Protokół nr XXXII/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku

 

PROTOKÓŁ NR XXXII/13
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 27 czerwca  2013 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI      -    1200


GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI      -    1615

 

Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała przybyłych na sesję gości zaproszonych i radnych.

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 13 radnych.

Radni nieobecni:
1. Anna Grzegorzewska                   - nieobecność usprawiedliwiona
2. Mirosław Olejarz                          - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Przewodnicząca Rady  odczytała porządek obrad:
1. Wręczenie stypendiów Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
• określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kudowa – Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kudowa – Zdrój udostępnionych dla  operatorów i przewoźników oraz określenie warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
• zmiany uchwały NR XXVIII/194/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój,
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok,
• udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok,
• zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok,
• przystąpienia  do  sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju przy ulicy Kościuszki,  dz. nr 451, obręb Czermna,
• zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działki nr 386, 387/3 w obrębie Słone,
• nadania tytułu   „Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój”,
• nadania tytułu   „Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój”,
• nadania tytułu   „Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój”,
• deklaracja nr 1/13.
3. Wolne wnioski – zapytania.

 

Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o wniosek   wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
• szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• uchylenia uchwały nr XXXI/218/13 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie przekazania środków finansowych Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Nowym Sączu,
• zmiany uchwały Nr XXX/204/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia   27 marca 2013 r. w sprawie opłaty targowej na terenie  miasta Kudowa-Zdrój,
• zmiany uchwały NR XVII/106/12 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie  nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju.

 

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad i poddała pod głosowanie  w/w wniosek Burmistrza Miasta.
Przy obecności 13 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

Przewodnicząca Rady odczytała i poddała pod głosowanie zmieniony porządek obrad: 
1. Wręczenie stypendiów Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
• określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kudowa – Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kudowa – Zdrój udostępnionych dla  operatorów i przewoźników oraz określenie warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
• zmiany uchwały NR XXVIII/194/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój,
• szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok,
• udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok,
• uchylenia uchwały nr XXXI/218/13 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie przekazania środków finansowych Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Nowym Sączu,
• zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok,
• zmiany uchwały Nr XXX/204/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia   27 marca 2013 r. w sprawie opłaty targowej na terenie  miasta Kudowa-Zdrój,
• przystąpienia  do  sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju przy ulicy Kościuszki,  dz. nr 451, obręb Czermna,
• zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działki nr 386, 387/3 w obrębie Słone,
• nadania tytułu   „Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój”,
• nadania tytułu   „Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój”,
• nadania tytułu   „Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój”,
• zmiany uchwały NR XVII/106/12 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie  nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju,
• deklaracja nr 1/13.
3. Wolne wnioski – zapytania.

Przy obecności 13 radnych w/w porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.  

 

Ad.1)

Radna A.Mróz – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, że stypendia przyznawane są w trzech kategoriach tj. naukowe, artystyczne i sportowe.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Burmistrz Miasta wręczyli stypendia Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w następujących kategoriach:

ARTYSTYCZNE

1. PIERZAKOWSKI PIOTR  – uczeń klasy Ia Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, wychowawca Krystyna Suchan, dyrektor Jerzy Łukasik – zajął III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plejada Świętych-Wielkie Imieniny.
2. WZROŚLAK SYLWIA –  uczennica klasy IIa Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, wychowawca Małgorzata Biernacik, dyrektor Jerzy Łukasik – zajęła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plejada Świętych-Wielkie Imieniny.
3. BARSZCZOWSKI RAFAŁ – uczeń klasy IIIa Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, wychowawca Teresa Misiak, dyrektor Jerzy Łukasik – zajął I miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie Multimedialnym o Janie Pawle II.

NAUKOWE

1. BAZELA MACIEJ – uczeń klasy Va Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, wychowawca Wiesława Łuczyszyn, dyrektor Jerzy Łukasik – zajął: III miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki OLIMPUS Sesja Wiosenna, wyróżnienie za zajęcie 13 miejsca w ogólnopolskim konkursie Multitest 2012 z matematyki, laureat za zajęcie 14 miejsca w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki OLIMPUS Sesja Jesienna, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym Krąg, wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.
2. POTOCZNY ŁUKASZ – uczeń klasy IIc Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, wychowawca Małgorzata Zabrzeska, dyrektor Jerzy Łukasik – otrzymał: wyróżnienie za uzyskany wynik w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny, dyplom uznania w konkursie matematycznym MULTITEST, zakwalifikował się do II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego.

