Zarządzenie Nr 25/14
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 10 lutego 2014 roku

 

w sprawie: ustalenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego

 

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego Nr 302, poz.4103) Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się roczny czynsz dzierżawny w wysokości 450,00 zł + 23% VAT (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100 + 23% VAT), za dzierżawę gruntu położonego w Kudowie-Zdroju w obrębie Nowy Zdrój (AM-1) oznaczonego ewidencyjnie jako część działki nr 21/26 o powierzchni 315,0 m2 z przeznaczeniem na teren rekreacyjny przy Ośrodku Wypoczynkowym „BUENOS AIRES”.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2014 r.

 

§4

 

Traci moc Zarządzenie Nr 169/10 Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia 23 września 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 25/14
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:13.02.2014 12:52
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:13.02.2014 12:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 26