Zarządzenie Nr  265/13
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 21 października 2013 roku


w sprawie: ustalenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.), w związku z Uchwałą Nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 29 listopada 2007 roku  w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego Nr 302, poz.4103) Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się roczny czynsz dzierżawny w wysokości 342,00 zł + 23% VAT za dzierżawę gruntu położonego w Kudowie-Zdroju w obrębie Jakubowice (AM-1,2) oznaczonego ewidencyjnie jako część działki nr 13/1 i 33 o łącznej powierzchni 2154 m2 dzierżawionego z przeznaczeniem na składowanie materiałów oraz park maszyn prowadzonej działalności.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

§ 4

 

Traci moc Zarządzenie nr 19/09 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarzadzenie nr 265/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.10.2013 11:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.10.2013 11:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 51