SPORTOWE

1. DOPART MARCELINA – uczennica klasy III Szkoły Podstawowej nr 3, wychowawca Kamila Muc-Buczyńska, dyrektor Małgorzata Krawczyk, zawodniczka Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Wodny Świat” – zdobyła: I miejsce w XII Otwartych Zawodach Pływackich o Puchar Prezydenta Miasta Jelenia Góra na dystansie 25 m. stylem dowolnym,  I miejsce w XII Otwartych Zawodach Pływackich o Puchar Prezydenta Miasta Jelenia Góra na dystansie 25 m. stylem klasycznym, I miejsce w Wodnym Festynie z okazji Dnia Dziecka w konkurencji wyścig australijski, III miejsce w TJ Delfin Nachod, I miejsce w Letnich Zawodach Pływackich w Kudowie-Zdroju w konkurencji 50 m. stylem klasycznym kobiet, I miejsce w Letnich Zawodach Pływackich w Kudowie-Zdroju w konkurencji 50 m. stylem dowolnym, I miejsce w XI Międzynarodowych Zawodach Pływackich Pogranicza Jelenia Góra na dystansie 25 m. stylem dowolnym, III miejsce w XI Międzynarodowych Zawodach Pływackich Pogranicza Jelenia Góra na dystansie 25 m. stylem grzbietowym, I miejsce w Mistrzostwach Kłodzka w Pływaniu Szkół Podstawowych „O Puchar Burmistrza Kłodzka” na dystansie 25 m. stylem dowolnym, II miejsce w V Otwartych Transgranicznych Mistrzostwach Powiatu Kłodzkiego na dystansie 25 m. stylem dowolnym, I miejsce w Mistrzostwach Kłodzka w Pływaniu Szkół Podstawowych „O Puchar Burmistrza Kłodzka” na dystansie 25 m. stylem dowolnym, II miejsce w V Otwartych Transgranicznych Mistrzostwach Powiatu Kłodzkiego na dystansie 25 m. stylem grzbietowym, II miejsce TJ Delfin Nachod na dystansie 50 m, I miejsce w Zawodach Pływackich dla Dzieci Kudowa-Zdrój na dystansie 50 m. stylem grzbietowym, I miejsce w Zawodach Pływackich dla Dzieci Kudowa-Zdrój na dystansie 50 m. stylem dowolnym, II miejsce w V Otwartych Transgranicznych Mistrzostwach Powiatu Kłodzkiego na dystansie 100 m. stylem zmiennym, II miejsce w V Otwartych Transgranicznych Mistrzostwach Powiatu Kłodzkiego na dystansie 50 m. stylem dowolnym, III miejsce w Międzynarodowych Zawodach Pływackich Świdnicka Gwiazdka 2012 na dystansie 50 m. stylem motylkowym, I miejsce w Trutnov na dystansie 50 m., I miejsce w Trutnov na dystansie 200 m., I miejsce w Wiosennych Zawodach Pływackich Kudowa-Zdrój na dystansie 50 m. stylem dowolnym, I miejsce w Wiosennych Zawodach Pływackich Kudowa-Zdrój na dystansie 50 m. stylem grzbietowym.
2. KOTUŁA AGNIESZKA – uczennica klasy III Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, wychowawca Teresa Misiak, dyrektor Jerzy Łukasik – zajęła II miejsce w Eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Małopolska 2012 w zapasach w stylu wolnym i zapasach kobiet waga 49 kg, XII miejsce w XVIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Gorlicach w zapasach kobiet waga 49 kg, XII miejsce w I Pucharze Polski w Wałbrzychu w zapasach kobiet waga 49 kg.
3. MACHAJ KAMILA – uczennica klasy VIc Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, wychowawca Monika Kandefer, dyrektor Jerzy Łukasik – jest zawodniczką Kadry Wojewódzkiej dziewcząt w piłce nożnej i bierze udział w Mistrzostwach Polski Kadr Wojewódzkich U-13.
4. GAMROT MATEUSZ – student II roku wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji na kierunku Ratownictwo Medyczne – jest członkiem Kadry Narodowej Amatorskiej MMA (Mixed Martial Arts, mieszane sztuki walki) zajął: I miejsce w Mistrzostwach Europy w Amatorskim MMA na Węgrzech, I miejsce w Mistrzostwach Europy w Grapplingu, Nogi na Węgrzech, I miejsce w Mistrzostwach Polski w Luboniu w brazylijskim Juitshu, I miejsce w IV Mistrzostwach Polski w Grapplingu w Poznaniu, I miejsce w X Gali Sportów Walki „Night of Champion” 5 w Poznaniu. Wniosek o nagrodę złożony przez ULKS „OPAL” Kudowa-Zdrój. 
5. SMOLARSKI ARIEL – student V roku Akademii Wychowania Fizycznego, kierunek wychowanie fizyczne we Wrocławiu – zdobył: I miejsce w Mistrzostwach Polski Kickboxingu, walki zawodowe seniorów w Kleszczowie, wygrał finał programu „Szkoła Walki Drwala w Krakowie. Wniosek o nagrodę złożony przez ULKS „OPAL” Kudowa-Zdrój. 
6. CZUBAK KRZYSZTOF – zawodnik ULKS „OPAL” Kudowa-Zdrój, trener Eugeniusz Maćkowski, uczeń klasy Vb Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, wychowawca Krystyna Słoboda, dyrektor Jerzy Łukasik – zdobył: III miejsce w XXXI Turnieju Młodzików i Dzieci w zapasach styl wolny z okazji 68 Rocznicy Wyzwolenia Milicza, III miejsce w V Turnieju „Akvasalon” w zapasach w stylu wolnym w Hradec Kralove, III miejsce w XII Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym Dziewcząt i Chłopców o Puchar Burmistrza Kudowy-Zdroju, III miejsce w XVI Międzynarodowym Mikołajkowym Turnieju Zapaśniczym w stylu wolnym o Puchar Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego w Wołowie, III miejsce w IV Turnieju Zapaśniczym im. Eugeniusza Ratajczaka w Miliczu.
7. STERNICKI DOMINIK – zawodnik ULKS „OPAL” Kudowa-Zdrój, trener Eugeniusz Maćkowski, uczeń klasy V Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Społecznych, wychowawca Agnieszka Świderska, dyrektor Jerzy Sypek – zdobył: I miejsce w IV Turnieju Zapaśniczym im. Eugeniusza Ratajczaka w Miliczu, I miejsce w X Ogólnopolskim Turnieju Kadetów Młodzików i Dzieci w zapasach styl wolny w Cieszkowie, I miejsce w XIII Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym Dziewcząt i Chłopców o Puchar Burmistrza Kudowy-Zdroju, I miejsce w XVI Międzynarodowym Mikołajkowym Turnieju Zapaśniczym w stylu wolnym o Puchar Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego w Wołowie, I miejsce w V Turnieju „Akvasalon” w zapasach w stylu wolnym w Hradec Kralove, II miejsce w XXXI Turnieju Młodzików i Dzieci w zapasach styl wolny z okazji 68 Rocznicy Wyzwolenia Milicza, II miejsce w XL Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym o Puchar Wójta Gminy Lewin Kłodzki.
8. DRUŻYNA PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT – Kinga Cholawska, Julia Drąg, Angelika Walczak, Anna Bogowska, Anna Jakubiec, Izabela Dubińska, Kamila Machaj, Paulina Sendor, Marta Paździorko – uczennice  Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, trener Paweł Bubiński, dyrektor Jerzy Łukasik – zajęły II miejsce w finale wojewódzkim III Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska w kategorii dziewczęta starsze.

