ZARZĄDZENIE Nr  14/14
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 24 stycznia 2014 roku

 

w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój.

 

                    Na podstawie art.30 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U z 2013 r., poz.594 z późn. zm.), art.5 ust.4, art.13 oraz art.16 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  ( t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn.zm.),  zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Przyznaje się dotacje dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wysokość dotacji wynikająca z niniejszego zarządzenia wynosi 150.000,00 zł.

 

§ 3

 

Formę i terminy przekazania środków określą umowy podpisane z poszczególnymi organizacjami pozarządowymi.

 

§ 4

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji, Kultury i Sportu.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej  www.kudowa.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 14/14
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:29.01.2014 09:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:29.01.2014 09:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 25