Zarządzenie Nr 262/2013
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 18 października 2013 roku


w sprawie:  regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Kudowie-Zdroju


Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 2 ust. 1 ustawy  z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. tj. z 2011r. Nr 118, poz.687 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1


Ustala się regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych przy ul. Kościelnej oraz przy ul. Słone w Kudowie-Zdroju stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Inwestycji i Funduszy Europejskich oraz Zarządcy Cmentarzy Komunalnych – Kudowskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

§ 3


Traci moc zarządzenie Nr 122/2012 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 23 maja 2012r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Kudowie-Zdroju przy ul. Słone.

 

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 262/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:30.10.2013 08:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:22.04.2021 12:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 121