park Narodowy Gór Stołowych czy jednostki organizacyjne gminy. 
Mamy czasy, w których wszyscy musimy być kreatywni i musimy starzyć nowe idee, które zostaną ujęte w Strategii. W związku z tym planuje się, że kolejna aktualizacja zostanie wykonana do końca września br.
Z prac Zespołu powstają informatory, które informują o aktualizacjach, zmianach, postępach w realizacji Strategii.
Następnie głos zabrała pani Anna Norowska-Kieca – Przewodnicząca  Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miasta Kudowa-Zdrój, która przedstawiła sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia od 1996 r.
W dniu 23.07.1996 r. zostało zarejestrowane Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta Kudowa-Zdrój i wpisane do rejestru Stowarzyszeń w Sądzie Wojewódzkim w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez popularyzację wiedzy i kształtowanie etyki społecznej, upowszechnianie wiedzy o Kudowie-Zdroju, współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia, udzielanie pomocy władzom miasta w rozwoju Kudowy-Zdroju.
 Stowarzyszenie od początku swojej działalności pozyskuje fundusze ze składek członkowskich, pokazów fryzjerskich (mistrzów-stylistów), bali charytatywnych i z okazji różnych imprez organizowanych w Kudowie-Zdroju. Wychodząc naprzeciw potrzebom miasta i po rozmowach z jego mieszkańcami oraz po analizie badań dzieci kudowskich szkół przeprowadzonych przez studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu wynikła potrzeba zapobiegania wadom  rozwoju dzieci. Wspaniałą profilaktyką a także formą leczenia byłoby pływanie na basenie – stąd powstał pomysł budowy krytego basenu. Zarząd  Miasta z Burmistrzem Cz. Kręcichwostem i Rada Miejska projekt ten zaakceptowali.
Stowarzyszenie zobowiązało się do pokrycia wstępnych kosztów projektowych. Wydrukowano cegiełki w formie druków ścisłego zarachowania i były one sprzedawane na przejściu granicznym, na imprezach, w sanatoriach, pensjonatach, hotelach.
Wszystkie uzyskane środki z działalności Stowarzyszenia były  i są  wpłacane na konto w Banku Spółdzielczym w Kłodzku o/Kudowa-Zdrój.
Stowarzyszenie przyczyniło się do:
• budowy krytego basenu kąpielowego,
• pomogło ludziom w czasie powodzi zakupując żywność, wodę i środki czystości,
• zakupu w 1998 r. aparatu EKG dla przychodni,
• 21.10.2001 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy  upamiętniającej pobyt ks. kardynała Karola Wojtyły w Kudowie-Zdroju na Domu zakonnym Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej przy ul. Granicznej 4  udziałem Jego Eminencji Ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza, jego Eminencji Józefa Kajnka, duchowieństwa polskiego i czeskiego oraz mieszkańców miasta, wczasowiczów i kuracjuszy.
Tablicę oraz koszty związane z uroczystością opłaciło Stowarzyszenie.
• przekazano  bezrobotnej rodzinie z trójką dzieci w Czermnej środki na zakup opału i żywności, przekazano też dla  ludzi potrzebujących środki finansowe na zakup opału,
• przekazano też środki finansowe dla Polaków mieszkających w Kazachstanie.
• Stowarzyszenie zwróciło się z wnioskiem do Dyrektora Liceum ogólnokształcącego o nadanie imienia prof. Ireny Leśniak – Kulpy sali polonistycznej  w Liceum.
• Stowarzyszenie było współorganizatorem majówki poświęconej prof. Irenie Leśniak – Kulpowej.
• Pismem z dnia 15.04.2005 r. Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą do Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju o zmianę nazwy ul. Granicznej na Al. Jana Pawła II.
• Stowarzyszenie poparło projekt zamontowania tablicy na budynku przy ul. 1 Maja 45, w którym mieszkała w latach 1904-1935 Anna Bernat  - poetka i pisarka.
• Przy  Stowarzyszeniu utworzył się Komitet Redakcyjny, który podjął się  zadanie zredagowania książki o Kudowie-Zdrój pt. „Kudowa-Zdrój Miasto i Ludzie”. Komitet wystąpił z propozycją do znaczących w mieście osób z propozycją napisania poszczególnych  rozdziałów książki. Wszyscy autorzy zrzekli  się honorarium i praw autorskich na rzecz patronującego Stowarzyszenia.
• Stowarzyszenie wspólnie z Burmistrzem Miasta i Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizowało bale charytatywne, z których dochody przeznaczane były na: dożywianie dzieci w formie śniadań i obiadów, pomoc potrzebującym, częściowe opłacanie pobytu dzieci na półkoloniach.
Stowarzyszenie  zorganizowało 6 bali charytatywnych -  uzyskano dochód:
2004 r. – 12.700 zł,
2005 r. – 24.000 zł,
2006 r. -  28.700 zł,
2007 r. – 35.000 zł,
2010 r. – 23.000 zł,
2011 r. – 32.000 zł.
Razem: 155.400 zł
• Stowarzyszenie pismem z dnia 10.03.2004 r.  zwróciło  się do Rady  Miejskiej  Kudowy-Zdroju w sprawie budowy pomnika Królowej Anny Świdnickiej. Powiązanie dziejów naszego miasta z Piastówną Anną ma dobre uzasadnienie w szczególności w tym, że początki naszej historycznej miejscowości mają miejsce w rok po koronacji Anny na królową Czech.
• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju zorganizowało zbiórkę pieniężną na wyposażenie karetki pogotowia ratunkowego. Zebran0 23.100 zł i zakupiono m.in. aparat EKG.
• 04.06.2005 r. Stowarzyszenie było współorganizatorem festynu z okazji „Dnia Dziecka”,
• Stowarzyszenie oraz Kudowski Ośrodek Kultury, sportu i Promocji oraz Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Marzanka” zorganizowali wspólną zabawę dla wszystkich imienniczek Św. Anny  przebywających tego dnia w Kudowie. spotkania odbywały się co roku.
