UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2014 ROKU

UCHWAŁA NR XXXIX/273/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31  stycznia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014rok

UCHWAŁA NR XXXIX/274/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31  stycznia 2014 r. w sprawie: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Kudowa-Zdrój 

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2014 r., poz. 624

UCHWAŁA NR XXXIX/275/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31  stycznia 2014 r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020  

UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31  stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gminy w zakresie dożywania "Pomoc państwa w zakresie dożywania" na lata 2014 - 2020   

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2014 r., poz. 625

UCHWAŁA NR XXXIX/277/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31  stycznia 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


  UCHWAŁA NR XL/278/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 04 kwietnia 2014 r. w sprawie: przejęcia przez Gminę Kudowa-Zdrój prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych dotychczas przez Powiat Kłodzki 

UCHWAŁA NR XL/279/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 04 kwietnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia  raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2013  

UCHWAŁA NR XL/280/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 04 kwietnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia  sprawozdania z realizacji "Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok" 

UCHWAŁA NR XL/281/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 04 kwietnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w 2014 roku  

UCHWAŁA NR XL/282/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 04 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014rok

UCHWAŁA NR XL/283/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 04 kwietnia 2014 r. w sprawie: przekazania środków finansowych Nadodrzańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim 

UCHWAŁA NR XL/284/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 04 kwietnia 2014 r. w sprawie: trybu i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół   zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie  

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2014 r., poz. 1978

UCHWAŁA NR XL/285/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 04 kwietnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR XLI/286/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 07 maja 2014 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój 

UCHWAŁA NR XLI/287/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 07 maja 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014rok


UCHWAŁA NR XLII/288/1Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28  maja 2014 r. w sprawie: nadania nazwy stadionowi w Kudowie-Zdroju

UCHWAŁA NR XLII/289/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28  maja 2014 r. w sprawie: zmiany Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2014 r., poz. 2574

UCHWAŁA NR XLII/290/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28  maja 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XX/133/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 czerwca 2014 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu Brzozowie 

UCHWAŁA NR XLII/291/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28  maja 2014 r. w sprawie: likwidacji drogi gminnej

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2014 r., poz. 2575

UCHWAŁA NR XLII/292/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28  maja 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIX/274/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2014 r., poz. 2576

UCHWAŁA NR XLII/293/1Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28  maja 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój    

UCHWAŁA NR XLII/294/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28  maja 2014 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kudowa-Zdrój za rok 2013

UCHWAŁA NR XLII/295/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28  maja 2014 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój 

UCHWAŁA NR XLII/296/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014rok

UCHWAŁA NR XLII/297/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR XLIII/298/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój 

UCHWAŁA NR XLIII/299/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014rok


UCHWAŁA NR XLIV/300/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok 

UCHWAŁA NR XLIV/301/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia  Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok  

UCHWAŁA NR XLIV/302/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014rok

UCHWAŁA NR XLIV/303/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kudowa-Zdrój 

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2014 r., poz. 2849


UCHWAŁA NR XLV/304/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie: utworzenia na terenie gminy stałych obwodów głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2014 r., poz. 3542

UCHWAŁA NR XLV/305/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie: zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Kłodzkiego

UCHWAŁA NR XLV/306/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie: skargi Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność 80 Pracowników Ziemi Kłodzkiej - Region Dolny Śląsk przy Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kłodzku na uchwałę nr XL/278/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Kudowa-Zdrój prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych dotychczas przez Powiat Kłodzki

UCHWAŁA NR XLV/307/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji


UCHWAŁA NR XLVI/308/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku

UCHWAŁA NR XLVI/309/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym  oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2014 r., poz. 4113

UCHWAŁA NR XLVI/311/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2014 r., poz. 4114

UCHWAŁA NR XLVI/312/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XLII/290/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/133/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla terenu Brzozowie
 
UCHWAŁA NR XLVI/313/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju przy ul. Kościuszki 10, obręb Czermna
Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2015 r., poz. 435
 
UCHWAŁA NR XLVI/314/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: przyjęcia  programu opieki  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2014 roku
 
UCHWAŁA NR XLVI/315/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: uchwalenia korekty na 2015 r. planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na lata 2012 - 2015
 
UCHWAŁA NR XLVI/316/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
 
UCHWAŁA NR XLVI/317/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
 
UCHWAŁA NR XLVI/318/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: przyjęcia "Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Kudowie-Zdroju na lata 2014 - 2020"
 
UCHWAŁA NR XLVI/319/1Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
 

 
UCHWAŁA NR XLVII/320/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok"
 
UCHWAŁA NR XLVII/321/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Kudowa-Zdrój
Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2014 r., poz. 4595
 
UCHWAŁA NR XLVII/322/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: oceny aktualności uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój oraz planów miejscowych dla terenu gminy Kudowa-Zdrój 
 
UCHWAŁA NR XLVII/323/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój 
 
UCHWAŁA NR XLVII/324/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2014 r., poz.4596
 
UCHWAŁA NR XLVII/325/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2014 r., poz. 4597
 
UCHWAŁA NR XLVII/326/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
 

UCHWAŁA NR XLVIII/327/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na 2015 rok  

UCHWAŁA NR XLVIII/328/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków  motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2014 r., poz. 4954
 
UCHWAŁA NR XLVIII/329/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój 
 
UCHWAŁA NR XLVIII/330/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój 
 
UCHWAŁA NR XLVIII/331/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: nadania drodze kategorii drogi gminnej
Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2014 r., poz. 4955

UCHWAŁA NR XLVIII/332/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: nadania nazw ulic położonych w gminie Kudowa-Zdrój
Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2014 r., poz. 4956

UCHWAŁA NR XLVIII/333/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XX/133/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu Brzozowie zmienionej uchwałą nr XLII/290/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 maja 2014 r. 


UCHWAŁA NR I/1/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju

UCHWAŁA NR I/2/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju

OŚWIADCZENIE NR 1/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: wstrzymania sprzedaży i wydzierżawiania nieruchomości gminnych


UCHWAŁA NR II/3/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie: wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowy-Zdroju

UCHWAŁA NR II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miejskiej


UCHWAŁA NR III/5/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój 

UCHWAŁA NR III/6/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: budżetu gminy  Kudowa-Zdrój na 2015 rok

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2015 r., poz.142

UCHWAŁA NR III/7/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015

UCHWAŁA NR III/8/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchylono uchwałą Nr IV/11/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 r.

APEL NR 1/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: konieczności budowy drogi ekspresowej S8 Wrocław-Kłodzko-Boboszów oraz pełnej modernizacji i poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko - Kudowa-Zdrój


 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały Rady Miejskiej z 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:04.02.2014 08:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:26.02.2020 13:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 398