Zarządzenie  Nr 329/2013
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 31 grudnia 2013 r.


               
 w sprawie:   umorzenia  należności z tytułu czynszu i opłat   za lokal   mieszkalny.


               Na podstawie § 5 pkt.1 ppkt.5 oraz § 8 uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zmienionej uchwałą nr LX/412/10 Rady  Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Wyrażam zgodę na umorzenie należności z tytułu czynszu i opłat  za lokal mieszkalny   przy ul. Kościelnej w Kudowie – Zdroju w wysokości 1 519,69 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset dziewiętnaście   i 69/100).

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarzadzenie nr 329/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:14.01.2014 12:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:14.01.2014 13:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 66