Zarządzenie nr 3 /14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  
z dnia 10 stycznia 2014 roku


 
w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku
                  przejściowego deficytu budżetu gminy.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) , art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 4 uchwały nr XXXVIII/271/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok  zarządzam co  następuje:


 
§ 1


 
Zaciąga się  kredyt krótkoterminowy w Banku Spółdzielczym w Kłodzku Filia Kudowa-Zdrój w rachunku bieżącym w kwocie 1.500.000,00 złotych  ( słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok.


§ 2

 

Zabezpieczenie zaciągniętego kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.


§ 3


 Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 3/14
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:14.01.2014 14:07
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:14.01.2014 14:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 26