Zarządzenie  Nr 318/2013
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 20 grudnia 2013 r.


            
 w sprawie:   umorzenia  należności z tytułu opłat   za  wywóz nieczystości stałych.

 

               Na podstawie § 5 ust.1pkt.3 uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zmienionej uchwałą nr LX/412/10 Rady  Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zarządzam co następuje:


§ 1


Umarzam z urzędu należności z tytułu wywozu nieczystości stałych w wysokości 59,32 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt dziewięć  i 32 /100) wraz z odsetkami w kwocie 15,19zł (słownie złotych: piętnaście i 19/100) ustalonymi na dzień 18.12.2013 r. ze względu na brak możliwości uzyskania kwoty wyższej od kosztów postępowania zmierzającego do przymusowego zaspokojenia wierzytelności. 


§ 2


 Wykonanie zarządzenia powierzam skarbnikowi gminy.


§ 3


 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 318/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:30.12.2013 13:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:30.12.2013 13:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 74