• 1.07.2006 r. Rada Miejskiej, pan Burmistrz Kudowy-Zdroju, Proboszczowie kudowskich parafii, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta Kudowa-Zdrój zaprosili mieszkańców, kuracjuszy, wczasowiczów na uroczystość otwarcia Alei Jana Pawła II z udziałem ks. prof. dr Ignacego Deca.
• Caritas Diecezji Świdnickiej, władze samorządowe podziękowały Stowarzyszeniu za udzielenie cennej pomocy w uruchomieniu kudowskiego Ośrodka Caritas oraz za ofiarność i solidarność na rzecz osób potrzebujących wsparcia.
• jednym z wielu pomysłów  było ogłoszenie wśród dzieci   ze szkoły  podstawowej nr 3 na nazwę i wystrój  architektoniczny 11 mostów, pod którymi  przepływa Czernica – ufundowano nagrody.
• Stowarzyszenie sfinansowało zakup plansz historycznych na uroczystość patrona ul. Kościuszki w dniu 2.05.2008 r. w Czermnej.
• Starość może być pięknym i twórczym okresem życia – to program euroregionalny , w którym uczestniczyli seniorzy z Nachodu i Kudowy-Zdroju.  Seniorzy przebywali w hotelu w Nachodzie na tygodniowych turnusach. Zadbano o wypady krajoznawcze po okolicach Nachodu, rozrywki kulturalne itp.
• Stowarzyszenie poparło finansowo organizację wystawy, której otwarcie nastąpiło 1.05.2009 r. a Sali Koncertowej w parku Zdrojowym pn. „Boże młyny, krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim”.
• Stowarzyszenie opłaciło pobyt  na obozie szkoleniowym młodzieży działającej jako ochotnicy przy Ochotniczej Straży Pożarnej  Górna Kudowa. Zakupiono mundurki po uprzednio zdanym na obozie egzaminie. Jest to jedyna w Kudowie-Zdroju drużyna młodzieżowa.
• Zapłacono za remont zbiornika na wodę w wozie strażackim.
• Stowarzyszenie pokryło koszty pobytu delegatów z miasta partnerskiego z Niemiec.
• Udzielono poparcia wniosku złożonego przez Związek Sybiraków dot. zmiany nazwy ul. Bankowej  na ul. Zesłańców Sybiru.
• W dniu 30.12.2010 r. w Kudowie-Zdroju zakopano „Skrzynię Czasu” dla potomnych, która ma być odkopana i otwarta za 100 lat. Inicjatorami byli Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego , Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta Kudowa-Zdrój oraz Referat Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju. Skrzynia wykonana jest ze stali nierdzewnej, wypełniona różnymi pamiątkami, dokumentami, zdjęciami, przykryła ją granitowa płyta.
• Powstał pomysł wykonania ośmiu stacji-tablic upamiętniających  osiem wizyt Ojca Świętego w Polsce. Stacje te będą nosić nazwy poszczególnych wizyt papieża w ojczyźnie. Do tej pory powstały dwie przy ul. Słonecznej – sfinansowana przez Klub HDK i przy Al.Jana Pawła II- sfinansowana przez Stowarzyszenie
Stowarzyszenie nadal działa, pragnie coś robić i pragnie promować miasto i pomagać naszemu miastu. W związku z tym Stowarzyszenie przygotowało dwa wnioski z prośbą o ich realizację jeżeli jest to  możliwe.
Pani Henryka Szafrańska odczytała dwa wnioski Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miasta Kudowa-Zdrój w sprawie budowy budynku z lokalami socjalnymi oraz o budowę nowego zespołu przedszkolno – żłobkowego.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wachlarz działań podjętych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta Kudowa-Zdrój jest bardzo szeroki.
Ponadto nawiązując do wypowiedzi Pana A.Kaneckiego stwierdziła, że Strategia jako dokument nie zostaje dzisiaj zamknięty i oceniony. Na dzisiejszej sesji  dyskutujemy nad Strategią, co jest w niej dobre i co należy w zapisach zmienić. We wrześniu  będzie aktualizowana Strategia, dlatego celowym byłoby, aby radni w Komisjach prześledzili zadania ujęte w Strategii i przedstawili zespołowi ds. monitorowania Strategii swoje wnioski. A.Kanecki poinformował zebranych o powołaniu nowego   Stowarzyszenia Turystyki  Biznesu  Miasta Kudowy-Zdroju, które swoją inicjatywą i działaniem wpisuje się w Strategię.
Głos zabrał pan Tomasz Adamiec – Wiceprezes  Stowarzyszenia Turystyki  Biznesu, który poinformował zebranych, że Stowarzyszenie przeanalizowało zadania ujęte w Strategii i ma kilka sugestii. Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że należy ze Strategii   usunąć zadania, których zrealizować się nie da.  Wnioski Stowarzyszenia zostaną przekazane Zespołowi ds. monitorowania Strategii.
Radny W.Gucz zaproponował, żeby materiał dot. Strategii został szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji, ponieważ jest to materiał obszerny i  nie sposób o nim dzisiaj dyskutować.
Przewodnicząca Rady  poinformowała, że na spotkaniu zespołu ds. monitorowania strategii przyjęto, że temat dzisiejszej sesji jest tematem otwartym. Strategia powstała 9 lat temu, w międzyczasie zadania w niej ujęte były modyfikowane. Materiał, który radni otrzymali obejmuje tylko  156 zadań do realizacji.  Zespół czeka na  wnioski radnych, mieszkańców, Stowarzyszeń, różnego rodzaju organizacji na temat tego  nad czym należy pracować, co ze Strategii należy usunąć, a co w niej ująć.
Następnie głos zabrał pan W.Duś – Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu, który przedstawił prezentację dot. polityki promocji  gminy oraz wskazania  działań  realizowanych w ramach promocji gminy. Prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W trakcie prezentacji na salę obrad przybyła radna A.Grzegorzewska, salę obrad opuściły radne E.Marecka-Szydło i A.Mróz. Na sali obrad pozostało 11 radnych.

