Zarządzenie  Nr 7/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 20 stycznia 2014 roku


w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych ( Dz.U. z 2010 roku Nr 241, poz. 1616) oraz § 8 ust. 1 pkt 2 uchwały nr XXXVIII/271/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok zarządzam co następuje:


                                                                                                         
§ 1


Upoważniam:
- kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dyrektora Zespołu Szkół Publicznych,
- dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3,
- dyrektora Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego
do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
-  w obrębie grupy „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – w granicach rozdziału wydatków,
-  w obrębie grupy „ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej” – w granicach działu wydatków
z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej .


 
§ 2

 

Kierownicy jednostek budżetowych dokonują przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych tych jednostek w formie decyzji lub zarządzenia, którą w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany przekazują Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom jednostek budżetowych gminy Kudowa-Zdrój oraz skarbnikowi gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 7/14
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.01.2014 10:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.01.2014 10:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 29