Protokół nr XXXIII/13 z dnia 12 lipca 2013 roku

 

PROTOKÓŁ NR XXXIII/13
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 12 lipca  2013 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI      -    1400


GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI     -    1450


Wiceprzewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała przybyłych na sesję radnych.

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 12 radnych.

Radni nieobecni:
1. Anna Mróz             - nieobecność usprawiedliwiona
2. Łucja Rachuba       - nieobecność usprawiedliwiona
3. Tadeusz Szełega    - nieobecność usprawiedliwiona


Wiceprzewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Wiceprzewodnicząca Rady  odczytała porządek obrad:
1. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
• zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok.
2. Wolne wnioski – zapytania.

Radni nie wnieśli uwag do w/w porządku obrad.

 

Ad.1)

• Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok
Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  projekt uchwały zakłada zmniejszeniem   planu dochodów oraz  planu wydatków o kwotę  29.000,00 zł. Zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco:

Dochody:
- dział 600 –zmniejsza się o 29.000,00 zł planowane dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dla osiedla domów jednorodzinnych w Kudowie-Zdroju etap III – ul. Dębowa” z tytułu  zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych na drogach gminnych realizowanych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg  Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój”.

Wydatki:
- dział 600 – zmniejsza się  o 52.000,00 zł plan wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dla osiedla domów jednorodzinnych w Kudowie-Zdroju etap III – ul. Dębowa” tj. do wysokości kwoty określonej w przetargu,                                          
- dział 900 – wykreśla się wydatki inwestycyjne  w kwocie 20.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni miejskiej” w związku z dokonaniem zakupu sprzętu o cenie jednostkowej poniżej 3.500 zł i zaliczeniem go do § 4210.
- dział 926 – zwiększa się  o 43.000,00 zł plan wydatków niekwalifikowalnych przeznaczonych na realizację zadania pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch – współpraca transgraniczna młodzieży szkolnej na Pograniczu Kłodzkim” tj. do wysokości kwoty określonej w przetargu.        
Pani Skarbnik wyjaśniła, że jeżeli chodzi o  modernizację boiska sportowego w Słonem  zaplanowano na ten cel ok. 150.000 zł. Wpłynęła tylko jedna oferta większa o 43.000 zł niż  założono. Oferta jest taka, ponieważ  jest to małe boisko, koszty dojazdu są duże i firma, która będzie  kładła specjalistyczne podłoże  boiska  tak wysoko się wyceniła.  
W związku powyższym gmina miała do wyboru odstąpienie od realizacji tego zadania  i ogłoszenie kolejnego przetargu, który wcale nie gwarantowałby uzyskania niższej kwoty. Podjęto decyzję o przyjęciu oferty  i przygotowano projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy, który zwiększa plan wydatków na realizację  tego zadania  o kwotę 43.000 zł.   Środki te pochodzić będą z wykreślenia wydatków inwestycyjnych  zaplanowanych na zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni  miejskiej. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie ul. Dębowej, który okazał się tańszy o 52.000 zł   i zaoszczędzone środki  zostały przesunięte na wykonanie boiska.   
Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się z pytaniem jakiego rodzaju nawierzchnia będzie kładziona na boisku.
Burmistrz Miasta poinformował, że nawierzchnia będzie poliuretanowa, czyli taka jak na Orliku. Firma, która złożyła ważną ofertę posiłkuje się firmą, która wykonuje Orliki. Dla tej firmy wykonanie tego boiska jest zadaniem nieopłacalnym, ale zgodziła się wykonać tylko tę pracę jako udziałowiec w  konsorcjum.
Prace zostaną zakończone przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, jeżeli umowa zostanie podpisana do  15 lipca, ponieważ tak jest zapisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   Jeżeli do tego czasu umowa nie zostanie podpisana to zadanie nie zostanie wykonane do końca sierpnia br.
Wiceprzewodnicząca  Rady poinformowała, że w Zespole Szkół Społecznych w Słonym jest obecnie 150 uczniów. Boisko będzie ogólnodostępne. Teren jest monitorowany i boisko będzie przypilnowane i zadbane. Teren szkolny jest pod szczególną  opieką.

Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Wiceprzewodnicząca Rady odczytała i  poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, M.Olejarz, M.Oleśko, M.Turoń, Z.Wolińska,                     B. Ziemianek, T.Żulińska.  