Następnie głos zabrał pan Jacek Kowalczyk, który przedstawił informację dot. przygotowania projektu „Strategia Rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa- Nachod 2014 – 2024”.
Przewodnicząca Rady podziękowała za przygotowanie i przedstawianie materiałów dot. Strategii i promocji miasta.
Burmistrz Miasta  stwierdził, że  Strategia i promocja miasta są ze sobą powiązane. Jedno wynika z drugiego, jeśli nie byłoby promocji, trudno byłoby znaleźć zwolenników do realizacji wielu przedsięwzięć.  Jest to element bardzo ważny, istotny. Można tylko dyskutować gdzie należałoby postawić większy nacisk.  Nad promocją trzeba cały czas pracować, szukać różnych rozwiązań  i starać się dotrzeć do ludzi. Strategia Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój oraz Produktów Turystycznych  to pokaźny dokument. Przy każdym punkcie zapisany jest pracownik lub instytucja, która realizuje poszczególne zadania.
Kudowa-Zdrój miastem przemysłowym już nie będzie. Przy wszystkich decyzjach jakie mamy zamiar podejmować trzeba patrzeć na to, aby otworzyć miasto dla wszystkich. Należy  starać się, aby nie wprowadzać zbyt wielu ograniczeń, ponieważ takie miasta są omijane.  Kudowa-Zdrój ma duży potencjał i trzeba to pokazać i  wykorzystać.
Burmistrz Miasta omówił wykaz  działań do realizacji na lata 2010 – 2020  wynikających ze  Strategii Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój oraz Produktów Turystycznych (wykaz zadań w załączeniu do protokołu). Działania ujęte w Strategii trzeba modyfikować.  Burmistrz Miasta zachęcił radnych do pracy na Strategią i przedyskutowania jej na posiedzeniach Komisji.