 

Ad.2)

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kudowa – Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kudowa – Zdrój udostępnionych dla  operatorów i przewoźników oraz określenie warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Głos zabrała pani A.Potoczna, która  poinformowała, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2013 r. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o publicznym transporcie zbiorowym jednostka samorządu terytorialnego, które posiadają na sowim terenie przystanki komunikacyjne mają obowiązek określić  w drodze uchwały wykaz tych przystanków komunikacyjnych  oraz warunki i zasad korzystania z przystanków. brak takiej uchwały może uniemożliwić wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwoleń na przewóz osób w transporcie drogowym. 

Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kudowa – Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kudowa – Zdrój udostępnionych dla  operatorów i przewoźników oraz określenie warunków i zasad korzystania z tych przystanków została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.  

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały NR XXVIII/194/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój
Głos zabrała pani A.Potoczna, która poinformowała, że zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 25 stycznia 2013r. wprowadziła obowiązek określenia przez Radę Miejską warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tej sytuacji zaszła potrzeba zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój i ustalenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wypełnioną deklarację w formacie PDF pobraną ze strony www.kudowa.pl, www.eko.kudowa.pl www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl będzie można przesłać wykorzystując pismo ogólne znajdujące się na skrzynce podawczej (ePUAP) Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój.

Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany uchwały NR XXVIII/194/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój   została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.  

