ZARZĄDZENIE  Nr 259/2013

Burmistrza Miasta  Kudowy-Zdroju
z dnia   16 października 2013 roku


 
 w sprawie    nadania    regulaminu    Gminnej   Komisji   Rozwiązywania   Problemów  Alkoholowych w Kudowie-Zdroju


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2012r.  poz. 1356) Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza co następuje:

 

§ 1

 
Nadaję Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kudowie-Zdroju, w brzmieniu określonym  w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz

Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 259/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.10.2013 10:56
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:29.03.2022 08:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 76