Zarządzenie  Nr 23/2014
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 10 lutego 2014 roku

              
 w sprawie:  odroczenia terminu płatności należności z  tytułu użytkowania wieczystego.

 

               Na podstawie § 6 ust.1,2,4  uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zmienionej uchwałą nr LX/412/10 Rady  Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zarządzam co następuje:


§ 1


 Odraczam termin płatności należności z tytułu użytkowania wieczystego działki 89/8 położonej w Kudowie-Zdroju przy ul. Turystycznej  za lata 2009-2013 w kwocie 633,75 zł (słownie złotych: sześćset trzydzieści trzy i 75/100) z odsetkami ustawowymi naliczonymi do dnia 21.01.2014 roku  w kwocie 187,17 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt siedem i 17/100) do 20.02.2014 roku.


§ 2


 Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi gminy .


§ 3


 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 23/14
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:13.02.2014 13:02
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:13.02.2014 13:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 20