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Głos zabrała pani A.Potoczna, która poinformowała, że w wyniku ponownej analizy uchwały nr XXVIII/193/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój                        i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stwierdzono, iż należy dołączyć zapis dotyczący pokrycia przez gminę kosztów związanych z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych oraz w worki do zbiórki odpadów segregowanych oraz kosztów związanych z utrzymaniem pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Uwzględniając powyższe zmiany, oraz mając na uwadze przejrzystość przepisów prawa w zakresie wprowadzenia na terenie gminy Kudowa – Zdrój nowego systemu odbierania odpadów komunalnych podjęcie nowej uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stało się konieczne.
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem co będzie w przypadku kiedy wspólnota mieszkaniowa nie wyrazi chęci zakupu przez gminę  kolorowych pojemników do segregacji odpadów, a wszyscy mieszkańcy określili się, że będą segregować odpady. Czy ktoś będzie to weryfikował.
A.Potoczna w deklaracji jest  pozycja, gdzie właściciele nieruchomości muszą zadeklarować, gdzie będą segregowane odpady wyrzucać. W momencie kiedy uporamy się z pierwszym naborem deklaracji, zostaną one zweryfikowane. Wiemy dokładnie, gdzie stoją pojemniki do segregacji, jeśli okaże się, że na jakiejś nieruchomości nie stoją pojemniki do segregacji, będzie sprawdzane, gdzie odpady są wyrzucane. Wtedy będziemy zastanawiać się jak to rozliczyć. Nie będzie to na pewno łatwe.
Spółka, która podpisze z gminą umowę na wywóz nieczystości będzie miała obowiązek przedstawić  do 10 sierpnia informację ile pojemników zostało odebranych z nieruchomości mieszanych i nieruchomości niezamieszkałych.
Radny M.Mrowiec zwrócił się z pytaniem, czy po opróżnieniu pojemników będą one dezynfekowane. Jak to będzie funkcjonować.
A.Potoczna poinformowała, że szczegóły nie zostały jeszcze ustalone. Do tej pory pojemniki były zabierane raz w roku na bazę i były dezynfekowane. Zobowiązała się do przygotowania informacji na ten temat przed zleceniem tej usługi.
Radny W.Gucz stwierdził, że przeraża go problem ceny na punkcie przeładunkowym w Kłodzku. Czy  Burmistrz Miasta wspólnie z innymi gminami przewiduje formę  nacisku na Urząd Marszałkowski.
Burmistrz Miasta stwierdził, że mamy świadomość, że zupełna  wolność kształtowania tzw. „ceny na bramie”.  Dopóki zasady i ceny nie będą zweryfikowane przez instytucje, które mają do tego prawo (gminy do tego prawa nie mają) to tak będzie. Urzędy Marszałkowskie nie mają wpływu formalnego. Wyraził nadzieję, że wszystko się wyjaśni i  poukłada w ciągu kilku czy kilkunastu miesięcy.
I.Biernacik poinformowała, że ustawa o odpadach wprowadziła w tym roku obowiązek tzw. opłaty rekultywacyjnej. Jest to   nowa rzecz, która została narzucone, każde składowisko działające lub nowo otwarte do ceny śmieci musi dołożyć opłatę,  która będzie gromadzona na wyodrębnionym funduszu, i która będzie służyła do rekultywacji po jego zamknięciu.  Zwiększona opłata  tzw. „ceny na bramie” wynika  także z tej nowej opłaty.
Burmistrz Miasta stwierdził, że istotną rzeczą jest, aby chronić   rodziny wielodzietne, które mają małe dzieci. Będziemy się zastanawiać  jaka forma prawna pomocy dla takich rodzin  będzie najbardziej odpowiednia.
I.Biernacik  poinformowała, że nowelizacja ustawy z 25 stycznia br. wprowadziła możliwość stosowania ulg i zwolnień z tej opłaty. Gminy  zastosowały różne metody np. zwalnia się z opłaty za trzecie i kolejne dziecko czy  stosuje się zniżkę w wysokości 50%. Trzeba będzie się zastanowić nad formą pomocy i propozycja zostanie radnym przedstawiona.
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem czy przewidziane są tzw. wystawki.
A.Potoczna poinformowała, że będzie tak jak do tej pory. Kolejna wystawka będzie jesienią br.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o zwiększenie częstotliwości wywozu nieczystości z budynków przy  ul. Zdrojowej 16. Pojemniki są notorycznie przeładowane. Być może należałoby zwiększyć plac i ustawić więcej pojemników.
Burmistrz Miasta poinformował, że z tego miejsca śmieci wywożone są trzy razy z tygodniu. Spółdzielnia ma za mało miejsca i nie mieści się tam więcej pojemników. Cały teren  wokół jest własnością prywatną i nie można zwiększyć powierzchni tego placu. Są możliwości techniczne, żeby wykonać zadaszenie i zamknąć to miejsce.
Randy W.Gucz zwrócił się z pytaniem, czy przewiduje się budowę nowych zadaszonych punktów.
Burmistrz Miasta poinformował, że nowych stanowisk, które będą ogrodzone i zadaszone  będzie niewiele. Musimy nauczyć się nowych zachowań i przez kilka miesięcy obserwować jak to wszystko będzie funkcjonowało.
A.Potoczna poinformowała, że budowa nowego boksu jest to koszt ok. 12.000 zł netto. 
 Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.  

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok 
Przewodnicząca Rady  poinformowała, że uchwałą nr III/64/2013 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22.04.2013 r.  wydał pozytywną opinię z uwagami  o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2012 r. Uchwała RIO stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Głos zabrała pani I.Biernacik, która poinformowała, że uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczą dwóch rzeczy. 
Pierwsza uwaga RIO dotyczy przekroczenia relacji, która  wynika z ustawy o finansach publicznych. W art. 242 ustawy został zawarty zapis  mówiący o tym, że w danym roku budżetowym dochody bieżące powinny być większe lub równe wydatkom bieżącym.  Gmina tę relację przekroczyła tzn. wydatki bieżące były większe o 304.191,16 zł od uzyskanych dochodów bieżących. Jeżeli chodzi o te kwotę złożyły się na to:  spłata zobowiązań przejętego przez gminę zakładu budżetowego Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej.  Zobowiązania w wysokości 1.400.000 zł zostały przez gminę w całości  spłacone.
Z drugiej strony gmina nie uzyskała wszystkich należności, które zostały również przejęte z byłych Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej (należności, to kwota powyżej 700.000 zł). Druga przyczyna takiego stanu rzeczy to realizacja   mikroprojektów, na które nie uzyskano w danym roku dofinansowania. Gmina liczy, że uda się to dofinansowanie uzyskać. Wydatki niepokryte dochodami można odliczać i przekroczenie relacji jest dużo mniejsze i wynosi niecałe 100.000 zł.
 Druga uwaga RIO  dotyczy wykazania  w sprawozdaniu budżetowym zobowiązań wymagalnych, które przekroczyły  łącznie z wykonaniem założony plan. Jest to kwota 5.181,56 zł i wynikała z nieprawidłowego zaksięgowania w trakcie roku niektórych wydatków.

Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok  została podjęta następującą ilością głosów:

za było                  -   11 radnych
przeciw była        -     1 radna
wstrzymała się    -     1 radna

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.  
Przeciw głosowała radna: E.Marecka-Szydło,
Wstrzymała się radna: A.Mróz.

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok  została podjęta większością głosów.

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
Przewodnicząca Rady  odczytana  uchwałę nr III/118/2013 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12.06.2013 r.  wydał pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowie Miasta Kudowa-Zdrój za 2012 r. Uchwała RIO stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny M.Turoń – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej poinformował, że Komisja Rewizyjna na dwóch posiedzeniach zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz sprawozdaniem finansowym z 2012 r. , jak również z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Działając na podstawie art. 18 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój oraz sprawozdanie finansowe za rok 2012 oraz wniosła do Rady Miejskiej o udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój. Wniosek o udzielenie absolutorium został przyjęty w głosowaniu jawnym większością głosów. Uchwała nr 1/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 03.06.2013 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2012 r.  oraz stanowisko Komisji rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok  została podjęta następującą ilością głosów:

za było                  -   11 radnych
przeciw była        -     1 radna
wstrzymała się    -     1 radna

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.  
Przeciw głosowała radna: E.Marecka-Szydło,
Wstrzymała się radna: A.Mróz.

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok została podjęta większością głosów.

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/218/13 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie przekazania środków finansowych Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Nowym Sączu 
Głos zabrała I.Biernacik, która poinformowała, że uchwała nr XXXI/218/13 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie przekazania środków finansowych Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Nowym Sączu  była przedmiotem badania nadzorczego Regionalnej Izby Obrachunkowej, która stwierdziła niezgodność uchwały z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
 Z w/w przepisów wynika co należy do zadań Straży Granicznej. W związku z tym, że koszty wydania płyty CD przez Orkiestrę Reprezentacyjną Straży Granicznej w Nowym Sączu nie mieszczą się w wyżej wymienionym katalogu należy uchylić uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/218/13 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie przekazania środków finansowych Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Nowym Sączu została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.  

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok
Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  projekt uchwały zakłada Zwiększenie  planu dochodów oraz  planu wydatków o kwotę  15.600,00 zł . Zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco:
Dochody:
- dział 010 – zwiększa się dochody o kwotę 3.200,00 zł w związku z zawarciem porozumienia w sprawie współpracy w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej na rok 2013” z przeznaczeniem na zakup narzędzi niezbędnych do realizacji prac oraz o kwotę 12.400,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Zarządem Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy.
Wydatki:
- dział 010 – zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy w związku ze zwiększonym zakresem prac po wystąpieniu intensywnych opadów, które spowodowały lokalne podtopienia
- dział 700 – zwiększa się o 20.000,00 zł wydatki bieżące związane z zakupem materiałów na potrzeby utrzymania budynków i lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego,
- dział 710 – zmniejsza się o 50.000,00 zł wydatki na zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z planowanym zakończeniem prac w 2014 roku. Zmniejsza się o 30.000,00 zł wydatki na opracowania geodezyjne w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na podziały geodezyjne gruntów i wznowienia granic,
- Dział 750 – zwiększa się o 30.000,00 zł wydatki na promocję gminy w związku z przeprowadzeniem kampanii promocyjnej w TVN Meteo,
- Dział 754 – zmniejsza się o 5.000,00 zł wpłaty na fundusz celowy Straży Granicznej w związku z uchyleniem uchwały nr XXXI/218/13 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie przekazania środków finansowych Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Nowym Sączu. Wprowadza się wydatki w kwocie 70.000,00 zł  na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku  na zakup sprzętu pożarniczego w zamian za przekazany nieodpłatnie średni samochód gaśniczy dla OSP Czermna, które zostaną przekazane jako pomoc finansowa dla Powiatu Kłodzkiego. Wykreśla się wydatki na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Czermna ”. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł na zadanie pn.”Karoseracja samochodów otrzymanych nieodpłatnie na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych w Kudowie-Zdroju”
- dział 801 – wprowadza się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkól Publicznych poprzez zainstalowanie klimatyzacji w pomieszczeniu gabinetu stomatologicznego”. Zwiększa się o 9.000,00 zł  wydatki związane z remontem autobusu szkolnego,
- Dział 852 – zwiększa się o 2.500,00 zł wydatki na dowóz żywności rozdawanej wśród mieszkańców Kudowy-Zdroju,
- dział 900 – wprowadza się wydatki inwestycyjne  w kwocie 30.000,00 zł na zadanie pn. „Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” zlokalizowanego przy ul. Fredry 8. Zmniejsza się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o 30.000,00 zł. Zmniejsza się o 3.900,00 zł wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego.
Salę obrad opuścili radna A.Mróz i radny M.Turoń. Na sali obrad obecnych jest 11 radnych
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga,  Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska. 