 

Ad.3)

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej  obejmują:
1) zmiany w zakresie przedsięwzięć
- zmieniono harmonogram realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja kulturalna" zmniejszając limit zobowiązań majątkowych do kwoty 149.319 zł  do realizacji w 2013 roku , wprowadzono limit zobowiązań bieżących dla w/w projektu w kwocie 46.783 zł w 2014 roku,
- wprowadzono zadanie planowane do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pn. „Strategia Rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod-Hronov na lata 2014-2024” i limicie zobowiązań bieżących w kwocie 109.800 zł w tym w 2013 roku – 10.480 zł i w 2014 roku – 99.320 zł oraz limicie zobowiązań majątkowych w kwocie 10.200 zł w 2013 roku . Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2013-2014.
2) zmiany w przepływów pieniężnych i kwoty długu
- wprowadzono zmiany dotyczące 2013 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów,  wydatków, przychodów i rozchodów,
- wprowadzono zmiany dotyczące 2014 i lat następnych  dotyczące zmiany dochodów i wydatków wynikające ze zmiany harmonogramów realizacji zadań oraz zwiększenia kosztów bieżących utrzymania komunalnego zasobu mieszkaniowego.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.    

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok
Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  projekt uchwały zakłada zmniejszenie  planu dochodów oraz  planu wydatków o kwotę o 131.578,00 zł. Zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco:
Dochody:
- dział 700 – w związku ze zmianą wysokości dofinansowania projektu pn. "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej nr 5,7,9,11,13 w Kudowie-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych" wprowadza się do planu dochodów kwotę 202.845,00 zł z tytułu refundacji ze środków UE. Wprowadza się do planu dochodów kwotę 222.128,00 zł z tytułu odszkodowania za wywłaszczenie przez  Skarb Państwa nieruchomości gruntowych na terenie  przejścia granicznego,
- dział 750 – w związku z uzyskaniem pomocy z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej wprowadza się dochody w kwocie 41.528,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.  „Wykonanie odwodnienia budynku UM”. Wykreśla się dochody z tytułu refundacji ze środków budżetu UE dotyczące projektu pn. „Strategia rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod 2014-2024” w związku z przesunięciem zakończenia realizacji projektu na 2014 rok.
- dział 754 – w związku z uzyskaniem pomocy z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej wprowadza się dochody w kwocie 31.154,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.  „Modernizacja remizy strażackiej w Kudowie-Zdroju w zakresie poszycia dachowego”,
- dział 801 – w związku z uzyskaniem pomocy z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej wprowadza się dochody w kwocie 27.318,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.  „Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy szkole podstawowej przy ul. Buczka 9”,
- dział 853 – w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami w ramach projektu pn. „Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia” dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu refundacji o 4.470,00 zł,
- dział 900 – w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami w wyniku rozstrzygniętych przetargów w ramach projektu pn. „Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie-Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej- etap II” dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu refundacji o 350.081,00 zł,
- dział 921 – wykreśla się w 2013 planowane dochody z tytułu realizacji projektu pn. „LET`S DANCE czyli muzyczne lato na Pograniczu” w kwocie 102.000,00 zł  w związku z wydłużonym okresem oczekiwania na refundację wydatków dotyczących realizacji mikroprojektów,
- dział 926 – wykreśla się w 2013 planowane dochody z tytułu realizacji projektu pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch - współpraca transgraniczna młodzieży szkolnej na Pograniczu Kłodzkim”  w kwocie 107.100,00 zł  w związku z wydłużonym okresem oczekiwania na refundację wydatków dotyczących realizacji mikroprojektów. Wprowadza się dochody  w kwocie 21.000,00 zł z tytułu dotacji uzyskanej ze środków  państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów.
Wydatki:
- dział 600 – wprowadza się wydatki w kwocie 58.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego łączącego północno-zachodnią część miasta z drogą wojewódzką nr 387” niezbędnej do aplikowania o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
- dział 630 –zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki niekwalifikowane dotyczące projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju - etap IV”,
