Zarządzenie  Nr 289/13
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 20 listopada 2013 r.


               
 w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym.

 

               Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1) ppkt b) w związku z § 6 ust. 1 uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zmienionej uchwałą nr LX/412/10 Rady  Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

1. Wyrażam zgodę na rozłożenie na 10  rat należności  w wysokości  918,00 zł ( słownie złotych: dziewięćset osiemnaście złotych 00/100) z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym.
2. Ustala się następujące terminy płatności i kwoty rat:
- 30.11.2013 – 92,00 zł
- 30.12.2013 – 92,00 zł
- 30.01.2014 – 92,00 zł
- 28.02.2014 – 92,00 zł
- 30.03.2014 – 92,00 zł
- 30.04.2014 – 92,00 zł
- 30.05.2014 – 92,00 zł
- 30.06.2014 – 92,00 zł
- 30.07.2014 – 92,00 zł
- 30.08.2014 – 90,00 zł.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam skarbnikowi gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 289/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.11.2013 13:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.11.2013 13:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 66