 

 Na salę obrad wróciła radna A.Mróz. Na sali obrad obecnych jest 12 radnych.
 
• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/204/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia   27 marca 2013 r. w sprawie opłaty targowej na terenie  miasta Kudowa-Zdrój
Głos zabrała I.Biernacik,  która poinformowała, że z uwagi na wypowiedzenie umowy na pobór opłaty uzdrowiskowej przez inkasenta opłaty targowej proponuje się powołanie na stanowisko inkasenta opłaty targowej dodatkowego inkasenta – tj. Panią A.Kotułę, pozostawiając w rezerwie dotychczasowych inkasentów.

Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/204/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia   27 marca 2013 r. w sprawie opłaty targowej na terenie  miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.  

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju przy ulicy Kościuszki,  dz. nr 451, obręb Czermna 

 Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przystąpienia  do  sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju przy ulicy Kościuszki,  dz. nr 451, obręb Czermna została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.  

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działki nr 386, 387/3 w obrębie Słone 

 Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działki nr 386, 387/3 w obrębie Słone została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.  
Salę obrad opuścił radny W.Biernacik. Na sali obrad obecnych jest 11 radnych.

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania tytułu   „Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój”,
Głos zabrał pan J.Łukasik – Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju, który przedstawił wniosek o nadanie tytułu   Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój Pani prof. Alicji Chybickiej.

Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie nadania tytułu   „Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój”  została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.  

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania tytułu   „Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój”,
Głos zabrała pani A.Norowska-Kieca – Przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miasta Kudowa-Zdrój, która przedstawiła wniosek o nadanie tytułu   Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój Panu dr Andrzejowi Kaiserowi.

Radny W.Gucz stwierdził, że pan A.Kaiser jest osobą, która przebywa w Kudowie-Zdroju tylko czasowo, ma dom w Pstrążnej.  Nie znamy za bardzo pana A.Kaisera, może znają go osoby, którym pomógł. W związku z tym ma pewne wątpliwości i wolałby się na razie wstrzymać, jeżeli chodzi o tę kandydaturę.
Pani A.Norowska-Kieca stwierdziła, że tak jak mówiła wcześniej pan dr A.Kaiser pomaga mieszkańcom Kudowy-Zdroju. Nie można powiedzieć ilu osobom pomógł,  ponieważ jest to tajemnica lekarska. Są dziesiątki osób, którym pomógł. W Kudowie-Zdroju przebywa bardzo często, często właśnie z Pstrążnej dojeżdża do pracy. Jest bardzo związany z naszym miastem.   Pani A.Norowska-Kieca uważa, że to co robi pan dr A.Kaiser jest bardzo ważne, należy to docenić i uhonorować tym tytułem, tym bardziej, że jest to tylko honorowy tytuł.
Burmistrz Miasta stwierdził, że szanuje stanowisko radnego W.Gucza. Przecież  nie każdy musi być do czegoś lub do kogoś przekonany. Jeśli chodzi o pana A.Kaisera poinformował, że na jego prośbą pomógł kilku mieszkańcom naszego miasta.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie nadania tytułu   „Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój”  została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.  

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania tytułu   „Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój”,
Głos zabrała pani A.Norowska-Kieca – Przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miasta Kudowa-Zdrój, która przedstawiła wniosek o nadanie tytułu   Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój Panu prof. dr hab. Markowi Ziętkowi.

Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie nadania tytułu   „Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój”  została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.  

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały NR XVII/106/12 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie  nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju

Głos zabrała pani H B.Kopeć, która  poinformowała, że Burmistrz Miasta po dokonaniu analizy organizacji pracy w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju przedstawia Radzie Miejskiej niniejszy projekt uchwały zmieniający zakres zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju . Ze względu na charakter przyznawanych  świadczeń w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych przyznawanych na podstawie art. 90f ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty celowe jest przekazanie do realizacji tych zadań Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Przekazanie zadań powinno nastąpić w drodze uchwały Rady Miejskiej zmieniającej Statut tej jednostki. Stąd też w projekcie uchwały znajduje się zmieniona treść § 5 dotychczasowego Statutu, w którym w punkcie 9 wpisano powyższe zadanie .

Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany uchwały NR XVII/106/12 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie  nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.  


• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt deklaracja nr 1/13 w sprawie warunków rozwoju miasta europejskiego Kudowa-Zdrój – Nachod.

Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu deklaracja nr 1/13. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali deklaracja nr 1/13 w sprawie warunków rozwoju miasta europejskiego Kudowa-Zdrój – Nachod  została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w deklaracji  głosowali radni:  W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.  