- dział 700 – zwiększa się o 397.600,00 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem i dostawą mediów do lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego w tym 150.000,00 zł dotyczące wpłat na fundusz remontowy i 247.600,00 zł dotyczące zakupu pozostałych usług w związku z niedoszacowaniem kosztów utrzymania i administrowania komunalnym zasobem mieszkaniowym. Zwiększa się o 41.800,00 zł wydatki związane z realizacją projektu pn. "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej nr 5,7,9,11,13 w Kudowie-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych" w wyniku rozstrzygnięć przetargowych. Zmniejsza się o 100.000,00 zł wydatki na realizację zadania pn.  „Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha” w wyniku rozstrzygnięć przetargowych,
- dział 750 – zmniejsza się o 109.520,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. „Strategia rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod 2014-2024” w związku z przesunięciem realizacji części zadań na 2014 rok. Wprowadza się wydatki majątkowe związane z realizacją w/w projektu w kwocie 10.200,00 zł na zakup sprzętu multimedialnego. Zwiększa się wydatki związane z promocją gminy o 4.387,00 zł,
- dział 754 – wprowadza się wydatki w kwocie 5.000,00 zł jako wpłatę na fundusz wsparcia karpackiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania płyty CD przez Orkiestrę Reprezentacyjną Straży Granicznej zawierającej utwory Stanisława Moniuszki. Zwiększa się wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych o 10.000,00 zł w związku z rozliczeniem za 2012 rok kosztów ogrzewania pomieszczeń przy ul. 1 Maja 49. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 70.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Czermna ”,
- dział 801 – zwiększa się wydatki o 10.900,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy szkole podstawowej przy ul. Buczka 9”. Zwiększa się o 78.080,00 zł  wydatki związane z udzieleniem dotacji dla niepublicznych przedszkoli w związku z większą ilością dzieci uczęszczających do tych przeszkoli. Wprowadza się wydatki w kwocie 64.500,00 zł dotyczące zwrotu należności wynikającej z wyroku sądowego w sprawie zmniejszenia wysokości kary umownej zapłaconej przez wykonawcę boiska sportowego przy ul. Buczka 9,
- dział 851 – w związku z większymi niż planowano wydatki na szczepienia przeciw rakowi szyjki macicy ( spłata zobowiązań z 2012 roku) zwiększa się wydatki na ten cel o 630,00 zł,
- dział 853 – w związku z podpisaniem aneksu do umowy dofinansowania projektu pn. „Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia” umożliwiającego przesunięcie majątkowych wydatków niekwalifikowalnych do kategorii kwalifikowalnych zmniejsza się wydatki niekwalifikowalne o 20.000,00 zł , zwiększa się wydatki niekwalifikowalne o 15.647,00 zł. Dokonuje się przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 4.900,00 zł w ramach wydatków bieżących i zmniejsza się wydatki bieżące związane z realizacją w/w projektu o 8.136,00 zł,
- dział 854 – zwiększa się o 4.074,00 zł wydatki związane z wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych ( uzupełnienie 20 % wkładu własnego),
- dział 900 – wprowadza się wydatki inwestycyjne  w kwocie 15.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa boksu śmietnikowego wraz z osłoną na osiedlu ul. Buczka”. Zmniejsza się o 4.470,00 zł wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w związku z ujęciem jej w rozdziale 01008. Zmniejsza się o 879.914,00 zł wydatki na realizację projektu pn. „Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie-Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej- etap II” w wyniku rozstrzygnięć przetargowych. Wprowadza się wydatki w kwocie 149.319,00 zł związane z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji,
- dział 921 – zmniejsza się wydatki związane z realizacją projektu pn. „LET`S DANCE czyli muzyczne lato na Pograniczu” o 23.675,00 zł ( zmniejszenie wydatków majątkowych o 60.000,00 zł, zwiększenie wydatków bieżących o 36.325,00 zł),
- dział 926 – zmniejsza się wydatki związane z realizacją projektu pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch - współpraca transgraniczna młodzieży szkolnej na Pograniczu Kłodzkim” o 22.000,00 zł ( zmniejszenie wydatków majątkowych niekwalifikowalnych o 23.160,00 zł, zwiększenie wydatków majątkowych kwalifikowalnych o 15.160,00 zł , zmniejszenie wydatków bieżących o 14.000,00 zł). Wprowadza się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia stadionu sportowego - etap I (od ul. Nad Potokiem)”. Zwiększa się wydatki na umowy zlecenia w związku z organizacją zajęć sportowych w ramach zadania pn. ‘Upowszechnianie sportów zimowych. Doskonalenie jazdy na nartach zjazdowych, biegowych, saneczkarstwo, gry i zabawy na śniegu dla dzieci i młodzieży kudowskich szkół”. Zwiększa się o 60.000,00 zł wydatki na zakup usług w związku z planowaną organizacją imprezy plenerowej  pt. „Złote przeboje na wakacjach” w dniu 20.07.2013 roku.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     
 
• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kudowa - Zdrój  za rok 2012
Głos zabrała pani M.Miliszewska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,  która poinformowała, że   zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej, który wszedł w życie z dniem 03.05.2011r. ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gmina , powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Ust. 4 powołanego wyżej artykułu stanowi, iż organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.
Zasoby pomocy społecznej Gminy Kudowa-Zdrój, określone w przedłożonej ocenie, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kudowa - Zdrój  za rok 2012 została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A.Grzegorzewska,W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kudowie-Zdroju na lata 2013 – 2018
Głos zabrała pani M.Miliszewska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,  która poinformowała, że   na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie po dokonaniu nowelizacji art.6 ustawą z dnia 10.06.2010 r. w sprawie zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie należy do zadań własnych gminy. Zadania wyznacza ustawa a do najważniejszych zadań należy:
- opracowanie i realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
 Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie ,
- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i
wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą,
- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
- tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
Zakres współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie obejmuje działania na rzecz:
1) Budowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Kudowy-Zdroju, poprzez współpracę samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz organów administracji rządowej i wymiaru sprawiedliwości w ramach przeciwdziałania przemocy domowej.
2) Podnoszenia świadomości społecznej mieszkańców w zakresie problematyki przemocy w rodzinie, poprzez integrowanie środowisk i działań na rzecz ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie.
3) Wymiany informacji o zjawisku przemocy w rodzinie.
 Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kudowie-Zdroju na lata 2013 – 2018 została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały NR XVII/106/12 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie  nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju
Głos zabrała pani B.Kopeć, która  poinformowała, że Burmistrz Miasta po dokonaniu analizy organizacji pracy w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju przedstawia Radzie Miejskiej niniejszy projekt uchwały zmieniający zakres zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju. Ze względu na charakter przyznawanych  świadczeń w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych przyznawanych na podstawie art. 90f ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  celowe jest przekazanie do realizacji tych zadań Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Przekazanie zadań powinno nastąpić w drodze uchwały Rady Miejskiej zmieniającej Statut tej jednostki. Stąd też w projekcie uchwały znajduje się zmieniona treść § 5 dotychczasowego Statutu, w którym w punkcie 9 wpisano powyższe zadanie.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany uchwały NR XVII/106/12 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie  nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju  została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.   

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kudowa Zdrój
Głos zabrała pani H B.Kopeć, która  poinformowała, że w związku z przekazaniem Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju przez Radę Miejską prowadzenia postępowań o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów z terenu gminy Kudowa-Zdrój i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych konieczne jest uchylenie uchwały Nr XXVII/178/08 Rady Miejskiej Kudowy- Zdroju z dnia 29 września 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kudowa Zdrój i podjęcie nowej uchwały w tej sprawie.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kudowa została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe 

