ZARZĄDZENIE Nr 2/14
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 7 stycznia 2014 roku

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej.

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 roku Dz.U. poz.594 z późn.zm.) oraz § 13 Uchwały nr XXXVII/255/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok” Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1.  Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy w 2014 roku
w składzie:
1) Andrzej Kanecki – Przewodniczący Komisji (przedstawiciel Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój)
2) Wojciech Duś -  Zastępca Przewodniczącego Komisji (przedstawiciel Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój)
3) Elżbieta Hendler-Bolechała – członek ( przedstawiciel Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój)
4) Hanna Jędrzejewska - członek ( przedstawiciel Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój)
5) Renata Habera – członek (przedstawiciel organizacji pozarządowej)
6) Wiktor Gucz - członek (przedstawiciel organizacji pozarządowej)
7) Marian Sozański - członek (przedstawiciel organizacji pozarządowej)
8) Mieczysław Kułaga - członek (przedstawiciel organizacji pozarządowej)
9) Teresa Górska - członek (przedstawiciel organizacji pozarządowej)
2. Do zadań komisji konkursowej należy:
- opiniowanie zgłoszonych ofert,
- ustalanie listy podmiotów spełniających kryteria konkursu,
- określenie zakresu rzeczowego oraz kwoty dotacji,
- przedstawienie Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju propozycji wysokości dotacji dla poszczególnych organizacji.

 

§ 2

 

Zasady działania Komisji Konkursowej określone zostały w § 13 Uchwały nr XXXVII/255/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.

 

§ 3

 

Rozwiązanie Komisji Konkursowej nastąpi na mocy niniejszego zarządzenia po dokonaniu wyboru najkorzystniejszych ofert.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

 

Burmistrz

Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 2/14
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:14.01.2014 13:44
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:14.01.2014 13:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 24