Zarządzenie   Nr 10/14
Burmistrza Miasta  Kudowy-Zdroju
z dnia 20 stycznia 2014 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej


Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) oraz § 8 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. z 2004 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.), Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się komisję przetargową do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów na wydzierżawianie lub wynajmowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój w składzie:

1. Andrzej Kanecki   - Przewodniczący Komisji
2. Barbara Kopeć  - Członek Komisji
3. Hanna Jędrzejewska - Członek Komisji
4. Magdalena Ubik  - Członek Komisji.

 

§ 2

 

W pracach komisji będzie brać udział radca prawny zatrudniony w Urzędzie Miasta z głosem doradczym.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

§ 4

 

Traci moc Zarządzenie Nr 81/11 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 04 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 10/14
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.01.2014 09:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.01.2014 09:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 34