ZARZĄDZENIE NR 288/13
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
z dnia 20 listopada 2013 roku

 

w sprawie powołania komisji przetargowej


Na podstawie art. 19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 96/11 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17.05.2011 roku w sprawie regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Kudowy-Zdroju - zarządzam, co następuje;


§1


Powołuję komisję przetargową do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Dostawa sprzętu ratowniczego i przeciwpożarowego oraz wyposażenia osobistego strażaków dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kudowa-Zdrój ” w zakresie oceny spełniania warunków udziału, badania i oceny ofert, złożenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:

1. Stanisław Jakubiec              przewodniczący komisji 
2. Aneta Potoczna                   członek komisji 
3. Małgorzata Jakubiec             członek komisji 
4. Marek Kot                              sekretarz 


§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 288/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.11.2013 13:45
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.11.2013 13:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 70