Zarządzenie Nr 24/14
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 10 lutego 2014 roku

 

w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

 

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego Nr 302, poz.4103) Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 100,00 zł + 23% VAT (słownie: sto złotych 00/100 + 23% VAT), za dzierżawę gruntu położonego w Kudowie-Zdroju w obrębie Zakrze (AM-4) oznaczonego ewidencyjnie jako działka nr 145/64 o powierzchni 758,0 m2 z przeznaczeniem na dojazd i utworzenie miejsc postojowych dla pacjentów przychodni położonej na działce nr 145/63.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2014 r.

 

§4

 

Traci moc Zarządzenie Nr 150/08 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 24/14
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:13.02.2014 12:46
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:13.02.2014 12:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 25