 

Ad.2)

Radna E.Marecka – Szydło zwróciła się z pytaniem w jaki sposób podmioty gospodarcze świadczące usługi noclegowe , których klienci mogą korzystać z paszportów kudowskich, są informowani o funkcjonowaniu takiego programu.
A.Kanecki – Z-ca Burmistrza poinformował, że maj i czerwiec był to okres, w którym wspólnie z panem W.Dusiem odwiedzali pensjonaty, hotele itd.   Odwiedzili ok. 15 obiektów.
Radna E.Marecka – Szydło stwierdziła, że  tłumaczyła ludziom co to jest i jak działa paszport. Pani Skarbnik jakiś czas temu powiedziała, że zainteresowanie  funkcjonowaniem paszportu jest znikome co zostało potwierdzone przez pana W.Dusia. 
A.Kanecki – Z-ca Burmistrza poinformował, że to o czym mówił dot. roku bieżącego. Duża akcja informacyjna odbyła się w roku ubiegłym. Zwrócono się do wszystkich prowadzących pensjonaty, hotele itp. o wywieszenie regulaminów. Pan W.Duś z jednym z pracowników odwiedzali obiekty i rozmawiali z osobami obsługującymi recepcje na czym to wszystko polega.
Radna E.Marecka – Szydło zwróciła się z pytaniem co z obiektami sezonowymi. Stwierdziła, że najtańszym  sposobem jest wysłanie maili do obiektów noclegowych.
A.Kanecki – Z-ca Burmistrza poinformował, że informacje zostały wysłane. Na spotkaniach z gestorami  bazy hotelowej i gastronomicznej organizowanych przez Przewodnicząca Rady informowano również jak działa paszport.
Radny M.Turoń poinformował, że na jednym ze spotkań pan   W.Duś poinformował, że zostały wysłane maile do gestorów bazy noclegowej na temat paszportu. Pewnie ich nie czytają i są bardzo zdziwieni, że coś takiego funkcjonuje.
Radni w trakcie dyskusji stwierdzili, że gestorów bazy pewnie to nie interesuje.
Radny M.Olejarz poinformował, że  informuje wszystkich gości, że funkcjonuje coś takiego, ale jest to tylko informacja. Nawet jeżeli któryś z ośrodków informuje, że  paszport jest do odebrania w Punkcie Informacji Turystycznej, to nie wie czy ludziom chce się po niego iść. Należy się zastanowić czy takie rozwiązanie jest dobre i czy się sprawdza. Należy zastanowić się, czy nie należałoby przekazać paszportów do obiektów.  
W trakcie dyskusji stwierdzono, że najprawdopodobniej goście często nie są informowani o możliwości uzyskania paszportu. Zaproponowano, że może należałoby przygotować ulotkę z informacją o paszporcie, która będzie wręczana gościom w momencie uiszczania opłaty uzdrowiskowej.  Zaproponowano również, aby zwrócić się do gestorów bazy noclegowej z pytaniem co sądzą o paszportach i co należałoby poprawić, żeby to lepiej funkcjonowało, jaką informację przygotować dla  gości. Zobaczymy kto się zainteresuje i odpowie na maila. Informację przedstawi na kolejnej sesji.
Radny W.Gucz stwierdził, że mieszkańcy  narzekają na sytuację związaną ze śmieciami. Mieszkańcy np. na ul. Tkackiej woleliby, żeby tak ja zrobiła to Spółdzielnia Mieszkaniowa, miejsca gdzie są ustawione pojemniki na odpady były zabudowane i zamykane. Chodzą złomiarze, którzy grzebią w śmiechach i zostawiają straszny bałagan.  Radny zwrócił się z pytaniem czy jest możliwość, aby wybudować zamykane boksy.
Radny M.Olejarz zwrócił się z pytaniem, czy został już wykonany czy jest może w trakcie przegląd dróg i chodników  po kątem inwentaryzacji  dziur. 
Pani I.Biernacik poinformowała, że zadanie jest w trakcie realizacji.  Ogłoszony  jest przetarg na  naprawę dróg. W przyszłym tygodniu rozpocznie się remont dróg szutrowych.
Wiceprzewodnicząca Rady zaproponowała, aby w sierpniu zwołać posiedzenie Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej lub wspólne posiedzenie Komis w celu omówienia spraw dotyczących remontów dróg.
Radny  W.Gucz poinformował zebranych, że mieszkańcy narzekają na współpracę z ZAMG. Radny podał przykład wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Głównej 11 dot. ustawienia pojemników na odpady pod oknami.
A.Kanecki zobowiązał się, że zapozna się  w/w sprawą i spróbuje ją wyjaśnić.

 


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady zamknęła  XXXIII sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Teresa Żulińska

 

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:

bs

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXXIII/13 z dnia 12 lipca 2013 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.09.2013 11:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż