ZARZĄDZENIE NR 4/14
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
z dnia 16 stycznia 2014 roku

 

w sprawie powołania komisji przetargowej


Na podstawie art. 19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 96/11 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17.05.2011 roku w sprawie regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Kudowy-Zdroju zarządzam, co następuje;


§1


Powołuję komisję przetargową do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Cięcia pielęgnacyjne drzewostanu na zabytkowej Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju” w zakresie oceny spełniania warunków udziału, badania i oceny ofert, złożenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:
1. Aneta Potoczna  - przewodnicząca komisji 
2. Małgorzata Jakubiec - członek komisji  
3. Magdalena Spendowska - członek komisji
4. Marek Kot   - sekretarz.

 

§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 4/14
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.01.2014 10:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.01.2014 10:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 36