Głos zabrała pani B.Kopeć, która  poinformowała, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony przez panią E.Ubik na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zasady  przyznawania, nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe  wymagają szczególnej regulacji. Zasady wspierania dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych sportowo zamieszkałych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, stosownie do zapisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie zostały określone w powyższym projekcie uchwały Rady Miejskiej. Projekt uchwały konsultowany był z nadzorem prawnym.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni:  A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania środków finansowych Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Nowym Sączu
Głos zabrała pani I.Biernacik, która  poinformowała, że realizując zadania, jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu m.in. kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, co reguluje art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej złożył wniosek o przekazanie poprzez „Fundusz Wsparcia Straży Granicznej” środków finansowych na pokrycie kosztów wydania płyty CD przez Orkiestrę Reprezentacyjną Straży Granicznej, która będzie zawierać utwory polskich kompozytorów narodowych w tym Stanisława Moniuszki, patrona Festiwali Moniuszkowskich w Kudowie-Zdroju.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przekazania środków finansowych Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Nowym Sączu została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

 

Ad.4)

Radny W.Gucz nawiązując do zapisu dot. uporządkowanie parkingu położony przy ul. Okrzei (teren na którym parkują autobusy) oraz rozważenia  możliwość zamknięcia ul. Okrzei stwierdził, że parking przy ul. Okrzei od lat jest parkingiem dla autobusów PKS, wycieczkowych, turystycznych. Jest to miejsce od lat zwyczajowo przyjęte. Trzeba to miejsce uporządkować natomiast  w jego odczuciu zamknięcie tej ulicy nie jest  dobrą decyzją. Jest to ulica bardzo wąska, dojazd jakichkolwiek służb ratunkowych  będzie utrudniony.
Burmistrz Miasta stwierdził, że na terenie na którym parkują autobusy panuje ciągle  ogromny bałagan. Burmistrz stwierdził, że to przewoźnicy powinni pokrywać koszty sprzątania. Teren na został uporządkowany, naprawiono częściowo nawierzchnię tego parkingu,  ustawiono pojemnik 110l na śmieci,  skrócono zajeżdżany trawnik przy ul. Okrzei. Jeżeli  chodzi o zamknięcie ulicy Burmistrz poinformował, że mieszkańcy chcą, aby drogę  tą traktować jako drogę wewnątrzosiedlową.  Jeszcze nie zlecono wykonania projektu organizacyjnego. Po jego przygotowaniu zostanie podjęta ostateczna decyzja.
Pani M.Miliszewska poinformowała, że początkiem czerwca planuje się uruchomienie wypożyczali sprzętu rehabilitacyjnego.
Burmistrz Miasta zaproponował, aby termin otwarcia ustalić na dzień 10.06.2013 r.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania a prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdój. 
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia sprawozdania a prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdój podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

 

Ad.5)