 

Ad.3)

Radny T.Szełęga zwrócił się z wnioskiem o rozważenie możliwości opracowania programu, który mobilizowałby mieszkańców do szanowania przyznanych im lokali mieszkalnych czy to komunalnych czy socjalnych. Należy zmobilizować mieszkańców do tego, aby o lokale mieszkalne dbali.  Komisja Spraw Społecznych współpracuje z Ref. Gospodarki Mieszkaniowej, ale nie do wszystkich można dotrzeć. Niektóre mieszkania od lat są niemalowane i dewastowane i ludzie domagają się nowych mieszkań.
Zaproponował, aby dokonać weryfikacji lokali mieszkalnych, w których mieszkają najubożsi mieszkańcy. Należy zweryfikować, które lokale wymagają remontów, ponieważ niektóre z nich nie nadają się do zamieszkania. Proponuje powołanie Komisji, która sprawdzi te lokale.
Ponadto radny zwrócił  się z wnioskiem o przeprowadzenie rozmów z działającymi w Kudowie-Zdroju przychodniami w sprawie dwugodzinnych  dyżurów pielęgniarek w dni wolne od pracy (sobota, niedziela). Jest konieczność wprowadzenia takich dyżurów, ponieważ często ludzie starsi nie mają możliwości, aby dojechać do Polanicy na zastrzyk.
Radny W.Gucz przypomniał, że na dzisiejszej sesji uhonorowano trzy osoby tytułem Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój. Stwierdził, że należałoby rozważyć przygotowania wniosku o nadanie tego tytułu ks. Janowi Szetelnickiemu. Ks. Jan Szetelnicki przechodzi na emeryturę, zrobił wiele dobrego w naszym mieście m.in. finansował posiłki dla dzieci, wspomagał ludzi w trudnych sytuacjach, niektórym częściowo opłacał mieszkania itd.  Uważa, że propozycja ta powinna zostać uwzględniona.
Radny T.Szełęga poinformował, że Klub Honorowych Dawców Krwi chciał wystąpić z wnioskiem o nadanie ks. Janowi Szetelnickiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój, ale niestety nie wyraził na to zgody.
Burmistrz Miasta  poinformował, że w ubiegłym roku przeprowadził rozmowę z ks. J.Szetelnickim na ten temat, ale niestety nie chciał podpisać zgody na przyznanie mu tego tytułu. Prosił żeby do czasu kiedy pracuje i nie jest na emeryturze, nie składać mu takich ofert.
Radna A.Mróz stwierdziła, że coraz częściej słyszy się, że gmina szykuje się do przejęcia od starostwa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Zawodowych.  Zwróciła się z pytaniem czy rzeczywiście jakieś kroki w tym kierunku są podejmowane.
Burmistrz Miasta stwierdził, że poza tymi rozmowami, o których już radnych informował inne rozmowy z przedstawicielami Starostwa się nie odbyły. Natomiast bardzo aktywnie i  w sposób zdecydowany gmina artykułuje niezadowolenie ze stanu technicznego i warunków nauczania w tym budynku. Stan techniczny budynku jest to element, którym gmina się interesuje i chcemy, żeby budynek ten wyglądał inaczej.   Efekt działań gminy jest taki, że ogłoszono przetarg i w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z wykonawcą remontu. Kwota 320.000 zł jest przeznaczona na remont sanitariatów, szatni, zaplecza,  adaptacji byłego mieszkania na  służbowego na pokój nauczycielski będą wymienione pozostałe okna itd. Prace te zostaną wykonane w czasie wakacji.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że rozmawiała z Przewodniczącym Rady Powiatu i ustalono, że 16 wrześnie 2013 r. odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji, na którym Pan Starosta  i Pan Przewodniczący będą z radnymi na ten temat rozmawiać.
B.Kopeć poinformowała, że jakiś czas temu wraz z członkami Komisji Oświaty dokonano przeglądu świetlic środowiskowych. W ramach spotkań z kierownikami świetlic  pani E.Solawa-Ksepka, która pracuje w Cyganerii jako kierownik świetlicy środowiskowej i jako gospodarz Cyganerii opowiedziała o swojej inicjatywnie związanej z imprezą, którą organizowała  dla dzieci . Powiedziała, że bardzo jej zależało, żeby dzieci otrzymały  baloniki z cukierkami. Członkowie Komisji Oświaty postanowili pomóc i zebrali na ten cel kwotę 150 zł. W imieniu swoim i pani E. Solawy-Ksepki podziękowała za pomoc finansową.
 Pani U.Faroń-Bielecka i imieniu  swoim i pani E. Solawy-Ksepki wręczyła podziękowania Przewodniczącej Rady, Pani B.Kopeć, radnemu T.Szełędze za wspieranie i udział w różnego rodzaju organizowanych  przedsięwzięciach.
Ponadto podziękowała radnym za udział w przedsięwzięciu „Radni czytają dzieciom Tuwima”.
Przewodnicząca Rady podziękowania pani U.Faroń-Bieleckiej za to, że wraz ze swoimi pracownikami organizuje ciekawe formy  pracy bibliotecznej z dziećmi. Spotkanie z dziećmi było dla radnych dużym przeżyciem. Dzieci były bardzo  dobrze przygotowane do spotkania i przedstawiły radnym  bardzo ciekawe wnioski.
