Zarządzenie  Nr 316/2013
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 20 grudnia 2013 r.


w sprawie:   umorzenia  należności z tytułu opłat   za  wywóz nieczystości stałych.

 

               Na podstawie § 5 ust. 1  pkt.  1  uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zmienionej uchwałą nr LX/412/10 Rady  Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zarządzam co następuje:


§ 1


 Umarzam z urzędu należności z tytułu wywozu nieczystości stałych w wysokości 80,19zł (słownie złotych: osiemdziesiąt  i  19 /100) wraz z odsetkami w kwocie 20,54zł (słownie złotych: dwadzieścia i 54/100) ustalonymi  na dzień 18.12.2013r. ze względu na zgon dłużnika.


§ 2


 Wykonanie zarządzenia powierzam skarbnikowi gminy.


§ 3


 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 316/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:30.12.2013 13:51
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:10.01.2014 13:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 66