Zarządzenie Nr 9/14
Burmistrza Miasta Kudowa - Zdrój
z dnia 20 stycznia 2014 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok.

 

Na podstawie  art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn.zm.) oraz § 8 ust.1 uchwały nr XXXVIII/271/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2014 rok Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

                                                  
§ 1

 
1. Dokonuje się zmian w planie wydatków –zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 
Budżet gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
                 1. dochody      35.801.030,00 zł     
                     w tym dochody majątkowe               5.063.466,00 zł
                               dochody bieżące                          30.737.564,00 zł
                 2. wydatki      37.241.030,00 zł    
                     w  tym wydatki majątkowe         6.763.630,00 zł
                                wydatki bieżące       30.477.400,00 zł
                 3. deficyt budżetu              1.440.000,00 zł

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost


Uzasadnienie do zarządzenia nr 9//14
Burmistrza Miasta z dnia 20 stycznia 2014 roku

 

WYDATKI

Dział 757–dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 15.000,00 zł w związku wydatkami na prowizje od kredytu zaciągniętego w  rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego pozostaje bez zmian.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 9/14
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.01.2014 11:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.01.2014 11:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 29