B.Kopeć poinformowała, że uczestniczyła w spotkaniu  podsumowującym program „Potyczki nie tylko z literaturą”.  Był to program polsko-czeski. Było to także ogromne przeżycie. Były dzieci z Hronowa i Kudowy-Zdroju, był przedstawiciel Parku Narodowego Gór Stołowych. Przygotowana została wystawa prac fotograficznych wykonanych przez dzieci w ramach w/w programu. Pani Sekretarz stwierdziła, że dzieje się wiele wspaniałych rzeczy pod skrzydłami Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Radny W.Gucz stwierdził, że należy podkreślić bardzo duże zaangażowanie pani E. Solawy-Ksepki, która prowadzi zajęcia w Cyganerii, po prostu dzieci do niej lgną.  Radny  zwrócił się z pytaniem, czy przewiduje się modernizację tego budynku ponieważ jego stan techniczny nie jest najlepszy.
M.Biernacki – dyrektor Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego zaprosił radnych na imprezy organizowane w Muzeum.
 Radny M.Mrowiec  w nawiązaniu do wypowiedzi radnego T.Szełęgi dot. powołania zespołu czy komisji ds. przeglądu (kontroli) lokali mieszkalnych zwrócił się z wnioskiem o szczególne zwrócenie uwagi na wentylacjię w lokalach mieszkalnych.
Radna Z.Wolińska  złożyła podziękowania pani U.Faroń-Bieleckiej za zorganizowanie przedsięwzięcia „Radni czytają dzieciom Tuwima”. Następnie przedstawiła wnioski – postulaty zgłoszone przez dzieci:
• dzień w Kudowie-Zdroju bez pojazdów mechanicznych,
• więcej obiektów sportowych,
• więcej placów zabaw,
• budowa domu spokojnej starości,
• większa biblioteka,
• skate park – należałoby uporządkować ponieważ jest zamalowany,
• naprawa chodników i jezdni – w pierwszej kolejności ul. Zdrojowa,
• budowa chodnika na Górnej Kudowie - ul. 1 Maja.
Radna G.Janiszewska przedstawiła  kolejne wnioski – postulaty zgłoszone przez dzieci:
• więcej piaskownic w mieście,
• huśtawki z opon,
• budki z hot-dogami, watą cukrową,
• przejście dla pieszych przy szkole.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, który poinformował, że dwie klasy drugie ze szkoły przy ul. Buczka zostaną przeniesione do szkoły przy ul. Szkolnej. Dwie sale  przy ul. Buczko zostaną w ten sposób zwolnione dla dwóch oddziałów przedszkolnych. Dzieci zostaną  zabrane z oddziału przedszkolnego w Harcówce. Do Harcówki na poprzednich warunkach wraca Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Świetlica środowiskowa z Cyganerii wraca również do Harcówki na ul. Poznańską.  W taki sposób pani E. Solawa-Ksepka, która prowadzi zajęcia w Cyganerii będzie miała większe możliwości realizacji swoich zamierzeń. Ponadto poinformował, że jeżeli chodzi o wydatki na cele remontowe Cyganerii to  dużych nakładów się nie przewiduje. Zostaną odświeżone trzy ściany budynku.
Burmistrz Miasta przedstawił przygotowaną przez Referat Inwestycji i Funduszy Europejskich informację dot. zadań  na lata 2013 – 2014, na które gmina uzyskała dofinansowane lub które zostały pozytywnie zaopiniowane po procesie oceny. Szczególną uwagę zwrócił na projekt „Strategia Rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod 2014 – 2024”. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Zwrócił się z prośbą do radnego M.Oleśki – przewodniczącego Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej o przeanalizowanie tego materiału na posiedzeniu Komisji.
Burmistrz Miasta przedstawił także informację o zatrudnieniu osób bezrobotnych – stan na czerwiec 2013 (Informacja w załączeniu do protokołu.  ) oraz poinformował, że od lipca 2012 r. do maja 2013 r. w ramach programu „Praca za czynsz”  kudowianie odpracowali 108.000 zł.
Radna T.Żulińska zgłosiła wniosek, żeby przygotować dla mieszkańców informację ze zdjęciami dot. projektów już zrealizowanych, projektów, które są w trakcie realizacji.  
B.Kopeć – Sekretarz omówiła regulamin wyposażenia sprzętu rehabilitacyjnego w Kudowie-Zdroju, przyjęty zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  z dnia 26.06.2013 r.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w lipcu do Horn Bad Meinberg wyjeżdża delegacja naszego miasta na zaproszenie Burmistrza Miasta.
Radna A.Mróz zaproponowała, aby Strategię Rozwoju Miasta Kudowa-Zdrój i Produktów Turystycznych omówić na wspólnym posiedzeniu Komisji  i wypracować wspólne wnioski.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  XXXII sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba

 

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:

bs

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXXII/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.09.2013 11:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż