Zarządzenie  Nr 8/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 20 stycznia 2014 roku


w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2  uchwały nr XXXVIII/270/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój zarządzam co następuje:

                                                                                                         


§ 1

 

Upoważniam:
- kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dyrektora Zespołu Szkół Publicznych,
- dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3,
- dyrektora Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i  z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 8/14
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.01.2014 10:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.01.2014 10:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 34