Radna A.Grzegorzewska poinformowała, że  jeden z mieszkańców osiedla przy ul. Tkackiej stwierdził, że jeżeli chodzi o psie odchody to radni oraz władze miasta nic nie robią w kierunku rozwiązania tego problemu. Ponadto stwierdził, że  jeżeli władze nie wiedzą jak ten problem rozwiązać to powinny zadzwonić do Bogatyni, ponieważ tam zostało to skutecznie rozwiązane.  W Bogatyni są ludzie, którzy pilnują, tam każdy pilnuje swojego psa będąc z nim na spacerze, ludzie  sprzątają po swoich psach.  Radna stwierdziła, że faktycznie w Kudowie nadal jest brudno, psie odchody są wszędzie. U nas też należałoby  coś zrobić, żeby tę sytuację poprawić. Radna apelowała, aby zadzwonić do władz Bogatyni i zapytać jak sobie poradzili z tym problemem.
Burmistrz Miasta stwierdził, że na terenie naszej gminy ustawione są pojemniki z pakietami na psie odchody. Niestety sytuacja jest taka, że sąsiad sąsiadowi nie zwróci uwagi bo się boi i to jest problem.
Radna T.Żulińska  stwierdziła, że  społeczeństwo powinno być bardziej obywatelskie i naprawy świata nie zaczynać od władz miasta, a również od siebie. Czy sąsiad sąsiada musi pilnować?
Burmistrz Miasta stwierdził, że gmina jest zbyt liberalna. Wydaje się ogromne pieniądze na zakup  pojemników, na ich naprawę, ponieważ są notorycznie niszczone.  Mieszkańcy chcą, aby pojemniki w mieście były  i żeby było ich więcej.  Na ostatnim spotkaniu przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej stwierdzili, że nie są w stanie zwracać uwagi ludziom, którzy po swoich psach nie sprzątają. Nie mogą tego egzekwować, to powinna egzekwować Straż Miejska. Trzeba się uprzeć, egzekwować i karać tych, którzy po swoich  psach nie sprzątają.
Radny W.Gucz stwierdził, że jest również inny problem. Nasze ulice, zatoczki parkingowe zanieczyszczone są plamami od oleju. Trzeba uczulić służby na ten problem.
Radna G.Janiszewska może należałoby zastanowić się  nad zatrudnieniem osoby do spraw porządkowych, która np. pilnowałaby, żeby samochody stały na parkingach  a nie na trawnikach, żeby mieszkańcy sprzątali po swoich psach itp.  Stwierdziła, że najlepszy sposób na utrzymanie porządku to przez kieszeń do głowy.  
Burmistrz Miasta sygnalizował, że może należałoby zorganizować spotkanie radnych z policją, strażą miejską i podyskutować jak rozwiązać problemy związane z utrzymaniem porządku, jak egzekwować przepisy porządkowe. Należy rozpocząć  eliminowanie problemów krok po kroku.
Radna G.Janiszewska  zaprosiła radnych na Targi  Artystyczne Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, które odbędą się 02.06.2013 r. o godz. 1100 w Parku Zdrojowym.
A.Kanecki zaprosił zebranych na  I Ogólnopolski Konkurs Kulinarny "Gęsina nie tylko na św. Marcina", który  odbędzie się 1.06.2013 w  Parku Zdrojowym.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że na jej ręce  wpłynęło zaproszenie od Pani Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej na spotkanie z młodymi czytelnikami „A to ci nowina”  i „Radni czytają dzieciom Tuwima” w dniach 03-07.06.2013 r.
Burmistrz Miasta poinformował, że 04.06.2013 r. o godz. 1800 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami osiedla Fabrycznego. Spotkanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza część będzie poświęcona wnioskom zgłoszonym przez mieszkańców tej części miasta w ubiegłym roku. Natomiast druga część poświęcona będzie realizacji inwestycji przy ul. Tkackiej (mała architektura) oraz rewitalizacji os. Fabrycznego.
Burmistrz Miasta poinformował, że odpisał opinię stwierdzającą zgodność ze statutem uzdrowiska propozycji dot.  budowy McDonalda na terenie prywatnym położonym pomiędzy stacją Shell a Biedronką. 
Ponadto Burmistrz Miasta poinformował, że dla  39. dzieci nie było miejsca w oddziałach przedszkolnych. Podjęto decyzję, że od 01 września br. świetlica środowiskowa z DPT Cyganerii wraca do Harcówki. Klasy trzecie zostaną przeniesione z budynku przy ul. Buczka do budynku przy ul. Szkolnej. W szkole przy ul. Buczka powstaną dwa dodatkowe oddziały przedszkolne. I tym sposobem będzie miejsce dla wszystkich dzieci.
Burmistrz Miasta poinformował, że dochody gminy  po 5 miesiącach br. wynoszą niewiele ponad 10% planowanych dochodów.  Z zaplanowanej ze sprzedaży nieruchomości  kwoty 1.900.000 zł dochody za 5 m-cy  wynoszą 195.000 zł. Nie ma mowy, żeby po stronie wydatków zrealizować te zadania, które zostały  wpisane do budżetu. Trzeba będzie dokonać szczegółowej korekty budżetu.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem czy odbył się  już przetarg na wywóz nieczystości z terenu gminy.
Burmistrz Miasta poinformował, że przetarg jeszcze się nie odbył, zostanie ogłoszony w najbliższych dniach.
Poruszono sprawy dotyczące gazyfikacji osiedla przy ul. Łąkowej. Z-ca Burmistrza A.Kanecki omówił przygotowania do tej inwestycji.
Burmistrz Miasta poinformował, że gaz na osiedlu przy ul. Łąkowej będzie w październiku i mieszkańcy wiedzą o tym od dwóch lat.  Zaproponował, aby zorganizować kolejne spotkanie z mieszkańcami, w którym udział wezmą radni, ZAMG oraz Zakład Gazowniczy.
 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  XXXI sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba

 

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXXI/13 z dnia 29 maja 2013 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.09.2013 11:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż